.  .  . . . . . .  . . . . . . . .
 

 

 

qD× p¡Û
1380 ,ÉpGÜNßÊ 
 

ldC ,íÛDFpÂ
ÖÞk æoDJ :ÖÞk pO¾k¢Ûßh íÛqD×
1380 :PwiÛ IDZ
qD× MCoD¡OÛC
ÉpGÜNßÊ ,lñßv
:íÛD¡Û
ahad.ghorbani@gmail.com
http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/  
 
 
 
 

¢ÇOØdq Ökp× éF ¢Ç¡ìJ
ÞoA Þ ÈÜçDÆ ,pèë ,X×ß× ,pëßç ,oDÜçk
.ÖC ælìÜz DçÚA qC oDF ÝìÎÞC Co Dç éÛCpN ÝëC pO¡ìF éÆ
 
 
 

ÚDOvpèz Ápz êDçDOvÞo íÛColÛqD× éWèÎ DF pRC ÝëC íÛColÛqD× ÝO×
Þ (pè¡ØñDÂ) íçDz , (ÞoA ,ÈÜçDÆ ,pèë ,X×ß× ,pëßç ,oDÜçk) lÛÞD×k
.PvC ælz PGR ÚA ½Cp¬C êDçDOvÞo
 

ælìÜz íÏÇz ÚDØç éF koCk kßVÞ éOÇv éÛCpN ÚqÞ ok éÆ DVpç
íÛD×q éÇÛA lì×C éF .lz ¦i¡× (???) éÛD¡Û DF DèÜN ,æl×A ælz
.kßz ClìJ ÚA ÚÞqß× Þ Pvok PëCÞo


 
 
 
 
 

ÝìNÓ éF íÛColÛqD× yoDËÛ êDØÜçCo

(consonant) Cl¤íF ½Þpd
ZH                           s
G                                   É
B                           E
GH                            ¹ ,Á
M                            Ö
T                        « ,M
K                                    Å
V                               Þ
J                             U
L                               Í
P                           I
H                         æ ,c
N                              Ú
S                     £ ,u ,Q
D                             k
Y                            ê
CH                           Y
R                             o
 
KH                           g
S                         H y
 
Z                    ° ,§ ,m ,q
F                            ½
(Vowel) oCkCl¤ ½Þpd
A (abr, adab, Ali, bar)                 pF ,íϵ ,EkC ,pFC ok ÝÏS× (éeO¾ Dë pFq) ùC
E (edaare, esm, derakht)       Phok ,ÙvC ,æoCkC ÝÏS× (æDNßÆ æpwÆ Dë pëq) ûC
O(otaagh, pol)                               ÐJ ,ÁDNC ÝÏS× (éب Dë ¢ìJ) úC
U (rud, ud, ghu)        ß ,kßµ ,kÞo ÝÏS× (kp¿× ¦iz Ößv ÞC ³¿ÏN ÚßZ) ÞC
I (Iran, miz, dir)                                                     pëk ,rì× ,ÚCpëC ÝÏS× íñ
AA (aab, aali, baar)                                         oDF ,íÎDµ ,EA ÝÏS× (æÔÆ DF êA) A
EE (eellat, deel)                               Ík ,Pϵ ÝÏS× (ælì¡Æ æpwÆ Dë pëq) ûC
OU (poul)                                                          ÍßJ ÝÏS× (ælì¡Æ éب Dë ¢ìJ) ßúC
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 

éÛC ¢ÎDÛ Ö êoÞoÞ "lÜF u"
éÛC yoCÞ A ½oÞ TS× éÏìÏÊ
oClèËÛ o éÏìÏÊ ClÛÞClh
éÛC Ý× ÝO¡Æ l¥Â éÏìÏÊ

lvo í× yßÊ éF Ý× kDëp¾ "lÜF év" êÓDFpv
lëA í× éÎßÏÊ ÚCoDF Þ ½pF ÐS×
ÝÆ ¸®Â Co éÎßÏÊ DëClh
lëA í× Ý× ÝO¡Æ êCpF éÎßÏÊ

Sebande varvari me naalesh ene
Gelile mese varf aa varesh ene
Khedaavandaa gelilera negahdaar
Gelile ghasde keshtene men ene
 
 
æpËÜzÞo
ÅÞlÊ éÛkpÊ ÈëkrÛ íñÔFpv :lÜF u
:ÖÞk PìF pËëk PëCÞo
éÛß×kp×DÛ ÝëC éGØ¡Æ íZpç
éÛC ¢zßV Ý× éÜN Úßh pO¡ëÞ

Ù¡Æ í× ÚCkp×DÛ ÝëC qC pO¡ìF éZ pç
lëA í× yßV éF ÙÛßh pO¡ìF

Har chi keshembe in naamardemoune
Vishter khoune tane mem joushesh ene

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

íñßØÛ oDë éìF ærÛßJ qÞo XÜJ u
íñßØÛ oDë éëíF æqrvD×pìN
Ý×ph pv ækÞ æp× íñClç
íñßØÛ oDë éëíF ærF pÆ Ý×ph

êl×DìÛ oDë lz ækrÛDJ qÞo XÜJ év
êl×DìÛ oDë lz æD× pìN ækrìv
êkCk ælµÞ Ý×ph ÚD×q Cp×
êl×DìÛ oDë lz éOzCkpF DçÝ×ph

Se panj rouz pounze bayie yaar nemoei
Tiremasezze bayie yaar nemouei
Hedaai mere vade sare kharmen
Kharmen kar baze baye yaar nemouei
 
 
æpËÜzÞo
.ÚDFA 20 DF lÜëA PvCo ,ÚDÊpìN Ý¡V ,æD× pìN qC qÞo pìN :æqrvD×pìN

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÚßÛDÂ éÛoClÛ Ðe× êÔÆÞoDv
ÖßØd í×oClÛ oCÞéÜh l¤ D×C
ÚÞlÛC íÜØ¿Æ éìòF ídCߤ
ÚßØì¡J éìF ækoßF Úq xÆpç

koClÛ ÚßÛDÂ ÔÆÞoDv æk
ÙëoClÛ ÖDØd íÎÞ ÙìOwç ækCßÛDh l¤ D×
Ùìñßz í× Co ÚD×kßh ÚClÜGFA êßN lz éÆ fG¤
lz ÚDØì¡J P¾pÊ Úq xÆpç

Saaroukekaaye mahal nedaarne ghaanoun
Emaa sad kenevaar nedaarmi hammoum
Sevahi baeiye kafembi endoun
Harkes zanbaverde baiye pashimoun
 
 
æpËÜzÞo
(pè¡ØñDÂ) íçDz ok íñDOvÞo ÖDÛ :ÔÆÞoDv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝzÞo éìòF ÁpF ¹CpZ éìëoDv
Ù¡ëpFC xw× Clç nºDÆ oDë Ö
ÙzoDç Ý× éwǵ íÎDh M ælÜZ
Ù¡ÇF o êoD²OÛC M ælÜZ

lz ÝzÞo êoDv ÁpF
Ù¡ëpFC ÐS× lçkí× é×DÛ ÖoDë
ÙÜÆ æDËÛ CpN xǵ ¯Ã¾ olÃZ
ÙzDF ßN p²OÜ× olÃZ

Saariye cheraagh bargh baeiye roushen
Me yaar kaaghez hedaa messe abrishem
Chande te khaali akse men haarshem
Chande te entezaarire bakeshem
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÛoCk éÏÏZ k oCkoßv éìëoDv
éÛoCk éÎDÛ pv éÛÞ ÐGÏF DNk
éÛoCk éZÞ y ¹CkÐGÏF DONC
éÛoCk ækpÆ ÙÊ ÄzDµ éËëk DONC

koCk éhDz Þk êoDv Þpv Phok
lÜÎDÛ í× ÚA pv pF ÐGÏF DN Þk
koCk lÛqp¾ ¹Ck ÐGÏF Èë
kDO¾C ClV kßh Ä¡µ qC êpËëk

Saariye soure daar de chelle daarne
De taa belbel vene sar naale daarne
Etta belbel daaghe she vache daarne
Etta dige aashegh goom karde daarne
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz rìÛ éÎDÛ ¹Ck êDWF Ößv oCÞPÎ ok

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

íÜzßJ ÝçpìJ ÙÂo Èë íNDçDv
íÜzC æp× íñDwvC pv ÍDÛ
íÜ¡ÇÛ PÎDWh DV oD× y
íÜ¡Æ æp× DWìÆ PGÂDµ phA

ízßJ í× uDGÎ oßV Èë PµDv pç
íÜÆ í× æDËÛ Ý× éF íñC ækDOwëC éÏJ pv
í¡Æ íØÛ PÎDWh Mkßh okD× qC
í¡Æ í× Cp× ÖDWÛCpv ßN pOhk

Saahaati yek raghem pirhan pousheni
Nale sar essaei mere esheni
She maare jaa khejalet nakesheni
Aakher aaghbet kijaa mere kesheni
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÛoCk éÎDG×k ÚßØvA æoDOv
éÛoCk éÎDhÚq ÝëC o pì¥ÃN éØç
éÛoCk éÜh y ækoßF o Úq Ö
éÛoCk éÛCßëk o Ö Dww× ylh

koCk éÎDGÛk ÚDØvA æoDOv
PvC ÙÛq éÎDh pv pëq rìZ éØç
koCk í× éËÛ yCéÛDh ok Co ÙÛq
lÜÆ í× éÛCßëk Cp× ,Pw× ykßh

Setaar aasemoun dembaale daarne
Hame taghsir re in zan-khaale d aarne
Me zan re baverde she khene daarne
Khedesh massa me re divane daarne
 
 
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖoDèZ oCÞ PÎ
éÛoCk éÛCßëk o kp× ÐçDV Ý×
lÜÆ í× éÛCßëk Co ÚCßV kp× Ý×
Men jaahele marde divane daarne

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éìÛk DVÞo ÚßØvA æoDOv
éìÛk DWìÆ EDiOho Úßì×
êqDÛ êDWìÆ EDiOho Úßì×
íñCßv DN ßz ÙwiF é¡Æ M

PwìÛ ÌÜçDGz DçæoDOv ÝìF
PwìÛ pOhk ECßiOho ÚDì×
oCkqDÛ pOhk ECßiOho ÚDì×
ÙFCßiF PzߺA ok fG¤ DN Hz

Setaare aasemoun Rouja daniye
Mioune rakhtekhaab kijaa daniye
Mioune rakhtekhaab kujaaye naazi
Te kashe bakhesem shou taa sevaaei
 
 
æpËÜzÞo
êkCl×DF æoDOv :DVÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êqCpN È¡ìz ÚßØvA æoDOv
êqDF é×kpÇÛ éØNíF ær×ßÛ éÇaJ
í¨D ½pzC ßFkpØF íçÓC
êqCok ÚÞC E ßGO¡ëßÜÛ éÎCßÂ

ÚCokCpF P¿ç Þ DçæoDOv êC
ÖkpÇÛ êqDF Ä¡µ íÎÞ ÙO¾pÊ kr×DÛ
kßz kßFDÛ pè¡èF í¨D yDÆ
kpÆ íØÛ ÐìØeN Ý× éF ÝìËÜv ¯ëCpz

Setaare aasemoun Shishek-terazi
Pechke noumze baiteme nakerdme baazi
Elaahi bamerdbou Ashrefe ghaazi
Ghevale nanvishtbou be oun deraazi
 
 
æpËÜzÞo
ÝìËÜv éÜërç Þ ¯ëCpz ,ÝOzßÛ ÓDF lÜÏF éÎDG :ÝO¡ëßÜF éÎCß qCok
.ÚkpÆ ÐìØeN
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖÞk PìF
í¨D pèz ÝëC ßFkpØF íçÓC

êqCok ÍDF Ö ßGzßÜÛ nºDÆ
lz í× kßFDÛ pèz ÝëC í¨D íèÎC
PzßÛíØÛ ÙOvk êqCok éF kCkoCpÂ

Elaahi bamerdbou in shahre ghaazi
Kaaghez nanvishtbou me baale deraazi

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éñÔ¬ éai× ÚßØvA æoDOv
éñD¾ÞíF Y ÝëßF o oDë ÝëoßF
éñDaF Ík Ö DV ½pd éÛÞ
éñClh oDÆ íçDhp¬Dh úC Ä¡µ

PvC íñÔ¬ éaiì× ÚßZ æoDOv
PvD¾ÞíF éZ lìçk ÖDìJ oDë éF
Ölz kpwÎk ¢¾pd qC
PvClh oDÆ íçCßhp¬Dh Þ Ä¡µ

Setaare aasemoun mekhcke telaae
Bourin yaare bawin che bivefaae
Vene harfe jaa me deel bechaae
Eeshgh o khaater-khaahi kaare Khedaae
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éO¡èF ¢ÃÛ ÚßØvA æoDOv
éO¡ëßÜF nºDÆ éwvÞ Ö oDë Ö
éOznÊ pv Ö ÝìÜëßF Úßþo
éO¡ëßÜF íÃzDµ pz éwvÞ Ö

PvC P¡èF ÚßZ æoDOv
PzßÛ é×DÛ ÙëCpF ÖoDë
lìÜÆ æDËÛ Ý× PznÊpv éF ÚDOvÞk
PzßÛ éÛDÃzDµ p·z ÙëCpF

Setaare aasemoun naghshe beheshte
Me yaar mevesse kaaghez banvishte
Rafeghoun bavinin me sargezeshte
Mevesse shere aasheghi banvishte
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÍDG×k éÛÞ æD× ßØF ok æoDOv
ÍDN úC ÌÛq éGØÆ o ÚkpÊ ÚßwÊ
"ÍDZ ÈÎDÆ" PØv éG×k Co ÚßwÊ
ÍDG×k Ö oDë Ö éGØ¿Æ ßÏV Ý×

ÚA qC xJ æD× kq pv æoDOv
ÖoCnËF éÎßËÛq Co lÜ¿vßÊ ÚkpÊ
ÖpGF "ÍDZ ÈÎDÆ" PØv éF Co lÜ¿vßÊ
Öpv P¡J ÖoDë ÖÞo í× ßÏV Ý×

Setaare dar bemou Mah vene dembaal
Gesvene gerdenre kembe zang aa taal
Gesvene raa dembe samte Kalekchaal
Men jelou kafembe me yaar me dembaal
æpËÜzÞo
oDÜçk ok íÛDOwçßÆ æÞle× Èë ÖDÛ :ÍDZ ÈÎDÆ
ÚkpF CpZ éF PdCpOvC qC l·F Co lÜ¿vßÊ :ÝñClF æCo Ý¿vßÊ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækpJ êÓ qC ÞrF pv æoDOv
æk pç E k pç ÙìwiF M DÜ×
ækpÊk EDO¾C ÙìwiF M DÜ×
éÆpOF Ík ÚßÜØzk ÖßØN

lz ÚDëDØÛ ækpJ êÓ qC æoDOv
ÙìFCßiF ÙçDF ßN Þ Ý×
lÜÆ EÞpº EDO¾A DN ÙìFCßiF ÙçDF ßN Þ Ý×
lÆpOF ÚDÜØzk ÖDØN Ík

Setaare sarbazou az laaye parde
Mena te bakhesim har-de-be-har-de
Menaa te bahkesim Eftaab dagerde
Temoume deshmenoone deel baterke
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßçA Ö ßØìF ÚÞpìF éìF pev
ßN ÞrF ßN o jÛ pv ÐZ éO¡ìÜç
éÜìØç Úß×oC Ík Ö Å ælÛÞk Clh
ßh ÙÜÆDç ßh ,éÎk é¡Æ M

l×A ÚÞpìF ÙëßçA lz pev
kCk EDN Co jÛ Pw¡Û ÅÞk pv
PvC ÝëC ÙëÞqoA éÆ lÛCk í× Clh
ÙFCßiF PzߺA ok

Sahar baiye biroun biyamou me aahou
Henishte chale sar nakh re tou bazou tou
Khedaa dounde ke me dele armoun hamine
Te kashe dele, khou haakenem khou
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
kDëp¾ éñÞrF ÔN éëíF pev
kDë M éØOÆk Ý× ÐÊ ÞrF CÞ
kDìÜF éÜ× éñÞrF ¢N íÃzDµ
!?kCqA éG×ßF Å Ý× é¥º qC ÚÞoDë

lÛCßh uÞph lz pev
ÖkDO¾C ßN kDë éF lëqÞ ÐÊ pF ÙìwÛ
lÜǾC Ý× (íÊlÛq) kDìÜF ok ¢NA Ä¡µ
!?Ößz í× Dço Ùº qC íÆ Ý× ÚDOvÞk

Sahar baiye telaa bazoue feryaad
Vaa bazou gele men daketme te yaad
Aasheghi tash bazoue mene bounyaad
Yaaroun az ghese men ke boumbe aazaad?!
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚßFDìF E Ík ÙÛrF ßÆ E ov
ÚÞCp¾ Ùº é×oCk Ík éNßwF
ÚߺCo xw× æqßwF Ùz íçÓC
ÚÞoCk ¸ÎD¬ ÝìÜÇÛ ßÆpv æp×

ÖoCnËF ÚDFDìF Þ æßÆ éF pv
ÖoCk ÚCpÇìF Ùº Þ éOhßv íÎk
kßz EA ݺÞo ÐS× ¸Øz íèÎC
lìÜÇÛ ¢Ûqpv Cp× ÚClÜØOÎÞk

Sar be kou bazenem deel be biyaboun
Basoute deel darme ghame fravun
Elaahi sham basouze messe raaghoun
Mere sarkou nakenin taledaaroun
 
 

æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚDV DWìÆ ælÜÆ qDØÛ éKKN ov
ÚDV DWìÆ ælÜÆ uCo Þ ÍÞ o pØÆ
ÚDV DWìÆ ælÜÆ uDØOÎC o Clh
ÚDV DWìÆ ælÜÆ qCok oÞ y o Ö

lÛCßh í× qDØÛ éKN êÞo ÝìÛqDÛ pOhk
lÜÆ í× PvCo Þ Ùh Co ypØÆ
lÜÆ í× qDìÛ Þ qCo Clh DF
lÛDFCßh í× ¢ëßh êßÏèJ Cp×

Sare tappe nemaaz kende kijaa jaan
Kamer re val o ras kende kijaa jaan
Khedaa re eltemaas kende kijaa jaan
Me re she var deraaz kende kijaa jaan
 
 

æpËÜzÞo
.lz ælìÜz Ùç ærGv éKN êDWF PwiÛ oCÞPÎ ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
DÇÏìJ xvk ÔJ PzDZ ov
CÞMÞß Clh éGØÆ æoDzC uk
ÚÞpìëDÆ Ö ækDç MÞß Clh
ÚÞpËëk Ùëêk A oDë Ö ÍÞÞC

Pvk ok (Cnº) évDÆ Þ pv pF oDèÛ êßÏJ
ÙëßÊ í× lìzDGÛ éOwh Pvk æoDzC DF
lçlF Mß Dç ÈØÆ éF Clh
ÚCpËëk xKv Þ Ý× pGÎk ÍÞC

Sare chasht pelaa dasse pilekaa
Das eshare kembe khedaa ghovvetvaa
Khedaa ghovvet haade me kayyeroune
Awel me yaar aa deiyyem digeroune
 
 

æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßÏF éwvk ,DÇÏÏìJ PzDZ ov
ÞlFÞk êlÜÆ oDV éGØJ oDÜÆ
ÞkC éwwç ÌÛoCÞ M êlÛÞk éÊC
ÞpF A oßF M A ÖoCk Ý× ækDç

Pvk ok ßÏF Þ pv pF oDèÛ évDÆ
êÞk í× éGÜJ éµor× oDÜÆ
PvC ÙdCr× ßN (ÚDOwJ kCp×) XÛpN íÜÆ í× pǾ pÊC
kpÊpF Þ upF Co MoDÆ ÞpF ßN ÙzDF éOzCk Ý× ÚlF

Sare chaashte pillekaa, dasse balou
Kenaare pambejaar kendi dou-be-dou
Age doundi te vaareng hasse adou
Haade men da arem aa te bour aa berou
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤


o Clh yoDç ÝÆDç ÓDF o ov
o D¾Þ úC lèµ íÜÇ¡F CkDG×
êpìòF oDë ÚßGëpº DF CkDG×
o D× ÝìÎDF éÜÛq ÌÜv ÚßGëpº

oÞDìF kDìF Co Clh ÝÆ lÜÏF Co Mpv
íÜÇÛ D¾Þ D× ÚDØìJ éF CkDG×
êpìËF oDë ÚDëDÜzA DÛ qC CkDG×
lÜÛq í× D× êDçÍDF éF ÌÜv ÚDëDÜzADÛ

Sarre baalaa haaken haaresh Khedaare
Mabaadaa beshkeni ahd o vefaare
Mabaadaa baa ghriboun yaar bairiy
Ghareboun sang zanne baaline maare
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Úß¡¾C æßF í× éGØzDOÛ o ov
Úß¡ëÞok Úßv éG×pìÊ uk ÍßÇaÆ
íϵ Dë éGØÊ pv ok-ok éG×ßz
êpìË¡Æ DWìÆ éÜÆDç ph ÖßÇÏF

kßz ÚD¡¾C DN ÙÜÆ íØÛ æDNßÆ Co Ùëß×
ÖpìÊ í× Pvk éF ÍßÇ¡Æ ÚD¡ëÞok ÐS×
ÙëßÊ í× íϵ Dë Þ ÖÞo í× Dç éÛDh ok pF
kpÆ ¢¡iF (Clh æCo ok) yߺA Èë pOhk lëDz

Sar re netaashembe mi bawe afshoun
Kachkul das girembe soune darvishoun
Shoumbe dar-dar re sar gembe yaa Ali
Balkoum kher haakene kijaa kashgiri
 
 
æpËÜzÞo
.ÝO¾pÊ yߺA ok :ÚkpÆDç êpìË¡Æ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íÜØv ÚkpÊ íwvÞk ÍDØvk o ov
íÜ¡Û æp× íÛßz DV æCo ÚÞC
íOzClÛ oDhoDh é×Clç oDÊkDë
?!íO¡èF éWÆ æo êoCkD¾Þ éz

íOzCnÊ lÜGÛkpÊ ÚkpÊ Þ íOwF ÍDØOvk Co Mpv
íÜÆ íØÛ æDËÛ Cp× êÞo í× æCo ÚA qC
êkpÇÛ êoClèËÛ Eßh ÖkCk oDÊkDë ßN éF
?P¾o DWÆ ßN êoCkD¾Þ

Sar re dasmal davessi gerden semeni
Oun raah jaa shouni mere nesheni
Yaadegar hedaame khaar-hkaar nedaashti
She vefaadaare re keje beheshti?!
æpËÜzÞo
íNDÜ× év rëÞA ÚkpÊ :íÜØv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Co pv ,A æCo pv ,A æCo ov
Dìv p× Èë éNíF o æCo pv
DìÛk éG×DiÛ ÚrF o Ö ÍÞÞC
D¾Þ éOzClÛ ÚrF o oDë Ùëêk

æCo pv Þ æCo pv ,æCo pv
kq pGØZ æCo pv æDìv oD× Èë
ÙçCßh íØÛ Co íÊlÛq ÚßZ ÚrF ¢ìÛ Cp× ÍÞC
kßF D¾ÞíF ÚßZ ÚrF ¢ìÛ Co oDë ÖÞk

Sare raah aa, sare raah aa, sare raa
Sare raah re baite yek mare siyaa
Awel mere bazen nekhambe denyaa
Diyem yaarre bazen nedashte vefaa
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛÞk Èë ÐÊ éØëlF æCo ov
éÛßz êlÜ¡F P¡J ÐKÆ ÝØÆ
éÛßØÊ éÜ× A uld éÜ× éZÚÞC
éÛßz æCo okDZ éOìJk ÐÊ gpv

Ölëk DOØç íF íÏÊ æCo pv
P¾o í× éOiëo Ýëpv P¡J (ÀÎq) lÜØÆ
PvC Ý× ÚDØÊ Þ uld éaÛA
kÞo í× æCo éO¾pÊ kßh oÞk okDZ íhpv ÐÊ

Sare raah badime gele yek doune
Kamen kapele pesht bashendi shoune
Ounche mene hads aa mene gemoune
Serkhe gel dapite chaader rah shoune
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ý× o éZßÆ íÛoCk M o æCo ov
Ý× o éÛßz íÛoCk M ÀÎq ßìv
Ý× o é×pv íÛoCk M ¢Z xw×
Ù¡ÇF éÛßz ækDç ÀÎq ßìv
Ù¡ÇF é×pv ækDç ¢Z xw×
ÙÜìZk Ùëk M ¢h éÛÞk ív A l¤

Ý× qC éZßÆ Pv ßN qC æCo
Ý× Co éÛDz êoCk ßN Co æDìv ÀÆq
Ý× Co é×pv êoCk ßN Co Pw× Ù¡Z
ÙÛrF éÛDz ælÛ Co æDìv ÀÎq
Ù¡ÇF é×pv ælFCo Pw× Ù¡Z
ÖpìËF MCæpèZ qC évßF ív Þ l¤

Sare raahre te daarni shounere men
Siyou zelfe te daarni shounere men
Masse cheshe te daarni sermere men
Siyou zelfe haade shoune bakeshem
Masse cheshe haade serme bakeshem
Sad aa si doune khesh te dim dachinem
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íOhok Èë éØOzDÆk íçCo ov
íOhÞ æDÊ éØìG¡ìÛ éçDv éÛÞ
éNßF DV ÙëoD× o oCk A ßØF CÞ
íOiF æpìN ¸ÎD¬ ÙÆ é× qC ÙÜëC

ÙOzDÆ Phok Èë íçCo pv
ÖkpÆ í× PdCpOvC yC éëDv ok æDÊ
lÜÆ é¡ëo qC Co ÚA kDF
Ý× íOiF æpìN Þ íwÛDz ÙÆ qC Ùç ÝëC

Sare raahi dekashme yek derakhti
Vene sahe nishbime gaahe vakhti
Vaa bemou aa daare maarim jaa boute
Inem az me kam tale tire bakhti
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßØF ok ßçA ÝÏF æßÆ ov
ßØF ok ßØìÎ é×ßËÜëk ÀìV uk
æqDN êßØìÎ é×ßËÜëk ÀìV uk
ær×ßÛ MDºßv ÝëpiF Úßþo

l×A ok ßçA lÜÏF æß Æ pv
l×A ok ßØìÎ ÖkpÆ HìV éF Pvk
æqDN êßØìÎ ÖkpÆ HìV éF Pvk
Ökr×DÛ koÞAæo lëoßiF ÚDOvÞk

Sare kouhe belen aahou dar bemou
Dase jeef dingoume limou dar bemou
Dase jeef dingoume limou-ye taaze
Rafeghoun bakherin soughate noumze
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íÏÆ êéÎÍC ÝÏF æßÆ ov
íϺ éÎDh Ö DÇëo ¢Z ßìv
êlF éÛÞ éñßòF éÛDh íÆ pç
íÏÊ éÛÞ éÛrF ÈvÞph

EDõ ÚDìzA lÜÏF æßÆ pv
PvC Ý× éÎDh pwJ æDìv Ù¡Z pwJ
lëßËF Co ÞC lF xÆ pç
kpìËF ÈvÞph ¢ëßÏÊ

Sare kouhe belen alleye keli
Siyou cheshe rikaa me khaale-gheli
Harki khaane baoue vene baadi
Kherousek bazene vene gali
 
 
æpËÜzÞo
ßÏÊ ÖoÞ :ÈvÞph
íÆpN ßϺÞC Þ íϺÞC qC ælz éO¾pÊ :íϺ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÌÜV Ý× éGØÆ ÌÜV ÝÏF æßÆ pv
ÌÛo Ý× éGØÆ ÌÛo íÏØi× êCßÂ
éÛßòÛ íFA íÏØi× êCßÂ
éÛßòÛ í¨Co ¢Z xw× êDWìÆ
í¨Co ÙÜÆDç é¡Z ÌÜ¡Â M
êqDF ÙÜÆDç DV ßWV P¿V M

ÙÜÆ í× ÌÜV lÜÏF æßÆ pv
ÙÜÆ í× ÌÛo Co íÏØi× êDGÂ
kßz íØÛ íFA íÏØi× êDGÂ
kßz íØÛ í¨Co oDØh ÚDØ¡Z DF pOhk
ÙÜÆ í¨Co Co DGëq ÚDØ¡Z DF pOhk ßN
ÙÜÆ êqDF PÛDOwJ Þk DF

Sere kouhe belen jang kembe men jang
Ghevaye makhmeli rang kembe men rang
Ghevaye makhmeli aabii naone
Kijaaye masse chesh raazi naone
Te ghaashenge cheshe haakenem raazi
Tee jefte jejou jaa hakenem baazi
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

pìz êéWÜJpv ÝÏF æßÆ pv
pì¡Øz ækpiF oDë Ö ßØF oßh
Ðì¿WÛq A Ðìç ÖoíF oCqDF ÖoßF
pìÊ oßh oDë ÖoßF lh uk

pìz êéWÜJpv lÜÏF æßÆ pv
lz íØhq ÖoDë l×A pGh
ÖpiF ÐìGWÛq Þ Ðç oCqDF qC
ÖpGF oDë MkDìµ éF Ökßh Pvk DF

Sere kouhe belen sarpanjeye shiir
Khaver bemou me yaar bakherde shemshiir
Bourem baazaar bairem hil aa zanjefil
Des khed baverem yaare khavergir
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éØOzDÆk ÐGØv ÝÏF æßÆ pv
éØOzClÛ ÞC Ý× ßØF ok Å ÐGØv
éØOzCk æqDN DVêpvC ¢Z y
éØOzCk ær×ßÛ éGëpº é¿d oCrç

ÙOzCk ÐGÜv lÜÏF æßÆ pv
ÙOzClÛ EA l×A ok éÆ ÐGÜv
ÙOzClèËÛ æqDN Co ÚA ÙØ¡Z ÈzC DF
ÙOzCk Hëpº kr×DÛ éÆ ußw¾C oCrç

Sere kouhe belen sombul de kashtme
Sombul ke dar bemou men ou nedashtme
She cheshe aseri jaa taaze dashtme
Hezaar hefe gharibe noumze dashtme
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

é¾oÞ MßÆ MßÆ ÝÏF æßÆ pv
é¾pd Å Ö éGØëÞ éG×ßz éWÆ pç
ÖßØN éÛßòÛ PGº A ½pd Ökp×
ÖßN éëíF pص Ö PØèN M uk qC

PvC æßGÛC ½pF lÜÏF æßÆ pv
PvC Ý× PGe¤ ÖÞo í× DVpç
koClÛ í×DØN Ökp× PGìº Þ ½pd
lìvo ÚDëDJ éF Öpص ßN PØèN qC

Sere kouhe belen kout-kout varfe
Harkeje shoumbe vimbe ke me harfe
Mardeme harf aa ghebet naoneh temoum
Az dase te tohmet me oumr baiye tum
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

pNßÆ íçßÆ ÝÏF æßÆ pv
pGÆC éÏÎC éìvpF yßÊ é×
pNk úC oD× Èë éÜÛC ok pv ÚÞC
pNk êClìz ÖÞßF oD× ÖßϺ

PvC íçßÆ pNßGÆ lÜÏF æßÆ pv
lìvo pGÆC éÏÎC êCl¤ ÙzßÊ éF
lÜëA í× êpOhk Þ okD× ßv ÚA qC
pOhk êClìz Þ Ößz okD× ælÜF

Sere kouhe belen kouhi kouter
Me goush baresiye Allahu akber
Az oun sar dar enne yek maar o deter
Gheloume maar bavvem sheidaaye deter
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éØëp¾p¾ Ý× ÝÏF æßÆ pv
éØëpO¡× Ý× ælÛ íz o pNk
éGØJ Ð¥¾ DN ælÛ íz o pNk
éG×oÞ o Þ uDÜÇvC éG×lÜz

ÖrìN Þ lÜN lÜÏF æßÆ pv
ÖoDOvCßh Ý× ælÛ pçßz Co MpOhk
ælÛ pçßz éGÜJ PzCkpF DN Co pOhk
ÙÜÆ í× UCÞkqC ÞC DF Þ Örëo í× ÍßJ

Sere kouhe belen men ferferime
Detere shi nade men meshterime
Detere shi nade taa fasle pambe
Shandembe eskenaas ve re varambe
 
 
æpËÜzÞo
ÚkpÆ Uph ÍßJ Ìëo ÐS× (eskenaas bashendien) :ÝëlÜ¡F uDÜÇvC

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

íOìN ÐÊ P¡× úC éØV qDFpv
êlÛ o pwJ éz DÜÛ qDFpv
ßv oßÆoßÆ A éÜh qDFpv
ßèÆ éwwç Ík êDÜÛ qDFpv

é¾ßÇz qC pJ qDFpv ÝçpìJ
lëlÛ Co ypwJ qDFpv okD×
PvC ÈëoDN (éÛDhqDFpv lëDz) qDFpv éÛDh
PvC Úßh ¢Îk qDFpv okD×

Sarbaaze jeme o mashte geltiti
Sarbaaze nenaa she pesere nadi
Sarbaze khene aa kour koure sou
Sarbaaze nenaaye deel hasse kahou
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ézßh qo-qo DØÜÜÊ íwhpv
ézßÇF pÆClV ÄzDµ Clh
ÚkoDÊk gpZ ÝëC M ClÛÞClh
ÚkpÊ E ÍDF ÙëkpËF oDë Ö DÜ×

rëo êDç ézßh DF íwhpv ÖlÜÊ
l¡ÇF Co ÄzDµ ÁCp¾ Ð×Dµ Clh
ÝÆ §ßµ Co ÚCoÞk DëClh
ÙìÜÆ ykpÊ Ùç Pvk ok Pvk ÖoDë Þ Ý×

Serakhsi ganemmaa rez-reze khushe
Khedaa aashegh jedaa-kare bakoushe
Khedaavandaa te in charkhe degaarden
Menaa me yaar bagerdim baal-be-gerden
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÍDF ÙÛrF ÍDF éØÜÜÊ íwhpv
oÔN íòF DN ÙÜÆDç êoCkCo
ÍCßdC éÜN Ý× ÖpìF oßh ÍÞÞC
oDçDÛ éØÂÓ Èë M êpiF Ùëêk

ÙÛrF ÄG¬ Co íwhpv ÖlÜÊ
íñDìF DN Ù¡ÇF CpN oD²OÛC oÔN ok
ÙvpKF CpN ÍDd ÍÞC
êoßiF oDèÛ éØÃÎ Èë ÖÞk

Serakhsi ganemme baal bazenem baal
Raadaari hakenem taa beei telaar
Awel khaver bairem men tene ahval
Deyyem bakheri te yek laaghme naahaar
 
 
æpËÜzÞo
kpÊ Þ f®w× ,ÉorF ,íFßZ ½p± DF ÖlÜÊ Dë XÛpF ÚkpÆ ÅDJ :ÝñÞrF ÍDF
.koCk ÖDÛ yDJéÛÞk éÆ
éÜFÞDÊ ok Dç¢ÎDÊ PÛßÇv Ðe× : oÔN

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

é×oÞ o M êÞßF ÞC éÏÆ-pv
é×oÞ o M êÞßF ßÛ DJ DN pv
ßv æoDwvC íñßF M éÊC
é×oÞ o M êÞßF ßF¢h ÐÊ

ÖpìÊ í× CpN êßz éØ¡Zpv EA
ÖpìÊ í× CpN êßz §ßµ ÝÏ×DÆ
êßz æoDOv íñDÜzÞo pÊC
ÖpìÊ í× íÛq éFCpN êßz ßGzßh ÐÊ

Sare-kele ou bavvi tere vareme
Sar taa paa nou bavvi tere varme
Age te baouei essare sou
Gel kheshbou bavvi tere varme
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
yoCÞ o æßÆpV ælÛq ½oÞ o ßÆpv
¢ÎDÊ A ÚßKKZ pv ÚßFp E
¢ÎDÛ ælÛq A éÜzÞk o ßÊ ¢ÎDÊ
ylÛßh éÛoDë ÝF êDhßZÙÎ ÚßKKZ

lëA í× ÚCoDF æßÆ Ý×Ck Þ ½pF æßÆ éÏÂ
ÚDFÞDÊ Þ ÚDJßZ pv êCl¾
lÛCßh í× Þ lzÞk í× Co ÞDÊ ÚDFÞDÊ
lÛCßh í× qCÞA yßJ ÓDF pëq ÚDJßZ

Sarekoure varf zande benkoure varesh
Be gherboune sare chappoun aa gaalesh
Gaalesh goure doushene zande naalesh
Chappoun lamchoukhaiye ben yaarne khoundesh
 
 
æpËÜzÞo
ÝëlØÛ yßJ ÓDF :DhßZ ÙÎ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êoDçDÛ E qC ækpÇF kok Öpv
êoCk éÜh M éñlÜF æpN ÔF
íÛoClÛ íaaç éÎlÜh y íOhÞ
íÛoDë íÛpìÊ o DWìÆ é×kp× éZ

P¾pÊ kok êoDèÛ íF qC Öpv
ßN éÛDh ÝëC Þ ßN pv pF ÅDh
íOzClÛ êrìZ éÛDh ok éÆ íÜ×q
êkoÞA MCéÛDh éF Co Ökp× pOhk CpZ

Sarem dard bakerde az be nahaari
Belaa tere bande te khene daari
Vakhti she khendele hechchi nedaarni
Che mardeme kijaare girni yaarni
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÚkpÊ kld DN ækpÇF kok Öpv
ÚkpØF éÛÞ éìvpF ÐVC
ÙìÛCßV ßÛ D× yßÇÛ o D× ÐVC
ÙìÛÞolÛqD× êéO¿Ç¡Û ÐÊ

P¾pÊ kok ÚkpÊ ÈëkrÛ DN Öpv
kp× lëDF lìvo éÆ ÐVC
ÙìOwç ÚCßVßÛ D× ¢ÇÛ CoD× ÐVC
ÙìOwç ÚColÛqD× éO¿Ç¡Û ÐÊ

Sarem dard bakerde taa hadde gerden
Ajel baresiye veneh bamerden
Ajel maa re nakoush maa nu jevonim
Gele nashkoufteye Mazenderonim
 
 
æpËÜzÞo
:PwiÛ PìF pËëk PëCÞo
éÜh y éØìz é×êk DV ßÆ pv
éÜhÞo Ök ækpiF oÞ ÐVC

ÙO¾o í× éÛDh éF æßÆ pv qC
lz ÞpFÞo Ý× DF ÐVC éÛDhkÞo oDÜÆ

Sar kou jaa daime shime she khene
Ajel var bakherde dame roukhene

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

êkpÇÛ CÞk ækpÇF kok Öpv
êkpÇÛ D¾Þ éwvDh æpN Ík Ö
MÞp× íF êC éwvDh æpN Ík Ö
êkpÇÛ Clìz Ík ÝëC pF Ùdo M

êkpÇÛ ÚD×ok P¾pÊ kok Öpv
êkpÇÛ D¾Þ ÙOzCk PvÞk CpN
ÙOzCk PvÞk CpN MÞp× íF êC
êkpÇÛ Ùdo Clìz Ík ÝëC pF ßN

Sarem dard bakerde devaa nakerdi
Me deel tere khaasse vefaa nakerdi
Me deel tere khaasse eiy bii meravet
Te rahm bar in deele sheidaa nakerdi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÍDh ¢h úC Ph ¢h éØìF íºp× lì¿v
ÍDF Ý× é×Þq Dëok EA oDÜÆ
ÍDG×k ÝìÜÇÛ æp× ÚÞoCkíVpÆ
ÍCq ÙOvo æoíF ælÛßOÛ æp×

ÖkßF ÍDh Þ ¯h yßh lì¿v ¹p×
ÖkpÆ í× qCÞpJ Dëok oDÜÆ
lìÜÇÛ ÍDGÛk Cp× DçíZÙÏF
lÜÆ pìËOvk Cp× lÛCßN íØÛ ÙOvo íOd

Siyou meghi bime khesh-khat o khesk-khaal
Kenaar aab deryaa zoume men baal
Karji-daaroun mere nakeniin dembaal
Mere natounde baire Resteme Zaal
æpËÜzÞo
rìÛ (ÖpNßGÆ éVßV) é× ßZÞ pNßGÆ "éØìF íºp× lì¿v" êDV éF ÍÞC oCÞPÎ ok
.lz ælìÜz
rìÛ (ÚCoCkpOhk) ÚÞoCkDWìÆ "ÚÞoCkíVpÆ" êDV éF Ößv oCÞPÎ ok
.lz ælìÜz
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF Ößv oCÞPÎ
oDiÛßh ÉoÞ êC ÝÇÛ ÍDG×k æp×
ÝÇÛ Hì÷N Cp× oCßiÛßh ÉpÊ êC
Mere dembaal naken ey werge khounkhaar

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÞC HÎ Ý× éØëlF DWìÆ DN év
ßF éÛkpÆ ßF o ézßÛÞ ÐÊ
éÛoClÛ íñßF ézßÛÞ ÐÊ
ßF éÜÆDç ßF oDë Ö ÖßF ÐÊ y

Ölëk pOhk DN év EA HÎ
lÛkpÆ í× ßF ézßÛÞ ÐÊ
koClÛ ßF ézßÛÞ ÐÊ
lÜÆ ßF ÖoDë Ößz ÐÊ Ökßh

Se taa kijaa badime men labe ou
Gel vanoushre bou kerdene bou
Gel vanoush bouei nedaarne
She gel bavem me yaar bou haakene bou
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÜÆDç oCp pv ÖßØd ÍDv év
ÙÜÆDç oDF ÐOÆ o ßFDë pèÆ
ÙÜÆDç oClç o éÏ× o oD×Úq
ÙÜÆDç oDë éz o DWìÆ ÌÜ¡Â

ÙÜÆ oDÆ ÖDØd ok ÍDv év
ÙÜÆ oDF Örìç Co pèÆ êßFDë
ÙÜÆ oßGµ Úq okD× éÏe× qC
ÙÜÆ Ökßh oDë Co DGëq pOhk

Se saal hamoume sar gheraar haakenem
Kahar yaabou re katel baar haakenem
Zan-maar re male re hedaar haakenem
Ghashenge kijaa re she yaar haakenem
æpËÜzÞo
Phok éÜN qC P¿ÏÆ Þ Eߺp× Örìç :ÐOÆ
Úlz íÛDØìJ pÆßÛ pN¢ìJ íØÆ ,Úlz íÛDØìJ pÊoDÆ :ÚkpÆDç oCpÂ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o Cßç ßèÆ éOìF oÞC ßìv
o Cß r×p y ÙÜëßF éO¡Û
ÅoCß× o M CoCkCß r×pÂ
ÈÎßJ ívDØÎC ÝìZk o ÝN éÛÞ

lÛDzßJ Co íFA ÚDØvA æDìv pFC
ÙÜìGF Co r×p DG oDë PzCnËÛ
kDF PÆoDG× r×p êDGÂ
ÚrF ÌÛo êCæpÃÛ éØÆk ÚA éF

Siyou aver baiite kaho hevaare
Neshte baviinem she ghermez ghevaare
Ghermez ghevaa-daaraa te re mevarek
Vene tanre dachin elmaasi poulek
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íñÔ¬ ÚÞlÛk DWìÆ éÇwN ßìv
íñClF ÚÞlÛq æp× PGÂDµ phA
íOzClÛ é¨oßµ DWìÆ ½pz íF
?íO¡èF ÚÞlÜF æp× ÙvC íOZ

Ô ¬ ÚClÛk l æDNßÆ ærGv pOhk
êlÜǾC ÚClÛq éF Cp× ÖDWÛCpv
íOzClÛ é¨pµ éÆ ßN
?êkpÆ ÖDÛlF Cp× CpZ

Siyou taske kijaa dandoun telaaei
Aakher aaghbet mere zendoun bedaaei
Bishaaref kijaa ourze nedashti
Cheti esme mere bandoun beheshti?
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØìÛ êqDÛ Ý× DWìÆ ¢Z ßìv
éØìÛ í¨Co Ý× ÙwiÛ Ð»F M
ßh ÙÜÆDç ßh ÙwiF лF M
ßF ÙÜÆDç ßF ÌÛoDF P¿V M

ÙOwìÛ ækoÞpJqDÛ Ý× Ù¡Z æDìv pOhk
ÖpìÊ íØÛ ÖCoA ÙFCßiÛ PzߺA ok DN
ÖÞpF ECßh éF Þ ÙFCßiF ßN yߺA ok
ÙÜÆ ßF CpN XÛpN DNÞk

Siyou cheshe kijaa men naazi nime
Te baghel nakhesem men raazi nime
Te baghel bakhesem khou haakenem khou
Te jefte baarenge bou haakem bou
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚkpÊ íÎÔç DWìÆ ¢Z ßìv
?ÚkpÆDç éÛÞ oDÆíZ éÛßÛ kÓÞC æpN
ÚÞCp¾ êÞC A oDØØÏN Ýì×q
(???) ?ÚkpÆDç éÛÞ oDÆíZ ÚÞßNDÛ pËëqoÞ

ælì¡Æ ÚkpÊ Ù¡Z æDìv pOhk
?kpÆ lëDF oDÇZ ,êßz íØÛ oCk oDF
ÚCÞCp¾ EA Þ rìhФDd Ýì×q
?kpÆ lëDF oDÇZ ,PvC ÚCßNDÛ pÊqpF

Siyou cheshe kijaa helaali gerden
Te re oulaad naone chikaar vene haakerden?
Zamine telemmar aa ouye feravoun
Varzigar naatewoun chikaar vene haakerden?
æpËÜzÞo
Úl¡Û oCk oDF :ÝììÛ kÓÞC
ÚA ok D¡Û qC ÐG Co íÎDz êDç éÛCßV éÆ êoÞAoDF Þ EA pJ Ýì×q :oDØØÏN
.lÜçk í× yoÞpJ
.PvC pçßz éF æoDzC ÖoDèZ oCÞ PÎ pÊqpF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛÞk Èë oDë DWìÆ ¢Z ßìv
éÜh M íNíF æD¡ºDF oDÜÆ
éÛÞpëÞ éñßÛ éÜh M íçÓC
éÛßëk é×íF Ökp× ½pd qC Ý×

ÖoDë éÛDËë Ù¡Z æDìv pOhk
íO¾pÊ éÛDh æDz ¹DF oDÜÆ
kß¡Û ÚCpëÞ MCéÛDh íèÎC
Ölz éÛCßëk Ökp× ¢Ûqpv qC Ý×

Siyou cheshe kijaa yaare yek doune
Kenaare baagheshaa baiti te khene
Elaahi te khene naooe viroune
Men az harfe mardem baime divoune
æpËÜzÞo
.lzDF êoDv æD¡ºDF éF æoDzC lëDz :æD¡ºDF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pGÎk æoßF ÞpFC M ÚßØ¡Z ßìv
pGÎk oßè¡× íÃzDµ M DÜ×
éÛoClÛ íGìµ íÃzDµ M DÜ×
pGÎk oÞk ¢çCo éÆ éGìµ ÝìØç

PvC íñÔ¬ PëÞpFC Ù¡Z æDìv pOhk
PvC krÛDFq D× Ä¡µ
koClÛ íÎDÇzC D× Ä¡µ
PvC Ùç qC D× êoÞk ÚA Hìµ DèÜN

Siyou cheshmun te abrou boure deelbar
Mena te aasheghi mashhoure deelbar
Mena te aasheghi eibii nedaarne
Hamin eybe ke raahesh doure deelbar
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éO¡× éØvÞ ÞpFC M ÚßØ¡Z ßìv
éO¡ç éwÊ M æoÔF éì× M
éO¡J M DNoDZ pv-Ík M DNoDZ
éO¡× o DìÛk íÃzDµ M DÜ×

PvC éØvÞ pJ PëÞpFC Ù¡Z æDìv pOhk
PvC éOzo P¡ç PëßwìÊ ,Pëß× êCl¾
ßN P¡J pF DNoDèZ MCéÜìv êÞo éOzo oDèZ
PvC ÖDµ Þ £Dh krÛDFq ßN Þ Ý× Ä¡µ

Siyou cheshmun te abrou vasme mashte
Te miiye belaare te gese hashte
Chaar taa te deel-sar chaar taa te peshte
Menaa te aasheghi denyaa re mashte
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚßFp ÚßØ¡Z DWìÆ ÚßØ¡Z ßìv
ÚÞpìF íòF M éG×q ÌÛq éhpZk
ÚÞpìF ÞpF M ,ÌÛq ívßÜ¡F íOhÞ
ÖÞoA æoíF Ík A ÖkDç ¢h DNk

