.  .  . . . . . .  . . . . . . . .

   

qD× p¡Û
1380 ,ÉpGÜNßÊ 
 

ldC ,íÛDFpÂ
PwiÛ æoDJ :ÖÞk pO¾k¢Ûßh íÛqD×
1380 :PwiÛ IDZ
qD× MCoD¡OÛC
ÉpGÜNßÊ ,lñßv
:íÛD¡Û
ahad_ghorbani@passagen.se
http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/

¢ÇOØdq Ökp× éF ¢Ç¡ìJ
ÞoA Þ ÈÜçDÆ ,pèë ,X×ß× ,pëßç ,oDÜçk
.ÖC ælìÜz DçÚA qC oDF ÝìÎÞC Co Dç éÛCpN ÝëC pO¡ìF éÆ
 
 
 

ÚDOvpèz Ápz êDçDOvÞo íÛColÛqD× éWèÎ DF pRC ÝëC íÛColÛqD× ÝO×
Þ (pè¡ØñDÂ) íçDz , (ÞoA ,ÈÜçDÆ ,pèë ,X×ß× ,pëßç ,oDÜçk) lÛÞD×k
.PvC ælz PGR ÚA ½Cp¬C êDçDOvÞo

ælìÜz íÏÇz ÚDØç éF koCk kßVÞ éOÇv éÛCpN ÚqÞ ok éÆ DVpç
íÛD×q éÇÛA lì×C éF .lz ¦i¡× (???) éÛD¡Û DF DèÜN ,æl×A ælz
.kßz ClìJ ÚA ÚÞqß× Þ Pvok PëCÞo


 
 
 

ÝìNÓ éF íÛColÛqD× yoDËÛ êDØÜçCo

(consonant) Cl¤íF ½Þpd

ZH                            s
G                                   É
B                            E
GH                            ¹ ,Á
M                             Ö
T                        « ,M
K                                    Å
V                               Þ
J                              U
L                               Í
P                            I
H                          æ ,c
N                              Ú
S                     £ ,u ,Q
D                              k
Y                             ê
CH                           Y
R                              o
 
KH                            g
S                         H y
 
Z                    ° ,§ ,m ,q
F                             ½

(Vowel) oCkCl¤ ½Þpd

A (abr, adab, Ali, bar)                  pF ,íϵ ,EkC ,pFC ok ÝÏS× (éeO¾ Dë pFq) ùC
E (edaare, esm, derakht)       Phok ,ÙvC ,æoCkC ÝÏS× (æDNßÆ æpwÆ Dë pëq) ûC
O(otaagh, pol)                                ÐJ ,ÁDNC ÝÏS× (éب Dë ¢ìJ) úC
U (rud, ud, ghu)         ß ,kßµ ,kÞo ÝÏS× (kp¿× ¦iz Ößv ÞC ³¿ÏN ÚßZ) ÞC
I (Iran, miz, dir)                                                      pëk ,rì× ,ÚCpëC ÝÏS× íñ
AA (aab, aali, baar)                                         oDF ,íÎDµ ,EA ÝÏS× (æÔÆ DF êA) A
EE (eellat, deel)                                Ík ,Pϵ ÝÏS× (ælì¡Æ æpwÆ Dë pëq) ûC
OU (poul)                                                          ÍßJ ÝÏS× (ælì¡Æ éب Dë ¢ìJ) ßúC 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

êkpÆDç oDÆ íZ DWìÆ êlF éhA
êkpÆDç oDËÛC M o éÏ× ÖC
êkpÆDç oCp¾ M DV éÏ× ÖC
êkpÆDç oDë y o DÇëo Hëpº

êkpÆ éZ ÖDWÛC pv ,pOhk êlëk
íO¾pënKÛ Co D× éÏe×
íOiëpÊ D× éÏe× qC
êlz éÛDËìF pwJ oDë

Akhe badi kijaa chikaar haakerdi
Ame male re te engaar haakerdi
Ame male jaa te feraar haakerdi
Gharibe rikaare she yaar haakerdi
æpËÜzÞo
ÚkpÆ ÅpN ,ÝO¾pënKÛ :ÚkpÆDç oDËÛC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íñDÊpìz lØdC DÂA
íñClÛ æp× phDh
ÖoíF o D¡Û ÝÆDç oߤ
ÖoíF o DÜF phDh M

íçDÊpìz DÂA lØdC êC
íO¾pënKÛ MpçCßh êpçßz éF Cp×
Ößz ækßvA XÛpF êD¡Û qC oCnËF
ÙÜÇF lëDF éZ ÙÛCk í×

Agha Ahmed Shirgaei
Khaakher me re nedaaei
Savr haaken neshaa re bairem
Te khaakhere nenaa re bairem
æpËÜzÞo
Úlì¡ëlÛC æoDZ ,ÚkpÆ êoDÆ éF ÖClÂC :ÝOìF o DÜF
.PvC pNÈGv ÚCqoÞD¡Æ oDÆ íNl× ,XÛpF Úlìvo DN D¡Û Úlz ÖDØN ÝìF
.lÜÜÆ í× kr×DÛ ÝÎßØ·× Ml× ÝëC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pv ÐFDF ÖßF ÐJ íÜçA
pv ÖßF M ÖßF oßÏJ Ôç
pv ÁDN M ÖßF ßv ¹CpZ
pv ÍDF M ÖßF ær×ßÛ éÇaÆ

Öß¡F ÐFDF éÛDhkÞo pF íÜçA ÐJ
Ößz MC éÛDh ÀÃv íϤC pìN
Ößz MCéaÂDN êÞo ¹CpZ
Ößz ßN yߺA ÈZßÆ kr×DÛ

Aaheni pel bavem Baaboole sare
Helaa palver bavem te boum sare
Cheraghe sou bavem te taaghe sare
Kechke noumze bavem te baale sare
æpËÜzÞo
Co íÛCÞpìz ÚqÞ ælص éÆ éÛDh ÀÃv ok ÙÇe× Þ PvCo pìN :oßÏJ Ôç
.lÜÆ í× ÐØeN
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êßÏèJ ÚCoÞk qDºA
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

ÀÎC

éÏÎ o DONC éGØÊ Ý× o DONC
éÏ× oD× y ÖoßF éG×Dh Ckp¾
éÏÊ qo-qo Ý× é×oCk DV éÛÞ
éÏ× Hëpº éñClç æp× éZ

lçk í× ECßV íÛ ,ÙëßÊ í× Ý×
ÖÞo í× ÙçDÊkCq êDOvÞo éF Ckp¾
ÖoCk éÛDOvÞk êDç æßÇz ÖokD× qC
kCk pçßz PFpº éF Cp× ÞC CpZ

Ettaa re men gembe etta re lale
Ferdaa khambe bourem she maar re male
Vene jaa darme men rez-reze gale
Che me re hedaae gharibe male
æpËÜzÞo
ÐëDvÞ éF éVßN DF lëDz .kßz í× Eßwe× PFpº oÞDW× êDOvÞo æDÊ :PFpº
.lzDF íîÜ× Ùël í·ØV«DGNoC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êkpÇF p M é×ÞrF LÊ DONC
(???) êkpÆDç ÅpN M o éÏ× é×C
ÚÞpìF éG×C Ý× ßz EDOçD× éØç
ÚßFp ÖßÛ M êkpÇÛ Eßh oDÆ

êkpÆ pè Ökq ½pd Èë
êkpÆ ÅpN Co D× éÏe×
ÖÞo í× ÚÞpìF EDOè× êDçHz éØç
P×DÛ êCl¾ êkpÇÛ íFßh oDÆ

Ettaa gap bazoume te ghar bakerdi
Ame male re tark haakerdi
Hame maahtaabe shou men embe biroun
Kare khoub nakerdi te noume gherboun
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éwìKF xìJ éØNíF oDë DONC
éwìv éÜN PÊ éØNíF oDë DONC
oDh ÔJ DaF éØNíF oDë DONC
oCp Ökp× éØNíF oDë DONC

íÛkp× Þ koq ÖlërÊpF êoDë
ÉorF Èvßv éìGz ÖlërÊpF êoDë
koßh í× kpv êßÏJ ÖlërÊpF êoDë
PvC ÚCpËëk pìVC éÆ ÖlërÊpF êoDë

Etta yaar baiteme pisse bapisse
Etta yaar baiteme gat tane sisse
Etta yaar baiteme becha-pelaa-khaar
Etta yaar baiteme mardeme gheraar
æpËÜzÞo
DèÜN) êr× ÙÇzC qC Þ kßF ´ßÜO× oDìwF ÚkßF për× Dë ÚkßF êoCp :oCpÂ
êqoÞD¡Æ oDÆ æoÞk êCpF Dë éÛÓDv í»ÏG× PhCkpJ DN ÅCoßh Þ koßh
.P¾pÊ í× pF ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝÇ¡F úC ÝÇzC éÛ û C ok pv ÚÞC qC
ÝÇ¡Û M o ßÎ êÔÆ-ÙÎ ßìv
ærìÏ× ArìÎ ÞC ÔÆ-ÙÎ ßìv
ærìòJ kpv ,ækÞ éÜN DÜ×

lëA í× yßhpv Þ kDzÞpFÞo qC
ÚCkpËÛpF Co êlØÛ æÔÆ éGÎ
PvC rìØN Þ æDìv êlØÛ æÔÆ
PvC ÚCrh phA ,D× UCÞkqC oCpÂ

Az oun sar darene eshken oo beshken
Siyou lam-kelaaye lou re te neshken
Siuou lam-kelaa oo lizaa malize
Menaa tene vade, sarde paeize
æpËÜzÞo
PvC íÎDW× ,PzCkpF Þ Ý×ph ,Þok qC xJ ,ÚCrh ÖÞk éØìÛ :rìñDJ kpv
. . . Þ UCÞkqC ,p¿v êCpF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
DÇaì× ÁDZ-ÁDZ éÜÛû C ok pv ÚÞC qC
DÇO× ÙìÜÆk Ùëo íF û o pJ
ÓDF éÜiÎDF ÙëlG×k û o DÇO×
ÓÓ éWÛÞC ÙìÜÆDç pGÎk DÜ×

lÜëA í× ÁDZ È¡WÜÊ êCéOvk ÞpFÞo qC
ÙërëpF ¢ÎDF ok ÙëpìËF Co ypJ
ÙìèÛF éÛDh ÓDF ok Co ¢ÎDF
ÙìFCßiF DWÛA ÖpGÎk Þ Ý×

Az oun sar darenne chagh-chagh-e michkaa
Par-re bayrim dakenim metkaa
Metka-re dembadyim baalkhene baalaa
Haakenyim me-naa delbar ounje laalaa
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?éñDWìÆ éÜÆ éÛ û C ok pv ÚÞC qC
éñD¨o DV Ö Ík ÅqDÛ éÛÞ
?éçDÜÊ ÝñClç ¢h Å éÜÊ íÆ
(???) éñDJ Ö ECßV P×Dì qÞo

?PwìÆ pOhk lëA í× éÆ ÚA
koCk PvÞk Cp× ¢ÆqDÛ Ík
?PvC æDÜÊ ¢ÛlìvßF lëßÊ í× éÆ
ÙOwç ßËivDJ Ökßh rìhDOvo qÞo

Az oun sar darene kene kijaae
Vene naazeke del mejaa rezaae
Ki gene ke khesh-hdaaen genaahe
Rouze Ghiyaamete jevaab me paae
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜØÛ o oDë éÛ û C ok pv ÚÞC qC
éÜØÛ oCÞph ßWV oq Èë pØÆ
oCÞph E oCÞph ßWV oq Èë pØÆ
oDëC ÍDv Èë ÙwiF é¡Æ M

lvo í× p²Û éF ÖoDë lëA í× ÞpFÞo qC éÆ ÚA
lvo í× p²Û éF oCÞph Èë ÚDOwJ Þ ´om Èë pØÆ
oCÞph Èë ÚDOwJ Þ ´om Èë pØÆ
ÙFCßiF ÖDØN ÍDv Èë yߺA ok

Az oun sar darene yaarre nemene
Kamer yek zar jejou khervaar nemene
Kamer yek zar jejou khervaar-be-khervaar
Te kaashe bakhesem yek saale ayyar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o ÚßØvA ækpÆDç P¡× æoDwvC
o ÚßÎCk y ækpÆDç yp¾ ÚDV DWìÆ
o ÚßìϺ Ùëk ,ækoDìF ¢N ÍÞC
!?o ÚßØè× y p¬Dh éwvDh ælÜZ

kpÆ pJ Co ÚDØvA æoDOv
PhClÛC yp¾ Co éÛDh ÚÓCk pOhk
koÞA ÚDìϺ xKv Þ ¢NA ÍÞC
!?koCnÊ í× ÖCpOdC ¢ÛDØè× éF olÃZ

Assare mashat haakerde aasemoon re
Kijaa jaan farsh haakerde she daloun re
Awel tash biyarde deyyem ghayloon re
Chande khasse khaatere she mehmoon re
 
 
æpËÜzÞo
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld oDVDÂ ÚCoÞk
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oD¿Û êÓDF éØìF PiF ÚßzC
oClÛDV Þ xìño éÜNíF o oÞk Ö
oDÜÆ ÚÞlÛq éÛkoßF æp×
oDO¾pÊ é×íF éwvÞ ¢h DNk

ÖkßF ælìFCßh oD¿Û êÓDF H¡ëk
lÛkpÆ æp¤De× Cp× DçÖoClÛCs
lÜOhClÛC ÚClÛq éF Cp×
Ölz pìvC évßF DN Þk êCpF

Ashoun bakhet bime baakaaye nefaar
Me doure baitne raeiisaa jaandaar
Mere baverdene zendoune kenaar
Detaa kheshe vese baime gereftaar
 
 
æpËÜzÞo
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êßÏèJ ÚCoÞk qDºA
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
"íOÆ qDØZ" Ý× éØìF PiF ÚßzC
íOÎÞk u pç ßØF ÝìzD× DN u
íçDz ÖoßF oAßv ÖßF o DNC
êokßÆ u pç ÖpìF ÍDØvk DN u
íÏÊ o DNC ÚÞk pv o DNC
êoDGVC ÖoßF ÖpìF Ý× o DNC

ÖkßF ælìFCßh "íOÆqDØZ" H¡ëk
lÛl×A íOÎÞk ÝìzD× DN év
ÖÞpF íçDz éF oCßv Co íÇë
ÖpiF êokßÆ ÍDØOvk DN év
lÜGF ÚkoÊ Co íÇë Þ pv éF Co íÇë
ÖÞpF êqDFpv ÖpìËF Ý× Co íÇë

Ashoun bakhet bime Mlijeketi
Se taa mashin bemou har se douleti
Etta re bavem soaar borem Shahi
Se taa dasmaal bairem har se kodari
Etta re sar daven etta re gali
Etta re men bairem bourem ejbaari
 
 
æpËÜzÞo
xhpv êCéÛßÊ :qDØZ
(pè¡ØñDÂ) íçDz ÈëkrÛ íñDOvÞo ,íOÆqDØZ ,êkDFA :íOÆ
PìØçC Þ éOznÊ ok «DGNoC ÚDÇ×C Ölµ éF éVßN DF .êoDGVC êqDFpv :êoDGVC
íhpF êCpF Þ kßF ÁCp¾ DF æCpØç êqDFpv P×lh ,êqoÞD¡Æ ok ÚDÛCßV oDÆ
.lz í× ÖDØN ÚCpÊ íÏìh Dç ækCßÛDh
.lz ælìÜz Ùç "êoDÊkDë M ÖpìF uk Ý× DNC" Moߤ éF ÖoDèZ PìF
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êßÏèJ ÚCoÞk q DºA
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØëlF ßh Ý× ,éØìF PiF ÚßzC
éØëlF ßëok Úßì× Ý× o M
éØëlF ßØìÎ Ý× pv êéÜìv M
éØëlF ßVßV pv Ík éGvC M

Ölëk ECßh H¡ëk
Ölëk Dëok ÚDì× CpN
Ölëk ßØìÎ MC éÜìv êÞo
Ölëk ÚDOwJ Mlì¿v éÜìv êÞo

Ashoun bakhet bime, men khou badime
Te re men mioune deryou badime
Te sineye sar men limou badime
Te esbe delesar joujou badime
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pv Ýëpv y M íF PiF ÚßzC
pv ÄFßZ y éØOzC ¢N é×êk
oÞ Ö íñßØF é×DwwJ Å íOhÞ
pv Ík éGvC é×Clç ¢h DN k

êkßF ækßܺ PÜìÎDF ok H¡ëk
ÖkpÆ í× ÁDZ ÄKZ ÙOzCk
Ù¡ìJ êl×A ÙOvDhpF íOÂÞ
ÖkCk évßF DNÞk MlìKv éÜìv pF

Ashoun bakhet bi te she sarine sar
Daime tash eshteme she chobeghe sar
Vakhti ke pessaame bemoei me var
Detaa khesh hedaame esbe deele sar
 
 
æpËÜzÞo
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld oDVDÂ ÚCoÞk
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÓDF oD¿Û éØìF PiF ÚßzC
Cl¤ ækpÇF éÜhoDÆ éëíçDz
Dz olÜF qC éÛßØF ÚßÆDWìÆ
DzDØN DWìÆ éÛkoßF ÚßÆDÇëo

ÖkßF ælìFCßh oD¿Û êÓDF H¡ëk
lÛCßhCp¾ Co ÚCpÊoDÆ ,íçDz éÛDhoDÆ pësA
lÛl×A æDzolÜF qC ÚCpOhk
lÜO¾o ÚCpOhk êDzDØN éF ÚCpwJ

Ashoun bakhet bime nefaare baala
Shaahi-ye kaarkhene bakerde sedaa
Kijaakon bemone az Bandere-Shaa
Rikakon bourdene kijaa temaashaa
 
 
æpËÜzÞo
Þ koCk éϤD¾ Ýì×q qC ,qDF ÚA êßv oDèZ éÆ íFßZ éÛDh :(Nefaar)oD¿Û
.kßz í× êoCkpF æpèF ÚDOwFDNok pO¡ìF
½Cp¬C êDçDOvÞo éÆ êpësA DF 2 Þ 1 æoDØz íVDwÛ êDç éÛDhoDÆ :éÜhoDÆ
ok éÆ íÛCqoÞD¡Æ .kpÆ í× ÖÔµC Co P¿ìz ªëß·N ,lz í× ælìÜz
pv pësA ÝëC DF ,lÛkpÆ í× oDÆ Ùç éÛDhoDÆ ok pèz ½Cp¬C êDçDOvÞo
.lÜO¾o í× oDÆ
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êßÏèJ ÚCoÞk qDºA
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íZæß éØìF íñCßv DN ÚßzC
íñDZ é×Clç o oCpF ÚDV y
?íaZ éwwç ÖDÛC Ö oCpF ÚDV
ívÞpµ M Ùñßñk Ý× íçÓC

ÖkCk í× êDZ fG¤ DN H¡ëk
ÖkCk êDZ ÖokCpF éF
?PwìZ Ý× éëlç ÚDV okCpF
ÙÜÆ PÆpz PìvÞpµ ok íèÎC

Ashoun taa sevaaei bime ghavechi
She jaane beraar re hedaame chaaei
Jaane berar me anaam hase chechi?
Elaahi men douem te arousi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoÞk é×êk íñCßv DN ÚßzC
æo ßÆ ¹Ckp éØO¡F ÝF ÌÜìÎ
éZÞ M ÝØzk æpìØF íçÓC
éZDN éëêlç íØìF DiÎk DÜ×

ÖkßF ykpÊ ok fG¤ DN H¡ëk
ÙOzCnÊ DJ pëq Co ¹Ckæp æßÆ
kpìØF MlÛqp¾ ÝØzk íèÎC
ÙëkßF oßV íÏìh ÙçDF pGÎk Þ Ý×

Ashoun taa sevaaei daeime doure
Linge-ben beshteme Ghardaghe koure
Elaahi bamire deshmene vache
Menaa delkhaa biimi hediye taache
æpËÜzÞo
lÛÞD×k Ápz ok íçßÆ éOzo :¹CkæpÂ
,lÜzDF ÚqÞÙç lëDF Þ PvDJoDZ oDF À¥Û éZDN ,Úl×A ok oßV ÙçDF :ÝììF éZDN
.kßz í× XÆ oDF éÛpÊÞ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ykpÊ éØëk íñCßv DN ÚßzC
¢O¿× DNlÜZ éÜOìòF æo oÞk Ö
yoDç éÎÍDd Ö ÞpF M ÚDV ľo
¢hDÛ éØìòF ÚßÆDWìÆ Pvk qC

ÖkßF ykpÊ ok fG¤ DN H¡ëk
lÛkpÆ æp¤De× Cp× uoqDF lÜZ
DìF ÖoClëk éF rërµ PvÞk
Ölz ªëp× ÚCpOhk Pvk qC

Ashoun taa sevaaei daeime gerdesh
Me dourre baitene chantaa mefattesh
Refegh jaan te berou me haalle haaresh
Az dasse kijaakoun baeime naakhesh
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßh éNíÛ æp× íñCßv DN ÚßzC
ßN ækpÆ ÚÞlÛk pGÎk ÚDV Ö
ßZ PëoßÆ pèz CÞk éNíF ÙìÇd
ß× M êCl¾ PëoßÆ ÝëC DN oCrç

kpGÛ ÙÛCßh fG¤ DN H¡ëk
kpÆ í× kok ÖpGÎk ÚClÛk
kpÆ rëßWN Co pèzqC PëpGÆ pOÆk
Pëß× ÍDh Èë êCl¾ PëpGÆ ÚCoCrç

Ashoun taa sevaaei mere naite khou
Me jaane deelbare dandoun kerde tou
Hakim baite devaa shahre kvrit-chou
Hezar taa in kverit fedaaye te mou
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØìòF oÞk DV M Å DvDN ÚßzC
éØìòF oßÆ é×kpÇF é×pF ælÛC
ídCߤ DN ÚßzC éëíF íñßz éZ
íçÓC Clh æoDìÛ évÞ M

Ölz ClV ßN qC éÆ H¡ëk
Ölz oßÆ éÆ ÖkpÆ éëpÊ olÃÛA
kßF êlF Hz éZ H¡ëk
íÜÇÛ éFpWN Co íGz ÝìÜZ ÙçCßh í× Clh qC

Ashoun taasaa ke te jaa dour baeime
Ande berme bakerdme kour baeime
Che shouei biiye ashoun taa sevahi
Te wesse niyaare Khedaa elaahi
 
 
æ pËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖÞk PìF
æo Ö éOìÛ ßh ÙwiF éØvDh

æo M ÖßGëlF éÎk ßh ÖßÇÏF
kpF íØÛ ÙFCßh ÙFCßiF ÙOvCßh í×
Ölëk í× CpN ECßh ok lëDz

Khaaseme bakhesem khou naiite mere
Balkoum khou-dele badiboum tere

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÙÎßÏ× Þp×C íOiÛ ÚßzC
ÖoßÜN ok ÙÜÜÊ ÚßÛ TS× éF
Ù¬ÔN ok ÙÜÜÊ ÚßÛ TS× éF
ÚkpÊ E ÍDF éØëlF ßh o pGÎk

ÙOwç ÐwÆ qÞp×C ÖlìFCßiÛ H¡ëk
ÖoßÜN ok ÖlÜÊ ÚDÛ ÐS×
ÙOwç Ù¬ÔN ok ÖlÜÊ ÚDÛ ÐS×
Ölëk ECßh ¢ëßh yߺA ok Co pGÎk

Ashoune nakheti emrou maloulem
Be messe noune gannem dar tanourem
Be messe noune gannem dar telaatem
Delbarre khou badime baal be gerden
 
 
æpËÜzÞo
yߺA ok ,ÚkpÊ oÞk Pvk :ÚkpÊ E ÍDF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÈN íNDÆ ÚÞC Ý× éØìGO¡ìÛ ÚßzC
ÈZÈZ ækpÆ íç íNDÆ EDçDwwF
ÈN-ív ßØF æD× éØO¡ìÜç ælÛC
ÈZ ßh é×ÞrÛ ßz ÐÆ oDçDF

ÖkßF éOw¡Û ÚDFkpÛ ÚA êÞo Ý× H¡ëk
kpÆ í× ÈZ ÈZ íOÜ·Î ÚDFkpÛ
lì×k æßÆ éÏ éF æD× DN ÙOw¡Û olÃÛC
ÖkßvDìÛ í×k oDèF æDNßÆ Hz

Ashoun nishtbime men oun kaatie tek
Bessaahaabe kaati hei kerde chek-check
Ande henishteme maah bemou si-tek
Baahaare kele shou nazoume khou-chek
 
 
æpËÜzÞo
éKN ,æßÆ :ív
æßÆpv ,éÏ ,ÅßÛ :ÈN
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF PwiÛ PìF
ÈN oD¿Û y éØìF PiF ÚßzC
ÈZÈZ ækpÆ íç A íNDÆ oD¿Û

ÖkßF ælìFCßh oD¿Û êÞo Ý× H¡ëk
kpÆ í× ÈZ ÈZ HNp× oD¿Û ÚDFkpÛ

Ashoun bakhet biime she nefaare tek
Nefaare kaati aa hei kerde chek-check

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÍßOÆ PØv qC éñßØF ok EDO¾C
ÍßÇaÆ éÜ× M olÜÏ ÖÞßF Ý×
Íßvo Äd E éG×k Ùw o M
Íß pëq ÚrÛ éñDìÛk DìÛk DN

kpÆ ´ßϬ ÍßOÆ êßv qC EDO¾A
ÙÎßÇ¡Æ ßN Ößz olÜÏ Ý×
Ùçk í× Ùw pGØ»ìJ éF CpN
êkpËÛpF P¾pd qC PvDVpFDJ DìÛk DN

Eftaabe darbemoue az samte Katoul
Men bawem ghalender te mene kachkoul
Tere ghasem dembe be haghe Rasoul
Taa denyaa denyaae nazen zire ghoul
 
 
æpËÜzÞo
ÖDµ ÙvC ÐÇz éF Ùç PvC éîÜ× Èë ÖDÛ £Dh ÙvC ÐÇz éF Ùç :ÍßOÆ
.kßz í× ÁÔ¬C ÚDOwçßÆ Þ æßÆ éF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ùëk Ö éOëDç lÜF éñßØF ok EDO¾C
ÙìZpJ ÖlF CÞ Öoß¡F o ¦ìØÂ
Ùël oDë Ö éÛC ok DV pv ÚÞC
Ýì×q ækpiF íÃzDµ M DÜ×

lz ