.  .  . . . . . .  . . . . . . . .
 

ÚDÜNÝìñÞo

(1379 - 1354 DçækÞpv ôlërÊpF)

íÛDFp ldC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚDÜNÝìñÞo

(1379-1354 DçækÞpv ôlërÊpF) 
 
 
 
 
 
 
 

íÛDFp ldC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qD× p¡Û

1379 ,ÉpGÜNßÊ


 
 


ldC ,íÛDFpÂ

(79-1354 DçækÞpv ôlërÊpF) ÚDÜNÝìñÞo

1379 :PwiÛ IDZ

qD× MCoD¡OÛC

ÉpGÜNßÊ,lñßv

:íÛD¡Û

ahad_ghorbani@passagen.se

http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/

pF ÚlÛCßh p·z DF éÆ íÛDFp éØìÇd ÖpçCßh kDë éF

êDìÛk éF Cp× íÆkßÆ qC Dçéµor× qp×

.lz ÚßØÜço p·z ½pËz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éëDØÛ


 
9

11

14

16

17

18

20

21

25

27

31

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

59

61

62

64

66

67

68

70

72

73

74

76

78

79

82

83

84

86

88

89

90

91

92

91

93

oDO¿Ë¡ìJ

oCpÇN

Ápµ yÞk 

pÊC ÄÏh

ÖoCk PvÞk

Ý× êDOvÞo EÞpº 

lÎßN

ÚCpVDè×

PFpº EÞpº 

é×DÜìÊlÛq

kÞok íËÎDv XÜJ Þ PwìF pF

ÙëA í× MoCr× pF 

éÛCqÞo é×DÛpF

Ý× pèz

olJ 

ÚClìèz

ÖlÛqp¾

PÛDØ¡Z 

jëoDN ÚDÜ×CkpN æoDØç

ÚCpWç

UD×A

Ý× Ùhq

lëDz rìÛ ßN

íØhq 

¢ÜërÊ

qDÛ

ÚDÊlÜëA êDJ êCl¤ 

cÔv ¸Ïh

DØÛ H®Â 

oDN éZDëok

¢vpJ

oDÇÛDëq æoDØç 

é×DÛp¿v

ÙçßN

okD× 

Ýëp¾DìF

êoßÎ ÚCk olÜF

p¿wØç 

?DWÆDN

Clh ÚDGìÂo

ælÜh pÊoDÇz 

ÚCpÊoDF

Dçé¾ßÇz ÉpËN

ßN êCl¤ 

D× êDç éëDwØç

ÚDÊlìvo l¥Ã× éF

Ý× íÛDëpµ

DëÞo ok DëÞo

P¿ËÛ xÇaìç

êl×A ßN 

ÚDÜNÝìñÞo

ÚßzêpF

oDèF ÚCoDGØF 

Öo

ÚCßN

ßN lÜiGÎ

jvDJ

ßN lÜiGÎ

DìvA


 
 
 

oDO¿Ë¡ìJ

ÚDÜZ íñ DçíËOwFÍk ,ÝèÆ ÚCoDë Þ PvC okDÛ ÚDFrØç éÆíÛD×q

,PvC ÚDìçD× DF kßÜz Þ P¿Ê ÌÜwØç ÚDÛA DF êoDO¿ËØç éÆ lÛoCk éÛßÊpÊk

.íÛDvpF ÚÓlØç yßÊ éF Co kßh êCl¤ DN PvC ízÔN p·z oD¡OÛC

,ælÜÛCßh DF PvC íNDÂÔ× p·z pç Ý× êCpF

.ÞC DF é¡ëlÛC Þ é¿¬Dµ ,uDwdC ÍkDGN , ÞC DF ßËO¿Ê

ÙìÜÇÛ Åok Co pËëlÇë ÚDFq D× pÊC kßF lçCßh íÜ·×íF éZ oClëk ÝëC

.lzDGÛ íJ ok êkßÜz Cp× P¿Ê Dë Þ

.ÖßÜ¡F DØz qC éÆ ÙçCo éFælëk éÛDFDNíF Ý×

íÛDFp ldC

1379 rìñDJ

ÉpGÜNßÊ

oCpÇN

ED¥OµC êDç ÙwÃØç éF

1354 íçDz íVDwÛ éÛDhoDÆ

íçA kÞk ÚCkCl×DF

êoD× ßaØç

ÚDaìJ bìJ

Co ÚDØvA Pzk éÜèJ íFA

.Uß× pJ l¡Æ í× íçDìv ¯h

.fG¤ pç kkpÊ í× oCpÇN ÝëC Þ

.fG¤ pç kkpÊ í× oCpÇN ÝëC Þ

êkp× éOwh

Ý¡h "íFßÆ" pF éO¿h

E߬p× êC éGÏÆ ok

¢ìJ qÞo íËOwh lÜF

,kß¡ËÛ kßh Pvk qC

êpësA kDëp¾ DF

íËOwh oDF éÎßÆ íÎDh éØìÛ

.kqDºA ÚkpÆ pJ

fG¤ pç kkpÊ í× oCpÇN ÝëC Þ

.fG¤ pç kkpÊ í× oCpÇN ÝëC Þ

ÝëkÓßJ æpèZ êkp×

,oClÏÊ ÝçpìJ kpìÊ éÆ êlì×C éF

,oDÆpJ pwØç êCpF

- lÛCk í× ælÜGëq Co éÎÓ ¢ÜçCpìJ pF éÆ -

"ÐÆ íaZ" ÚßZ íÛDOvk DF

lwëo í× éGÜJ

l·ÏF í× ÅDh

«Dìd æqCÞok êDV éÆ êlì×C éF

lzDF í× ÅDZ l¤ yC éÜìv ÚßZ

kqClÛC æqCÞok ÝìÜçA

yC éÛDh ÚÞolÛC Pw× é×rÊ lÜìGÛ

.lÛCkpÊ í× éÛÞkpÊ

ÞoCk Þ pO¾k kpìÊ éÆ êlì×C éF

oDØìF pOhk êCpF

- lçCßh íØÛ ¢ÜìzD× íÛDFp kßh ßZ -

Dºßº pJ ÝìzD× Dç æk

.lëDJ í× Ök ok

êlì×C éF

ÞC ÚCÞqDF qC Ápµ

,krëpÛ pËëk íÇë qClÛC xJ êDëok éF

P¡× ok Ù¡h

.ækDèÛ ÚCoDë Pvk ok Pvk

rGv Þ qCok êlì×C éF

.lì×C qDv ælÜëA

Ckp¾ éÆ êlì×C éF

krëo ok éÛDzDÆ íÇë

¢ÛDÆkßÆ Ù¡Z lëoCÞp×

,krì×DìÛ ÞC ÖDF Þ ÀÃv ÈzC DF

oDF pËëk éÆ êlì×C éF

Co ÚÔ¿¬ ÚClÛk qDv

éÛDh ok lÜìGÛ

rGv Þ qCok êlì×C éF

lwëo í× éGÜJ

l·ÏF í× ÅDh

lëDJ í× gpZ

.koCrÊ í× ÚCoDë Pvk ok Pvk

.koCrÊ í× ÚCoDë Pvk ok Pvk

1354 pìN

íçDz

pì¥d íµßÛ ,íÛColÛqD× æsCÞ (koub) :EßÆ

éOhßwØìÛ EßZ Dë éhDz ,íÛColÛqD× æsCÞ (chachi kal) :ÐÆ íaZ


 
 


Ápµ yÞk

.koCk yßNpJ ok é× oßÛ Co ÖC éØìÆ

ÚDëßJrìN Þ yÞphpJ êkÞo

.koDÆ í× éÜìv ÚÞok Co Dëok Ð¤Þ êÞqoA ÍDèÛ

ÖkDèÛ éØìÆ ÀÆ pF æp¿v ÖDz

È¡h íÛDÛ Þ EA

PwìÛ Ù¾D¿Æ ok Ù×Dz

.Öpìv pìv ,Ý× íÎÞ

Ökok ußÛDìÂC pìv

Ökpv Þ éÇë kßh ÝÆ ÚDìÜF Mp¿Û Þ Ù¡h ÚD¾ßN ok Þ

ÚDFDN é× Þ PvC éÜ¡N Ýì×q ,æoDOv pJ ÚDØvA

.ÚCqpÎ ÖC æoDJ êDGÂ ok ÙOvk

,ÖoA kDë éF Co lØ× oDë ½pd

:lëßÊ í× éÆ

pèz ÚCpµDz "

lÜëDOv Co P·ìG¬

".lÜëCpv í× DìÛk íñDGëq p·z

:ÙëßÊ í×

?í¾pd HWµ

!? íñDGëq Þ DìÛk

oDìwF ÖCælëk ÚDOw×q Þ ÚCoDèF

íÛD¡Û íñDGëq q íÛ

Ý× æCßÊ Ý× ¢ìh Þ ÐìF Þ uCk Þ ÌÜÏÆ

.ÖoCrìF oÞp»× Ù±DÛ íñDOvíñDGëq qC Ý×

Ù¾DÇz í× Co Ýì×q Piv éÜìv ÝçA Þ CqoÞ DF

ÙÛD¡Û í× ÙëÞqoA ÚßaØç PvCo Þ lÜÏF êoClìKv

Ù¾DF í× koq pì¥d

,Ápµ ÖDØd éF æqÞo éØç

ÖpìÊ í× yÞk Ý×

ÖpìÊ í× yßV Ök éØç Ý× êlëlV kok DF

ÝëC Ù×Dz

.ÚA Ù×DF

.ÙÛCßOÛ lëk Co éØç ÝëC pËëk éÛ

55/4/27

oDÜçk. . . pÊC ÄÏh

kkpÊ oÞéÏ·z oC ÄÏh Ù¡h

DëDJlFC kqDv íèË¡NA

krìhDKF ækpÆ æpÊ P¡× pÊC ÄÏh

¢×Dz DN ÖDF XÛpOvk

.krëo íØÛ éëD× Þp¾ Þ PwJ íØÎD± êDèOÛC íF éwìÆ ok

yoClìF lÛqp¾ ÝìOvCo

- êDJkÓßJ éÎÓ -

ÄÏh l¨ ÖDzA Úßh pìWÛq ok

.kkpÊ íØÛ êkCqA æCo lìèz

krìhDKF ækpÆ æpÊ P¡× pÊC ÄÏh

pèz ÝìñDJ ok ¢×ߥ·× п¬

Co ¢ëßh koq êÞo

.lëÓA íØÛ pèz ÍDØz ÚCoCßiO¿× EÔ¨D¾ ok

êßV oDÜÆ ÚDzßJ æoDJ

ÚDOw×q êDçpev ok Co íÊlÛq

.ÚDËëCo lÛqDF íØÛ

krìhDKF ækpÆ æpÊ P¡× pÊC ÄÏh

pìËØÎDµ êDvp¿ÛDV kClìF

pìËÛDGëpÊ pþ Þ íÛCkDÛ

.ÝF Þ jìF qC lÜÆ pF

krìhDKF ækpÆ æpÊ P¡× pÊC ÄÏh

krëo P¿¤ kÓßJ À¤ cp¬

Co DGëq Þ kDz ,oDèF

.l¡iF pÊk Ùvo

55 ÝëkoÞp¾

ÚCpèN

ÖoCk PvÞk

Co ßJlÜN ÚD×C íF Þ yÞphpJ êDçkÞo ÖoCk PvÞk

Co Þo rGv yßJ éÎÓ êDç Pzk ÖoCk PvÞk

Co oClìKvC Þ Cp¾C ÐËÜV ¢iF cÞo êDçkDF ÖoCk PvÞk

Co oDÆ ÖlÜÊ ÚCqoÞD¡Æ ¢iGÛDV êDç ÙÛpN Ý× ÖoCk PvÞk

Co ¢iF ÞpìÛ Þ ÖpÊ EDO¾A ÖoCk PvÞk

Co ¢iF êkDz êDëok ÚA ÖCoADÛ Uß× ÖoCk PvÞk

Co ÅDJ æßÇz pJ êDç éÏ ÖoCk PvÞk

Co ÅDF íF Ökp× ¢Æpv Þ ÅDÜØ¡h kDeNC ÖoCk PvÞk

55 P¡èGëkoC

ÚCpèN
 
 
Ý× êDOvÞo EÞpº

pìËÎk Cßç Þ PvC EÞpº

CqoÞ Þk DF pìJ íÛq Þ kp×

.lÛoDKv í× ÙëDOvÞo êßv éF æo

.lÛoDØz í× Co ÅpO¡× êDç Ùhq Þ XÛo Þ kok

PvC yÞk pF ¢ìh Co olJ

.PvC yߺA ok ÝìËÜv íÜçA

ÚDëpµ DJ Þ PvC È¡h Ýçk

ÚD¥Âo yßh kDF ok Þ ælìÎÞs ß×

pv pF "íOÎ" okD×

olÛC Pvk æp¿v

Co XÛo Þ íËÜ¡N Þ íËOwh

oCÞ okCpF ÞC DF kpÆ ÙìwÃN

ÄzDµ Þ oßz pJ Þ éOwh

.íJ lÛoDKv í× éGÏÆ êßv

ÚlìñßJ êDvp¿ÛCßN kok qC éOwh

ÚlìvpÛ ,ÚlëÞk

ÝOzCkpF Þ ÝO¡Æ

ÚkCk kDFpF

.ÝOzCk íÎDh ÁÞlܤ Þ æp¿v

lÛoCk éGÏÆ Áßz

ÈëoDN éGÏÆ

Úkoßh êDZ ÚCrërµ DF

ÝO¿Ê Ík kok

ÚCoDë DF éÃÏd Èë ok

.ÚkpÆ íËOwh Þ Ýì×q Þ EA qC PGe¤

Ý×ph Þ Íߥe× ÄzDµ

pwØç pèF éÆ íÜ×ph

.lzDF oClÏÊ íÜçpìJ

ÖDËÜç Þok

Co ¢Ovk

yÞ ¢NA uCk

PvC ælì¡Æ éÎÓ íÏÊ

lzDF oClÏÊ ¢ÜçCpìJ DN éÆ lçCßh

.í¡dÞ ÐÊ Þ gpv ÐÊ ,éÎÓ ÐÊ

Ý×ph Þ Íߥe× ÄzDµ

oDëlØe× ¢ÛDØ¡Z êßv êCpF lzDF êpO¾k éÆ íÜ×ph

lçCßh íØÛ

ÚCrëo Ápµ Þ È¡h Ýçk

.Co íÛCßV lÛD¡¾C ÅDh êÞo éF

Ý×ph Þ Íߥe× ÄzDµ

ÖlÜÊ Ýëoq ézßh

éÛDh ok P¿Û koA

ÚßÊ Co ¢Ovk Þk

ÚCoDèF ÚCoCrO¡Æ ÚßZ

.PvC ækpÆ Ùiz

Ý×ph Þ Íߥe× ÄzDµ

.ÖlÜÊ Ýëoq ézßh

55 oßëpèz

oDÜçk

lÛlÜF í× ¢ìh éF éÆ ½D¤ Þ ÝìËÜv EßZ ,íÛColÛqD× æsCÞ (lat) :PÎ

.lÜÜÆ í× PvlÇë Co Ýì×q Þ

lÎßN

ÖCoA DV éØç

rì×A Ùº MßÇv

êkpv æA DF æDÊ

.koCk í× pF ÅpN

oßØÛ Þ oßÛ íF õØhk ÝëC XÜÆ

éÛqÞo íF ,pGh íF

ÚDwÛC Ùèv

íOìÊ íÜzÞo éØç qC

.PvC oßÛ éOzo év Þk

ÚCpËÛ Dç Ù¡Z

.PvC oßWÛo ÅokD× íÇë

ÀìeÛ Þ koq

HÎ éF ÀÆ

ÅDÜØÛ ÅDh

ÌÜZ ok koD¡¾ í×

.kok DF

íÛÓ߬ íwF Þ kokpJ õW¨ Èë l·F

íÆpOhk Ä×o íF kDëp¾

.MDìd ÖÔµC lÜÆ í×

íÛßØwìv

.ÚClÛq êßOJ ækp× ÅpZ

oDèÛ év qC xJ

ÞC õÎDÛ ÝëphA

jÏN Ùº kpÊ

.oDN éØhk ok lzDJ í×

ßÆDF ,1364 oßëpèz

ÚCpVDè×

Ökp× Þ Ýèì× ÚDÃzDµ D×

.oDÆ Þ oDÇìJ

ÐËÜV Þ æßÆ ÚDËO¿ìz

.oCr×lÜÊ Þ Dëok

íÛD× Þ Åkr× ÚD×qpØç

,UÔd Þ p¤DÛ

.oDOv Þ ÈFDF

,íÛDFDìh ÚCpËÜwØç

,íÛCoC Þ È×Dìv

,íÏ©¾C Þ éFqÞo

.UDOèF Þ UD×ßN Þ ÚtìF

oßÛ Þ EÔÃÛC ÐwÛ

.¢ÛCk Þ êlìKv

!ÈÜëC

.rìOv íOvCo û ÚDGëp¾ Ökp× ÚDìÛDFpÂ

½pFpJ ÐÏÂ qC

½os êDç æok

È¡h êDèÛDFDìF

æpèÎk êDèÛÓCk

íÛDV ÚDwìÏJ

.ÙìOznÊ

.íOìÊ ézßÊoDèZ ÚDÊlërÊ PFpº

.lKN í× ÚCpëC ok ÚD× ÚCpëÞ HÏÂ

.Ýèì× ûíÏìÎ ûÚßÜW×

ÖDdkqCpJ ÚCpèN ,íÛA

Phok pJ êDèÛDFDìh

CoCßÊ EA

"oD¿ÛD¾" ûÚDÆkßÆ kDëp¾

"éÛCrh" Þ "PÏ×" ÅoDJ

"éÛDiJßN" Þ "yßz"

"éëlW×C" Þ "éëpw¾C"

.PwìÛ ClV D× qC

ÍDØz êDç ÐËÜV ,íÛA

oÓ ÚCoCq éÎÓ

Ýëkp×q orh

Ýëoq ÚCoCrìÎDz

.PwìÛ ClV D× qC

qCpìz Þ ÚD迤C ,íÛA

æDz lWw× Þ ÚDGÜVoDÜ×

ÐìÆÞ oCqDF Þ ÚßOv ÐèZ

ßJD íÎDµ

¹CpaçDz ,éì²¾Dd

ÙF ÉoC ,rëpGN ÅoC

lì¡ØV PiN

oßFD¡ìÛ Þ lè¡× Þ ußN

.PwìÛ ClV D× qC

éOw¡Û Ùº éF ÚCpëC kDë íÛA

.PwìÛ ClV D× qC

:ÌÛrF yßÊ Þ ÚCpËÛ

éèGV ok ÚDØÛCokCpF kDëp¾ ÝëphA

.lÛq í× ÌÛq ÚDØzßÊ ok

ÝìÛßh ÝçCpìJ

ÚDzkßÎA kok ÅDhpJ ÌÜZ

.PvD× Ù¡Z ¢ìJ æoDØç

ÚDèÜJ êoCkCrµ

ÚCokD× ækoßh Þp¾ êDç éW¨

.ÙëßÜz í×

ÚDOvkpÆ êDvo ÌÛDF

YßÏF ÚDÃçk kpv æA

EßÜV ÚCpìËìçD× éOhßv æpèZ

íÏ× ¢¿Æ Þ ÝçA EÞm ÚCpÊoDÆ Ù¡h kDëp¾

ÚCoDGØF ,æpèÎk ,ízß×Dh ,pësA

.PvD× DF é¡ìØç

ÌÛrF yßÊ Þ ÚCpËÛ

ÌÜV ÚDzÞlF éÛDh æCpØç ÚDØÛDØ¡Z

ÚCpËÜwØç kDëp¾

é·Ï ÍrÂ Þ ÝëÞC qC

.ÙëßÜz í× ÚD¡Û íF ÚClÛq Dçl¤

për·N ÁÔz ¢NA

.ÙìÜÆ í× xd ÚD¡ëDJ pF

"êkCqA kDF ælÛq" kDëp¾

íÛDØìv êDçoCßëk êDJ qC

.ÙëßÜz í× CoDÇzA

.íOìÊ ézßÊoDèZ ÚDÊlërÊ PFpº

ÖClµC Þ éWÜÇz ,ÁÔz ,Hì÷N ußFDÆ

.PvD× íË¡ìØç pOwGØç

ÙìOFpº éF ÚCoDÊlÛD× éÛ D×

.P¡ÊqDF oCp íF ÚCp²OÜ×

64/12/13

ßÆDFPFpº EÞoº

Uß×

ÙìwÛ Pvk ok Pvk

Ýëkp×q éZDëok ¦Âo ÚClì× ok

pÊß¡µ Þ ÖCoA

.l×Cph í×

DèÜN EDO¾A

Dç éÛDh ÝëpN lÜÏF ÅoDN pF

.lÛq í× évßF

éOwh pèz

ælìØÎ

.ÖCoA ÐdDv pF

.PvC ÚDOhok êßwìÊ ok ÚDÇ¡WÜÊ

. lÜÛCßh í× rëo Èë

pFC ÝìÆpÆ êDç éÇÎ

êpw× í¡×CoA DF

.lÛCælz êrì×A ÌÛo

.lÛoÞDÜz ÚDØvA kßGÆ ok Dç ßOvpJ

Pvk oÞk qC

êkßÎA Ùº ÙÛpN

.lëßz í× Co ÐdDv

ÚCÞV êokD×

æoDèF Þk íÆpOhk

éOwh êßçA Þk

éO¡ÊpF oßi¡FA éF

.lÛC éOw¡Û ÚÔÆ íËÜv pF

lìzoßh Ýìw× P¡N pëߥN

ÚCßçA ÚCßwìÊ ÚßÊpì oD¡FA

UCß×C rëo yoßz ok

.lÜaìJ í× Ùç ok

lÜ×D¨o êlÜiGÎ DF pOhk

kßÎAÙº íØwGN DF okD×

.lÛpF í× Þp¾ EA ok êDJ

EA êDÇÜh

.kpìÊ í× yߺA ok Co Þkpç

êkßÎAÙº é¡ëlÛC

:kkoßÛ í× ok Co okD× kßVÞ

.pìËÎk EÞpº !æA

.pìWÛq ok ÚCoDë ÚCpËÛ ÚDV

65/5/18

ßÆDFé×DÜìÊlÛq

EÔÃÛC êDèÎDv ÚCpOhk éF

PvC íÜìËغ EÞpº

ÖD¾éÜìFpv êC éÎDç

.kqÞk í× Ýì×q éF Co ľC

yÞéÜìñA ,ÖCoA éZDëok

pO×CoA ÞC qC ælÇçk

.lÛCéO¿h Ùç yߺA ok

éGÏÆ ¹CpZ ÝìOwiÛ

l¾DÇz í×

.Co ÚDçDË×Dz éÜìv

ÚDNkDë DF

,ÚDOìÊlÛq êDèÎDv

:ÙÛDØ¡Z ¢ìJ

ÈZßÆ ÚCpNhk

ÈØÛ DF Þ ærGv

ÚA Þ ÝëC yߺA ok

olJ êßÛCq pF

éZßÆ Þ «Dìd ok

.oßz pJ Þ ÞDÇWÜÆ

oÞpz ÚCqß×A ¢ÛCk

oÞp»× ÚÓCrº

lìKv ECoßV

r×p ÀìÆ Þ ¢¿Æ

uÔÆ XÜÆ

.ÍlØç ÚCoDë DF ÚDÜÆCßWÛ

ÝìËغ ÚCpOhk

ÁDNC XÜÆ

é×DÜGz Þ EDOÆ ok pv

jÏN ÄëDÃd oßwe×

qCok Þ oÞk êDçDëÞo

oßzpJ ÚDëDGëq

ÚCoDë пe× ok

íFDìço oßz ok

êÞDÇìJ Þ êpËÛ ½os

lì×C qC oDzpv

ækpÆ æpÊ P¡×

Ökp× ½ß¿¤ ok

kpGÛ ÚClì×

EÔÃÛC ¢ëCq

oßzpJ ÚDëCpËìÛßÊpÊk

éÜ¡N ÚDÛq éÃÏd ok

kCk Þ êkCqA ÚDÊlÜëDOv

ÚDwÛC êpFCpF æßÇz ÚCp¡G×

¢Üëp¾A Þ ÝOhDv Úëpìz ær× ÚCoÞAÖDìJ

.íOvÞk Þ íOzA ÚDËOhDGÎk
 
 

ÝØzk PÎÞk ÚDìÎDv

ÚCokD× pè×pJ

ÚÓk Dëok

ÚDÜN ækßvp¾

PwÇz ÚCoÞk

rëpÊ ÚDìÎDv

lÜF ok ÚCoDë

ÁÔz Þ éWÜÇz ÚDËOwÇz ,æCo éØìÛ ÚDÃì¾o

ÖCl× pVq

æDÇÛDV lëkpN

.kpGÛ æoßÆ ok ÚDØëC ÚkCk EA

PwwÊ íF kpËìJ

êpìËOvk êpërÊDÛ

rëpÊ

.Ökp× Þ oDë Þ oDëk qC êoÞk

PFpº êDèÎDv

lÜwJkßh ÚDÛDFrì×

pìÃeN

êolFok

oÞk æCo êDçpGh

ÝÇz ßÛCq êDçpGh

:Dvp¿ÛDV êDçpGh

ÌÜV

ÚCoDGØF

êpìËOvk

ÚClÛq

éWÜÇz

P×ClÛ

ÖClµC

ÝëßÛ êDçæDÊlëk kokpJ ÚDØëCq ÚDìÎDv

oCkpÆ Þ oClÜJêqDvßÛ

PwÇz íëßV é¡ëo

.Ckp¾ íFDìço

PvC pìËw¿Û éZ !æA

¢ëDØìJ

ÚlÛD× Àëpz êÓDFpv Þ lÜN Hìz

:ÙÛCk í× D×C

lìÛA qC pNoCßOvC DØz

íÆDJ æßÆ-pv éF íñDØìJqCp¾ ok

íOvCo Þ Ckp¾ éF íFDìOvk ok

íOd

.lìÜÆ æqDN x¿Û

65/6/27

ÚCÞpëC 
 
 
 

ÝìGF pص onÊ Þ êßV HÎ pF Ýì¡ÜF

xF Co D× ÚConÊ ÚDèV q MoDzC ÝëDÆ

²¾Dd

kÞok ,íËÎDv XÜJ Þ PwìF pF,Ðìv ÚßZ ÚCßNpJ ÈÜëC

,Dëok ÚßZ æßÇz pJ

,¢homA ÚßZ ÚCpúF

,ÌÜÏJ ÚßZ ÅÓDZ

,êoDèF ÙÜGz yߺA ok éO¿Çz æqDN õaܺ ÚßZ DGëq

- íOìÊ ôpOwÊ éF íGÏ DF - okD× ßZ ÚDFpè×

,lìzoßh ÚCßwìÊ oD¡FA ok ækoßh ÚCoDF æqDN ÐËÜV ÚßZ yD¡F

,éO¡ÊpF p¿v qC êßOvpJ ÚßZ æDÊA

ælì×o æqDN ÍCrº ÚßZ oDì¡ç

,oDwçßÆ Þ Dëok Þ ÐËÜV Þ EDO¾A ÚßZ ¢iG×DèÎC

êkq lÜiGÎ Mpص oDèF ÝìØWÜJ Þ PwìF pF

MoCÞ yoA ÚCßN

Co PzÞDiìÎq Ä¡µ

:êCpF DèÜN éÛ

ízßh Úlër×

íFßh ¢OvpJ

íOzq ¢çßÇÛ

íOìÊ yoCrÊ

:êCpF

ÚA íÛßÊpÊk

(1) !lÜF oDÇF

(1987 pG×DOKv) 1366 oßëpèz

(ED) lñC

Ýiv íÎÞ lÛCækCk fì¨ßN Co ÚDèV ÀÏOi× öDeÛC éF ¯Ã¾ é¿vÔ¾ " (1)

(xÆoD×) .PvC ÚA pìì»N pv pF


 
 
ÙëA í× MoCr×pF

l×A ÙçCßh MoCr× pF

êC éO¿h PÛClÛqp¾ oDÜÆ ok ,ÙÛCk í×

.kCqpìz Þ Ýìwd ,êlè× oDÜÆ

l×A ÙçCßh MoCr× pF

gpv ÐÊ íÜ×ph DF

Co ÚDOçDË×CoA lìKv p×p×

.kpÆ ÙçCßh ÚCoDF évßF

êoA

ÙëA í×

ÖoD²OÛC Ù¡Z

.ÌÛrF yßÊ

(1987 pG×CßÛ) 1366 ÚDFA

(Göteborg) ÉpGÜNßÊéÛCqÞo é×DÛpF

lÜÎpëC oßÇÎß¾ qC éO¾pÊ pF

oCnËF ÚD×q ÚkpÆ oDÆ êCpF

.PvC P¾p¡ìJ êDèF ÝëC -

oCnËF ÚD×q Úlì¡ëlÛC êCpF

.PvÞpìÛ éØ¡Zpv ÝëC -

oCnËF ÚD×q ÚkpÆ êqDF êCpF

. PvC íÛCßV qCo ÝëC -

oCnËF ÚD×q ÚlÛCßh êCpF

.PvC íñDÛCk ÚDìÜF ÝëC -

oCnËF ÚD×q ÚkßF ÚDFpè× êCpF

.PvC íOiGzßh æqCÞok ÝëC -

oCnËF ÚD×q ÚkpÆ DëÞo êCpF

.PvC ÚDÊoDOv UÞC éF p¿v ÝëC -

oCnËF ÚD×q ÚlëqoÞÄ¡µ êCpF

.PvC íÊlÛq êkDz ÝëpOÊorF ÝëC -

oCnËF ÚD×q ÚlëlÜh êCpF

.PvC cÞo íÃìvß× ÝëC -

(1987 pG×CßÛ) 1366 ÚDFA

ÉpGÜNßÊ

Ý× pèz

Ý× pèz

ClÏë Hz pèz

íñClV pèz

PFpº pèz

ÍD¤Þ í®eÂpèz

ÁCp¾ oß¾Þ pèz

oD²OÛC Ù¡Z êDèÛlÜÆÚDV pèz

æCpFÙ¡Z êDçoDKwÛDV pèz

MßFDN ÚÞlF ¸ìì¡N pèz

ÚDèÜJ êoCßÊßv pèz

.oCr× ÚÞlF êCrµ pèz

(1987 pG×CßÛ) 1366 ÚDFA

ÉpGÜNßÊ

olJ

ælìÇN

ælìØh

éOhßv

éOzpF

¹Ck Þ ÁCp¾ qC æDìv

ækßvp¾

ækDèÛ Ýì×q pF pv

oClëk ÝëphA ÁDO¡×

ÍD¤Þ ÝëphA éÜ¡N

ælëpF

ÚDÛq x¿Û

:Dµk ÝëphA

" ... PvolÜN Hëpº !ÙÛClÛqp¾ "

æCo éF ÚDØ¡Z

ok pF ÚDÊlëk

Ök ÝìwJCÞ

.æDËÛ ÝëphA

(1987 pG×CßÛ) 1366 ÚDFA

ÉpGÜNßÊ

ÚClìèz

kßF ÖCk yCéÏìd Þ ÚDwÛC kpÆ éÏìd

kßF ÖDzAÚßh PzClÜJ ÚDV ÈÛA

êßÎß×

EmDÆ êoDèF ôlv ok

ÄëDÃz Þ éÎÓ ÚCoCrç

ÚÔGv Þ lÛßÎC Þ qpGÎC Ý×Ck pF

.lÛlìzßV Ýì×q qC

kCl×DF ÙìwÛ ok

omA æßGÛC kpÊCkpÊ

éØèØç Þ kDëp¾ DF

.lÛlì¥Âo éÛDÃzDµ

ÅDJ Þ ½D¿z Þ ÍÓq

EDO¾A Þ oDèF éF ælëÞpÊ

ÉpOv êDç ÞqoA DF

.lÜOznÊ DçíÜOznÊDÛ qC

kCl×DF ¢ì× Þ ÉpÊ ok

éÆ êoDèF lìvo ÍrÜ× éF

:lÜO¾o yqCß¡ìJ éF ælv êDç¢NA DF

.æDìv Þ kpv íñCko ok ußGµ kßF íÛDOw×q

(1988 éëoß¾) 1367 ÝØèF

ÉpGÜNßÊ
 
 

ÖlÛqp¾

!ÝìÛqDÛ

ÞDÇWÜÆ æDËÛ

Dç¢vpJ ÚCoDF

DèOÛCíF oßz

ÖDØNDÛ ÚCßN

êpw× íÊlÛqpv

ECkDzêDëÞo

oÞk êDçp¿v

ÝìËÜçA ÚlëÞk

Áßz kDëp¾

Ýëpìz Ä¡µ

DJpëk êDçÙº

onÊkÞqêkDz

íËϤßd íF ÚCoÞk ÝëC ok

.lçCßiÛ Úlëk ÚlìÜz íwÆ

-ÙÛCßh í× MCézßÊ pËV éÆ Ý× íOd -

Ù¡h ÚCpÊ P¡×

ÖCl× lëlèN

íJ ok íJ êDçæpºÙ¡Z

.lçk íØÛ PÛD×C íÛA

(1989/4/22) 1368/2/12

ÉpGÜNßÊ

¢çCßh ÝìwJCÞ

.kßF D×éØç okD× éÆ D¨o okD× éF

PvC ÌÜN x¿Û

.lëA í× Piv Piv

ok pF éËÛ

:PvC æCßh kl× Co Ök

yDF æCpØç x¿Û "

lÜëD¡ËF qDF Dç æpÊ

Co ÚDOw×q pç éÛ pË×

?PvC ÖDVp¾ yßh êoDèF

yDF æCpØç x¿Û

ækpÆp¿v ÚA ÍD¤Þ Ä¡µ kßGÛ pÊ

ækoÞpKÛDV rërµ ÚA

XÛo ÝëC ,kok ÝëC Ý×

ÖDVp¾íF êDvp¿ÛCßN oDÆ ÝëC

íÊlÛq êD®µ Ý×

¢ëDÃÎ ÚßØì×DÛ éF

.Ðèv ,ÖkßF ælì¡iF

yDF æCpØç x¿Û

ÙçCßh íØÛ cßÛ pص

kßF PµDÜÂ DF æpØç Ù×D× pìz

ÖlÜGÎk oClëk ¯Ã¾

.ÖlÛqp¾ oClëk ¯Ã¾
 
 

Ý× DF yDF æCpØç x¿Û

ÖoCk p¿v ok êrërµ

ÖkpÆ pN Þ È¡h Co ÞC

!koÞA oDF æqDN ÙÎDèÛ

yDF æCpØç x¿Û

!oCnË× æo éØìÛ ok Cp×

éO¿Ê ÞC

P¡Ê lçCßh qDF êkÞrF

PvC ælërÊpF PÂß× Co PFpº

PvC lÜFDJ ¢ëßh lèµ éF

.ÙÛCk í× ÈìÛ Co ÝëC

yDF æCpØç x¿Û

ÙçCßh íØÛ cßÛ pص Ý×

Co ¢çDËÛ Èë êÞqoA

".oßÊ ok ÖpF ÙçCßh íØÛ

68/4/31

ÉpGÜNßÊPÛDØ¡Z

PvDëok PÛDØ¡Z

íÊlÛq Þ Ä¡µ æoDØç

.lÛq í× Uß× ÚA ok yÞkDzÞk

PvDëok PÛDØ¡Z

pìÊCÞ ûíÊlÛqpv Þ êkDz æoDØç

.PvC oDzpv ÚA ok

PvDëok PÛDØ¡Z

ôßÇz pJ ÅCÞtJ

.PëßV oDÇìJ ÚÞok

PvDëok PÛDØ¡Z

.½os Þ PFÔ¤ pJ

.PvDëok PÛDØ¡Z êoA

.PvDGëq PÛDØ¡Z

:ÙOvpJ í× æoDØç Ý×

.Co DGëq ûP¿Ëz ûêDëok ÝëC

(1989 pG×DOKv) 1368 oßëpèz

ÉpGÜNßÊjëoDN ÚDÜ×CkpN æoDØç

ûÚDRoCÞ

oDwËÜv Þ ÌÜV Þ për·N Þ pì¿ÇN

lÜFok oßG¤ ÄÏh êÞo éF éOhA pì¡Øz

lìKv pNßGÆ oCrç ÚCoCrç

qCÞpJ ÝìOwiÛ UÞC ok

.ÚCߺoC Úßh ok

ûÚDÜØzk

oßÛ Þ ¢ÛCk Þ oDÆ Þ íOvCo

ÝN pF ÚDOw×q ôDìv êCko

í¡dÞ õÎÓ oCrç ÚCoCrç

- ßÏèJ éF ßÏèJ -

.ÅDh EDÃÛ ok

:ÚDÜëC

.jëoDN ÚDÜ×CkpN æoDØç

(1989 pG×DOKv) 1368 oßëpèz

ÉpGÜNßÊ

ÚCpWç

,Co ÚCpWç Ùº ÝëC Ý×

.ÙÛCßOÛ yÞk pF

,Ý¬Þ kDë Ý×

ÚA Èë

ÙÛCßOÛ yß×Cp¾

,Ölì×C Þ éÛDzDÆ

ÝØëpçC ÌÜZ ok

,ælܾßN

,ÖldíF Mpwd ok

.ÙÛCßOÛ yß×Dh

1368 êk 20

ÉpGÜNßÊUD×A

CoCßÊ Þ ÍÓq êC éØ¡Z

qCp¾pv êCéÏ êDJ

.êlìzßV ÅDh qC

Ùh Þ bìJ pJ êCæok qC

Hì¡Û Þ qCp¾pJ

gÓ Þ ÌÜvpJ

ÁßzpJ ÚCpñCq DF CßÜØç

.êlz Dëok oDKwço

.oDGWÛo lÜZ pç ,kßØÛ í× ÈëkrÛ UD×A

,ÖpËÛ í× ælÛD× Þ ækßØìJ æCo éF ,MqÞokCq

- qCok Þk pç -

.kßF Dëok æoDØç UD×A lÜZ pç

.kßF lçCßh Dëok æoDØç UD×A lÜZ pç

(1990 pG×DOKv) 1369 oßëpèz

ÉpGÜNßÊ

Ý× Ùhq

:ÙëßÏÊ pF ÙÜÆ í× uDwdC

EDܬ yqßv

ÚCrërµ ÖDÆ íiÏN

oCk êDçéFßZ pF

.Öpèz é¾ßÇzpJ êDçÚDFDìh ok

:ÙGÏÂ ok ÙÜÆ í× uDwdC

ÄëDÃz ¢¾ ßÇz

ÚCoDë êDçéÜìv pF

ÝìÛDØìv ÚCoCßëk êDJ ok

.ÖoDëk ÚCoCrWÛoDÛ ÚDì× ÚClÛq ok

:ÙìÛD¡ìJ pF ÙÜÆ í× uDwdC

ÚCkÔV ÌÜv

Ùhq êDçéÎÓ ¢¾ßÇz

ÚDÊkClÎk kßÎAÚßh ÚCßwìÊ pF

oDwËÜv æDÊ ok

.ÙOëÓÞ ækoßh ÚCoDF æqDN ÚCoCrÜØZ ok

ÙìwÛ lÜÆ í× é×r×q ÙzßÊ ok

Öoß¡Æ kClho qÞo pç

.PvC æqDN é¡ìØç ,ÙØhq Ý×

1370 ÝëkoÞp¾

ÉpGÜNßÊlëDz rìÛ ßN

kolìñ kDë éF

ÖDËÜç EÞpº

ÙëÔ× íÂpµ lëoCÞp×

.PvßN ÚDGÎ ¢ëCoA

orh ÐdDv

ÚÞqß× í¡×Cph DF

lìzoßh ÚßËÏÊ éØW× éF

.êCéOhÞk p²Û

Dëok ÙìwÛ

Co DçÐÊ í¡dÞ p®µ

PÆDÜغ æpèZ pF

.lzDJ í×

éOwh êDçéÛCÞpJ

ælz ízDÃÛ êDçÍDF DF

Co ÐdDv íVpz êCßç

.lÜÜÆ í× íaìÂ

PÛDOwJ

ÙìwÛ ok ÚD¥Âo íØ®h ÚßZ

PÆDÜØÛ ÚDOÆ ÝçCpìJ pëq ok

.kqpÎ í×

DWÜëC

jÏN Þ kpv íÏdDv pF

pNjÏN Þ pNkpv xF íOFpº ok

.Ù¡ëlÛC í× ßN éF

1370 P¡èGëkoC

ÉpGÜNßÊ

íØhq

lëA í× êßv ÚA qC æoDØç pìN

.PwìÛ ¢ÛDØÊ éÆ

ækpÆ ÝìØÆ DWÛA æoDØç kDì¤

.êoClÜJ í× ¢çDËçDÜJ éÆ

koCk DØìv ÚDØç æoDØç ÝØzk

.êoDËÛC í× ¢OvÞk éÆ

p²OÜ×DÛ êpìN íØhq Ý×

DèÜN Úßܲ×

.ÚßÜ²× êDèÜN

1991 ÝñÞs 18 ,1370 kCkph 5

ÉpGÜNßÊ¢ÜërÊ

ÖlërËÛpF kßh Co ÙÛl×A

.ÙèÛ í× ÚkpÊ oDZDÛ éF Co ÙO¾o

Ý× q lz ækDOv

ÝëkDìÜF ¢ÜërÊ

.ÈZßÆ MDFDiOÛC ÙÊ ok pv ,D×C

:ÖkßVÞ ok æoDØç l¡Æ í× éÛDFq

ælërÊDÛ pF ußw¾C

éO¾oDÛ ÚD×oA

.ælì¡ZDÛ Mpwd

PvC ¢ÜërÊ qC oDzpv íÊlÛq

.íçCo lÜZ pv pF æoDØç Ý×

1370 pè× 10

ÉpGÜNßÊ 
 

Ùëp× ÖCé¾ßÇz êCpF

qDÛ

oDèF íFDO¾A kCl×DF lìKv õ¾ßÇz êC ßN

oCp íF êDçkDF oCnÊ ok È¡× lìF éOvo ßÛ êC ßN

.êpNrërµ ,Ý× êCpF éØç qC ßN

ÚCpÆíF peF ßZ ÙÎk

ÚCpËëk oCrç oCrç PGe× qC pJ

Ý× oDN MDìd ÝëC ok ľC ÚßËÏìÛ ßN

ÙNpWç qCok Hz ok lì×C ôlìKv

Ý× EDO¾A ßN

Ý× rërµ

.PØçCßh ¢ëßh oDÜÆ ok é¡ìØç

1371/1/7

ÉpGÜNßÊ

ÚDÊlÜëA êDJ êCl¤

lÜëA í× DçÚA

oCßOvC D×C ßçDìç íF

.éOvßìJ D×C ÈGv Þ ÖCoA

lÜëA í× ÚßÊpFC

.ÚCrh êDçkDF oCnÊok

ÚD¡×pÛ êDçéÜìv pF

.D×pv pWÜh Ùhq

lÛCéOwh

:DF oDO¿Ê qC

pì¡Øz Þ ÚD×p¾

¢NA Þ DvDë

êqßë Þ ÚßÛDÂ

ÚClÛq Þ ÖDÇdC

.oCk Þ £D¥Â

DèÛA

pè× ÖCp× DF

Ä¡µ ÖÔÆ DF

êCo ÚDFq DF

.lÜëßÊ í× Ýiv

1992 MÞC ,1371 kCkp×

ÉpGÜNßÊ

cÔv ¸Ïh

Ýì¡NA íGÏÂ

oßz pJ êpv

DèOÜ× íF êpè×

Ðìv ÚßZ lÜØÛCßN

Dëok ÚßZ ÖCoA íF

ÙìO¾pÊ éÛD¡Û

.Co íçDìv HÏÂ

D× qC lÛkDOv

ÝO¾o ÚCßN

PvC oCßÊDÛ éZ

.ÝOw¡Û DVpF

1371 /12/21

ÉpGÜNßÊ

DØÛ H®Â

¢NA ÚD¡ÛDFq

ÚDzí×D²Û êDçsk ÚDÆkßÆ Þ ÚDÛq

ÖÔv qC pN XëCo qÞDWN

fϤ ÚCoDËOvo ,ÌÜV ÚClÛÞClh

ÚÔÆ PvC êkok MßÇv

D×C

DØÛH®Â P¡Ê ÙÊ

.pNÚÔÆ íÊßv

1372 / 2/27

ÉpGÜNßÊ

" oDN " éZDëok

,ÖCoA

,yÞéÜëA

,ÚßÊkp×q

.qpGÎC ÝìËÛ ok

.PvßN éÜìv ok íOwç í×DØN

ÙìwÛ ÅDÜvßç õvßF

lÛD¥Âo í× Co êpìz ¯h

ßOvpJ éÜ¡N oDÃÜ×

Co ÚDÊoDOv

.lÜÆ í× DWFDV

, ÓA ÍrÂ

,ÍDìh íF Þ ÖCoA

.lëDØìJ í× Co êoßÛ êDç æoCrç

.

" oDÇzC "

ECp®¨C Þ ¢®µ

Co íÛDëpµ Þ EDO¾A

MoDÜÆ ok

.lÜÆ í× yß×Cp¾

éÎÓ

æDË×Dz ¦Âo éÛDèF éF

.kqClÛC í× ßN yߺA ok Co kßh

MnÎ qC oDzpv

íhDOwÊ qC oÞpw×

éOvo ßÛ " ÙÏN " DF

.lÜÆ í× CßWÛ

" ÅoDìh "

qÞpìJDÛ é¡ÃÛ ÚCoCrç DF

ÖkoCk POvÞk

Mpwd qC oDzpv

Öpz qC ÚßËÏÊ

.PvßN êDzDØN Ápº

lÜÆ í× pJ

Ý× ÖoCk POvÞk ÈÛDF

.Co " oDVíVp× " Þ " oCpFk "

ÓA Ír éF DèOÜ× íF Èzo qC oDzpv

.ÖlÛßìJ í× ÞC éF

1993 é× ,1372 kCkph

ÉpGÜNßÊ

íçßÆ YßÂ Þ rF (eshkaar) :oDÇzC

éZqDìJ éìGz íçßÆ íÛkoßh æDìÊ (talm):ÙÏN

íçßÆ æßì× : (khiarek)ÅoDìh

oDN éZDëok ÈëkrÛ éÏ Þk ÖDÛ (Deberarr, Marjijaar):oDV íVp× Þ oCpFk


 
 

¢vpJ

ærGv

ælì¡Æ

lìKv ÝçCpìJ

ælÜh pJ íØ¡Z

r×p ECoßV

æDìv êß×

.éO¿zA kDF ok

:kßh qC lvpJ í×

ÚDëßJrìN êC

?íçDËÛ Èë ßÆ

? í×ÔÆ Èë ßÆ

?ÙwGN Èë ßÆ

1993 é× ,1372 kCkph

ÉpGÜNßÊ

oDÇÛDëq æoDØç

ÖkßØìJ êqCok æCo

ÖkpÆ Ckßv æoDØz íF

:êÓDÆ DF

pè×

Ä¡µ

.鿬Dµ

.lOv Þ kCk ÝëC kßz í× jw¾ kÞq éZ

.êoCnÊCÞ qC ¢ìJ æoDØç

1993 éìñÞs ,1372 pìN

ÉpGÜNßÊ

é×DÛp¿v

ÖokD× éÆ êqÞo

kpÆ ÙëDJ éF íÇÏ× æßìÊ

¹Ck ÚDÛ í¤p Þ

- kßF éO¾DF kßh éÆ - éÛDhoDZ êCæp¿v ok

PwF ÙO¡J pF

íËÜv éÏJ pF Cp×

lìvßF ÚD×íÏÊ éÛDh

Ölz qCok Þ oÞk êp¿v oDKwço

ÙÜÆ íÜ·× Co íÊlÛq DN

.ÙvDÜ¡F Co ÝO¡ëßh DN

ÙçCo ok ÍDv ÚDìÎDv

ÙëDJ ok æßìÊ íÇGv

ÙO¡J pF ÚDÛ íºCk

.ÙìÛD¡ìJ pF évßF E߬p× êD×pÊ

:D×C

íÊlÛq ÙZ êDÛCßN éÛ

.¢ëßh ÝO¡ëßh êDÜzA éÛ

1994 é× ,1373 P¡èGëkoC

ÉpGÜNßÊ

ÙçßN

íÛDçCp¾ íGOW× êCpF

P×CoA êDØìv

pGOv kßF êCækpJ

.Mlì×ßÛ Þ éØìvA ÚÞolÛC pF

éÛßËZ

Co p¿v púFx¿Û íÜìËÜv

éëDJoDZ qCp¾ pF

MCéOwh éÛDz qC

ÚClÛqp¾ æDË¡ìJ ok

?êkDèÛ Ýì×q pF

?íOzCk ÚDØÊ PÛDFrì× éF

? ÍÞDKZ ÚCpÊßh éF

1994/7/3 ,1373/4/12

ÉpGÜNßÊokD×

íÜ× DF é¡ìØç ßN

.ÖCßN DF é¡ìØç Ý×

MkßVÞ ok

êß©µ ßaØç

ÚkpÆoDÆ ,ÚlëÞk

.Ölì¡Z ßN DF Co Ù¡h Þ uCpç

ÖCéÜìv

MqoÞoDÆ yÞk pF

:PÛßÊÚD¡ÇèÆ ÚÞok éF kßF íÏJ

ÖkpÆ xØÎ ,ÖlìÜz

PëDçé²eÎ ÖDØN

PÛCpWç Þ êkDz ,Pغ

.PÛDOw×q Þ ÚCoDèF

ÙO¡Ê ÚCßVßÛ ßVCpVD×

æÞtJ¢ÛCk ,ßVoDÇìJ

éÜ¡N Þ ¦ëpd

ÙÊok pv Þ ÖCoA íF

PëCßWÛ Þ DçÙÛpN

kpÆ ÚÞqß×

.Co ÙFDOz pJ ÖDÊ

ßN qC oÞk DçÌÜvp¾

PvkoÞk íÜì×qpv ok

ÙOwV í× oDÆ

íFDì×DÆ êCpF

.êkpOwÊ æp¿v

:ÙvpJ í× ækpOwÊ íNpìd ok

íÛCßN í× éÛßËZ

Ök Èë íOd

?Ý× qC оDº ízDGÛ

Mqp× íF Ä¡µ Þ ¢ëß¡N

.PvCækpÆ ÚCpÇìF ÚCßN Þ Ä¡µ qC oDzpv Cp×

íÜ× DF é¡ìØç ßN

.ÖCßN DF é¡ìØç Ý×

1996/1/26 ,1374/11/6

ÉpGÜNßÊ -ÙÏèÇOvC oD®Â ok

Ýëp¾DìF

qÞpëpJ êkDz ÝìØ¡ëpFC êD×pÛ

qÞpëk æÞlÛC EDÆpZ Ý¡h ok

.lz éÇÎ

PvC íhqpF qÞp×C

qÞpëpJ êkDz íÜëpìz

qÞpëk æÞlÛC íiÏN Þ

.PvD× ÖDÆ ok kCrØç

!ÝìÛqDÛ

ÚCpÇìF oCpÇN íÊlÛq

.qÞp×C Þ qÞpëk ,qÞpëpJ

P¾pËz é¡ëlÛC DF

MpçD× ÚDOvk

Mmß¿ÛpJ ÚDØ¡Z

,MCéÛCpNpJ ÚDGÎ

ÚDØëCkp¾ êCpF

:Ýëp¾DìF

«D¡Û Þ ¢×CoA

.íOvÞk Þ Ä¡µ

74/12/22 (96/3/12)

ÝìÏFÞk( Dun Laughaire ) êoßÎ ÚCk olÜF

UrÎ Þ E߬p× ,xìh

éϤßd íF Þ éOwh

ÝìËغ Þ kßÎA é×

æDË×Dz ¢ì× Þ ÉpÊ ok

Co ¢ÛßÊÐÊ Ý×Ck ,olÜF

.PvC ækpKv Dëok õÜìv éF

æDÊ qCpç ,Dëok

.lÛq í× xìÎ Co olÜF PiÎ êDçDJ

.kqpÎ í× EA ok íO¡Æ

.PvC pv éØìvA Dëok

:lÛoCk p¬DiF DèÛA

éÆ íÛCkp× oCrç ÚCoCrç

Ík ok ÝìÏFÞk Ä¡µ ÚCpÇìF

P¡J pF êC éÎßÆ ÅlÛC

.Co êoßÎ ÚCk lÜO¿Ê kÞolF

:lÛoCk p¬DiF DèÛA

,íËÜvpÊ êDç ÍDv

,íñClV

, íËÜOÎk

.Co ÚDGëpº kßÎA Ùº EÞpº 
 

:lÛoCk p¬DiF DèÛA

Co DGëq ÝìÏFÞk ÚDÃzDµ oCrç ÚCoCrç

.lÛlìzßÜÛ (1) xìÛ íÊ pèz ÝëC êDç éÛDiì× ok æoDFÞk rÊpç éÆ

?kqpÏÛ íO¡Æ CpZ

?lvpOÛ Dëok ÚDv éZ

75 ÝëkoÞp¾ 22 (96 ÐëoÞA 11)

ÝìÏFÞk

qC íÇë .PvC ßWFA éìGz ÌÛo æDìv íÏÇÎC EÞp¡× ´ßÛ Èë Guinness (1)

.lzDF í× lÜÎpëC íÏÇÎC MDFÞp¡× ÝëpN XëCo Þ ÚpNE ßGe×


 
 

kDçp¾ oDÆ ÚlÜÆ æßÆ êkßGÛ

D×p¾ oDÆ êkßGÛ Ýëpìz ypÊ

"íÛClØç oDGº"

p¿wØç

pVDè× ÚCpwØç éF

:Ù¡ëlÛC í× ßN éF

ßN êp¿wØç éF

ßN íçpØç

ßN íÎlØç

.ßN íw¿ÜØç

:ÙìOznÊ éÛßËZ éÆ ÙNpìd ok

ÅDܾßh êDç æCo ÚA q

oDGWÛo ÚDìÎDv

EDèOÎC êDçqÞo

:ÙìOznÊ ÚDv éZ éÆ ÙNpìd ok

oCk oDh êDç Ùìv ÚA q

oClÊ íF ¢ìO¿N

oDØz íF êDç ÖCk

oCq æoßz Þ gÔËÜv

.oDGÛßh êDç ærìÛ pv

:Ù¡ëlÛC í× ßN éF

ßN êp¿wØç éF

ßN íçpØç

ßN íÎlØç

.ßN íw¿ÜØç
 
 

ßN ¹Ck êDç évßF kßGÛ pÊC

ßN EDÛ Ä¡µ êD×pÊ Þ éWÜJ pv yqCßÛ

ßN ÚCßwìÊ Uß× EDN Þ yCpN yßh ~éÜìv êD×pÛ

ßN «D¡Û DèOÜ× íF Þ êpw× Áßz

ßN æDËÛ ÁpF Þ ækCoC MolÂ

Èz íF

Ý× ok

ûêkoßÛok û ÚCßN

.kßGÛ CpVD×pJ ~æCo æqCok ÝëC

oCq éÎÓ Þ oDèF ok P¡Ê éZ

oCqoDÆ Þ kpGÛ ok éÏØd Þ rëpÊ

íñßN p¿wØç ßZ

yßh æoDØç p¿v

.PvC MkD·v qC oDzpv

ÚDØF Ý× DF

ÖC éGÏÆ íÜÆ pJ éÆ

kDØOµC Þ Ä¡µ q

.«D¡Û Þ êkDz q

í× ùk Ý× êDJ Þ Pvk éF

.íÊlÛq Þ Öqo û ÚCßN

74 ÝëkoÞp¾ (96 uoD× )

ÝìÏFÞk

?DWÆ DN

,ÙOvk ok ¢ÛDOvk

.Ößz í× Ápº ¢¾os ÚDØ¡Z ok

.ÙÛq í× évßF ¢ºCk ÚDGÎ pF

.ÖoÞDÜz EDÛ íñD×pÊ Uß× ok

:ÙëßÊ í×

.ÖoCk í× POvÞk

:lvpJ í×

?DWÆ DN

?ÙzDF ßN ÍD× DN

?¢ëßh ûÝO¡ëßh Dë

75/3/5 (96/5/26)

ÝìÏFÞk

Clh ÚDGìÂo

ÝìÏFÞk ok (Poetry Plus) uÔJ êpOñßJ éF

Ä¡µ yCpiÛDØvA ûÚCoDØ·×

pÇF MDvDwdC Ýì×qpv ûÚD¿zDÆ

½os êDçPGe× ûÚDÊkpKv pv

êpw× êDçlÜiGÎ ÚCoClëph

lÛßìJ êDçpìWÛq ÚCpÊoq

«DGNoC êDçÐØi× ÚDÊlܾDF

Ä¡µ rGv êDçÐËÜV ÚDÛDGºDF

鿬Dµ ÌÛo oCrç êDçßÏFDN ÚDzDÃÛ

évßF êDçíÛß¿Øv ÚCqDwËÜçA

mß¿ÛÚDV êDçæDËÛ ÚDÊkClÎk

pè× æoDìv ÚDwÛC ÚDÊlÜÜëp¾A

.Clh pënJDÛ íËOwh ÚDGìÂo

* * * * *

!¢Æpv ÚDOÎDìh HvC

!ÐÊ pJ ÚDNÀ¬Cßµ ¹DF

!EßÏ»× ÚDNHìÂo

1996 ÝñÞs ,1375 kCkph

ÝìÏFÞk

ælÜh pÊoDÇz

ækCqpÂDF ECpNßFC kDë éF

" ÙëC ækCq ¹Ck DF éÆ ÙìÃëDÃz ÚA D× "

koÞA yCé×DÛPì¤Þ ok ECpNßFC éÆ ³¾Dd qC íOìF)

(kßF ækpÆêqÞlÏÊ rìÛ kßh ÈÜìµ ÍDØOvk pF Þ

.kßGÛ íÛCpÆ CpN ÉorF HÏÂ Þ êkßF Ä¡µ qC oDzpv

.kßØÛ í× pNÈGv ßN DF êpìWÛqÙç Þo Ýëq

kßF ælÜh rëpGÎ æoDØç PÆqDÛ ÚDGÎ

.PzCk íñDço qC íØ·¬ ßNDF Úlì¡ÆxGd Þo Ýëq

êkpÆ í× oDÇz Co ælÜh ,lÜF êCßÜÇë oCpÇN ÝëpNæp×qÞo ok

.kßF pÊk íFDOz ßN DF Co ÚClÛq lÜÏF êDçqÞo Þo Ýëq

êkßF oCrìF oCßëk qC

íOwÛCk í× ÈìÛ Co íñDço Þ íÊlÛq yqoC

éFßN Þ yqßJ ÍqDÛ êDèF DF Þo ÝëqC

.êkpÇÛ Ckßv Co ÖClµC Þ ÚClÛq éçk év

íË×DÆkßh qC Mp¿Û ¢NA ok

êlz ælëlFA Ökp× PGe× êDëok

kßF ÝÇØ×DÛ ßN ÝOwÇz

.kpÆ öD©×C Co ¢ëßh íÛßFq ßN Úßh DF ÝØzk Þo ÝëqC
 
 
 
 

!Ckp× éÛßÊpÊk

íÛD× ,Åkr× ,yoA æoß®vC DF æCpØç

UÔd Þ ÈFDF

ClÏë êDç Hz ok

ÚCoDë pFCpF ok PÛßËFA í×pÛ

Ùìhsk pFCpF ok PÜëkÓßJ íOiv

:ÙÜÆ í× é¥Â ÙÛClÛqp¾ êCpF

íOvCßh í× ælÜhpJ Co ÚDGÎ

ÐÊpJ Co ÚDºDF

oDFpJ Co ÚDOhok

oDzpv Co ÅDh

ÍÓq Co EA

. ækCqA Þ æßÇzpJ Co ÚDwÛC

.ÙëCpv í× " ækpZ" ÚCoCrìÎDzDF CpN ÝìÏØi× lÜiGÎ

CpN lÜÏF íÛD¡ìJ Ùhq lìzoßh

- P×ClÛ Þ éFßN Þ ÚßërëßÏN ÚCoClvDJ éÆ -

lÛkpÆ ÚDèÜJ Ökp× qC

ÖrëÞA í× " ÔÇçDz " ÝF-MßN pF

lìñÞo ÝëÞC ÝìÛDØìv oCßëk pF éÆ CpN ÖpÊ éÜìv ÄëDÃz

.ÙÜÆ í× oÓ êDçéÎÓ ¹Ck ÝëmA

1996 éìñÞs ,1375 pìN

ÝìÏFÞk

.ÐFDF EßÜV ok ækCqpÂDF ECpNßFC æDÊkCq êDOvÞo (Charde):ækpZ

ÝF-MßN ¹Cpv ÚClÛq ÝëkoCÞ æqDN qC ECpNßFC éÆ ÐFDF ok êCéÏe× :ÔÇçDz

.P¾pÊ í× Co DWÛA íØëlÂ

lÛÞD×k íÎDØz éÜ×Ck ÚCoCrÜØZ :oÓ

ÚCpÊ oDF

Úm é¡ëlÛC Èë qC éO¾pÊ pF

kp× Þk

ælìÇN

ælì¡Æ

È¡h

,DìÛk ÅoDN Þk

,éØ¡Z DçkoDìÏì× ÚDì× ok éÜ¡N Þk

.ÚCpñCq Ðìh ok

½pËz êkÞo

½os Þ ÝìËØèv

.kpF í× Co æCo

íÛq ôDËÛ

kÞo oÞAÙèv õÜèJ qC

.kr»Î í× ÚCkp× éÜ¡N ÚDØ¡Z pF

, rWµ ÚDìF

.upN êD¡¾C

.lëkpN Þ MßÇv

.ÚDwÛC Ä¡µ Þ ÚCkrë p×C ÝÇz ßÛCq rìOv

.æoDZ éÂpV

.¢ëD¡Ê lÜiGÎ ¢×k

, oDÆ¢ëDìÛyÞk pF Úq

.kßz í× íaì kÞo êDÜèJ

.koCk é×CkC p¿v

íÛDØÊlF EÔWÜ× ok ízß×Dh

.MßÇv ok ÚDØO¿Ê

, HçCo Úkß¡Ê HÎ

: ÚDÊsCÞ ÚDØO¿Ê qDºA

".PvD× ÖCp× ok éÛ ,Úq xØÎ D×C " -

:æCpØç ôoßz Ík À¡Æ Áßz qC oDzpv "ÖpW× "

ÝìÛqDÛ æA " -

lÜZ íÃëDÂk

Co ¢¿ëp± ÖClÛC

.Ölì¡Æ éÛDz pF

Co ÚCpÊ oDF ÝëC ÚDv éZ

éØç ÝëC

"?êlìFDN pF Mpv ok

75/3/17 ,96/6/6

ÙÏèÇOvC

Dç é¾ßÇz ÉpËN

ÚD¾ßN ûlÜÏF Uß× ÚßZ

oDzpv Þ ÅDÜØèv

qCÞpJ lÜÏF Þ oÞp»×

ÚßÊéOiN û ÐdDv

Co EDO¾A ¢FDN ok

.ÙOzClÜJ ¢ëßh æDËçDÜJ

,pv éØìvA

.ÙO¾DOz ¢ëßv éF

évßF ÝìÎÞC DF

,yC ælz ÅrF êDç éÛßÊ pF

êDWF lÛDØÛ Ý× qC

.ÚßÊ æpÃÛ êokßJ rV

75/5/6 (96/7/28)

ÉpGÜNßÊ

ßN êCl¤

ÚCkCl×DF «D¡Û éF

ÚCoDF P¾D®Î éF

éØ¡Z íÎÓq éF

ÝØZ íËÛoDËÛo éF

í× íñCoCßÊ éF

EDO¾A PÂCl¤ éF

EA íÛCÞo éF

YYYYY

ßËF Ý× DF

ÚCßiF Ý× pF

íëß¡F DN

Co Ùº ÌÛq Þ íËOwh oDGº

.ÖkßVÞ qC

96/7/18 ,ÙÏèÇOvC

D× êDç éëDwØç

DÂA Ýìwd ,D× PvCo Pvk éëDwØç

- ÖkßF ypwJ êDçÞkpÊ ÐND éÆ -

.kßF íVDwÛ pÊoDÆ

ÙÛDh Conµ ,D× LZ Pvk éëDwØç

ÙOzCk PvÞk Co ypOhk év pç éÆ -

- lzDF éO¾o D× ÚDì× í×ÔÆ éÇÛA íF

.kßF ÍDÃF ypçßz

êpì¥Û DÂA ,D× íO¡J éëDwØç

ÚDz ÍDÃNpJ Phok ÍDv pç éÆ -

,Co yoDFpJ Þ éOwh ,ÝìËÜv êDç éhDz

-kpÆ í× Ùh D× «Dìd éF

.kßF ¢NoC oCßOvC

,Ùël×A DJÞoC éF

:ßÛ êDç éëDwØç ,lëlV íÊlÛq

æqßh ,D× PvCo Pvk éëDwØç

- lÜÆ í× DzDØN ÚßërëßÏN PµDv æk êqÞo Þ PvC ÍDGNß¾ ÄzDµ éÆ -

.PvC oDÆ í¨DÃO×

DÇJ ,D× LZ Pvk éëDwØç

- lëA í× oDËìv Þ Ápµ êßF yC éÛDh qC ézìØç éÆ -

.PvC oDÆ í¨DÃO×

.ÙvDÜz íØÛ Co ÚD× íO¡J éëDwØç

ypOhk Þ CpìØÎC ,D× êÞpFÞo éëDwØç ,íÎÞ

- PvC uCpç Þ ÌÜV ,ÍDv êDèÎDv oßNDìÜì× ÚD¡ÛDØ¡Z éÆ -

.lÜVCphC p²OÜ×

.PvC íO¡èF DJÞoC ,êoA

!!PGçß× ÝOwëq DJÞoC ok

,D×C Ý×

.Dç éëDwØç ÄzDµ

75 æD× pè× (96 pG×DOKv )

ÉpGÜNßÊÚDÊlìvo l¥Ã× éF

Uß× ÚCpÊ ûP¡×

ÚD¾ßN ÅDÜØèv û gpZ

Dëok Þ Ðìv í¡dÞ ízߺA Ùç

ÚD¡¿¡NA ælÛrh xìÎ Hì÷N

ÁpF ÚCqßv pì¡Øz

éÎrÎq ÚCpF o߬ Dv

ÖDËØç ÚDÜØzk

.ÖCoDÛ P·ìG¬

ÖCk oCrç ÝëC qC oCnÊ ok

Þpço oCrç oCrç

.éÎrÎq Þ évßÆ Þ ÁpF Þ ¢NA ûÖDÆ ok

ÚCÞpço ÅlÛC

- ÚDz ÝëpN "lÜØzßç "-

.ÚDÊlìvo l¥Ã×

ÚDFpè× Dëok

ÚClÜh ÚDØvA

pËzqCßÛ EDO¾A

.oDzpv Þ ÝOwFA Ýì×q

ÚDÊlìvo l¥Ã× éF

Co éØçCÞ Þ íËOwh ÅpZ

.lÜëßz í× oßÛ oD¡FA ok

Ýëpìz í×DÆ ußç ok

lÜFDë íØÛ

.¢ëßh êDçr»× qC pNCoCßÊ

75/8/28 (96/11/8)

(Skövde) ækßz

Ý× íÛDëpµ

PçDËÛ

Co ÙëDç é¡ëlÛC

ÖkßVÞ êDçéëÓ ÝëpN½os qC

.kqDv í× êoDV ÖCæpèZ ok

MlÜiGÎ

Co ÙëDçqCo ÝëpNpè× éF pv

ÙÛCßÛq yqpÎ ok

.lÛq í× oDV

,Ößz í× D¡¾C PçDËÛ DF

.Cßvo MlÜiGÎ DF

1376 ÝØèF

ÉpGÜNßÊDëÞo ok DëÞo

Ölëk ECßh yÞk

ÝìËØèv êkDF

Co íñDÜOµC íF Þ ÙhC Þ Ù¡h

.kpÆ ÞoDV DçæpèZ qC

ÙOvDhpF éÆ kCl×DF

kßF DçælÜh qCÞpJ DèÜN

.Dçé®FCo ¢çCßh ¢®µ

Ölëk ECßh yÞk

DvA Ðìv Þ ÍÓq íÛCoDF

Co íñDèÜN Þ Mp¿Û Þ ¹Þok

.Pwz Dçé×DÛæsCÞ qC

ÙOvDhpF éÆ kCl×DF

Co DçéÛDh Þ Dçpèz

.lÜOwF ÝëmA évßF Þ Ä¡µ Þ pè× DF

Ölëk ECßh yÞk

ÚCoDËÛ é×DÛqÞo pìËìJ yÔN

ÌÜV oDGhC Uok êCpF

Dçé×DÛqÞo ÚßOv ÝìOwiÛ ok

.lÛD× éWìOÛíF

ÙOvDhpF éÆ kCl×DF

Öpèz íFA ÚDØvA ok

.lÛkpÆ í× DÜz lì¿v pNßGÆ ÚCoCrç


Ölëk ECßh yÞk

oDÆ ÚDGdD¤

Co ÖCliOvC PwiÛ «pz

íÎlØç Þ íOvÞk Þ Ä¡µ ok éFpWN

.lÛkpÆ íèÊA

ÙOvDhpF éÆ kCl×DF

évßF Þ lÜiGÎ ÍkDGN DF

.ÖkpÆ ´Þpz Co ÖoDÆ

Ölëk ECßh yÞk

ÚßërëßÏN oDGhC pOìN pv Þ é×DÛqÞo Pzok pOìN

ÚDèV ÚDÆkßÆ ÚlÛD× ECßh

.kßF ÚD¡ËÛoDËÛo ECßiOho ok

ÚCokD× êkoDìÏì× ¢NoC yÔN

.lÛD× éWìOÛíF ÚDÆkßÆ ECßh êDçrëpÆDh ÝOwÇz êCpF

ÙOvDhpF éÆ kCl×DF

íOìÊ uoCl× õØç ÌÛq

.l×A ok Cl¤ éF pìhDN PµDv év DF

Ölëk ECßh yÞk

koClÛ kßVÞ êCæoC pËëk

.lO¾C íØÛ ÅDh éF íOhok Þ

ÙOvDhpF éÆ kCl×DF

ÙìwÛ íÛDì× ok DJ DF

.lÛkßF pÊlÇë yqCßÛ oDÆ ok ÚDOhok
 
 

Ölëk ECßh yÞk

íÜ× DF é¡ìØç êCpF ßN

oDF oCrç êqÞo Ý× Þ

PÜN ÚD¡ÇèÆ ok

ÖÞo í× PdDìv éF ÙëDçHÎ ÄëDÂ DF

ÙOvDhpF éÆ kCl×DF

MCíË¡ìØç êpw× lÜiGÎ DF ßN

.êkßF ÙzߺA ok

1376 lܿvC

ÙÏèÇOvC
 
 


P¿ËÛ xÇaìç

ÉpGÜNßÊ 1377 ÚDFA 8 õ·VD¾ ÚDìÛDFp éF

lÛCæÞDFßÛ ÚDÛA : P¿ËÛ xÇaìç

.lÜOw¡ÜÛ Ý¡V éF Co qÞokCq ækrÛDJ PiV

,PwìÛ í×pV Co ÚDÛA : P¿ËÛ xÇaìç

,«D¡Û Þ oßz Þ êkDz rV

,íFßÇëDJ Þ íÛD¡¾C Pvk ¢®µ rV

.íñDèÜN Þ Ùº Þ D×pv DF rìOv rV

,lÛoD²OÛC ok ÚCpçCßh Þ ÚCokD× : P¿ËÛ xÇaìç

.æCpF Ù¡Z ÚCokCpF Þ ÚColJ

ÚDOvÞk ÈZßÆ HÏ : P¿ËÛ xÇaìç

.PwìÛ íÛÔÆ ÝëlF íغ êDWÜÊ

,lz lçCßh íÎDh uok uÔÆ ok ÚD¡ëDV : P¿ËÛ xÇaìç

.oDëíF ÚD¡ëDçÙìN

gpv ÐÊ é¾ßÇz íÏËÜV

.êoÞCl¡ìJ Þ íNÞD¿N íF ,Mp¿Û Þ qA ¢NA qC íÜ×ph ok

PwìÛ í×pV Co ÚDÛA : P¿ËÛ xÇaìç

,«D¡Û Þ oßz Þ êkDz rV

,íFßÇëDJ Þ íÛD¡¾C Pvk ¢®µ rV

.íñDèÜN Þ Ùº Þ D×pv DF rìOv rV

(98/10/30) 1377/9/9 ,ÉpGÜNßÊ

êl×A ßN

,Pv íÊkßvA õëD× Ä¡µ "

.Pv íÊkßvp¾ õëD× lÜZpç

,PvC oßOv PwìÛ ÄzDµ éZpç

.PvC oßÆ æpJ Hz éÆÚAq éÜÊ éZ Co qÞo

PvC oClìF é¡ìØç ÄzDµ Ík

.PvC oDF pèÊ ÞC ælëk Þ

.PvC Ýëp PÜe× DF éOvßìJ ÞC PGe×

¢ìJ ok ÔF l¤ Co ÄzDµ

".æCo ok oCrç Þ

êoD¥ÛC éÏÎClGµ éVCßh

.PwÇzÞp¾ ÙìñDèÜN Ýìië pGOv oCßëk PçDËÛ ÁpF DF

.lz ÚCoDF æoDOv ÙÎDìh ôkqÙº ÚDØvA MlÜiGÎ oßz DF

.lz ¢zßV Þ ¢GÜV Þ ¢ëÞo ¢®µ qC oDzpv ÖCækqjë HÏ PëCßWÛ ÙÛpN DF

.lz ækß¡Ê ÍDv éÜëpëk õOwF п ÚCoCrç PëDçéWÜJpv ¦Âo DF

.kpÆ ÚCoß¾ ÖCéOwh ÚDëpz ok MDìd P×pÊ ÚDOwJ DF

.lz ælÛCo xJ PëlFC éF íG®Â êDçÚDOw×q PzߺA ÚCoDèF DF

:êl×A ßN íOÂÞ

.kßGÛ êpGh íÊlÛq Þ DëÞo qp× qC

(98/12/7) 77/9/17

ÚßzêpFÚDÜNÝìñÞo

:êCæpìWÛq êDçÐO êClèz éF

pçÞp¾ yßëoCk

pçÞp¾ éÛCÞpJ

êoDOi× lØe×

ælÜëßJ p¿·VlØe×

Àëpz lìW×

PvC íçßÇz éZ ÚDNæDËÛ ok

?PwìÛ íñAoDÆ pÊk Co ÈÛDN Þ êqßë éÆ

ÚDOëDçÙÏÂ

yoßz ÚDzßV êDçéØ¡Z Ýì×ClÆ qC

lÛpìÊ í× ÌÛo

Þ lÛl×A ok ßÛCq éF DçÚClÛq éÆ

?æßOv éF ÚCkÔV

PvDçlÛßìJ Ýì×ClÆ ÝOwFA ÚDOëDçlÜiGÎ

Co Ýì¡ÛÔ¥× ÚDwÆpÆ íÛßFq Þ ÚßÜV Þ upN éÆ

?PwìÛ íÛCpÆ

ÚDNíÛD¾ß¬ Þ ÉpOv HÏ ok

lܾDF í× Co PGe× êDçpìWÛq Ýì×ClÆ

ußÎDv ÚCoDGV ECßh éÆ

?PvC yß¡× æoDØç

Co oÞApÇv êDçé¾ßÇz Ýì×ClÆ onF ÚDNêCßWÛ

lÛD¡¾C í× ÙÜèì× ÅDh pF

pì¿ÇN Þ për·N Þ oßwÛDv pËëk éÆ

?l¡iF íØÛ ÚD¡×DìOÎC

ÚDNíñCkßv êé¡ëlÛC ok

Co ÝëoDèF ÝçCpìJ Ýì×ClÆ

lÜÛDzßJ í× ÙÜèì× pF

ÚD×kælìKv oDGÊo Þ oCk Þ oDwËÜv pËëk éÆ

?PwìÛ ßËFCßV

Ý× ÝìÛßh Ýì×qpv ÝNÝìñÞo ÚCkp× Þ ÚDÛq ,æA

PvC íOFÔ¤ éZ ÚDOëDçéWÜJpv ok

qDFÝiv êDçéÜez éÆ

lÛCÙìF ok ÚDNMDìd qC

!?uCpç ok ÚDNÉp× qC

Ý× ÝìÛßh Ýì×qpv ÝNÝìñÞo ÚCkp× Þ ÚDÛq ,æA

PvC íçßÇz éZ ÚDNÉp× ok

ÚDNÚßGV ÚCkÔV éÆ

pvéØìvA

Co ¢ëßh ÝìÛßh ÚDOvk

?lÜëßz í× D× EA pJ ÚDØ¡Z pFCpF ok

(98/12/26) 77/9/17

ÉpGÜNßÊ

ÚßzêpF

uDJ éF êkDFA PÎÞk kßØe× éF

"Ößv ÚDwÛC" êCpF ¢×Cl× íwJCßÎk

,DWÜëC

.PwìÛ íFDOz Co íwÆ

kßz pëk éÆ êoDÆ éÛ

,pìhDN éÆ êCéwÏV éÛ

.lÜØÛD×q êoCp éÛ

PvC oCkoDÆ ÚCpVDè× íÛD×q íF DWÜëC

.oDÇìF ÚColÜÏÂ Hz êDÛqCok

éëD×pv Þ oDÆ Ýì×qpv ok

.DzDØN Þ Mpwd Þ ÚD×pd Þ PvC XÛo D× pèF

ÚD¡ëlÛÞpèz DF D׫DGNoC DèÜN

.xF Þ PvC P¿ç ¯h

PvDçÍDv DWÜëC

PìÂÔh Ýëpìz MnÎ

¢Üëp¾A oDzpv Áßz

.lÛq íØÛ éÛCßV ÚDØëDçPvk Þ DçHÏ ok

Ùël×A D× íOÂÞ

ÚD×okDÛ êDçoCp DF

.koq êDçæoDJÁoÞ pF

- ÝOhDv ÚD×qDv éF ÚD×íËOvßìJDÛ æCßÊ -

lÜO¾o DçÚA

éOzßÛpJ êDçé×DÜÎDv DF

- upOvC ÚClÛq ok ÚDzPì×ßÇe× éÊpF -

Ùël×A D× íOÂÞ

xJCßÎk êDçæpèZ Þ ÚDØ¡Z DF

- D× ÙÊokpv Þ ÚCkpÊpv ÚÞolÛC EDNqDF -

éØèØç Þ kDëp¾ DF

éèÃèÂ Þ oßz

EDOz Þ êlÜN

ÚßÇv Þ êlÜÆ

lÜO¾o DçÚA

.MßÇv Þ MßèG× Þ MD× íçDËÛ DF

íOìÊ êßv oDèZ qC Ùël×A D× íOÂÞ

éÛDËìF êDçéWèÎ DF

ßËÜiv êDçDJ Þ ÚDØ¡Z Þ ÚDOvk DF

oDÆælÜëßV êDçé¡ìJ

íÇìOvÔJ êDçéwìÆ ok ÚD×DçéÛDh

Co ÚDzíÊlÛq DçÚA

.lÜOiëo í¡Æ EDGvC êDçÝNoDÆ ok

.lÜO¾o DèÛA

- ækßÎDJ Þ EDÛ - ÙëlÛD× D×

ÚD×ÚDÆkßÆ æDìv Þ ÁCpF ÚDØ¡Z DF

ôDËÛ Pì×ßÏ²× éF

.ælì×o æqDN ÚDÊpF ßçA

(1999 éëßÛCs 3) 1378 êk 14

(Bergsjön) ÚßzêpF

oDèF ÚCoDGØF

Ýì¡ìJ êÞÔwÊßë Ökp× éF

,PvDGëq éZ ÚDNÈZßÆ êDçéÛDh

.ÖCoA ÐËÜV ÝëC HÏÂ ok

,PvC íÜ·×íF éZ ÚDNÉorF íÜØzk

.PvkækD¡Ê Ýì×qpv Ýëok

(Brazde) ækqCpF Pzk ok éOvoßÛ êDçÐÊ Þ ærGv pØÆ

.PwÇz íñClçC êDçokDZ pëq ÚDvéZ

ÌÜV ÚDÆkßÆ ÅDÜØÛ ÚDØ¡Z

.lz æpìh ÚDìÛDèV Ù¡Z ok éÛD×ßÏ²× éZ

í¡ÆokCpF ÝìÛßh oCpÂ

?lz éOwF ,éOwF êDçok Ýì×ClÆ P¡J

:ÖCælÛD×ok éZ Ý× ,æA

ÚDNÝìÛßh êDçÙhq ÖDìOÎC ok

.ÚDNÚDzßV êDçÈzC ÚkpOv ok

:¼ëok

,CpZ Èë qC

,ækpÆæpÊ íO¡×

.æCßhfϤ íØ¡h

78 oDèF

ÖoÖo

tÛA ÐÇì× æDÊoDÆ

ÚDOvDF pèz

ßÛ pèz

pÜç pèz

íñDGëq pèz

IDJ pèz

ÚoßÎDì¾ßv pèz

(1) æolÛAk pèz

lÜwJkßh ÚCkpËÛDèV pèz

ÌÛoDËÛo êDçxìÏJ pèz

ÚCrëpÊ ÚDzÞp¿Ovk pèz

pþ pèz

l× pèz

DçÚDØÛDhíF pèz

íOìÊ pvCpv ÚDìKvÞo pèz

ÖDvpv Þ Èì¾CpN pèz

ÀìSÆ êDGëq (2) æoßN pèz

.ækßÎA UCß× êDëok pèz

.kCqA ÚDëClÊ ,(3) pìWÛq ok íÛCÞßìV pèz

.ækpJ ok MoDº ,éÜçpF kÞCk pèz

(1999/7/27) 78/4/10 Öo

-------------------------------------

(1999 - 1940) DìÎDOëC í×kp× ælÜÛCßh Fabrizio De André | (1)

konÊ í× Öo qC éÆ êkÞo Tevere (2)

San Giovanni in Laterano (3)

ÚCßN

íOÂÞ

,Ù¡h ÚD¡¿¡NA

,P¾ßÆpv ¢homA

Co pìÃeN éÛDëqDN

,íFßÆ í× ypv pF

í¡ëlÛC í× bìç

é¾ßÇz

:lGìÇz íØÛ

,ÚD¡¿¡NA

, ¢homA

!?Co éÛDëqDN

(1999/12/9) 78/9/19

ÉpGÜNßÊ
 
 


ßN lÜiGÎ

Hz éF qÞo oCnÊ Ök ¢×CoA

oDèF é¡¿ÜF ÝìÎÞC oClëk Áßz

æDìv ÚDOw×q éÛDì× ok ækqjë éÛßÊ pF EDO¾A évßF

ÖCl× íçCpØÊ Ýì×qpv ok ¢ÛCk ¢iFD×pÊ éeëCo

ÝOvßìJ æßÇz pJ ÚDOvA

UÞpµ êCoCßÊ éëÔ¬

ÖÔÆ íF ÚCpÇìF êßËO¿Ê

cÞo Þk yrì×A éaëok

.ÚDV Þk lÛßìJ æpWÜJ

(2000/4/2) 79/1/14

ÉpGÜNßÊjvDJ

ÖkpÆ qCok Pëßv éF Co ÙOvk íOÂÞ

HÏ®× Co ÙOvk pÊk

!pìËF Co ÙOvk

!pìËF Co ÙOvk

(2000/4/30) 1379/2/11

ÉpGÜNßÊ

DìvA

ÚßZ ÖpÛ íOÂÞ

íËÜv l×Aok pF qpGÎC ÚCoDvéØ¡Z ÍÓq êDèFA lVÞ

í¥Âo í×

.lÜÆ í× éÎßÎÞ ßN Ý×Ck ok íOìÊ êßv oDèZ ÚCoDèF ÚDØÆÝìËÛo

xJCßÎk íOÂÞ

ÍDØz ÌÛo oCrç êrìñDJ ÐËÜV ok ¢ÃÛ oCrç ÌÛpìN ÚßZ

í×Cph í×

.lÛq í× ÈØ¡Z PëDçß× ok Ý× éÜ¡N pëßÆ ½D¤ êDçHz ÚDÊoDOv í×DØN

yß¡× íOÂÞ

Öoß¡Æ ¢Æpv êDçæßÆ qCp¾pv ÝìçDz ÚßZ

êrëpÊ í× ækrغ pèz êDçÚDFDìh qC

.lÜÆ í× qCÞpJ MCéÜìv ok p²OÜ× ÚCoCqærGv í×DØN lìKv ÚCpNßGÆ

.PvC rëÞA æDìv pGOv ækpJ ßN Þ Ý× ÚDì× lÜZ pç

.oDÇzA PØÜìF í×

.PvC æDNßÆ ækpJ pص

(2000/7/18) 1379/4/18

ÉpGÜNßÊ

ÍÞDÂp ,íÛColÛqD× æsCÞ (tireng) :ÌÛpìN

 
 
 
 
 
 

1379 - qD× p¡Û

.  .  . . . . . .  . . . . . . . .