PÛDØ¡Z êCl¾ Ù¡Z æDìv pOhk
íñDìF ÚÞpìF DN ÙÛq í× éhpZÞk ÌÛq
DìF ÚÞpìF êlìÜz Co ÌÛq íÛD×q
kpìËF ÖCoA ÙÎk DN ÙçlF évßF Þk

Siyou cheshmun kijaa cheshmoune gherboun
Decharkhe zang zambe te beei biroun
Vakhti beshnousi zang te berou biroun
Detaa khesh haadem aa deel baire aaroum
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ælÜÆ é×pF éO¡ìÛ ÚßØ¡Z ßìv
ælÜÆ ¸ëD¨ æÞ o ßv ¢Z DNk
ÝìÜÆDç Ý·× Ýì¡ìÜç ÚßÏçDV
ælÜÆ æoDJ Ík ÚßVßÛ êDWìÆ

lÜÆ í× éëpÊ Ù¡Z æDìv pOhk
kpF í× ÝìF qC Co ¢Ø¡Z oßÛ
lìÜÆ êpìÊßÏV lëßz ¸ØV ÚDÛCßV
kßz í× æoDJ ¢Îk ÚCßVßÛ pOhk

Siyou cheshmun nishte berme kende
Detaa cheshe soure ve zaaye kende
Jaaheloun henishin maen haakenin
Kijaaye noujevoun deel paare kende
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êph ælÜZ M DÇëo ÀÎq ßìv
êoÞ Úq M éË× éÏ× é×C
ÝÆ pÊk pǾ ¢ìÜç éÜh éz oßF
ÝÆ olF pv qC éÏ× é×C pǾ

íÛCkDÛ ßN olÃZ æDìv ÀÎq pwJ
êpìËF Úq D× éÏe× íÛCßN í× ßN pË×
ÝÆ pËëk pǾ Ýì¡ÜF éÛDh Þp F
ÝÆ ÚÞpìF Mpv qC Co D× éÏe× pǾ

Siyou zelfe rikaa te chande khari
Ame male mage te zane vari
Bor she khene henish fekre deger kon
Fekre ame male az sar bedar kon
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

"CÞéÎÓ" ß¡Û DÇëo ÀÎq ßìv
Clh pF DÜJ !ÝÆDç XÜìF éVÝìØç
êol¤ DKØZ ÝÆDç XÜìF éVÝìØç
ívÞoC Uph éñßF íèÎC

ÝÇÛ YßÆ "CÞéÎÓ" éF æDìv ÀÎq pwJ
Clh pF æDÜJ !ÝÆ êoDÇìÎDz DV ÝìØç
oDÇF êol¤ Þ DKØZ DVÝìØç
kßz Uph ívÞpµ ok éÆ êlì×C éF

Siyou zelfe rikaa nashu Laalewaa
Haminje binj haaken penaa bar Khedaa
Haminje binj haaken champaa saderi
Elaahi bawoe kharje arussi
 
 
æpËÜzÞo
XÛpF ´ßÛ Þk ÖDÛ :êol¤ Þ DKØZ
DOvÞo ÖDÛ :CÞéÎÓ

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 

y 

ßØìF ¢×o éØìGO¡ìÛ éÜh y
ßØìF ¢Ûßh oCßv éhpZk
ßØìF ¢h M ÝëßF o oD× ÝëoßF
ßØìF ¢Z ¹Cq¹Cq ÓDF ÝÏF

l×A DJ êCl¤ éÆ ÖkßF éÛDh ok
l×A oCßv éhpZÞk qCÞA êCl¤
l×A MkD×Ck éÆ lëpGF ÖDìJ okD× éF
l×A íFA Ù¡Z ÓDF lÜÏF

She khene nishtbime remesh biamou
Decharkhesevare khounesh biamou
Bourin maare bavin te hkesh biamou
Belen baalaa zaagh-zaagh chesh biamou
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÜëA ¢ìJ éØëlF o oDë y
éÛßz o í× ækpÆ DV ußËÛC û y
éÜF éÜÏÆ í× M ÙÛÞk éÊC
éÜìZ éGØÆ Ý× DÆlÜìZ ÍDS×

Ölëk éÜìëA ßÏV Co ÖoDë
kpÆ í× HNp× Co ¢ëß× P¡ËÛC DF
lO¿ìF Ýì×q êÞo Pëß× pÊC
ÙÜìZ í× pF Co ÚA éVßV ÐS×

She yaar re badiime pishe aaeine
She angus jas kerde mi re shoune
Age dounem te mii kalene bene
Mesaale chindekaa men kembe chiine
 
 
æpËÜzÞo
ÚlìZpF Co éÛCk Ýì×q qC :ÚkpÆDç éÜìZ

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÏ× éÛßz ßz æoÔF o oDë y
éÏz ÐÆ ÌÜìÎ A ¹CpZ-uk uk
é ÏN íÜçA ÙÏÏèF pv ÈÏÆ
éZDN Ö éwwç ÝìÛqDÛ oDë Ö

kÞo í× ÝO¡Û Hz éF Dç Hz éÆ ÖoDë êCl¾
koCk æDNßÆ éOìÏz DJ ok Þ íOvk¹CpZ Pvk ok
ÖoCnËF íÜçA ÖCk ÝìZpJ êkÞoÞ ßÏV
ÙìñA í× ok oßV Eßh ÙçDF Ý× ÝìÛqDÛ oDë Þ Ý×

She yaare belaare shou shoune male
Das dase-sheraagh aa ling kle shele
Kaleksare behllem aaheni tale
Me yaare naazenin hasse me taache
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÜW× ßÆßÆ æoÔF o oDë y
éÜW× ßÏèJ éÛßÇçoÞ rÊpÂ
éÜWN Ápµ æoÔF ÍCßv
éÜVÞ Cß éìòF ÖpÊ Cßç

lëDØìJ í× Co DçæßÆ éÆ ÖoDë êCl¾
kÞo í× æCo lì¿v êDç æpF oDÜÆ
krëo í× Ápµ yC íÛD¡ìJ qC
koÞA í× ok Co DGÂ lz ÖpÊ Cßç

She yaar re belaare kou kou mejene
Ghargez varekoune pahloo mejene
Souaale belaare aregh tajene
Hevaa garm baeiye ghevaa vejene
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ézßJk DWìÆ é¡h oCßÏz û Ðz
ézßÇF DÇëo A Cpv éÏ× æoßF
ézßÇF Clh o oCpF íO¡× M
ézÞpF íOzßÊ o M éwvDh éË×

lzßKF pOhk éÆ PvC ælÛqCpF ÝìZpJ Ý×Ck
kpGF ÚCpwJ Ík Þ kÞpF éÏe× ßN
koCkpF ÚDì× qC CpN okCpF Clh
lzÞp¿F ækoÞpJ ÖCk ÚßZ CpN PvCßh í× pË×

Shele shelvaar kheshe kijaa dapoushe
Boure male sar aa rikaa bakoushe
Te mashti beraare Khedaa bakoushe
Mage khaasse tere goushti baroushe
 
 
æpËÜzÞo
ÝìZpJ Ý×Ck ,éOìÏz :oCßÏzÐz
.íOzCk Þ íOzßÊ :lÜÜÆ í× éOvk Þk Co lÜ¿vßÊ Þ ÞDÊ ÚCoCl×Ck :íOzßÊ
kCq êCpF íOzCk Þ kßz éOhÞp¾ DèF ÝëpOèF DF Þ kßz ÁDZ lëDF íOzßÊ
.kßz í× êoClèËÛ lÎÞ Þ
.lz ælìÜz rìÛ (æDNßÆ) DOÆ Þ ÐÆ "Ðz" êDWF PwiÛ oCÞ PÎ ok
rìÛ (lÜÆ æß¡µ) ézÞpF æß¡µ "ézßÇF DÇëo" êDV éF ÖÞk oCÞ PÎ ok
.lz ælìÜz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
D¡Û íÛßz êkpÆk oCßÏz û Ðz
DzDØN ÁÞm éÜN é×oCk Ík û y
Co pv ÖoíF ÖßF pÛ ÌÜÏJ
DFpèÆ xw× æÞßF ÌÛo û Ùëk û M

êÞo í× D¡Û ælìzßJ ÝìZpJ Ý×Ck
ÖoCk Ík ok PëDzDØN ÁÞm
Ößz rGv PçCo pv pÛ ÌÜÏJ ÚßZ
kßz DFpèÆ ÚßZ MCæpèZ ÌÛo

Shele shelvaar dakerdi shouni neshaa
She del daarme tene zoghe temaashaa
Paleng-e nar bawem bayrem sar-e raa
Te dime rang bawe messe kahrebaa
 
 
æpËÜzÞo
ÝìZpJ Ý×Ck ,éOìÏz :oCßÏzÐz

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÎDÛ éG×q Ý× éwvßN qÞo A Þz
æoDJ éÛßF ok éëíF ÅqDÛ Ík Ö
o DiGÎk Ö DØz ÝëßF ÝëoßF
o Dhp¬Dh ízßÇF éÛDh éË×

ÙÜÆ í× êoCq PëCpF qÞo Þ Hz
kßz í× æoDJ koCk ;lz ÅqDÛ ÙÎk
lìÛDvpF ÖDìJ ÖoDë éF
l¡ÇF Co ykßh ÄzDµ lçCßh í× DëA

Shoue aa rouz tevesse men zambe naale
Me del naazek baiye dar boune paare
Bourin bavin shemaa me delbekhaare
Mage khaane bakoushe khaaterkhaare
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÛÞßÛ ÙÛ Ýì×q ÙÜGz Þz
éÛÞßÛ ÙèÏ× Ík oDë éwvDiÛ
éF ívpÛ xw× oDë éwvDiÛ
éÛÞßÛ pÆßF íÜÆDç ßF íZpç

lÛD¡Û íØÛ Þp¾ Co éµor× íËÜ¡N ÙÜGz
kßzíØÛ Ík ÖCoA éOvCßhDÛ oDë
ælìvoDÛ éF ÐS× éOvCßhDÛ oDë
lçk íØÛ ßF ,íñßGF éZ pç

Shoue shabnam zamine nam nvune
Nekhasse yaar dele malham nvune
Nekhasse yaar messe naresi beh
Har chi boo haakeni bookar navune
 
 
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz rìÛ ßØìÎ ,éF êDWF Ößv oCÞPÎ ok

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÀÎq M ÚßOv ÐZ ½pzC pz
ÀÎq M ÚÞkpËFDO¾C éÏÏJ éÏÏJ
ÀÎq M ÚÞpìd éØç ÈÏ× DÜV
ÀÎq M ÚÞkpÊ ÔF ÝìÇw× Ý×

PvC pè¡èF ÚßOv ÐèZ ÚßZ PëßwìÊ
ÚCkpËFDO¾A ÝìZ ÚßZ
PëßwìÊ íñDGëq ÚCpìd éØç
ÙOwç ßN êßwìÊ ÚCkpÊÔF Ý×

Share Ashrefe chel-seton te zelfe
Pelle-pelle eftaabgradoun te zelfe
Jenna malek hame heiroune te zelf
Mene meskin belaa-gardoune te zelf
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

£
 
 
 

§
 
 

«
 
 

°
 

´ 

éOiv íÃzDµ ÝìÜÇÛ íÃzDµ
ækok ÚÞlÛk qC pNlF íÃzDµ
ÝìÎDØF ÍlÜv ækpÇF kok ÚÞlÛk
ÝëoDìF olÜÇvC pèz qC HìG¬

PvC Piv lìÜÇÛ íÃzDµ
PvC pNÅDÛkok Ú ClÛkkok qC íÃzDµ
lìÎDØF ÍlÜv P¾pÊ kok ÚClÛk
lëoÞDìF ÈzrJ ÚDÛßë qC

Aasheghi nakenin aasheghi sakhte
Aasheghi badter az dandoune darde
Dandoun dard bakerde sandel bemaalin
Tabib az shahre Eskender biyaarin
 
 
æpËÜzÞo
Ýì×qpv) ÚDÛßë ok éÆ PvC uDÜzpv ÈzrJ ußÜìÎDV éF æoDzC
.Pwëq í× (íÛÞlÃ× olÜÇvC
ßGzßh íFßZ :ÍlÜv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
DV ph oç ÝìÜÇÛ íÃzDµ
DV pGÎk ûy íÃzDµ ÝìÜÆDç
oDìOhC y éÛoClÛ êph pç
(???) ¢ìJ ÚÞpwØç Cßvo ælÜÆ ûo ûM

lëqoßÛ Ä¡µ íwÆ pç éF
lëqoßF Ä¡µ ¢ëßh pGÎk éF DèÜN
koClÛ Co ykßh oDìOhC íwÆ pç
lÜÆ í× Cßvo ÚDOvÞk ¢ìJ CpN

Aasheghi nakenin har khare jaa
Haakenin aasheghi she delbare jaa
Har khari nedaarne she akhtiyare
Tere kende resvaa hamsaroune pish
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚkpÊ éwvÞk é×kpÆDç íÃzDµ
ÝF ok éØz ÖqDwF ÐJ íÜçA
?ÙÜÜÊ ÚßÛ êkpiÛ kp×DÛ olJ
Ökp× êDç½pd Ý× ÖCßÜ¡F ælÜZ

ÖkpÆ íÃzDµ éOwF ÚkpÊ DF
ÙÛrF íÜçA ÐJ DØz éÛDh Ök
?íOwìÛ ÖkA ßN pË×
ÖßÜ¡F Co Ökp× ¢Ûqpv olÃZ

Aasheghi haakerdme davesse gerden
Aaheni pel besaazem sheme dar ben
Peder-naamard nakherdi noune gennem?
Chande beshnouem men harfhaaye merdem
 
 
æpËÜzÞo
ÝOzClÛ oß·z ,ÚkßGÛ ÖkA :ÚkpiÛ ÙÜÜÊ ÚßÛ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éñßv æoDwvC HWµ úC æD× HWµ
éñßh xw× pv pv oD¿Û oDë Ö
éÛÞßÛ oClìF éGØÆ ÌÛÞ íZ pç
éñßh êClìz ælÜZ æÞ éG×ÞlÛ

lÜ¡hok í× éZ æoDOv Þ æD×
PvC ælìFCßh oD¿Û êÓDF ÖoDë
kßz íØÛ oClìF ÙÜÆí× Cl¤ éZ pç
koCk PvÞk Co ECßh ÞC olÃZ

Ajeb Maah o ajeb essare soue
Me yaar nefaare sar sarmasse khoue
Har chi vang kembe biidaar navoune
Nadoumbe ve chande sheidaae khoue
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éaØZ E éaØÂ Apv ÝìZÁ oµ
éZßÆ ÌÜN ÝëC ÚrÛ ÈØ¡Z o Ö
é×oCk ær×ßÛ Ý× ÚrÛ ÈØ¡Z æp×
é×oCk æqÞpì¾ pO¡ËÛC uk y

koCk ÝÇz Þ ÝìZ ßN ÝìZÁpµ
ÚrÛ ÈØ¡Z Ý× éFÌÜN éZßÆ ÝëC ok
ÖoCk krÛDÛ Ý× ÚrÛ ÈØ¡Z Ý× éF
ÖoCk æqÞpì¾ pO¡ËÛC ÙOvk ok

Aregh-chine saraa ghamche be ghamche
Mere cheshmek nazen in tange kooche
Mere cheshmek nazen men noumze darme
She das angooshter firooze darme
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÚÞD×k æßÆ ÙëoßFpF ÚDV rërµ
lÜGÛkpÊ Ô¬ ÖpìòF éwvÞ M
ÝNXÜJ ÄÃd E éG×k Ùw o M
Úq oßÛ pv Ö ÝÇÛ íñD¾ÞíF

ÙëÞpF lÛÞD×k æßÆ DN DìF ÚDV rërµ
ÖpìËF Ô¬ lÜGÛkpÊ PëCpF
Ùçk í× Ùw ÝN XÜJ éF CpN
pìËÛ pËëk Úq Þ ÝÇÛ íñD¾ÞíF

Aziz jaan berbouriim kouhe Demaavan
Te vesse baeirem telaa gerdenband
Te re ghasem dembe be haghghee Panj-tan
Bivefaaei naken me sar nave zan
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßZ é×kpiF ÓDF M ÚDV rërµ
ßèÆ é×kpÆDç Ý× o ÝN éGvC y
ßÆpv úC ÚÞlÜF éØvßÜ¡F ÓDF M
ßÊ úC LÊ xG×C í×kpÇÛ éhA

Ökoßh ÈOÆ PëCpFÚDV rërµ
ÖkpÆ kßGÆ Co Ölì¿v ÝN
ÖlìÜz ¢Ûqpv Þ PØèN ßN êCpF
ÙëkpÇÛ ßËO¿Ê pìv ÙçDF rÊpç

Aziz jaan te baalaa bakherdeme chou
She esbe tan re men haakerdme kahou
Te baalaa beshnousme bandoun o sarkou
Akhe nakerdemi ambes gap o gou
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ý× qC ÚlÛß× M qC ÚkoßF ÚDV rërµ
Ý× qC ÚlìvßF M q ÅqDÛ HÎ
êoßÏF éÜìv íÛoCk ÅqDÛ HÎ
êoßd ÝëoCÞ M éÛßF ClìJ éWÆ

ÙÛD× í× Ý× ÞpF ßN ÚDV rërµ
Ý× qC ÚlìvßF ßN qC ÅqDÛ HÎ
oßÏF ÚßZ éÜìv êoCk ÅqDF HÎ
kßz í× ClìJ DGëq ßN ÐS× DWÆ

Aziz jaan bourden az te mounden az men
Labe bazouk ze te bousiden az men
Labe nazouk daarni sine belouri
Keje pidaa boune te vaarin houri
 
 
æpËÜzÞo
qC Dë DçéÛCpN ÝëC .lÛoCk ívoD¾ êDçæsCÞ Þ ÚDØOhDv DçéÛCpN íhpF
¢çÞtJ .kÞpv ívoD¾ éF íÛColÛqD× êCpvéÛCpN Dë Þ lz éO¾pÊ ÖCÞ ívoD¾
.PwìÛ êCækDv ÚClÜZ oDÆ p×C ÝëC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éOìòF ÙÜGz o Cpe¤ Àϵ
éOìòF ÙÆ PiF Ö Clh ÚDV
Cpe¤ Àϵ ÖßF Ý× íèÎC
CpZ ÝÜÆDç pv Ö ÚßwÊ Þ ßÊ

P¾pÊ ÙÜGz Co Pzk Àϵ
lëp¾A xÛDz ÙÆ Cp× Clh
Ößz Pzk Àϵ Ý× íèÎC
lÛoßiF Cp× lÜ¿vßÊ Þ ÞDÊ

Alfe sahrare shabnam baiite
Jaane Khedaa me bakhte kam baiite
Elaahi men bavem alefe sahraa
Gou o gesven me sar haakenen chera
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

¹ 
 

éÛlÜh æpN ÝÇÛ íz Hëpº
éÛlÛÞ oDOÆ kpÇÛ ok ÚDV ßÏç
éÛlÜÆ oß êkpÇÛ ÖßN ßÏç
éÛoÞ Úq pv M íòÛ éÏZ ßÏç

klÜh í× ßN pF ÝÇÛ Hëpº pçßz
klÜF í× Co PÛDçk êkpØÛ qßÜç
lÜÆ í× CpN pG êkpØÛ qßÜç
kpìÊ í× Úq æl¡Û éÏZ qßÜç

Gharibe she naken tere khandene
Halou jaan darnakerd ketaar vendene
Halou toum nakerdi ghaver kandene
Halou chelle naei te sar zan varne
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ælÜÇÛ êoDë Hëpº CoDë Hëpº
ælÜÇÛ êoCkD¾Þ oDë Hëpº
PÎÓk A Ý× ÝìÜÆDç o Hëpº
PëÓÞ éÛßz A ælÜÆ p Hëpº

lÜÆ íØÛ êoDë Hëpº
lÜÆ íØÛ êoCkD¾Þ Hëpº oDë
lìÜÆ Peì¥Û Co éGëpº
kkpÊ í×pF kßh æDÊkCq éF lÜÆ í× pè éGëpº

Gharib yaaraa gharib yaari nakende
Gharibe yaar vefaadaari nakende
Gharibre haakenin man aa delaalet
Gharib ghar kende aa shoune velaayet
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoDÜÆ pèz éØOÆk íGëpº
æoDJ ækpç Ö éñÞrF íÏìÏh
íÏìÏh EßZ éÜÇ¡F íçÓC
íGëpº ok Ý× A Ý¬Þ ok éØç

pèz æoDÜÆ ok ÖkDO¾C PFpº éF
PwF ÈϾ éF íÏìÏh Co ÙëDJ Þk pç
lÜÇ¡F íÏìÏh EßZ íèÎC
PFpº ok Ý× lÜOwç Ý¬Þ ok éØç

Gharibi daketme shahre kenaare
Khalili bazoe me harde paare
Elaahi beshkene choube khalili
Hame dar vaten aa men dar gharibi
 
 
æpËÜzÞo
.lÛlz í× lì·GN pèz ÚÞpìF Þ æoDÜÆ jëoDN ÚDGëpº éØç éÇÜëC ÐS×
Þ PvC ÁkD¤ pO¡ìF Epº éF ÚCpVDè× æoDF ok íÜì¡Û éìzDd ÝëC
.íÛßìÏì× ÚCpVDè× ÍDdÚDFq éÛCpN
íÏìÏh" .PvC ælz ælìÜz ÚßÊDÛßÊ êDç PëCÞo éF ÖÞk oCÞPÎ :íÏìÏh
.PvC ÚDì× ÚA qC "éÛÞrF íÏìWÛC" ,"éÛÞrF
Þ "¢ìz oDÛC" éÆ íÛD×q DN .PvC ÐÇ¡× Dç PëCÞo íÜ·× ÄìÂk Åok
íØÛ pF ÚkpÆ ÈϾ êCpF Co Pwv íÏìWÛC koCk kßVÞ "¢ìz íÏç"
qC éÆ PvC êpVDè× ÍDd ÚDFq éÛCpN kÞo í× ÚDØÊ pO¡ìF .lÜÜërÊ
.lzDF ælërÊ PFpº í×DÛ íÏìÏh ÙOv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ùº æpJ Ík Ö éØOÆk íGëpº
Ý¬Þ y éhA éGØÆ o íGëpº
ÝØzk éÜçßÆ Ö yßÇF M DëClh
ÚkpÊ E ÍDF ÙìwiF oDë Ö A Ý×

Ùº pJ íÎk DF ÖkDO¾C PFpº éF
kßz í× Ý× Ý¬Þ PFpº ÖDWÛCpv
ÝÆ kßFDÛ Cp× Ýëpëk ÝØzk DëClh
ÙìFCßiF Ùç yߺA ok oDë Þ Ý× DN

Gharibi daketme me deel pere gham
Gharibire kembe aakhe she vaten
Khedaayaa te bakoush me kouhne deshmen
Men aa me yaar bakhesim baal be gereden
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækpÆDç pJ Ík Ö évpº A Ùº
ækpÆDç Ðz o ßÛCq Ö MoÞlÆ
ækpÆDç ÍrÜ× íGëpº ok oDë Ö
ækpÆDç ÐGÏF o DçDFßÛ æp×

kpÆ pJ Co ÙÎk 饺 Þ Ùº
kpÆ Ðz ÙëDçßÛCq MoÞlÆ
lz PFpº ÝÆDv ÖoDë
kpÆ oDèF ßÛ ÐGÏF Cp×

Gham aa gherse me dele per haakerde
Kedouret me zaanou re shel haakerde
Me yaar dar gharibi mezel haakerde
Mere nou baahaare belbel haakerde
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ækpÆDç DJ E æp× é¥º A Ùº
ækpÆDç D¾ÞE oDZk æp×
ækpÇÛ D× pF íØdo Clh ÚDV
ækpÆDç ClV A ÄzDµ ækpÆDç

kpÆ ÚCßNDÛ Cp× é¥º Þ Ùº
kpÆ D¾Þ íF pìvC Cp×
kpÇÛ Ùdo D× éF Clh
kßØÛ ClV D×C kpÆ ÄzDµ

Gham aa ghesse mere bepaa haakerde
Mere dechaare befefaa haakerde
Jaane khedaa rahmi bar maa nakerde
Haakerde aashegh aa jedaa haakerde
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

½
 

Á 
 

kD¡Ê ÐKKÆ íÛoCk íÇwN lÂ
kDFA íÛoCk M o éÏ× pvÓDF
kDF ælÛ o Ík éG×C pËÜÎ A xÎ
kCrëpJ xw× éGØwh é¡Æ M

êoCk ÝèJ ÝvDF Þ æDNßÆ lÂ
PvßN qC ÓDF éÏe× êkDFA
ívpOÛ éÆ ÙëA í× ÝìZoÞDJ Þ éOwçA
ÙFCßh í× êpJ ÐS× PzߺA ok

Ghade taski daarni kappele gesh aad
Baala-sar male re te daarni aabaad
Las a langer embe deel re nade baad
Te kashe khessembe messe pari-zaad
æpËÜzÞo
Úlz ÅpNæpçq upN qC ,ÚlìvpN :ÝñClF kDF Ík
.PvC íÛlëkDÛ Þ DGëq ÚColÛqD× í×kp× ÌÜçp¾ ok ,êpJ ,ækCqêpJ :kCrëpJ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙV éëíF XÜìF íOhÞ íØO¡F oCpÂ
ÙçDF íñDNk ÙìÜÆDç ívÞpµ
ÙÆ æßF ßv ¢Z ÝØzk íçÓC
ÙçpF ÞrF o oCl×-oCp é×C

íÎDz PzCkpF qC l·F ÙìOzCnÊ oCpÂ
ÙìÜÆ ívÞpµ ÙçDF
kßz oßÆ ÝØzk íèÎC
kq Ùç pF Co D× UCÞkqC oCpÂ

Gheraar beshtemi vakhti biinj baiye jam
Arousi haakenim detaaei baaham
Elaahi deshmene chesh sou baoue kam
Ame gheraar-medaare bazou barham
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

Å 
 

éNíF o Cpe¤ Ý×Ck pNßGÆ
éNíF o DèÜN éÜ× ÙÎDµ Ùº
æqÞo k qÞo Èë éË× ÙÎDµ Ùº
æqÞpìJ phA Äd Å éG×Þk íÎÞ

lÛlÛDzßJ Co Pzk Ý×Ck pNßGÆ
kpÆ pìvC Co DèÜN Ý× DìÛk Ùº
PwìÛ qÞo Þk Dë qÞo Èë DìÛk Ùº
kßz í× qÞpìJ Äd éÆ ÙÛCk í× D×C

Kabouter damene sahraare baite
Ghame aalem mene tanhaare baite
Ghame aalem mage yek rouz de rouze
Vali doube ke hagh akher pirouze
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÎßOÆ oDë Ö ÖlÛßiF íÎßOÆ
æoÞk ÍrÜ× Ö ÙwëßÜF é©ëpµ
éÛDÛDV ¢ìJ ÙwëßÜF é©ëpµ
éÛÞÞo æßF éÛDÛDV ælÛßiF

PvC oCl×Ck ÖoDë ÙÛCßiF íÎßOÆ qCÞA
PvC oÞk ÙÎrÜ× ÙwëßÜF é×DÛ
Örërµ êCpF ÙwëßÜF é×DÛ
kßz íçCo Þ lÛCßiF Örërµ

Katuli bakhoundem me yaar katule
Arize banvisem me menzel doure
Arize banvisem pishe jaanaane
Bakhounde jaanaane bawe ravoune
æpËÜzÞo
ok í¡iF ÖDÛ .ÚColÛqD× íÃìvß× êDç ÝeÎ qC íÇë ,ÚDV íÏìÎ :íÎßOÆ
ÚDOwÏÊ ÚDOvC
(ÚDëDJoDZ Þ ÚCoßOv ,ÞDÊ)cattleDF ÚA PçDGz ,oCl×Ck ,Ýì¡Û æßÆ :ÍßOÆ
.PvC íñDJÞoC Þ lÜç æsCÞ ÝëC ÚkßF íÛDOvDF pËÛD¡Û

:éÛCpN HëC pËëk PëCÞo
éÎßOÆ oDë Ö ÖlÛßiF íÎßOÆ
æoÞk ÍrÜ× Ö ÖlÛßiF íÎßOÆ
PëÓÞ ÖoßF ÖlÛßiF íÎßOÆ
PëDÇz Ýëpz é×oCk uk oDë y

PvC oCl×Ck ÖoDë ÙÛCßiF íÎßOÆ qCÞA
PvC oÞk ÙÎrÜ× ÙÛCßiF íÎßOÆ
ÙçDÊkCq ÖÞp F Þ ÙÛCßiF íÎßOÆ
ÖoCk ÈZßÆ éÏÊ ÖoDë Pvk qC

Katuli bakhoundem me yaar katule
Katuli bakhoundem me menzel doure
Katuli bakhoundem bourem velaayet
She yaare das daarme sherin shekayet
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÙÜÆDç oD¡ëÞ íOiF M éWÆ
ÙÜÆDç oDçDÛ o ßWV P¿V M
éÛÞßÛ oDçDÛ Ö ßWV P¿V M
éÛÞßÛ oDh DV ßWV A ¢h Ík Ö

ÙÜÆ MoClìF êCælìFCßh DWÆ
ÙÜÆ Ökßh oDèÛ CpN ÚDOwJ Þk
kßz íØÛ oDçDÛ ßN ÚDOwJ Þk
Ößz íØÛ í¨Co ÚDOwJ Þ évßF DF ¯Ã¾ Ý×

Keje te bakheti vishar haakenem
Te jefte jejoure naahaar haakenem
Te jefte jejou me naahaar navoune
Me deel khesh aa jejou jaa khaar nvoune
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êp¿V êCpF ÖoíF DÇOÎ éÇaÆ
êp¿N êCpF ÖoíF ær×ßÛ éÇaÆ
P×D Cl y é×pìÊ ær×ßÛ éÇaÆ
P×Dì E DN ælÜÆ êoCkD¾Þ

ÖpìËF êp¿·V êCpF ÈZßÆ êCéaºDF
íÛConËzßh êCpF ÚCßV êkr×DÛ
ÖpìÊ í× Ökßh lÃØç ÚCßV kr×DÛ
lÛD× í× oCkD¾Þ P×Dì qÞo DN

Kechke letkaa baiyrem beraye jafri
Kechke noumze baiyrem beraye tafri
Kechke noumze girme she ghaddaa ghaamet
Vefaadaari kende taa be Ghiyamet
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙVÔÆ Ý× ÙVÔÆ Ý× ÙVÔÆ
ÙÂÔë D× ¢z ÚÞoqD× ok D× ¢z
oÓ êéØ¡Zpv éG×q okDZ D× ¢z
oDë êé¡Æ Ý× éGØÆ ÓÓ Ö ¢z

ÙOwç ¹ÔÆ
ÙOwç ÁÔìë ok æD× ¢z ÚColÛqD× ok æD× ¢z
ÙÛq í× okDZ oÓ éØ¡Zpv æD× ¢z
ÙFCßh í× oDë yߺA æD× ¢z

Kelaajem men klaajenn men klaajem
Shesh maa dar Mazeroun shesh maa yelaaghem
Shesh maa chaader zambe sarcheshmeye Laar
Shesh maa laalaa kembe men kasheye yaar
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íñÔ¬ ÚÞlÛk íñßØF ok éZÞÆ
íñClç ¹Cpv æp× ÚkpÊ A pv
éÛoClÛ íGìµ M ÚkpÊ A pv
íñD¾Þ E íÛoCk Å íGìµ ÚßØç

Ô¬ ÚClÛk êl×A éZßÆ éF
êkCk ÚD¡Û Ý× éF Co ÚkpÊ Þ pv
PwìÛ íGìµ bìç ßN ÚkpÊ Þ pv ok
íOwç D¾Þ íF êoCk éÆ íGìµ DèÜN

Kouche dar bemouei dandoun telaaei
Sar aa gerden mere seraagh hedaaei
Sar aa gerdene te eibi nedaarne
Hamun eibi ke daarni befefaaei
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækoßÛ æp× ,ßÆ ækoßF íçÞÆ
ækoßF o ßh A ÅCph A kph Ö
ÚÞoqD× éìF íçßÆ ,A rìòJ éÛßF éÆ
ÖÞoA ézÞßF Ík éOëDç ÌÜN Ö

kpGÛ Cp× Þ P¾o æßÆ éF íÂÔìë
kpF Cp× ÅCoßh Þ ECßh
kkpÊpF ÚColÛqD× éF íÂÔìë kßz í× rìñDJ íÆ
kpìËF ÖCoA Ý× ÌÜN Ík

Kouhi bourde kou mere naverde
Me hkerd aa kheraak aa khoure baverde
Ke boune paeiz aa kouhi biye Mazeroun
Me tang haite deel bavoushe aaroum
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éìF ßÆ oDÊlÛß× ækoßF íçÞÆ
éìF ßèÆ ézßÛÞ xw× Ík Ö
éëíF Þok Þ éØNíF oDë DNC
éëíF Þp×C éww× MD¤pµ qÞo

lz ÝÆDv æßÆ ok íÂÔìë
lz kßGÆ é¡¿ÜF ÚßZ ÙÎk
l×A ok D¾Þ íF ÖoDë
lz æDìv ÖoDÊqÞo

Kouhi bourde moundegare kou baiye
Me del messe vanoushe kahu baiye
Etta yaar baiyteme ve derou baiye
Rouze Aresat messe emrou baiye
æpËÜzÞo
p¡e× êCpe¤ Þ P×Dì qÞo qC éëDÜÆ ,DçÚClì× :MD¤pµ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÍDºm íÏìWÛC éØNíF oDF pèÆ
ÍDG×k éÛÞ Ý× éÜW× ¢ìJ pèÆ
oDF éØNíF oDF éìvpF oß×D×
oCq ÝJ A xìF ækpÆDç éØëpV

ÖkpÆ oDF íÏìWÛC EßZ ÍDºm qC Co pèÆ HvC
ypv P¡J Ý× kÞo í× ¢ìJ pèÆ
ÖkDèÛ Ýì×q éF HvC P¡J qC Co oDF Þ l×A oß×D×
kpÆ éØëpV Cp× ÍDëo XÜJ Þ PwìF

Kahare baar baitme anjili zeghaal
Kahar pish mejene men vene dembaal
Maour baresiye baar baitem baar
Jarime haakerde bisaa pan zaar
æpËÜzÞo
Phok ÖDÛ :íÏìWÛC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
qpØ× êéØìç éØNíF oDF pèÆ
qo-qo ézoCÞ éëíF ÈëoDN Cßç
rº ÝÇÛ DV Ö ÙëoßF æCo ÚDV pèÆ
qo éÛßF ok kok qC Ö íÏJ A P¡J

ÖkpÆ oDF qpØ× Örìç Co pèÆ HvC
lëA í× ÚCoDF ÙÛ ÙÛ Þ lz ÈëoDN Cßç
ÝÇÛ XÎ Ý× DF ,ÝÆ PÆpd ÚDV pèÆ
lÆpN í× koCk kok qC ÙëßÏèJ Þ P¡J

Kahare baar baitme himeye mamrez
Hevaa taarik baiye vareshe rez-rez
Kahar jaan raah bourim me jaa naken ghez
Pesht aa palii me az dard darboune rez
æpËÜzÞo
Phok ÖDÛ :qpØ×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êoAßv æqDN úC pÆ pèÆ
êoCp¾ é×íF phDh Úq xvk qC
íÜëßÛ ph M phDh Úq íçÓC
êkpËF æßìF íÜÇF íz DN l¤

lz êoCßv æqDN pèÆ HvC æpÆ
Ölz êoCp¾ Úq pçCßh Pvk qC
íÜìGÛ pìh íÊlÛq qC ßN Úq pçCßh íèÎC
ízDF æßìF íÜÆ pçßz DN l¤

Kahare kerer o taaze suaari
Az dase zan-khaakher baime feraari
Elaahi zan-khaakher te kher navini
Sad taa shi bakeni bive bagerdi
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝF ÖlÛÞk ÝF o pÆ pèÆ
ÌÛq ÖlÛÞk ÌÛq H×k Þ ÍDë éÛÞ
ÌÛk ÌÛk ÙçlF ÖÞßF oCßv æoÞ
(???) ÝF ÍDÛ oDë ÖoßF ÖlÜVDOF

ÙÜÆ oCÞpJ Co pèÆ HvC æpÆ
ÖrëÞDìF éÎßËÛq Co ÞC ÍDë Þ Ök
ÖoÞA ok Cl¤ éF Co ÌÛq Ößz yoCßv
ÖÞpF pGÎk ÚDÇÏJ pëq DN ÖqDOF

Kahare kerere ban davendem ban
Vene yaal o demme zang davendam zang
Vere sevaar bawwem badehem dang-dang
betaajendem bourem yaare naale ben
æpËÜzÞo
æDìv éF ÐëD× gpv HvC :pèÆ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤


êoAßv æqDN éÜ× pÆ pèÆ
êoDv éG×ßz ok éØOÆk I éOOh
êoDÊkDë M ÖoíF ÍDØvk DNk
íÏÊ o DONC ÚÞk pv o DONC

lz êoCßv æqDN ,ÖpèÆ HvC æpÆ
ÙÛCo í× êoDv éF ækDV ok
ÖpìËF oDÊkDë PëCpF ÍDØOvk DNÞk
ÚkpÊ éF Co íÇë lÜGF Mpv Co íÇë

Kahar kere mene taaze suaari
Khatte pe daketeme dar shoumbe Saari
Deta dasmaal bairem te yadegaari
Etta re sar daven etta re gali
 
 
æpËÜzÞo
æDìv éF ÐëD× gpv HvC :pèÆ
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF PwiÛ ´p¥×
êoAßv æqDN éëíF HvC pÆ Ö
Me kere asb bayeh taaze suaari
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤


ÙÜÆDç oDØìN pN ßFDë pèÆ
ÙÜÆDç oClç o éÏ× êDWìÆ
ÙÜÆDç oD¡ëÞ o DWìÆ ¢Z ßìv
ÙÜÆDç oCßv úC ¢h DNoDZ ÖkDç

ÙÜÆ oDØìN Co ßFDë æpÆ
ÙÛCpF ÖpGÎk éÏe× êßv éF
ÙÜÆ oClìF ECßh qC Co Ù¡Z éìv pOhk
ÙÜÆ ÙGvC oCßv Þ ¢ØvßGF

Kahar yaabou tere timaar haakenem
Kijaye malere hedaar haakenem
Siyou cheshe kijare vishaar haakenem
Haadem chaar taa khesh o sevaar haakenem
 
 
æpËÜzÞo
æDìv éF ÐëD× gpv HvC :pèÆ
ÚkpÆ rìØN Dë qDÛ ß¡Â DF Co HvC :ÚkpÆ oDØìN
éÆ íÛDÃzDµ .koCk æoDzC "ÝñClG×k æCpØç" éF æoDzC ÙìÃOw× pìº éÛCpN ÝëC
í× ¢ëßh ÚA qC Co ÞC Áß¡·× ÚkßFo DF kßF ÍD¤Þ ¸ÛD× ÝëlÎCÞ P¿ÎDi×
.lÛkpÆ

¤ ¤ ¤ ¤ ¤


ÍDÛ ÙÜÆDç ÍDÛ pN ßFDë pèÆ
oDë uÞoA ÖoßF ÖÞßF oAßv pN
oClç ÈÏÆ ÖoDìF o uÞoA
oDh æÞßF Ík Ö ÙÛrF u DONC

ÙÜÆ ÍDÛ CpN ßFDë æpÆ
ÖÞpF uÞpµ ÚkoÞA êCpF Ößz oCßv CpN
ÖoÞDìF éÛDh ¢ìJ Dë Co uÞpµ
kpìËF ÖCoA ÙÎk DN ÙÜÆ EDNpJ Pëßv éF Hìv Èë

Kahar yaabou tere naal haaken naal
Tere souaar bawem bourem aarous-yaar
Aarouse biaarem kaleke hedaar
Etta se bazenem me deel bawe khaar
 
 
æpËÜzÞo
¹DF Dë éÛDh oÞk ÝìZpJ êkÞoÞ ok : ÈÏÆ
.kD×Ck êßv qC uÞpµ êßv Hìv EDNpJ :ÝñÞrF u

¤ ¤ ¤ ¤ ¤


o ßÆ êÓDF éNíF oÞC ÞèÆ
o ÞpçD× Ö ÝëÞßF DØz ÝëoßF
oßh ¢Z y æoíF ÙÆ DONC
o ÞqoA y ÙvpF éG×Dh

P¾pÊCp¾ Co æßÆ éÏ æDìv pFC
lìÛDvpF Cp× ÖDìJ ÙëÞoDGëq éF
lÛDØF oClìF ÙëCpF pO¡ìF
ÙvpF ÙëÞqoA éF ÙçCßh í×

Kahou aver bayte baalaaye koure
Bourin shemaa bawin me maahroure
Etta kam bayre she cheshe khoure
Khambe baresem she aarezoure
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

íwvDiF M æpiF ÔF DWìÆ
íwwç oCpF Ö íNDF ÍDv Àç lF
ívCo-ívCo íwvDiÛ o Ö éÊC
ívÞk Ík Y D¾Þ E êC DV Ö

ßN ÝOzCk PvÞkÚA pF ÀN pOhk
êlÛCßh okCpF Cp× ÍDv P¿ç qC l·F
íOzClÛ PvÞk Ý·ÂCÞ Cp× pÊC
êkpÆ éÂÔµ oDè±C Ý× éF CpZ D¾ÞíF êC

Kijaa belaa bakhere te bekhassi
Dade haf saal bati me beraar hassi
Age mere nekhaasi rasi-rasi
Me jaa ey befefaa che deel davesi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÎDd éØz æpiF ÔF DWìÆ
æoDGNC ÙÆ êpO¡× pJ DØz
éÎDd éØz Ý× ÖßGwÛÞk éÊC
æoDÆ éØz é×kpÇÛ PÎDhk

DØz koßhpF ÚA pF ÀN pOhk
éGÜV ÙÆ Þ êpO¡× pJ DØz
ÖkßF DÜzA DØz kßhpF DF pÊC
ÖkpÆ íØÛ PÎDhk ÚDNoDÆ ok

Kijaa belaa bakhere sheme haale
Shemaa per meshteri kam atebaare
Age dounesboum men sheme haa le
Dekhaalet nakerdeme sheme kaare
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é× ærGv ¢ìJ æpv M DWìÆ
é× æqÞph M ÝÆDç ÝìVÞ æp×
é× ærØ¡h éZ éiF ÝÇ¡F æp×
é× ær×ßÛ M Ý× æpìØF pììJ M

ÙOwç ßN «Dìd ærGv ÚDV pOhk
ÙOwç ßN ærFph ÝÆ ÝìVÞ Cp×
ÙOwç ærØzßh olÃZ ,oßiF ÚrF YDÂ Cp×
ÙOwç ßN kr×DÛ Ý× lÜÇF êoDÆ pç MolJ

Kijaa te sere pishe sabze me
Mere vejin haaken te kharveze me
Mere beshken bakhe che kheshmeze me
Te piyer bamire men te noumze me
 
 
æpËÜzÞo
.kpìØF Þ lÜÆ Ák P¿ÎDi× Þ íOdCoDÛ qC MolJ pÊC :æpìØF pììJ M
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖoDèZ oCÞPÎ
é× ær×ßÛ M éÎk æD× ÝìØç
ÙOwç ßN kr×DÛ êoDV æD×
Hamin mahe dele te noumze me

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÜìJ éÛoCk oÞk æoCßÏz M DWìÆ
éÜìÆ éNíF éÎk Ö ½pd M DWìÆ
éÜìv êÞo ÙwiF pص Èë éÊC
éÜìÆ M DV Ík é× ÚÞpìF éÛß¡Û

koCk éÏ¤Þ ßN éOìÏz oÞk pOhk
kpÆ ÝìÆpZ Co ÙÎk P¾pd pOhk
ÙFCßiF éÜìv êÞo pص Èë pÊC
kÞo íØÛ ÚÞpìF ÖCéÜìv qC ßN MoÞlÆ

Kija te shelvaare dour daarne pine
Kijaa te harf me deele baite kine
Age yek umr bakhesem rouye sine
Nashoune biroun me deeljaa te kine
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØìFíÛk Ý× ívÞoA M DWìÆ
éØëlÛ Ý× éÛkpÆDç uÞoA o M
Úß¡ëpJ éÛkpÆDç uÞoA o M
ÚßëpÊ ¢Z DF íGëpº éÛkoßF

ÖkßGÛ Ý× ßN ívÞpµ pOhk
ÖlëlÛ Ý× lÛkpÆ uÞpµ CpN
lÛkpÆ uÞpµ íÎDdÚD¡ëpJ DF CpN
lÛkpF PFpº éF ÚDëpÊ ÚDØ¡Z DF

Kijaa te arousi men danibime
Tere aarous haakerdne men nadime
Tere aarous haakerdene parishoun
Baverdene gharibi baa chwshe geryoun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛÞ æp× ¢N êéÏ× M DWìÆ
éÛÞ æp× ¢h DNk ¢N §ßµ
éÛCok oD× M ÖkDç ¢h éG×Dh
éÛC PÎDWh æp× ælÛq æo M

lçCßh í× CpN éÏe× ¢NA ÙÎk pOhk
lçCßh í× évßF DNÞk ¢NA êDWF
lëA í× MokD× ÙvßGF CpN ÙçCßh í×
Ù¡Æ í× PÎDWh Ý× lÛq í× ÈOÆ CpN

Kijaa te maleye tash mere vene
Aveze tash detaa khesh mere vene
Khambe khesh haadem te maar darene
Tere zande mere khejaalet ene
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éG×DiÛ o íÛßFpè× M DWìÆ
éG×DiÛ o íÛÞÞqpv êkÞ
éËëk êDV Ík íÜ× DF DV ÚÞÞq
éG×DiÛ o íÛßÊlÛq ÝëC éËëk

ÙçCßh íØÛ CpN íÛDFpè× pOhk
ÙçCßhíØÛ CpN ÐصíF êDçælµÞ
pËëk êDV PÎk D×C íÜ× DF ÚDFq ok
ÙçCßh íØÛ Co íÊlÛq ÝëC pËëk

Kijaa te mehrebouni re nekhambe
Vadeye sar-zevouni re nekhambe
Zevoun jaa baa meni deel jaaye dige
Dige in zendegouni re nekhambe
 
 
æpËÜzÞo
íÏص éÛCßO¡J ÚÞlF ½pd :íÛÞÞqpv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éñÞr×ßÛ éÜ× éO¡ìÛ ÝFok DWìÆ
éñÞq æp× ÍßÆ A kph oDÛC
éñÞq ÖoCpF éÛÞ AÞq ÙñÞ
éñÞr×ßÛ é× phDh éÆ lÛÞlÛ oCpF

PvC Ý× kr×DÛ éOw¡Û ÚCßëC ok éÆ pOhk
kpÆ í× MpJ Ùëßv éF Co ¢OvßJ Þ koßh í× oDÛC
kpÆ í× Co oDÇÜëC Ùç yokCpF ,kpÆ í× MpJ ÞC
PvC Ý× kr×DÛ ypçCßh éÆ lÛCk íØÛ okCpF

Kijaa darben nishte mene noumzoue
Enaar kherdaa koul mere zoue
Veem zoue vene beraarem zoue
Beraar nadounde khaakher me noumzoue
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÎDÆoDÛC éØëlF û o DWìÆ
éÎÓ éëíF Ùëk ,ækpiF oDÛC
o DÜÛ DFDF DØz ÝëßF ÝëoßF
æoD×C ÚkDç ÝÜÆDç lõ o æÞ

Ölëk ÚDOvoDÛC ok Co pOhk
lz éÎÓ yCæpèZ ,ækoßh oDÛC
lìñßËF yokD× Þ olJ éF
lÜçlF D× éF Þ lÜÜÆ lõ Co ÞC

Kijaare badime enaare kaale
Enaare bakherde dim bayie laale
Bourin bavvin shemaa baabaa nenaare
Vere aghd hakenen haaden emaa re
 
 
æpËÜzÞo
oDÛC ÐËÜV :éÎDÆ oDÛC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÎk oDV éGØJ éØëlF û o DWìÆ
é×pF ækpÆ æÞ ,A xvk éÛÞ DÆßç
é×pF éÜÇÛ ,æoÞ ÝëßF ÝëoßF
é×oÞ æo Þ Ý× A rìòJ ÍDw×C

Ölëk éGÜJ éµor× ok Co pOhk
kpÆ í× éëpÊ ,Pvk ok DÆßç
lÜÇÛ éëpÊ éÆ lëpGF ÖDìJ ÞC éF
ÖpìÊ í× íÛq éF Co ÞC ÍDw×C rìñDJ

Kijaare badime pambejaar dele
Houka vene dasa ve kerde berme
Bourin bavin vere nakene berme
Emsaale paeiza men vere varme
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oCqDF éGØzoDZ éØëlF û o DWìÆ
oCßÏz PÆ-PÆ éëêk ÌÜìÎ éÛÞ
oDÆíZ ækpÆDç ÝìÜëßF Úßþo
oDiÛ éìF Ík ÚßFrµ D×C

Ölëk oCqDF éGÜzoDèZ ok Co pOhk
PzCkpF ok æDNßÆ éOìÏz
kpÆ oDÇZ ÝìÜìGF ÚDOvÞk
kpÆ ÝìËغ Co DçkpW× D×

Kijaare badime Chaarshambe baazaar
Vene ling daiye ket-ket shelvaar
Rafeghoun bavinin haakerde chikaar
Emaa azeboune deel baiye nekhaar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oCk pìN pv éØëlF û o DWìÆ
ÍDh pìN xw× éOzCk xÊ DN ÐZ
ÍDF û M ÙvD×k é×ÞrF Ík Ók
ÍDG×k íÛoCk l¤D éØwwÛÞlÛ

Ölëk MßN Phok êÓDF Co pOhk
PzCk MßN éÆpN ÚßZ ßwìÊ ÐèZ
ÙÜÆ êqDF Ä¡µ ßN DF ÖkpÆ l¥Â
êoCk pv pëq íwÆéÆ ÙOwÛCk íØÛ

Kijaare badime sare tire daar
Chel taa gese daashte mess tire khaal
Delaa del bazoume demaasem te baal
Nadounesseme qhaased daarni dembaal
 
 
æpËÜzÞo
ÚlëqoÞ Ä¡µ ídÔ®¤C íÜ·× ,ÝO¾pÊ Co íwÆ Pvk :ÝvD×k o ÍDF

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÚÞoDV éØìç é×Clç ¢h û o DWìÆ
Úß©×o æD× éëíF ЬDF æqÞo
æÞ æqÞo éz éiÛ évoº DWìÆ
æÞ M é×pìÊ Ý× ,æqÞo ív æqÞo M

ÖlìvßF oCq Örìç ok Co pOhk
lz ЬDF æqÞo ÚD©×o æD×
oßi× æÞlÛC æqÞo êCpF pOhk
ÖpìÊ í× PëCpFÝ× Co MCæqÞo qÞo ív

Kijaare khesh hedaame himejaaroon
Rouze baatel bayie maahe Ramzoun
Kija gherse nakhe she rouze ve
Te rouze si rouze, men girme te ve
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖoDèZ oCÞ PÎ
æÞ M é×pìÊ éÛßF pv Úß©×o æD×
ÖpìÊ í× PëDWF P¾Dë ÚDëDJ ÚD©×o æD×
Mah Ramzoun sar boune girembe teve

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

?éNÞlF íÆ o ÝìZDJ M ÚDV DWìÆ
?éNßòÛ o Ö éìòF MDììh ÝìØÆ
ækßèë A pGÊ oD× éOhßvolJ M
éNßòÛ æoC éØìvpF oDËvDh

?PhÞk íÆ CpN ÝìZDJ ÚDV pOhk
?kClÛ pGh Ý× éF éÆ kßF «Dìh ÖClÆ
PvC kß èë Þ pGÊ ßN éOhßv olJ okD×
kCk ko ECßV ÙëoDËOvCßh éF

Kijaa jaan te paachin re kii badoute?
Kemin khayyat beiye me re naoute?
Te peder-soukhte maar gar aa yahoude
Khasgaar baresime are naoute
 
 
æpËÜzÞo
oCkÝìZ éÛDÛq éÇÜN :ÝìZDJ
ÚkCk êoDËOvCßh ok ľCß× ECßV :ÝNßF æoC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íOØ éëíF ßVßV M ÚDV DWìÆ
íOÛß×C M D×oCk Ý× ækDç
ÖoCk íÎDw×C A ÍDvoDJ éØOzCk
ÙÎDØF æoÞ ÍD× éØÎ xw× éF

lz DèFÚCpÊ PÛDOwJ ÚDV pOhk
ÙÜÆ êoClèËÛ PÛD×C éF PëCpF Ý× ælF
ÙÜÆ êoClèËÛ rìÛ ÍDw×C ÖkpÆ êoClèËÛ ÍDvoDJ
ÙÎDØF Co ÚA ÍD×lØÛ ÐS×

Kijaa jaan te jou-jou baiye ghemeti
Haade men daarem aa te amouneti
Daashteme paarsaal aa emsaali daarem
Be messe lamemaal vere bemaalem
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æpÊ æoD× M æpÊ M ÚDV DWìÆ
æpÆ ÍDh Ö pv Ík éGvC M
DÆéÏÊ éGØJ pv Ík éGvC M
DiìÎq Ö M A ÈF old M Ý×

ßN okD× Þ ßN Cl¾ ÚDV pOhk
ßN lì¿v éÜìv êCl¾
éGÜJ éaìJ ÚßZ Mlì¿v éÜìv
Ý× êDiìÎq ,ßN ÈìFolìd Ý×

Kijaa jaan te gere te maare gere
Te asbe deel-sar me khaale gere
Te asbe deel-sar pambe gelekaa
Men te Heder-bek aa te me Zeliykhaa
 
 
æpËÜzÞo
ÈìF olìd éÂß¡·× :koCk kßVÞ ÖoDèZ oCÞ PÎ ok íÛCßiØçDÛ Èë
lÜ×íÜ·× PëCÞo lëDz .PvC Àvßë ,DiìÎq Áß¡·× Þ PzCk ÖDÛ pGØܤ
.lzDF éOzCk kßVÞ rìÛ pËëk
.lzDF ælz éÎßÊ éÆ ÖpÛ ½D¤ éGÜJ :DÆéÏÊ éGØJ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êkpÆDç ÚÞlÜF æp× M ÚDV DWìÆ
êkpÆDç ÚÞkpÊpv A pìvC æp×
êkpÆDç ÖßØN o pص ÍDv l¤ Ö
êkpÆDç Úßh M é×kpØF éÊC

êkq PØèN Ý× éF ßN ÚDV pOhk
êkpÆ æoCÞA Þ pìvC Cp×
êlÛDvo ÚDëDJ éF Cp× éÎDv l¤ pص
êkpÆ Úßh ßN Ökp× Ý× pÊC

Kijaa jaan te mere bandoun haakerdi
Mere asir aa sargardoun haakerdi
Me sad saal oure temoum haakerdi
Age bamerdeme te khoun haakerdi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oßh éÛoClÛ DÜÛ M ÚDV DWìÆ
pFßÛ ækoDìF ßÎDO¿z ¹DF M
ÁCpµ pìËÛC ßÎDO¿z ¹DF M
¹DF éÜN éG×C ÁÔë éZÞ Ý×

koClÛ pGh MokD× ÚDV pOhk
PvC ækoÞA êpFßÛ ßN ßÏç ¹DF
uoD¾ oßËÛC íÊrØzßh éF ßN ßÏç
PºDF éF ÙëA í× íÂÔìë pwJ Ý×

Kijaa jaan te nenaa nedaarne khaver
Te baaghe shaftaalou biarde nouber
Te baghe shaftaalou angir Araagh
Men vacheye yelaagh embe ten e baagh
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚÞoßz éÛÞk M pv éØ¡Z ÚDV DWìÆ
!ÚßVp× ÍDF M ælÜÆ pØZ HWµ
ÚÞpèN éG×ßzok ÝF oDF p¬D Ö
ÚßFp ¢Z M ÖoíF íÛDh íaZ

PvßN ÝOwz XÛpF æDËëDV éØ¡Z oDÜÆ ÚDV pOhk
!koCk íñCl¤ éZ ßN Pvk êDç lëoCÞp×
ÙOwç ÚCpèN ÖqDµ oDF pëq Öp¬DÂ
Ößz PëDØ¡Z êCl¾ ÖpiF (éëlç) PëCpF íçCßh í× éZ

Kija jaan cheshme-sar te doune-shouroun
Ajeb chemer kende te baale marjoun
Me qhater baare ben dar-shoumbe Tehroun
Chechi khaani bairem te cheshe gherboun
 
 
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz rìÛ ÚßÊDÛßÊ êDç éØ¡Z ÖDÛ pvéØ¡Z êDV éF PwiÛ oCÞPÎ ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ælÛq ÈØ¡Z æp× éÛßz ok ÚDV DWìÆ
ælÛq éÜN æp× éÛßF ko ÚßFDìh
ælÛq ælì¡Æ éØëk ÅqDÛ Ö
ælÛq é¡Æ ßz ,ælÜÆ p DV Ö qÞo
 

lÛq í× ÈØ¡ZÚDV pOhk
lÛq í× éÜN kßz í× ko ÚDFDìh qC
lÛq í× ÈZ Ù¿ëp± æpèZ pF
lÜÆ í× ÙÏ»F Hz ,PvC pè Ý× DF qÞo

Kija jaan dar shoune mere cheshmek zande
Khiyaboun rad boune mere tane zande
Me nazeke dime kashide zande
Rouz me jaa ghar hase shou kashe zande
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×oCp íF Ý× M pv ÚDV DWìÆ
ÖoDìF æpN êl¤DÂ é×oClÛ
êoDÆ ÍÔÎk A l¤DÂ é×oClÛ
êoDËvDh oD× M ¢ìJ ÙvpF

ÙOwç ßN oCp íF Ý× Ùw ßN ÚDV éF ÚDV pOhk
ÖpìËF CpN DN ÖoClÛ êl¤DÂ
ÖoClÛ pçD× ÍÓk Þ l¤DÂ
Ùvp¿F oDËOvCßh MokD× ¢ìJ

Kija jaan sare te men bigheraarme
Nedaarme ghaasedi tere biaarem
Nedaarme ghaased aa dallale kaari
Baresem pishe te maar khaasegaari
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
qDGØç oDVéGØJ M úC Ý× ÚDV DWìÆ
qDìÛ P¡J Ý× DÇOÎ Úßì× M
qDÊ oßGÛC lÜ ÙçßòF íèÎC
qDÊ ÙÛrF qDÊ ÌÛoDF P¿V M

ÙìOwç Èëpz éGÜJ ´or× ßN Þ Ý× ÚDV pOhk
ÝìZpJ P¡J Ý× íOwç ¹DF ÚÞok ßN
Öß¡F ÝÇzlÜ é»ìN íèÎC
ÙÛrF qDÊ CpN ÌÜÎDF DNÞk

Kija jaan men o te pambe-jaar hembaaz
Te mione letkaa men peshte niyaz
Elaahi baouem ghand-anbour gaaz
Te jefte baarenge gaaz bazenem gaaz
 
 
æpËÜzÞo
ÚA Phok ,ßGzßh MDGÆp× ´ßÛ Èë ,XÛpN ,ÌÛo CÞ ,ÌÜÎDF :ÌÛoDF
ÚDOwJ qC éëDÜÆ ,PvßØìÎ éìGz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é× DÜÛ M pìvC Ý× ÚDV DWìÆ
é×DGF M lëphoq ÖÔº
é×CÞk M Ý× íÛoCk êkok pç M
é×Co pv Ý× úC íÛßz ÖßØd M

ÙOwç ßN okD× oDO¾pÊ Ý× ÚDV pOhk
ÙOwç ßN olJ lëph oq ÖÔº
ÙOwç PëCÞk êoCk êkok pç
ÙOwç PçCo pv êÞoí× ÖDØd

Kija jaan men asiire te nenaame
Ghelaame zar-kharide te bebaame
Te har dardi daarni men te devaame
Te hamoum shouni o men sare raame
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íÛßF æoCÞA ß¡Û éOh ÚDV DWìÆ
íÛßF æoDaìF ßòÛ p¾ßz Úq
æpìvC Úßv A êkp× p¾ßz
æpëlÜJ A ÚßÛ ÅCph-kph éÛÞ

êßz í× æoCÞA ÞpÛ Dç ækDV ok pOhk
êßz í× æoDaìF éÆ ß¡Û ælÜÛCo Úq
PvC pìvC ÐS× p¾ßz kp×
PvC pìÜJ Þ ÚDÛ ¢ëCnº

Kijaa jaan khate nashou aavaare bouni
Zane shoufer naou bichaare bouni
Shoufere mardi aa soune asire
Vene kherde-kheraak noon aa pandire
æpËÜzÞo

 
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÝÇÛ éÎDÛ ÝÇÛ éÎDÛ ÚDV DWìÆ
ÝÇÛ æoDJ M o Ík MßwF Ö
ÝÇÛ éëD¨ M o é¡ìz EÔÊ
ÝÇÛ éëÔÊ íÛoCk æp× yDF ¢h

ÝÇÛ êoCq Þ éÎDÛ ÚDV pOhk
ÝÇÛ æoDJ Cp× éOhßv Ík
ÝÇÛ ECph Co (Ù¡Z kCp×) EÔÊ é¡ìz
ÝÇÛ éÏÊ Þ yDF ÍDezßh êoCk Cp×

Kijaa jaan naale naken naale naken
Me basoute deelre te paare naken
Gelaabe shishere te zaye naken
Khesh baash mere daarni gelaaye naken
æpËÜzÞo

 
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÝìVÞ oDVéGØJ éØëlF o DWìÆ
Ùëk ÐØi× êDWìÆ ÞrF Ápµ
ÝìËÛ ÍDGzßÊ ÖßF Ý× íèÎC
Ùëk ¦ìØ M ÖkDç ¢h ÖkEÖk

Ölëk oCq éGÜJ ok ÝìVÞ ÍDd ok Co pOhk
kpÆ Ápµ ¢ÏØi× æpèZ
Ößz MCæoCßzßÊ ÝìËÛ yDÆ
ÙvßGF Co Mlì¿v æpèZ Ökpç

Kijaa re badime pambejaar vejin
Aregh bazou kijaaye makhmele dim
Elaahi men bavem goushbaale nagin
Dam-be-dam khesh haadem te ghamise dim
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éñÞC éìzêk éØëlF o DWìÆ
éñßO¾C xvk éìF PØdq éÛÞ
éñßñk oD× M æpìØF pìJ M
éñÞC ÙëoßF ÚkpÊ E ÍDF M A Ý×

P¾o í× EA êCpF Ölëk Co pOhk
lz ÞC PØdq TµDF EA ½p±
lÛDØF ælÛq MokD× kpìØF MolJ
ÙëÞpF EA êCpF Ùç Pvk ok Pvk ßN Þ Ý×

Kijaa re badime daiishie oue
Vene zahmet baiye dasse aftoue
Te piyer bamire te maar daoue
Men aa te baal-be-gerden bourim oue
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÏìJ ækpÆDç DV oD× y DWìÆ
éÏìÏÊ éG×q A pNk DNDF oD×
éÏìÏÊ DN l¤ íÛrF éÊC éNDF
æo íÃzDµ ÝëC Ý× é×pìòÛ uk

kpÆ XÎ yokD× DF pOhk
ÙÛq í× éÎßÏÊ CpN pOhk P¿Ê okD×
íÛrF éÎßÏÊ DNl¤ pÊC P¿Ê
Ù¡Æ íØÛ Pvk íÃzDµ qC

Kijaa she maare jaa haakerde pile
Maar bataa deter zambe gelile
Bate age bazeni sad taa gelile
Das nairme men in aasheghire
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éOÆ ÐÊ æpv éØz DWìÆ
éOÆ Íß× ,éZÞ ÙÇzC M
éÛoClÛ DGF ,éZÞ ÙÇzC M
éÛoClÛ Cß ,êkpÇF Å DvC

koCk yß× éaF DØz éÛDh pOhk
PvC ækCr×Cpd PØÇz éaF
koClÛ olJ PØÇz éaF
koClÛ uDGÎ êlìñCq éÆ ÚßÜÆC

Kijaa sheme sere gal kete
Te eshkeme vache moule kete
Te eshkeme vache bebaa nedaarne
Esa ke bakerdi ghevaa nedaarne
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØëoDÜçk Ý× yoDç æp× DWìÆ
éØëlÛ æpN é×ßØF ßz oDN
ßv æoDvC DF é×ßØF ßz oDN
ßWV P¿V M ßØF ¢h éZ æp×

ÙOwç êoDÜçk ,ÝÆ æDËÛ Cp× pOhk
P×lëlÛ ,Öl×A ÈëoDN Hz
Öl×A æoDOv oßÛ DF ÈëoDN Hz
l×A Ùzßh PëDèÛDOwJ qC olÃZ

Kijaa mere haaresh men Dehnaarime
Taar shou bemoume tere nadime
Taar shou bemou baa essare sou
Mere che khesh bemou te jefte jejou
 
 
æpËÜzÞo
ÚA ok Co ykßh æDÊkCq ÓßØ·× ælÜÛCßh éÆ PvC êpì»O× ÍÞC ´p¥×
.lÜÆ í× qCÞA
.lÛÞD×k ÚDOvpèz Ápz ok íñDOvÞo :oDÜçk
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF PwiÛ (´p¥×) oCÞ PÎ
éØëoDÜçk Ý× éÛDh æp× DWìÆ
ÙOwç êoDÜçk Ý× koCk PvÞk Cp× pOhk
Kija mere khane men Dehnaareme
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

æo DÇìv y ækpÆ ÌÛÞ pv ÍDÛ DWìÆ
æoÔF ¢Z M éOÊ pv qp× DÇëo
æoDØz ézßÇF Ép× DÇìv íçÓC
æo Dìd y ækpiF DÇëo Ökp×

kq í× Cl¤ Co ÅkoC éÏJ pv pOhk
Ößz ßN Cl¾ P¿Ê í× Ýì×q qp× êÞo pwJ
lëßz kßFDÛ Dç ÅkoC íèÎC
kpÆ yß×Cp¾ Co DìdÞ Öpz éÛDËìF pwJ éÆ

Kijaa naalesar vang kerde she sikaare
Rikaa marzesar gete te cheshe belaare
E laahi sikaa marg bakoushe shemaare
Mardeme rikaa bakherde she hayaare
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚßÛ í¡Æ éWÜJ ßGìF éwvÞ DWìÆ
Úßçk ÖßFßËÜëk A ÖßFPìJk æo æÞ
ÚßFClç ÌÛÞ oD× éÛÞ A pJ éÛÞ
ÚßFClF kDF Ík ÚßFClç ÌÛÞ ælÛC

kßF ¢Æ éWÜJ ÚDÛ ÐS× pOhk yDÆ
ÙOzCnÊ í× ÚDçk ok Þ ÖlìaìJ í× Co ÞC
lÛkq í× Cl¤ Co ÞC yokD× Þ olJ
lìÆpN í× ÚD¡Îk DN lÛkq í× Cl¤ olÃÛA

Kijaa vesse bibou panje-kashi noon
Vere dapitboumaa dingouboum dehoun
Vene per aa vene maar vang hedaa boun
Ande vang hedaaboun deel bad bedaaboun
 
 
æpËÜzÞo
íÏe× ÚDÛ :ÚßÛ ¢Æ éWÜJ
lëlz 饺 Dë upN qC Úkp× :ÝñClF kDF Ík
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßGF ækpÇç ÌÛÞ DWìÆ
ßÏV Ö éOìF DÇëo ,ßGF ÞpF
éñßZÞ éÜÆ æÞ yoDç ÞpF
éñÞrF uk æo ßØìÎ P¿V é×

DFDF kq kDëp¾ pOhk
P¾pÊ Co ÙëßÏV pwJ ,DFDF DìF
PwìÆ éaF ÝìGF DìF
kq Pvk (ÙëDç éÜìv) ÙëßØìÎ Þk éF

Kijaa vang hakerde babou
Berou babou rikaa baite me jelou
Berou haaresh ve kene vachoue
Me jefte limoure das bazoue
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ærغ ælÛC ÝëoClÛ ÚßÆDWìÆ
ækqCÞk uÔÆ éÛoßÛ æo DØz
DÇëo Pìµo éÛoÞ æo DØz
DÆßç éwvk ÍÞ éÛk éwvk éØz

lìÜÇÛ qDÛ olÃÜëC DçpOhk
kpìÊ íØÛ íÛq éF éØÏKëk Co DØz
kpìÊ í× Pìµo pwJ Co DØz
koCnÊ í× XÆ éOvk DÆßç DØz ÚDOvk okÞ

Kijaakoun nedaarin ande ghamze
Shemaare naverne klaas douaze
Shemaare varne rayete rikaa
Sheme dasse dene val-dasse houka
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝìVÞ ækoDìF oDV éGØJ êDWìÆ
Ùëk ¦ìØ êDWìÆ ÞrF Ápµ
ÝìZ ÐÊ ÍDØvk ÖoíF oCqDF ÖoßF
Ùëk y Ápµ ÝÆDç ÅDJ Ök éF Ök

lìñÞo qpç Àϵ pOhk éGÜJ éµor× ok
kpÆ Ápµ pOhk lì¿v æpèZ
ÖpiF oClÏÊ ÍDØOvk oCqDF qC
lÜÆ ÅDJ Co æpèZ Ápµ Ök pç

Kijaaye pambejaar biyarede vejin
Aregh bazou kijaaye ghamise dim
Bourem baazaar bairem dasmaale golchin
Dem-be-dam paak haken areghe she dim
 
 
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz Ùç ÐØi× "¦ìØÂ" êDV éF ÖÞk oCÞ PÎ ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤


æpv ÈÏÆ Ö yÞo A P¾o êDWìÆ
æp DV Ö éZ o æÞ ÝëßF ÝëoßF
é×pìÊ éwvßN íÛDh ÝìËÜv Pho
é×oÞ o M Ý× ÙÜÆDç ÙV XÜìF

PvC Ý× ÝìZpJ êkoÞ ok ßÏV qC pOhk l×A Þ P¾o
PvC pè Ý× DF CpZ lìñßËF pOhk éF
Öph í× PëCpF íçCßh í× ÚCpÊ uDGÎ
ÙÜÆ í× ívÞpµ ßN DF ÖkpÆ êoÞA¸ØV Co XÛpF Íߥe×

Kijaaye raft aa roush me kalek sare
Bourin bavin vere che mejaa ghare
Rakhte sangin khaani tevesse girme
Binje jam haakenem men tere varme
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßN é×kpiF ßN ¢ìJ æpv êDWìÆ
ßz éëíF qÞo DN é×kpiF ßN ælÛC
ßÎ éØO¡F ÝFok êéÜh êDWìÆ
ßÊ éNDF ær×ßÛ ,éìÆ éNDF oD× Úq

Ökoßh EDN pOhk «Dìd
lz Hz DN Ökoßh EDN olÃÛA
ÙOzCnÊ DJ éÛDh ÚCßëC éF
ÞDÊ P¿Ê kr×DÛ ,PwìÆ P¿Ê ÚqokD×

Kijaaye sere pish tou bakherdeme tou
Ande tou bakherdme taa rouz bayye shou
Kijaye kheneye darben beshtme lou
Zanmaar baate kiye, noumze baate gou
 
 
æpËÜzÞo
:PvC ÝìÜZ éÛCpN ÝëC pËëk PëCÞo
ßN éØwvÞk ßN ¢ìJ æpv êDWìÆ
ßÎ ÍDÛ é×koßF é×kpiF ßN ælÛC
ßÊ éNßòF pNk ,éìaZ éNßòF oD×
ßZ ClÛ o Ö ,æoÔF ÈN ÚÞC

ÙOwF EDN pOhk «Dìd
ÙO¾o ÚCßëC êÞo DN Ökoßh EDN olÃÛA
ÞDÊ P¿Ê pOhk ,PwZ lìvpJ okD×
kClÛ ÈOÆ Cp× éÆ Ößz ¢GÎ Cl¾

Kijaye sere pish tou davessme tou
Ande tou bakherdme bourdme naale lou
Maar baoute chechiye, deter baoute gou
Oun teke belaare me re nedaa chou

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

íÏç éÛoCk oCk ¢ìJ æpv êDWìÆ
íÏJ Ö éòìF ÝìñßòF o DWìÆ
íÏÆ qC ÐGÏF ézoDç æoÞ éÊC
íÏÊ éGØÆ Ý× o ÍDF uCo éÛÞ

koCk rGv éVßÊ Phok pOhk «Dìd ok
Ý× ¢ìJ lëDìF lìñßËF pOhk éF
lÛrF lëk Co ÞC yC éÛÓ qC ÐGÏF pÊC
ÙÜÆ í× kph Co ¢OvCo ÍDF

Kijaaye sere-pish dar darne hali
Kijaare baouin biee me pali
Age vere haarshe belbel az keli
Vene rase baalre men kembe geli
 
 
æpËÜzÞo
:ÖÞk oCÞ PÎ pËëk PëCÞo
êpv ßz éòìÛ ÝìñßòF o DWìÆ
lëDìÛ Hz íÇëoDN ok lìñßËF pOhk éF
Kijaare baouin niee shou-sari

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÙÜÜÊ éØOzDÆk ¢ìJ æpv êDWìÆ
ÖkA l DN éì¡ÇFpv ÙÜÜÊ
ÝVDN-ÐØv éÜOzCk Ìv DN k
ÙVßF È¡ØZ y éÛClÛ Úß×C

ÙOzDÆ ÖlÜÊ pOhk «Dìd ok
kpÆ lzo ÖkA l éF ÖlÜÊ
ælÜÛCoDN ÚCpZÙ¡Z ,lÜOzCk Ìv DN Þk
ÖoÞDìF ok Co Ù¡¿Æ DN lÛkClÛ ÚD×C

Kijaaye sere-pish dekashtme gannem
Gannem sarbakshiye taa ghade aadem
Detaa sag dashtene semel-taajen
Amoun nedane she chameshke boujem
 
 
æpËÜzÞo
.lÜÆí× Àì¤ßN Co oCkpwØç kp× P¿¤ ÝëC ,ÚCpZÙ¡Z ,rìd :ÐØv
.ælÜÜÆ ÍDGÛk ,ælÜÜÆ Hì÷N ,ælÜÛCoDN :ÝVDN
ÁÞoDZ ,í×pZ oCr¾CDJ : ÖpaÎDÆ / È¡ØZ
:PvC ÝìÜZ éÛCpN ÝëC pËëk PëCÞo
ÝWN xG×C ¢ìJ æpv êDWìÆ
ÝVDN-ÐØv éëíñk Ìv DONC
ÙVßF o ÖpaÎDÆ ClÛ PÏçß× o Ö
ÙWOF ÖoíF o DWìÆ ÚßKKZ

PvC æßGÛC oCrìÛ pOhk «Dìd
ælÜÛCoDN ÚCpZÙ¡Z ,kßF Ìv Èë
ÖoÞDìF ok Co ÙÂoDZ DN kClÛ ÚD×C
ÖrëpËF Þ ÖpìËF Co ÚDJßZ pOhk

Kijaaye sere-pish ambesse tejen
Etaa sag daeiye semel-taajen
Mere mohlet nedaa kalcharme boujem
Chappoune kijaare bairem batejem

¤ ¤ ¤ ¤ ¤


ÖqDwF ÚßÇëk ¢ìJ æpv êDWìÆ
ÖqDwF ÚßFéëDv o pv ÚßÇëk
ÖqDwF ÚÞßëC ÝìñDJ A p¥Â ÓDF
ÖqDwF ÖÞoA o oD× pGÊ éÛÞ

ÖqDwF æqD»× pOhk éÛDh ÈëkrÛ
ÙÛrF ÚDGëDv æqD»× pv
ÖqDwF ÚCßëC ÝìñDJ Þ p¥Â ÓDF
ÙÜÆ í¨Co Co ¢Oivpv okD×

Kijaaye sere-pish dikoun besaazem
Dikoune sare sayeboun besaazem
Baala ghasr aa paaein eiwoun besaazem
Vene gabre maare aaroum besaazem
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙëoD× ézßÛÞ ¢ìJ æpv êDWìÆ
Ùëok ÙìF Ý× ÝÆDç CÞ o ok M
ÙìÇd éG×ßF Ý× ,ÞDF oDØìF Ö M
Ýëpv éGØÆ Ý× o ÌÛoCÞ P¿V M

koCk é¡¿ÜF éNßF pOhk éÛDh ¬Dìd
Ößz éÛDh koCÞ DN ÝÆ qDF Co ok
Ößz í× ÈzrJ Ý× ,ßz Ý× oDØìF ßN
ÙÜÆ í× ÝìÎDF CpN ÌÜÎDF

Kijaaye sere-pish vanoushe maarim
Te dar re vaa haaken men beiiem darim
Te me biimaar baou men boumbe hakim
Te jefte vareng re men kembe sarin
æpËÜzÞo
éìGz ÚA Phok ,ßGzßh MDGÆp× qC ,XÛpN ,ÌÛoDF ,ÌÜÎDF :ÌÛoCÞ
ÚDOwJ kCp× ,PvßØìÎ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÞqDF kD¡Øz ÝÏF l êDWìÆ
ß¨Þ ÖoíF Ý× ÝÆDç ÖpÊ o ÞC M
ÞqoA Ík Ö A æok kok Ík M
ßÛCqEßÛCq Ùì¡ìÜç M DÜ×

kD¡|Øz ßZ ÚDOvk ,lÜÏF l pOhk
ÖpìËF ß¨Þ DN ÝÆ ÖpÊ Co EA
ÞqoA Ý× ,êoCk kok Ík ok ßN
ÙìÜì¡ÜF Ùç êßÏèJ ßN Þ Ý×

Kijaaye ghad belen shemshaad baazou
Te oure garm haaken men bairem vezou
Te deel dard dare aa me deel aarezou
Menaa te henishim zanou-be-zanou
 
 
æpËÜzÞo
é ÎqD»× Þ íÜì¡ÜØç ,ÚkpÆ «ÔOhC ,ÝOw¡Û Ùç ßÏèJ :ÝO¡ìÜç ßÛCqEßÛCq
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
qDv éNíF íNßÎ o éÏ× êDWìÆ
qDFpv éØìòF ßØF ok éÂoÞ
uDGµ Mp©d Dë ÚrF ClhClh
qDFpv ÙñßòÛ æßF YßJ éÂoÞ

lÛq í× qDv Ep®× pOhk éÏe×
ÖÞo í× êqDFpv éF l×A éëoDè±C
ßz Щ¿Î CßFC Þ Clh Ý×Ck éF Pvk
Öß¡Û qDFpv Þ kßz (½D·×) YßJ éÊpF

Kijaaye malere loutti baite saaz
Vareghe dar bemo baeime sarbaaz
Khedaa-khedaa bazen yaa hazrt Abbas
Vareghe pouch bue nashouem sarbaaz
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

É 
 

æook PØv E ÖkDç oÞ éÛßwÊ
éÏÎ ærF ¼Z A æpçk uk Ö
æoÞ êpvßF æok ÝF¢Æ Ö
éÏ× ívD× Ý× ÖoßF Úq éG×Dh

ÖqClÜìF æCo æok PØv éF Co éÏÊ
ÙOvk ok íÛ Þ uCk
ÙÏ»F pëq lì¿v íÛD¡ìJ æpF
ÖpìËF Úq éÏe× ívD× ok ÙçCßh í×

Gesvene var haadem be samte darre
Me dase dahre aa chegh baze lale
Me kashben dare busari vare
Khambe zan baverem men Masi male
 
 
æpËÜzÞo
ÅqDÛ EßZ Dë íÛ ,êpì¥d ækpJ :¼Z
lì¿v íÛD¡ìJ æDìv lÜ¿vßÊ :êpvßF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éKN E éKN ÖkDç oÞ éÛßwÊ
æoÞ éçD× ¢ç æoCk éÎk éÛÞ
éOiV éÜÜÊ éG×oDë oߤ íZpç
éOiv éÜÜZ ÚkoßF Úq ÍDw×C

ÖqClÜìF æCo éKN PØv éF Co éÏÊ
PvC éçD× P¡ç æpF ÚA ok
PvC "PiV" lÜëßÊ í× lëA í× "pG¤" éZpç
PvC Piv éZ ÍDw×C ÝO¾pÊ Úq

Gesvene var haadem tape be tape
Vene dele dare hash mahe vare
Harchi saver yaarembe genne jakhte
Emsaale zan baverden channe sakhte
 
 
æpËÜzÞo
íOwç êpìÊ ÙìØ¥N ÍDd ok íOÂÞ .MD¾Cph Èë éF æoDzC :PiV A oߤ
éF Co ÚA Dë kpÆ p²Û ½p¤ ÙìØ¥N qC Dë lëDF ,kq éw®µ Èë íwÆ pÊC
lëDF PvC pìh oDÆ ÚA kq éw®µ Èë qC ¢ìF íwÆ pÊC .PhClÛC Äëß·N
.kpÆ EDOz ÚA ÖDWÛC ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æo ÔF kCqpØz êÞo ÐÊ
æoDh ælÜZ kCrëpJ Ùëk éGvC
æoDJ æD× Ùëk úC ½l¤ ÚÞlÛk M
æoÔF kÓßJ úC ÝçA Ík M

Ößz êkCqpìØèz gpÏÊ êCl¾
PvDGëq éZ Þo lì¿v yßëpJ
æD× MCæpèZ ½l¤ PÛClÛk
Ößz ßN ÝëkÓß¾ Ík êCl¾

Gele rouye Shamerzaade belaare
Esbe dime prizaad chande khaare
Te dandoun sadef o dim maahe paare
Te deel aahen o poulaade belaare
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éWÆ íÛßz M ÌÛo ßÎDO¿z ÐÊ
éWÆ íÛßz M ÌÜN qÞo ľo
éëDÜÆ éÜ·¬ æp× éÛq éØç
íÛßz éWÆ M ÌÜv xw× E Ík M

êÞo í× DWÆ ßÏç ÐÊ ÌÛo
êÞo í× DWÆ ÌÜN qÞo Äì¾o
lÜÛq í× éëDÜÆ Þ éÜ·¬ Ý× éF éØç
êÞo í× DWÆ ÍlËÜv ßN

Gele-shaftaalu-rang te keje shouni
Rafeghe rouze tang te keje shouni
Hame zanne mere tane kenaaye
Te del be messe sang te keje shouni
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éñÞo k pç M êlØe× ÐÊ
éñßìv êßwìÊ M ClÏë Hz
éñÞp¿F éÜN pWÜh XN DNk
éñßèÆ DV íñD¾ÞíF M Ík Ö

PvC gpv ÐÊ ßN éÛßÊ Þk
PvClÏë Hz ßN æDìv êßwìÊ
rìN pWÜh Þk PëÞpFC
PvC Úßh Pëpè×íF qC ÙÎk

Gele mouhammedi te har de roue
Shabe yaldaa te gisouye siyoue
De taa teje khanjer tene befroue
Me deel te bivefaaei jaa kahoue
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êlÜÆ ßF ÐÊ A íÛlÛß× ÐÊ
êlÜÆ ßÛ Pho ÚßzDØÛ íñCßv
êlÜÆ ÞC ÚßÏìº DÜFok lÜÏF
êlÜÆ ßz qqÞo ÚßFrµ D×C

íçk í× ÐÊ êßF Þ êoCk PçDGz ÐÊ éF
ízßJ í× ßÛ uDGÎ Hz DN fG¤
íÜÆ í× EA ÚDìϺ lÜÏF ÚCßëC ok
íÜÆ í× æDìv Co DçkpW× D× qÞo

Gele moundeni aa gele bou kendi
Sevaei nemaashoun rakhte nou kendi
Belende darbenaa ghayloun ou kendi
Emaa azeboune rouze shou kendi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

Í 
 

oDN ÙÛrF oDN ÖoßF oÔN HÎ
oD®Â éF oD®Â éÛßzok ÚÞqDFpv
oDëk pGÎk Ö ÚÞqDFpv Úßì×
oDGVC éÛßz ,éÛoCk éØV í¥iz

ÙÛrF oDN Þ ÙÜì¡ÜF oÓDN HÎ
lÛÞo í× æso ÚCqDFpv
kßz í× ælëk ÖpGÎk ÚCqDFpv ÚDì×
kÞo í× êqDFpv éF í¥iz ÝçCpìJ DF

Labe Telaar bourem taar bazenem taar
Sarbaazoun darshounne ghetaar be ghetaar
Miyoune sarbaazoun me delbar deyaar
Shakhsi jeme darne, shoune ejbaar
 
 
æpËÜzÞo
.konÆ í× (pèz ÙñDÂ) íçDz oDÜÆ qC éÆ êCéÛDhkÞo :oÓDN

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Ö 
 

Úßh pz (íÛßϾ) éÜÜÊ éØvC û Ö
ÖßØN éÜñßÛ pz Ö ÖlÛßiF íZpç
ÚÞkDÛ oD× M æpìØF íçÓC
ÚßÆDWìÆ À¤Þ ok éG×lÛßh pz

lÜ×DÛ í× ÚCßh æqCÞA (íÛÔ¾) Cp×
kßzíØÛ ÖDØN ÖqCÞA ÙÛCßiF éZ pç
kpìØF PÛCkDÛ okD× íèÎC
ÙÛCßh í× qCÞA ÚCpOhk êCpF Ý×

Me asme genne (Felouni) sher-khoun
Har chii bakhoundem me sher naoune temoum
Elaahi bamire te maare naadoun
Sher khoundembe dar vasfe kijaakoun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚßGºDF ÙñßòF éÛDh Ík û Ö
ÚßwwÏÊ Ù¿Æk ÙñßòF ÐGÏF
ÚßÆDWìÆ êCpF ÖlÛßiF qCÞA
ÚßçDh éwvÞÖ éÛßF ClìJ ÙzoDç

Öß¡F ÚDGºDF lçCßh í× ÙÎk
Ößz ÚDOwÏÊ ok ÐGÏF
ÙÛCßiF qCÞA ÚCpOhk êCpF
kßz í× ClìJ êoDë ÙëCpF ÙÜìGF

Me deel khaane baouem baagheboun
Belbel baouem dakefem gelesstoun
Aavaaz bakhoundem beraye kijaakoun
Haarshem piydaa boune mevesse khaahoun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
yßV pÇçpF xw× ælÛq Ík û Ö
yßÊ ælÛ Ökp× ½pd ÚDV pGÎk
éÛoClÛ DJ Ökp× ½pd ÚDV pGÎk
éÛoCk M pè× íËZÞ qC Ík û Ö

lÛq í× yßV Ìëk ÐS× ÙÎk
ÝÇÛ éVßN Ökp× ½pd éF ÚDV pGÎk
PvC uDvCíF Ökp× ½pd ÚDV pGÎk
ÙOwç ßN ÄzDµ íÆkßÆ qC Ý×

Me deel zande messe barekar joush
Delbar jaan harfe mardeme nade goush
Delbar jaan harfe mardem paa nedaarne
Me deel az vachegi mehre te daarne
 
 
æpËÜzÞo
íw× ÉorF oDìwF Ìëk :pÇçpF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
koßF CÞ koßF CÞ éÏÎk û Ö
koßF CÞéÏÎ êCÞ éÏÎk Ö
koßF D×ph DWìØ× éÏÎk Ö
koßF DWìÆ Ökp× éÏÎk û Ö

PvC ækpF kDF Co ÙÎk
PvC ækpF íÛ êCÞA Co ÙÎk
PvC ækpF D×ph Þ ¢Ø¡Æ Co ÙÎk
PvC ækpF Ökp× pOhk Co ÙÎk

Me delle vaa baverde vaa baverde
Me delle vaaye lalewaa baverde
Me delle mamijaa khermaa baverde
Me delle mardeme kijaa baverde
 
 
æpËÜzÞo
ÚColÛqD× íÏe× íÛ :CÞ éÏÎ
.lz ælìÜz rìÛ Dçpèz í×DvC Dë Þ Pìµo ,Ökp× êDV éF ÖoDèZ oCÞ PÎ ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoÔF éÛÞ ßØF ÚDV pGÎk û Ö
æoCk oßv Å ÚßFp l éÛÞ
æoDh ,éËÜ¡Â ,æpìWh Ùëk éÛÞ
æoCk é×pv ¢Z ,ßìv æp¿F éÛÞ

Ößz ¢ëCl¾ ,l×A ÖpGÎk
Ößz yÞpv ÚßZ l êCl¾
Eßh ,DGëq ,pënKÎk yCæpèZ
ælì¡Æ é×pv ¢Ø¡Z ,æDìv ¢ëÞpFC

Me delbar jaan bemou vene belare
Vene ghade gherboun ke soure daare
Vene dim khejire, ghashenge, khare
Vene befre siyou, chesh serme daare
 
 
æpËÜzÞo
ÞpFC :æp¿F
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éñßG¡h ÐÊ ,éÏÊ ÚDV pGÎk û Ö
éñÞpFC éÛÞ êlØe× ÐÊ
ælÜÆ ßÛ Pho DvpJ ídCߤ
ælÜÆ ÞC Ík ÚßÇv ÐçDV

ßGzßh ÐÊ PvC ÐÊ ÖpGÎk
PvC gpv ÐÊ ¢ëÞpFC
lÜÆ í× ÝN pF ßÛ uDGÎ PvDhpF éÆ fG¤
lÜÆ í× EA Co ÚDÛCßVßÛ Ík

Me delbar jaan gele, gele kheshbouee
Gele mouhammedi vene abroue
Sevaahi peresaa rakhte nu kende
Jaahele sekoune dele ou kende
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éçDv oCkMßN éO¡ìÛ pGÎk û Ö
Pho éÜVÞk Úqok uk éÛÞ
o ÐÆ pGÆC éØz æpiF ÔF
(???) PiF ßèÆ éìF pGÎk pìWh û Ö

éOw¡Û MßN Phok éëDv ÖpGÎk
kqÞk í× uDGÎ Pvk ok Úqßv
kpGF Co ÐaÆ pGÆC oßzækp×
lz PiFlF ÙëDGëq pGÎk

Me delbar nishte toot daar saahe
Vene das darzendoujene rakht
Belaa bakhere sheme Akber kalle re
Me khejire delbar baye kahou bakht
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æpv POh éÜh pGÎk û Ö
æpv E HÏd êkÓßJ æpWÜJ
æp DV M pGÎk M éÜÜÊ éØç
æpv ÖpÊ pGÎk Ö ælÛÞk Clh

PvC ækDV oDÜÆ ÖpGÎk éÛDh
koCk íÛCÞpìz Þ êkÓßJ æpWÜJ
PvC pè ßN DF MpGÎk lÜëßÊ í× éØç
PvC íG¥µ ÖpGÎk éÆ lÛCk í× Clh

Me delbare khene khatte sare
Panjere poulaadi haleb be sare
Hame genne te delbar te jaa ghare
Khedaa dounde me delbar garmesare
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Clç íGëpº æp× éNíF oD× û Ö
Clç íñCßç éwvÞk ÌÜvÔÂ
Clç í¡ìJ æÞ ,pv ÐJ DN æpv
Clç íFD¥¥Â Þ o PzßÊ ÝN û Ö
 

kpÆ EDNpJ Cßç éF kDèÛ ÝhÔ¾ ok Cp×
kCk pçßz Pvk oÞk éF Cp× ÖokD×
kpÆ éÂolF Cp× ÐJ pv DN éÛDh qC
kCk íFD¥Â êCpF Co ÙÜN PzßÊ

Me maar bayte mere gharibi hedaa
Ghelaa-sang davesse hevaaei hedda
Sere taa pele sar, ve pishi hedda
Me tane goushte re ve ghassabi hedda
 
 
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF Ößv ´p¥×
Clç íFCpì× o êpvC ¢Z Ö
kCk oCrìÎDz ok ÙìwÃN êCpF Co ÙØ¡Z ÈzC
Me cheshe asri re miraabi hedaa
oCrìÎDz êCpF EA ÙìwÃN oß×D× :ECpì×

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Ùè¿Û oDë íñClç Öß»J æÞ û Ö
Úq êkoßF Úq íñClç Öß»J æÞ Ö
Ùº é×piÛ Ùº DV ÚkoßF Úq M
ÚÞD×k æßÆ ,éØwç ßëok êÞC

êkCk ÖDìJ ÙëCpF ÚCkDÛ oDë êC
íO¾pÊ Úq éÆ êkCk ÖDìJ ÙëCpF
Ùçk íØÛ æCo kßh éF íغ ßN ÝO¾pÊ Úq qC
lÛÞD×k êoCßOvC éF ,Öorh æßÇz éF

Meve peghoum hedaaei yaare nefahm
Meve peghoum hedaai zan baverdi zan
Te zan baverden jaa gham nakherme gham
Ouye deryou hasme, kouhe Demaavan
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜ¡Û D¡Û oÔF oDë û Ö
éÜ¡Û DzÞ Þ xG×C Þ ÈÜN
êol¤ DKØZ Þ xG×C Þ ÈÜN
ívÞoA Uph æÞßòF íçÓC

lÜÆ í× D¡Û XÛpF Ößz pGÎk êCl¾
lÜÆ í× D¡Û ælÜÆCpJ íÛD×q Þ ækp¡¾ æDÊ
êol¤ ,DKØZ ,ælÜÆCpJ ,ækp¡¾
kßz ívÞpµ éÜërç íèÎC

Me yaare belaare neshaa neshene
Tanek o ambes o veshaa neshene
Tanek o ambes o champaa saderi
Elaahi baouve kharje aarousi
 
 
æpËÜzÞo
XÛpF íµßÛ :DKØZ
XÛpF íµßÛ :êol¤
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
yÞkEyÞk éÜìz oCpF Ö úC oDë û Ö
yßÊ ækpÆ oDë Ö éOÊ oCpF íZpç
yßV ÖoDìF oCÞDØv æpv ÖoßF
yßVEA oDë ÖkDç jÏN oCpF

lÜO¾o í× ÙçDF ÖokCpF Þ ÖoDë
P¾pënJ í× ÖpGÎk P¿Ê í× ÖokCpF éZpç
ÖoÞDìF yßV Co oÞDØv ÖÞpF éÛDh
yßV EA ÖoDë éF ÙçlF jÏN êDZ ÖokCpF éF

Me yaare o me beraar shine doush-be-doush
Har chi beraar gete me yaar kerde goush
Bourem sere semaavaar biyarem joush
Beraare talkh haadem yaare aabe joush
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛoCk êpìFk æoÔF oDë û Ö
éÛoCk íìÏ®·N éGÜ¡ÜJ úC éØV
MßÏh éGØÆ o éGÜ¡ÜJ úC éØV
Mßµk é×pìÊ ÝìÛqDÛ oDë y

PvC pìFk éÆ Ößz ÖoDë êCl¾
PvC Ðì®·N éGÜzXÜJ Þ é·ØV
ÙÜÆ MßÏh Co éGÜzXÜJ Þ é·ØV
ÙÜÆ Mßµk Co ÙÜìÛqDÛ oDë

Me yaare belaare dabiri daarne
Joume oo banshambe tatili daarne
Joume oo banshambe re kembe khalvet
She yaare naazanine girme davet
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßØìÛ éëíF pv ækÞ oDë û Ö
ßØìÛ éìF pvkok éëCÞk
ßØìÛ éìF pJ ÐÊ ídCߤ
ßØìÛ éìF p DV Ö éÆ ÚÞlF

l×DìÛ oCp pv ÖoDë
l×DìÛ Ökokpv ÚD×ok
l×DìÛ kCl×DF ÐÊ ÉpF
l×DìÛ kßF ækpÆ pè Ý× DF éÆ yDF æDÊA

Me yaare vedesar biiye niiyamou
Devaaye dardesar biiye niiyamou
Sevahi gele par biiye niiyamou
Bedoun ke me jaa ghar biiye niiyamou
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Öl éG×q Ý× o éÏ× éìvD×
ÝvlÛßiF Ö éëíF ݺlÂ
ÝwJ Ík M é×íòÛ Ý× éÊC
?Ùw êkph Y o Clh ÖÔÆ

ÙÛq í× Öl éÏe× ívD× ok
lz ´ßÜØ× Ý× ÚlÛCßh qCÞA
êlëlÜwKÛ Cp× pÊC
?êkoßh Ùw ÚCp éF CpZ

Mesiye malere men zambe ghadem
Ghadeghen baeiye me bahkoundesen
Age men naeime te deele pasen
Kelaame Khedaare che kherdi ghasem?
 
 
æpËÜzÞo
:DOvÞo ÝëC êDç éÏe× pëDv .oDÜçk êDOvÞo êDç éÏe× qC íÇë :éÏ× ívD×
éÏ× ÝìwØz Þ éÏ× Úßì× ,éÏ× ÍDF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éOhÞ Y ßz ÝìÜëßF ÚßÛDØÏw×
éOhok êClìz A x× ÐGÏF Å
éhDz E éhDz ælÛq pJ ÐGÏF Å
éOiv Y ÝëíF ClV oDë DNk

PvC Hz PÂÞ éZ lìÜìGF ÚDÛDØÏw×
PvC ÐÊ êClìz éÛßËÜëC ÐGÏF éÆ
l¡Æ í× pJ pËëk éhDz éF êC éhDz qC ÐGÏF
PvC oCßzk olÃZ oDë Þk Úlz ClV

Mesalmaanoun bavinin shou che vakhte
Ke bebel mas aa shidaaye derakhte
Ke bebel par zande shaakhe be shaakhe
Detaa yaare jedaa bayyen che sakhte
 
 
æpËÜzÞo

 
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éØìòF íÛßh ÌvÚßÛDØÏw×
éØìòF íFA éØìF ÍDØvk gpv
éÛß×q kClìF A kCk xvk qC
éØìF íçDz A éØìF íÜØN

Ölz éOhßvDJ Ìv ÐS× ÚDÛDØÏw×
Ölz íFA ÖkßF gpv ÍDØOvk
oDÊqÞo kClìF Þ kCk qC
Ölz íçDz ÖkßF ÚD×ßN

Mesalmaanoun sage hkouni baeime
Serkhe dasmaal bime aabi baeime
Az dasse daad aa bidaade zamoune
Temeni bime aa shaahi baeime
 
 
æpËÜzÞo
ÚCp Dë ÍDëo æk :ÚD×ßN
íçDz PwìF : ÚCpÂ
íçDz PwëÞk : ÚD×ßN Èë
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
lÜwJ íçßÆ Ík Ö ÚßÛDØÏw×
lÜ xw× íçßÆ ÚÞlÛk úC HÎ
Ýܾ ÐçC íçßÆ Å éÜÜÊ éØç
lÜ Úßv E ¢ìJ Ö ælÛÞk Clh

koCk PvÞk íÂÔìë ÙÎk ÚDÛDØÏw×
PvC lÜ ÐS× íçßÆ Ýçk Þ HÎ
PvC æDÆpëq EA íçßÆ lÜëßÊ í× éØç
PvC lÜ ÐS× Ý× ¢ìJ éÆ lÛCk í× Clh

Mesalmaanoun me deel kouhi pasande
Lab o dandoune kouhi messe ghande
Hame genne ke kouhi ahle fanne
Khedaa dounde me pish besoune ghande
 
 
æpËÜzÞo
,íOzo ,íÛqD× ,êpèz ÐS× pËëk æsCÞ Dçæk ,íçßÆ êDWF éÛCpN ÝëC ok
.lz ælìÜz . . . ,lìv ,ÄÜzo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛßz íñCßç Ík Ö ÚßÛDØÏw×
éÛßz íñCßv A éÛC ßz oDë Ö
ÙÜëßÛ o íñCßv Ý× íçÓC
ÙÜëßÛ o íñClV ÚkpÊ E ÍDF

kÞo í× ßv pç éF ÙÎk ÚDÛDØÏw×
kÞo í× fG¤ lëA í× Hz ÖoDë
ÙÜìGÛ Co fG¤ Ý× yDÆ
ÙÜìGÛ Co íñClV ,yߺA ÝëphA

Mesalmaanoun me deel hevaaei shoune
Me yaar shou ene aa sevaaei shoune
Elaahi men sevaeire navinem
Baal be gerden jedaaeire navinem
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oDÆ éOÇF oDÆ æp× ÚßÛDØÏw×
ÍCqC éÛß¡Û æpºÓ CqoÞ Ö
ÍCqC éëéwvk éÜÇ¡F íçÓC
oDë лF Ý× oÓ êßv CqoÞ Ö

koßh æpÊ ÖoDÆ ÚDÛDØÏw×
lÜÆ Ùiz lÛCßN íØÛ Þ PvC pºÓ Ý× pÛ ÞDÊ
l ÜÇ¡F ¢ìh éOvk íèÎC
ÖÞpF oDë yߺA éF Ý× Þ kßz Dço oÓ êßv éF ÖpÛ ÞDÊ

Mesalmaanoun mere kaar bakete kaar
Me verzaa laaghere nashoune ezaal
Elaahi beshkene dasseye ezaal
Me verzaa souye Laar men baghele yaar
 
 
æpËÜzÞo
lÛÞD×k íÎDØz Ý×Ck rGv pv æDÊCpZ :oÓ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝìÜÆDç íÛßØÏw× ÚßÛDØÏw×
ÝìÜËÜëk éÜh o pGÎk Ö A Ý×
íÏÆ U kÓßJ ÝëpìF ok U ÝçA
ÝìÜÇÛCÞ ok éËëk qÞo ÐZ

lìÜÆ íÛDØÏw× ÚDÛDØÏw×
lìçk êDV êCéÛDh ok Co ÖpGÎk Þ Ý×
lëqDwF lìÏÆ kÓß¾ qC Þ ok ÝçA qC
lìÜÇÛ qDF Co ok qÞo ÐèZ DN

Mesalmaanoun mesalmouni haakeniin
Men aa me delbar re khene dingeniin
Aahen je dar bairin poulaad je kelii
Chel rouz dige dar vaanakeniin
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×ßØF íO¡Æ qC Ý× ÚßÛDØÏw×
é×ßØF íO¡× êDWìÆ êCpF
íO¡Æ pËÜÎ éÜÇ¡F íçÓC
íO¡× êDWìÆ æßF Ý× Hì¥Û

Öl×A íO¡Æ qC Ý× ÚDÛDØÏw×
Öl×A yßJ Èìz pOhk êCpF
lÜÇ¡Û íO¡Æ pËÜÎ íèÎC
kßz Ý× Hì¥Û yßJ Èìz pOhk

Mesalmaanoun men az keshti bemoume
Beraye kijaaye mashti bemoume
Elaahi beshkene langere keshti
Nasibe men bave kijaaye mashti
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Öl ælÛq oDë ÞpFÞo êéÏ×
!?ÖkA íÏJ M ÖlÜvpF ælÜZ
ÙÎDµ ÁÓÐh éG×k Ùw æpN
Ökp× Úßì× ÝÇÛ Cßvo æp×

lÛq í× Öl ÞpFÞo éÏe× ok oDë
!?ÙOvp¿F ÖDìJ PëCpF oDF lÜZ
Ùçk í× lÜÊßv DìÛk ælÜÜëp¾A éF CpN
ÝÇÛ Cßvo Ökp× ÝìF Cp×

Meleye roberou yaar zande ghadem
Chande baresendem te pali aadem
Tere ghasem dembe khallaghe aalem
Mere resva naken mooune mardem
 
 
æpËÜzÞo
ÚkCk ÖDìJ :(etta kase pali adem baresendien) ÝëlÜvpF ÖkA íÏJ xÆ DNC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
MÞpz é¡ìz Èë ÙìñßòF M A Ý×
MßÏh ÁDNC Ùì¡ìÜç M A Ý×
PGdߤ ÖpÛ ÖpÛ ÙìÜÆDç M A Ý×
PØw é×C ÖßÇÏF éÜÆDç Clh

Ùëßz PFpz é¡ìz Èë ßN Þ Ú×
ÙìÜÆ MßÏh ÁDNC ok ßN Þ Ú×
ÙìÜÆ CßWÛ ÙçDF ßN Þ Ý×
lÜÆ D× PØw Clh lëDz


 
 
 

Men aa te baoueim yek shishe sharwet
Men aa te henishim etaaghe khalwet
Men aa te ha akenim narm-narme souhbet
Khedaa hakene balkoum amme ghesmet
 
 

æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙìñßòF éÛÞlÇë ÙÜÜÊ M A Ý×
ÙìñßòF éÜhÞo Èë êÞC M A Ý×
ídCߤ DN ÚkpÊ E ÍDF M A Ý×
ÙìñßòF éÛßËìF éñßòF qÞo ídCߤ

Ùëßz ÖlÜÊ éÛCk Èë ßN Þ Ú×
Ùëßz éÛDhkÞo Èë EA ßN Þ Ú×
ÙìÜÆ fG¤ Ùç yߺA ok ßN Þ Ý×
Ùëßz Ùç qC éÛDËìF lz qÞo íOÂÞ

Men aa te ganneme yekdoune baouiim
Men aa te ouye yek roukhene baouiim
Men aa te baal-be-gerden taa sevaahii
Sevaahii rouz baoue bigoune baouiim
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íØìF éÜh Èë êéZÞ M A Ý×
íØìF éÜhÞo Èë éëÞC M A Ý×
ÚßØìJ úC lèµ íØìGvÞk M A Ý×
ÚßØì¡J o M ækpÆDç íÆ ßúDF

ÙëkßF ÍrÜ× Èë ÅkßÆ ßN Þ Ú×
ÙëkßF éÛDhkÞo Èë EA ßN Þ Ú×
ÙëkßF éOwF ÚDØìJ ÙçDF ßN Þ Ý×
kpÆ ÚDØì¡J CpN íÆ ÝÆ yD¾

Men aa te vacheye yek khene biimii
Men aa te ouye yek roukhene biimii
Men aa te davesbiimii ahd o pimoun
Baoo ki haakerde te re pashimoun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 

Ú 
 

æoíòF oCp Ík Ö ,é×oCk Ík DÛ
æoóF oDë pGÎk Ö ,é×oCk Ík DÛ
éNíòF oDë pGÎk Ö ÙÛÞk éÊC
æoíòF oDF o Ùº Ö upF pOz

kpìËF oCp éÆ ÖoCk íÎk éÛ
ÖoCk Co ÖoDë ÝO¾pÊ pGÎk EDN éÛ
P¾pÊ oDë ÖpGÎk pÊC
ÙÜÆ yoDF Co ÙÎk Ùº DN Pvp¿F pOz

Naa deel daarme, me deel gheraar baeiire
Na deel daarme, me delbar yaar baeiire
Age dounem me dalbar yaar baeiite
Sheter bares me ghamme baar baeiire
 
 
æpËÜzÞo
:l|z ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖÞk PìF
æoíòF DV Ö pN éÛDh xÆ pç
æpìØF oDçDF æpìF ßN Úßww×q

kpìËF Ý× qC CpN lçCßh í× xÆ pç
kpìØF oDèF lÜÆ HN ÚDOw×q

Harkeskhaane te re me jaa baire
Zemesson tou baire baahaar bamire
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

o Öl ÝëC ÖoíF é×oCk ÌÜìÎ DÛ
o Ýiv ÝëC ÙñßÜ¡F é×oCk Ík DÛ
o ÖlØç oÞk éÜNíF ÚßÜØzk
o Ùº êDìÛk éÛkpÆk Ík Ö

ÖoCkpF í×l éÆ ÖoCk ÚA êDJ éÛ
ÖoCk Co Ýiv ÝëC ÚlìÜz EDN éÛ
lÜO¾pÊ Co ÖoDë oÞk ÚDÜØzk
lÜOiëo ÙÎk ok Co ÙÎDµ Ùº

Naa ling daarme bairem in ghadem re
Naa del daarme beshnouem in sehken re
Deshmenoon baitene doure hamdam re
Me del dakerdene denyaye gham re
 
 
æpËÜzÞo
rì×A ¢Ûqpv oDO¿Ê qC éëDÜÆ .Ýiv ívoD¾ éF :Ýiv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×íòF ÍÓ ÖÞßF íaZ éG×ÞlÛ
é×íòF ÍDºm A éØìF ßÏÆ ¢N
é×íòF oClìF úC o M éØëkßh
é×íñk oD»F DØìF kp× pëqr×

Ölz ÍÓ ÙëßËF éZ ÙÛCk íØÛ
Ölz ÍDºm ÖkßF ¢NA
Ölz oClìF Ölëk í× ECßh ok CpN
ÖkpÆ í× êpÆßÛ ÖkßF ÚCßV kp×

Nadoumbe chechi bavvem laal baeime
Tash kelou bime aa zeghaal baeime
Khudime tere o bidaar baeime
Mezzire mard bimaa beghaar daeime
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

íñCßç Dë íñßØF íÜì×q éG×ÞlÛ
íñClh Dë íwwç íÃÏh éG×ÞlÛ
íÛÞßV úC Ýwd M o Clh
íÛßÊlÛq M E Ý× éG×DiÛ

ÚDØvA Dë íOwç Ýì×q qC ÙÛCk íØÛ
Clh Dë íOwç Ökp× êßv qC
lzDF ßN íÛCßV Þ íñDGëq oClèËÛ Clh
ÙçCßh íØÛ íÊlÛq ßNíF

Nadoumbe zamini bemouei yaa hevaaei
Nadoumbe khalghi hassi yaa khedaaei
Khedaa re te housn oo jevounii
Nekhaambe men be te zendegounii
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éØìÛ M oDë Ý× Å oDë oDë ÚrÛ
éØìÛ M oClëph ærغ ælÛ
oCk pv pF íñßìv pìËÛC M
oClëphpJ é× pìËÛC éGvC Ý×

ÙOwìÛ ßN oDë éÆ ÚCßi× ÖoDë
ÙOwìÛ ßN oClëph éÆ ÝÇÛ Öß¡µ
ÝOwç Phok pF æDìv oßËÛC ßN
ÙOwç oCl¾p¬pJ lì¿v oßËÛC Ý×

Nazen yaar-yaar ke men yaare te niime
Nade ghamze kharidaare te niime
Te angir siyouei bar sare daar
Men esbe angire me per kharidaar
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

æpz oDÜÆ oßë éF ÐJ êDÇÛ
æp DV Ö DWìÆ ækoßh oDh
éµpz ½Ôh ÝìF ÄzDµ éË×
æok DV M Ík íÜÆDç êoDÆpç

PvC pèz ÚÞpìF DÇÛ ÐJ
PvC pè Ý× DF ÞoDGëq ÅpOhk
PvC ´pz ÀÎDi× Úlz ÄzDµ pË×
koCk PvÞk CpN Ík íÜÆ êoDÆ pç

Nekaaye pel be yur kenaare share
Khaare khourde kijaa me j aa ghare
Mage aashegh bain khelaafe share
Har kaari haakeni deel te jaa dare
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Cl¤ ûÚCmC Cpv ÚßzDØÛ
CÞ éOÆk ûÀÎq pÆ û oCpF
ézߺ pìËÛC ÀÎq pÆ oCpF
ézßÏ× ÍDG×k "ÔÆéhpv" Úßì×

ÚCmC êCl¤ ÖDËÜç EÞpº
kpÆ éO¿zA Co okCpF êCoAyßh ÀÎq kDF
oßËÛC ézßh êDÛD×okCpF êCoAyßh ÀÎq
?

Nemaashue saraa azaane sedaa
Braare kere zelfe dakete vaa
Brare kere zelf angiire ghoushe
Mioun Serkhekekaa dembal maloushe
 
 
æpËÜzÞo
CoA yßh :pÆ
DOvÞo ÖDÛ :ÔÆ éhpv
? :ézßÏ×
êß× rìÛ ÚDÛCßV ætëÞ éF ÚCkp× íhpF 1300 êDçÍDv qC ¢ìJ ÚColÛqD× ok
.lÜOzCk lÜÏF

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Cl¤ ûÚCmC Cpv ÚßzDØÛ
DÜd êéÎk ,Dwvk û Ö éÎDìJ
ÓDF êßÛCq ÙÏèF ÀÎq ßìv
DÜd ÙÜÆk û o íO¡J-yßÊ ßìv

ÚCmC êCl¤ ÖDËÜç EÞpº
ÙOvk ok DÜd évDÆ
ÖoCnËF ÙëßÛCq pF Co æDìv ÀÎq
ÖrëpF DÜd Co ÚkpÊ xJ æDìv êß×

Nemaashoone saraa azaane sedaa
Piaale me dassaa, deleye henaa
Siou zelfea behlem zaanoye baalaa
Siou goush-peshti re dakenem henaa
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pJpJ EDO¾C Cpv ÚßzDØÛ
pGÎk íØël éÛC ok pv ÚÞC qC
oÞ ækDç o Co CpGÎk íØëlÂ
pv Ö éÜ¿Æ éÜìËÜv éçDv M

lÜÆ í× EÞpº lìzoßh ÖDËÜç EÞpº
lëA í× Ýëpëk pGÎk ÞpFÞo qC
ÝÆ XÆ Co PçCo Ýëpëk pGÎk
lO¾C í× Öpv pF PvC ÝìËÜv MCéëDv

Nemaashoone saraa Eftaabe parpar
Az oun sar darene ghadimi delbar
Ghadimi delbar aa raare haade var
Te sahe sangine kafene me sar
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÜWN EDO¾C Cpv ÚßzDØÛ
éÜWJ ÔJ pv êéÏÆoDë Ö
ÍDÆ æßF ÔJ éG×q Clh Clh
oDh æÞßF Ík Ö éÛrF o M oD× M

PvC ÚDFDOz lìzoßh ÖDËÜç EÞpº
lÜÆ í× Ök XÛpF ÁDVC êÞo ÖoDë
krKÛ Eßh XÛpF ÙÜÆ í× ÞqoA
Ößz kDz Ý× lÜÆ éGÜN CpN MokD×

Nemaashoone saraa Eftaab tajene
Me yaar keleye sar pelaa pajene
Khedaa Khedaa zambe pelaa bavve kaal
Te maar te re bazzne me del bavve khaar
 
 
æpËÜzÞo
(Kija she naale sar ...) "éÜWJ ÔJ pv ÍDÛ y DWìÆ" Moߤ éF ÖÞk ´p¥×
.lz ælìÜz Ùç

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ækoq EDO¾C Cpv ÚßzDØÛ
æk E kpç Ùì¡ìÜç M A Ý×
ækpÊk EDO¾C DN Ùì¡ìÜç ælÛC
éÆpOF Ík ÚßÜØzk ÖßØN

Pw¡Û ækoq éF lìzoßh ÖDËÜç EÞpº
ÙìÜì¡ÜF ÙçDF ßN Þ Ý×
lÜÆ EÞpº EDO¾A DN ÙìÜì¡ÜF olÃÛA
lÆpOF ÚDGìÂo éØç Ík

Nemaashoone saraa Eftaabe zarde
Men aa te henishim har-de-be-har-de
Ande henishim taa Eftaab dagerde
Temoume deshmenoune del baterke
 
 
æpËÜzÞo
Ùç êÞpFÞo ,ÙçDF :k pç E k pç
.PwìÛ ÝzÞo íÏìh íÛColÛqD× êDçéÛCpN ok ÝØzk Þ HìÂo qp×
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÍÞC oCÞPÎ
ækpJ E ækpJ êok oDZ ÁDNC
oDìwF êDçækpJ DF ok oDèZ ÁDNC
Etaaghe chaar dari parde-be-parde
Co Ðì©¿N P¿¤ oCpÇN Þ íÛCÞCp¾ ÙvC oCpÇN íÛColÛqD× ok :ækpJ E ækpJ
.lÛDvo í×
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF ÖÞk PìF
æpèÊ PØv E ÙëkDçoÞ ÚßwÊ
æk pç E k pç ÙìÜÆ Dç íÃzDµ
Ùìçk PèV æDËFCßh êßv éF Co lÜ¿vßÊ
ÙìÜÆ êqDFÄ¡µ ÙçDF
Gesvene var haadim be samte gahre
Aasheghi hakenim har-de-be-har-de
ÝO¾pÊ oCp Dë ÚkCk oCp PèV ÚA ok :ÝñClç oÞ
ÚClÜ¿vßÊ æDËFCßh :æpèÊ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oD× éÛßz EDO¾C Cpv ÚßzDØÛ
oClÎk ÚDV Ö éÛC DV pv oDÆ
oDiÛ éØwç Ý× úC éwwç éwwh æÞ
oDFpJ éñßòF DÇOÎ D×C íçÓC

lÜÆ í× EÞpº lìzoßh ÖDËÜç EÞpº
kkpÊ í×pF oDÆ qC ÖoClÎk
oDØìF Ý× Þ PvC éOwh ÞC
kßz ФDdpJ D× ¹DF íèÎC


 
 
 

Nemaashoone saraa Eftaab shoune maar
Kaare sar jaa ene me jaane deldaar
Ve khasse hasse o men hasme nekhaar
Elaahi ame letkaa baoue per baar
 
 

æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oD× éÛßz EDO¾C Cpv ÚßzDØÛ
oD× y æCpØç éØëlF o DWìÆ
oDÜÆ Ö éìF A ÙÛrF éÏÎ
oDh éñßòF Ík A ÖkDç ¢h DONC

lÜÆ í× EÞpº lìzoßh ÖDËÜç EÞpº
Ölëk yokD× æCpØç Co pOhk
lëDìF Ý× ¢ìJ ÖqCßÜF íÛ
kpìËF ÖCoA ÙÎk êCévßF éF

Nemaashoone saraa Eftaab shoune maar
Kijaare badime hemr aahe she maar
Lale bazenem aa biye me kenaar
Etta khesh haadem aa deel baoue khaar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pJ ÞrF éÏÎC Cpv ÚßzDØÛ
pv ÌÛk ækoßF éNíF XÜìF DWìÆ
pv æCo ÖoíF ÖßF pÛ ÌÜÏJ
pv Ík éGvC ÙÛrF u DONC

kpÆ qCÞpJ EDõÖDËÜç EÞpº
kpF pvÌÛk éF Co íÎDz pOhk
ÙÜÆ lv Co ¢çCo pÛ ÌÜÏJ ÚßZ
ÙÛrF lì¿v éÜìv ÚA pF Hìv Èë

Nemaashone saraa alle bazou par
Kijaa binje baite bourde dangesar
Palenge nar bavem bairem rahe sar
Etta se bazenem esbe deele sar
æpËÜzÞo
EDõ ,ÍCk ,ézCÞ :éÎC
XÛpF éF ÚA ÐëlGN Þ íÎDz ÚlÜÆ PvßJ æDËOvk :pvÌÛk
Ä¡µ qCpFC êCpF êCéÏìvÞ pOhk êßv éF Hìv EDNpJ :ÝñÞrF u
ok ,kD×Ck éÛDh éF uÞpµ ÚkpF ÖDËÜç ,kD×Ck ĬDÜ× íhpF .kßF
.kpÆ í× EDNpJ Hìv uÞpµ êßv éF æCo éÛDì×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
AÞ éÏÎ éG×q Cpv ÚßzDØÛ
CÞ úC ÌÛÞ éGØÆ ÙÏN êoDÇzC
ÝìzÞpF ÝëoíF ÙÏN êoDÇzC
ÝìzßJk Ô¬ opGÎk ÚDV Ö

ÖqCßÛ í× íÛ ÖDËÜç EÞpº
ÙÛq í× Cl¤ Co êCæßè ÚCßV ÞDÊ
lìzÞp¿F Co êCæßè ÞDÊ
lìÜÆ ÚCoDFÔ¬ Co ÖpGÎk

Nemaashone saraa zambe lalewaa
Eshkaari talemme kembe wang o waa
Eshkaari talemme bairin baroushin
Me janne delbarre telaa dapoushin
æpËÜzÞo
ÌÛo êCæßè ÚCßV ÞDÊ Ùç Þ ÚCßV í¡dÞ ÞDÊ lÛCßN í× Ùç :ÙÏN êoDÇzC
.kßz íÜ·×
.PvC ælìñCrÛ qßÜç éÆ ÚCßV ækD× ÞDÊ :ÙÏN
.ÚkpÆ uÞpµ ,ÚkpÆ ÚCoDF Ô¬ :ÝìzßJk Ô¬
:PvC XëCo oDìwF rìÛ pëq ÐÇz éF ÍÞC PìF
éËÛÞ ÌÛÞ Ö Cpv ÚßzDØÛ
éËÛq ÚkpÊ ÙÏN êoDÇzC

PvC lÜÏF ÖqCÞA ÌÛDF ÖDËÜç EÞpº
lvo í× yßÊ éF êCæßè ÚCßV ÞDÊ ÌÛq êCl¤

.lz ælìÜz rìÛ oD× éÛpN êDÆßz "ÙÏN oDÇzC" êDV éF

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
AÞ éÏÎ éG×q Cpv ÚßzDØÛ
DiÎk ÚDV Ö éñßÜ¡F DV U ÚÞC
Cl¾ kl M ÚDV æDiÎk ÚDV Ö
DV æßF oClëk ÙìÜÆDç íÃzDµ
 

ÖqCßÛ í× íÛ ÖDËÜç EÞpº
kßÜ¡F oÞk qC ÖpGÎk DN
ßN l êCl¾ ÚDV pGÎk
? DN ÙìÜÆ íÃzDµ

Nemaashone saraa zambe lalewaa
Ounje jaa beshnoue me jaane delkhaa
Mejaane delhkaa jaan, te qhadde fedaa
Aasheghi hakenim, didaar bawe jaa
æpËÜzÞo
.
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æÞ ÍDh éG×ßz Cpv ÚßzDØÛ
æÞ ÍDF k pç éG×pìÊ ÝFÞqDF
ÙzoÞC ÖßØN éG×pìÊ ÝFÞqDF
ÙzoDç pN Ý× Þ ÍDF y ÚÞk M

ÖÞo í× ÉpF ÚlìZ êCpF ÖDËÜç EÞpº
Öph í× lÜFÞqDF POvk Þkpç êCpF
Öph í× ¦ÎDh Ù¡ëpFC ÝFÞqDF
ÙÜÆ PìzDØN DN lÜGF PëÞqDF éF

Nemaashone saraa shoumbe khaleve
Baazoo-band girme harde baaleve
Baazoo-band girembe temoum orshem
Te daven she baal o men tre haarshem
æpËÜzÞo
éÎDvßÊ Þ ÞDÊ ÅCoßh êCpF ÚDOhok ÉpF ÚlìZ :ÍDh
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
évpº é×oCk Ùº ,Cpv ÚßzDØÛ
éwvÞk yÞk o æoCßÏÆ íZíÏÂ
æoDÜÆêp¾ ÍrÜ× éÛÞ ß¡×C
æoCp íF Ík éëíÛk ¢Z ßìv

ÖoCk Ùº ÖDËÜç EÞpº
P¾pÊ yÞk éF Co yoDFéÎßÆ pËw×
PvC oDÜÆÚÞlëp¾ yCæDÊÀÂßN H¡×C
PvC oCpÂíF Ík PwìÛ Ù¡Z æDìv

Nemaashone saraa, gham darme gherse
Ghalichi kelvarere doush davesse
Emshou vene mensel Ferekenaare
Siyou chesh daniye deel bigheraare
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éìzêk pNßÆ Cpv ÚßzDØÛ
éìZ æoM pNßÆ ÚDV éØNDF
éìaZ ÚÞÞq Ö æok ¢N Úßçk
éìZ oDØz é×oCk ÄzDµ kok

PznÊ í× êpNßGÆÖDËÜç EÞpº
íÜìËغ CpZ ÚDV pNßGÆ ÙO¿Ê
éOhßv ÚDFq ¢NApJ ÚDçk
lëoCk oDÇZ DØz ,ÖoCk Ä¡µ kok

Nemaashone saraa kuter dai shiye
Baateme jaane kuter tere chiye
Dehoun tash dare me zewoun chachiye
Darde eeshgh daarembe shemaare chiye
æpËÜzÞo
éOhßvÙìÛ Örìç :ÐÆíaZ ,íaZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æqߺ ælÜÆ ÐÊ Cpv ÚßzDØÛ
ær×ßÛ é×pìÊ Ý× ßÏV ¢Z M
æqo ÈØÛ Ý× éGØÆ Ík M
æqDÜV P¡J ÙÜëßF o pOZ

lÜÆ í× é¾ßÇz ÐÊ ÖDËÜç EÞpº
ÖpìÊ í× kr×DÛ PÛDØ¡Z pFCpF ok
ÙzDJ í× ÈØÛ PØhq êÞo
ÙÜìGF MßFDN ok Co P¿Îq

Nemaashone saraa gel kende ghouze
Te cheshe gelou men girembe noumze
Te deele kembe men nemeke reze
Chetere bavinem peshte jenaaze
æpËÜzÞo
?Ýëp¿Û éØèÜëC CpZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éËÛÞ ÌÛÞ Ö Cpv ÚßzDØÛ
éËÛq êCl¤ ,éÛßz ok oClëÞoDZ
ÖoíòF oCpF oClëÞDZ ÝìØÆ
ÖoíòF oDë y oßh Ök E Ök

PvC Ý× qCÞA êCl¤ ÖDËÜç EÞpº
lëA í× ÌÛq êCl¤ ,konÊ í× oCkCÞoDZ
Ößz PvÞk oCkCÞoDZ ÖClÆDF
ÙvpKF ÖoDë qC Ök pç

Nemaashoune saraa me vange vange
Chaarvidaar dar shoune sedaaye zange
Kemin chaarvidaare beraar baiyrem
Dam-be-dam khavere she yaar baiyrem
æpËÜzÞo
oCk DJoDZ ФC ok oCkCÞoDZ :oClìFoDZ Dë oClëÞDZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éËÛÞ ÌÛÞ Ö Cpv ÚßzDØÛ
éËÛq êCl¤ ,éÛßz ÍD× ÚßFDìh
éËÜÏF ÍD× M oClëÞoDZ íçÓC
éËÜv A kÓßJ Ík ÄzDµ éË×

PvC Ý× qCÞA êCl¤ ÖDËÜç EÞpº
lëA í× ÌÛq êCl¤ ,lÛonÊ í× ÚDëDJoDZ
lÛpìØF ßN êDçHvC oCkCÞoDZ íèÎC
PvC ÝçA Þ ÌÜv qC ÄzDµ Ík pË×

Nemaashone saraa me vange vange
Chaarvidaar dar shoune sedaaye zange
Kemin chaarvidaare beraar baiyrem
Dam-be-dam khavere she yaar baiyrem
æpËÜzÞo
oCk DJoDZ ФC ok oCkCÞoDZ :oClëÞDZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pJ ÞrF DÇaì× Cpv ÚßzDØÛ
pvéØ¡Z éÛßz yÞk E éØÊ DWìÆ
pv æCo ÖoíF ÖßF pÛ ÌÜÏJ
pv Ùëk DaF ÚÞC ÖkDç ¢h DONC

kpÆ qCÞpJ È¡WÜÊÖDËÜç EÞpº
kÞo í× éØ¡Z éF yÞk éF æqßÆ pOhk
ÙÜÆ lv Co ¢çCo pÛ ÌÜÏJ ÚßZ
ÙçlF évßF Èë kpv æpèZ ÚA pF

Nemaashone saraa michkaa bazou par
Kijaa game bedoush shoune cheshmesar
Palenge nar bavem bairem rahe sar
Etta khesh haadem oun bechaa dime sar
æpËÜzÞo
æqßÆ :éØÊ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚÞoDF ÖpÛÖpÛ Cpv ÚßzDØÛ
ÚÞoDØÛq ÙëoßF ÞpF ÚDV ľo
ÚߺCo A pvpìz ækoDìF oDØÛq
ÚßØì¡J oDØÛq AÞ xwç p oDë Ö

PvC ÚCoDF ÙÛ ÙÛ ÖDËÜç EÞpº
ÖoDë éÛDh ÙëÞpF DìF rërµ PvÞk
PzCnÊ æp¿v pv æpÆ Þ pìzpv kr×DÛ okD×
PvC ÚDØì¡J ÚqokD× Þ kpÆ pè kr×DÛ

Nemaashone saraa narm-narm baaroun
Rafegh jaan berou bourim zanmaaroun
Zanmaar biyarde shir-sar aa raaghoun
Me yaar ghar hasse vaa zanmaar pashimoun
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
yoCÞ ÖpÛÖpÛ Cpv ÚßzDØÛ
¢ÎDÊ éñßØÛ ,éwh éÛßØF ßÊ
¢VCßÛ ÖkDç o ÙÏN XÏ×
¢ÎDÊ Úßv E ÙÛrF pJ ÙÏN

PvC ÚCoDF ÙÛ ÙÛ ÖDËÜç EÞpº
l×DìÛ ¢ÎDÊ ,D×C lÜO¡ÊqDF æDËFCßh éF DçÞDÊ
ÖoÞAok Cl¤ éF Co XÏ× ÙÏN
ÙÛrF ÙÏN ok ¢ÎDÊ æßìz éF Co ÙÏN EßZ

Nemaashone saraa narm-narm vaaresh
Gou bemoune khese nemoue gaalesh
Maleje telem re haad em nevaajesh
Telempar bazenem be soune gaalesh
æpËÜzÞo
ÞDÊ éÏÊ PdCpOvC Ðe× ,éÜF ÞDÊ :éwh
.lÜÜÆ í× ÁÔ¡Â Þ ÁÔìë éÆ DçÚA ætëÞ éF oCl×Ck :¢ÎDÊ
.PvC oCkDVÞC ÚA pËëk ÖDÛ ,íÏËÜV Phok ´ßÛ Èë :XÏ×
Co æpÆ pJÙÏN ÖDÜF íFßZ DF ÚA ok PvD× Úkq ÙèF DF íFßZ éÛCßOvC :ÙÏN
í×pZ Þ íFßZ ÙÏN .lÜëßÊ í× Ùç (deshoun)Úßzk .lÜÜÆ í× ClV
.PvC æqßÆ Úßzk D×C ,PvC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚÞoDF ÙÛÙÛ Cpv ÚßzDØÛ
ÚÞoDØÛq ÖoßF D×piF Ößz
ÚßØì¡J ær×ßÛ ,æp DV Ö oDØÛq
ÚÞkDÛ oDØÛq ÝÆDç ÐçC DëClh

PvC ÚCoDF ÙÛ ÙÛ ÖDËÜç EÞpº
ÖÞpF Ýì¡ÛHz ÖoDN éÛDh éF Þ ÖoßiF Co ÖDz
PvC ÚDØì¡J kr×DÛ Þ kpÆ pè ÚqokD×kr×DÛ
oÞDìF Ðõ pv Co ÚCkDÛ Úq okD× DëClh

Nemaashone saraa nam-nam baaroun
Shoume bakheremaa bourem zanmaaroun
Zanmaar me jaa ghare, noumze pashimoun
Khedaayaa ahl haaken zanmaare naadoun
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
CÞ éOÆk CÞ Cpv ÚßzDØÛ
ClhlÆ é×C éwvDiF p×
Cl¤ ækpÆ ßZ éwvÞk ßZ p×
CÞ úC ÌÛÞ ækpÆ pv ÍDÛ pGÎk Ö

kqÞ í× kDF ÖDËÜç EÞpº
lÛCßh Cp¾ Cp× ClhlÆ
kpÆí× Cl¤ éÆpN Þ PwF ÈϾ éF Cp×
kßØÛ í× Úßìz éÏJ pF ÖoDë

Nemaashone saraa vaa dakete vaa
Mere bekhasse ame kadkhedaa
Mere chou davesse chou kerde sedaa
Me delbar naale sar kerde vang-o-vaa
æpËÜzÞo

 
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ßØìF yoCÞ Cpv ÚßzDØÛ
ßØìF ¢Ûßh o oClëÞoDZ éwh
ßØìF ¢ÎDÛ êéÏÎ êlÜF Àç
ßØìF ¢h M ÝëßF o oD× ÝëoßF

lëoDF ÚCoDF ÖDËÜç EÞpº
l×A éOwh oCkCÞoDZ qCÞA
l×A lÜF P¿ç íÛ éÎDÛ
l×A MkD×Ck lìçk ÖDìJ okD× éF

Nemaashone saraa vaaresh biamou
Khase charvidaare khounesh biamou
Hafbandi laleye naalesh biamou
Bourin maare bavin te khesh biamou
æpËÜzÞo

 
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÛÞk éØOJ éÎlÜh éØìFP¡ìÛ
éÛßz éÜìvA éñßØF éØëlF
éÛß¡Û é×oCk o éÛßz éÜìvA
éÛßz éWÆ DN íÃzDµ Ö ÙzoDç

ÙOiJ í× XÛpF ÖkßF éOw¡Û éÛDh ok
l×A ? Ölëk
ÖpìÊ í× ÚD¡Û Co ?
l¡Æ í× DWÆ éF Ùáµ ÙÜìGF

Nish bime khendele pateme doune
Badime bemoue aasine shoune
Aasine shounere daarme neshoune
Harshem me aasheghi taa keje shoune
æpËÜzÞo
.lzDF lÜ×íÜ·× êpËëk æsCÞ koCk ÍDØOdC .ÙO¾DìÛok Co "éÜìvA" íÜ·×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßØìF oDë Ö éÎlÜh éØìFP¡ìÛ
ßØìF oDÛC íNíN ßG¡h ÐÊ
ßØìF oD× Ö ÙÏÏF Ó é×koßF
ßØìÛ éËëk A ækpÇF p oDë

l×A oDë ÖkßF éOw¡Û éÛDh ok
l×A oDÛC é¾ßÇz ßGzßh ÐÊ
l×A ÖokD× ,ÖoCnËF ECßh êDV ÙOvCßh
l×DìÛ pËëk kpÆ pè ÖoDë

Nish bime khendele me yaar biamou
Gele kheshbou titi enaar biamou
Bourde laa bellem me maar biamou
Yaar ghar bakerde aa dige niamou
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÔJ éØOJ éÜh û y éØìFP¡ìÛ
ÔN éÜëooq Clç ÌÛÞ pv û ok
Co ßF PÆk íÆ é×kpÆDç Ík Ók
DiÎk û ÚDV û Ö éÛC é×oCk ÝìÃë

ÖkpÆ í× Ök XÛpF éÛDh ok
lÛCßh koq uÞph ,ok éÛDOvA ok
lëA í× íwÆ éZ :Ölì¡ëlÛC
lëA í× ÖpGÎk éÆ ÖoCk ÝìÃë

Nish bime she khene pateme pelaa
|Dare sar wang hedaa zarrine telaa
Delaa del haakerdme ki daketbo raah
Yaghin daarme ene me jaane delkhaah
 
 
æpËÜzÞo
éÛD¡Û ÚColÛqD× Ökp× oÞDF ok ,ÍßØ·× PÂÞ qC UoDh ,uÞph ÚlÛCßh :ÔN
.PvC ÚDØè× Úl×A

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 
 

Þ 
 

ækpÆDç ÍDOz A pìz æp× yoCÞ
ækpÆDç ECph éÜh æp× íÃzDµ
ækpÆDç ÍÓ æp× éØìF éZÞ í¬ß¬
ækpÆDç ÍDºm éØìF ÌÜìOÆ êqß×

kpÆ xìh Cp× ÚCoDF
kpÆ ECph éÛDh Cp× Ä¡µ
kpÆ ÍÓ Cp× ÖkßF í¬ß¬ éaF
Ölz ÍDºm ÖkßF ÞqD× ælÜÆ

Vaaresh mere shiir aa shetaal haakerde
Aasheghii mere khene-kheraab haakerde
Toutii vache biime mere laal haakerde
Mouzi kating biime mere zeghaal haakerde
 
 
æpËÜzÞo
Phok ÖDÛ ,ÞqD× :êqß×
Phok ælÜÆ :ÝìOÆ Dë ÌÜìOÆ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pËÜÎ íÛk M íÛßz Co Å íOhÞ
p¬Dh Ík Ö ,M íÏJ Ö upç
éFCßR éÏh íñß¡Û íwvpç
éFDGÆ Ík Ö A ÖkDç ¢h DONC

êÞo í× ÚD×Cph ,êÞo í× æCo íOÂÞ
PwëDF Ù¡ìJ Ý× p¬Dh éF
PvC ECßR íÏìh íOwëDF pÆC
PvC EDGÆ ÙÎk éÆ ÙçlF évßF Èë

Vakhti ke raa shouni te deni langer
Heres me pali te, me deele khaater
Herssi nashoiei khale sevaabe
Etta khesh haademaa me deel kebaabe
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

æoDçDF Ð¥¾ ÞrF pv ézßÛÞ
æoDGOµ E ÚßÛ oClÛq E Ík
éÎDìµ pǾ éÜh éÛßz oClÛq
æoDØh ÙëCk ¢Z xw× ÄzDµ

PvC oDèF kq éÛCßV é¡¿ÜF
PvC oDGOµC íF ÞC ,lÜGÛ Ík oClÛq éF
PvC yCéaF Þ Úq pǾ P¾o éÛDh íOÂÞ oClÛq
PvC oDØh é¡ìØç ÄzDµ Ù¡Z

Vanoushe sar bazou fasle baahaare
Deel be zandaar naven be atebaare
Zandaar shoune khene fekre ayaale
Aasheghe masse chesh dayem khemaare
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Ö pìÃd ælÜZ Ý× éOÊ ézßÛÞ
Ö pìvC Y Ý× ÝF pJßÆ pJßÆ
Ö pìJ Y Þp×C éZÞ DWìÆ Þpëk
Ö pìØÛ Y Ý× ÝìÛqDÛ Ä¡µ qC

ÙÛßFq éZ Ý× lëßÊ í× é¡¿ÜF
ÖpìvC ÚDvéZ Dç éNßF pëq
ÖpìJ qÞp×C ,éaF pOhk qÞpëk
Öpì× íØÛ oDë Ä¡µ qC CpZ

Vanoushe gete men chande haghir me
Kouper kouper ben men che asiir me
Dirou kijaa-vache emrou che piir me
Az eeshghe nazanin men che namirme
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ç 
 

ækpÆDç íñCk ækpÆDç êoDÆ pç
ækpÆDç íñDZ ÚDÇwvC o Ö
ækpÆDç í¨Co éØwvDiÛ éWÛÞC
ækpÆDç êoDv o p¾Dw× o Ö

kpÆ íñCk kpÆ êoDÆ pç
kßØÛ êDZ ÚDÇOvC ÐS× Cp×
kpÆ í¨Co ÙOzClÛ Ðì× éÆ íñDV
kpÆ êoDv éÛCÞo Cp×

Har kaari haakerde daaei haakerde
Me re essekaane chaaei haakerde
Ounje nekhasseme raazi hakerde
Me re mesaafere Saari hakerde
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækoßF o ÐJ ßØF ÞC qCpç
ækoßF o Ík Ökp× ÖßØN
ÝëqDwF o ÐJ ÝëßF ÙV Úßþo
ÝëqDwF o Ík Ökp× ÖßØN

kpF Co ÐJ qCpç kÞo EA
kpF Co Ökp× éØç Ík
lëqDwF Co ÐJ lìÜÆ ÈØÆ ÚDOvÞk
lëqDwF Co Ökp× éØç Ík

Heraaze ou bemou pel re baverde
Temoume mardeme deel re baverde
Rafeghoum jam-baviin pel re besaaziin
Temoume mardeme deel re besaaziin
 
 
æpËÜzÞo
ælìÜz rìÛ "pGÎk Ö A Ý×"HìÆpN "Ökp× ÖßØN" êDWF ÖoDèZ Þ ÖÞk oCÞPÎ ok
.lz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚßÎC æßÆ éÛoCk éØ¡Z ÚÞoCrç
ÚÞD×k êÞC MmnÎ éÛoClÛ
ÚÞpèN pèz ÖlÛßØF ßz Èë éÊC
ÚÞD×k êÞC éGØÆ kDë ÚÞoCrç

koCk éØ¡Z ÚCoCrç lÛßÎC æßÆ
koClÛ Co lÛÞD×k EA MnÎ D×C
ÖpGF pwF ÚCpèN ok Hz Èë pÊC
ÙÜÆ í× lÛÞD×k EA kDë oDF oCrç

Hezaaron cheshme daarne kouhe Alwan
|Nedaarne lezzete ouye Demmawan
Age yek shou bamondem shahre Tehron
Hezaaroun yaad kembe ouye Demaawan
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

PëÞo ÚßFp ÞpFÞo Ù¡ìÜç
Pëßv éF ÙìF éÏìWÛq ÖlÜÇ¡F
ÞqDF MÞß éÏìWÛq ÖlÜÇ¡F
ßÛCq êÓDF ÖoíòF o pGÎk

Ößz PëCl¾ ,ÙÜì¡ÜF ßN DF
ÙëDìF Pëßv éF ÙÜÇ¡F Co pìWÛq
ÙÜÇ¡F ÞqDF oÞq DF Co pìWÛq
ÙÛD¡ÜF ßÛCq êÞo Co pGÎk

Henishem roubero gheboune rouyet
|Beshkendem zanjile biyem be souyet
Beshkendem zanjile ghowete baazou
Delbar re baeirem baalaaye zaanou
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Ý× pF êCÞ éNíF oÞC o CÞç
Ý× pv pF æoCßF ÙvpN íØç
ÚÞoDF Þ ½oÞ æoCßF ÙvpN íØç
ÚßFDìF ok ÙëlÛßØF oDë Ö DÜ×

Ý× pF êCÞ ,lz êpFC Cßç
koDGF Öpv pF ÙvpN í×
koDGF ÚCoDF Þ ½pF ÙvpN í×
ÙìÛDØF ÚDFDìF ok ÖoDë Þ Ý×

Hewaa re aver baite waye bar men
Hami tarsem bevare bar sare men
Hami tarsem bevare varfaa o baaroun
Mena me yaar bamoundim dar biaboun
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 

ê 
 

o Clh íNol ÝìÜëßF ÚÞoDë
o D× oDçDF Ckp¾ ,Úßww×q DvC
o Cßç DaF éÛßz ÖßÏv ézßÛÞ
o D¨o ÖD×C éÜÛßz MoDëq oCÞÞq

lìÜìGF Co Clh ærW·× ÚCoDë
lëA í× oDèF Ckp¾ ÚDOw×q ÚßÜÆC
kÞo í× kpv Cßç qDG¡ìJ é¡¿ÜF
lÛÞo í× D¨o ÖD×C MoDëq éF ÝëpñCq

Yaaroun baviniin ghoudreti Khedaare
Esaa zemesoun ferdaa baahaare maare
Vanoushe saloum shoune bechaa hevaare
Zawwaar ziyaret shounne emmam Rezaare
 
 
æpËÜzÞo

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 

£DizC éëDØÛ
 

DçDV éëDØÛ
 
 
 

¢Ûßh íÛqD× éµßØW× pËëk êDç pO¾k

 

(DçéÛCpN êßOe× qC ækqEDOz íÏìÏeN)íÛColÛqD× êDç éÛCpN : PwiÛ pO¾k
íÛColÛqD× êDçíOìFÞk : (PwiÛ æoDJ) ÖÞk pO¾k
íÛColÛqD× êDçíOìFÞk : ( ÖÞk æoDJ) ÖÞk pO¾k
êpì×C : Ößv pO¾k
DGÎD¬ : ÖoDèZ pO¾k
DØWÛ Þ Dܵo : ÙWÜJ pO¾k
íÛßh qÞoßÛ : Ù¡z pO¾k
(íÛColÛqD× êDç íÛCßiØç) êoßìJ : ÙO¿ç pO¾k
íÛColÛqD× lÜÏF êDçéÛCpN : ÙO¡ç pO¾k
íÛColÛqD× ÝëßÛ êDçéÛCpN : ÙèÛ pO¾k
(íÛColÛqD× ÐìSØN Þ éìG¡N ,ÐSØÎC Ep¨) éO¾ßÊ ÚÞpìJ : Ùçk pO¾k
(íÛColÛqD× ÚDOwìZ) ?éÆ éìaZ DNÚÞC :ÙçkqDë pO¾k
íÛColÛqD× êDç é¿ì®Î :ÙçkqCÞk pO¾k
(íÛColÛqD× êDç íñÓÓ) êpv æpèÊ :Ùçkrìv pO¾k
(íÛColÛqD× é×DÛ æsCÞ) é×ßÛæsCÞ :ÙçkqCÞk pO¾k

 
 
 
 

ÚCßhCp¾

;PvC æl×DìÛ éµßØW× ÝëC ok éÆ lëoCk p¬Dh éF íÏì¤C íÛColÛqD× éÛCpN pÊC
ÝëC ok UolÜ× êDç éÛCpN pF êpËëk PëCÞo Þ êpìw¿N ,kDèÜ¡ìJ ,fìe¥N DëÞ
êDç IDZ ok DN lìñD×p¾ ÍDvoC ælÛoDËÛ êCpF ækpÆ PGe× ,lëoCk éµßØW×
.kßz Uok pRC ÝëC êl·F

:íÇìÛÞpOÇÎC uokA

ahad.ghorbani@gmail.com  
http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/
 
 
 

 

 

1380 - qD× p¡Û

.  .  . . . . . .  . . . . . . . .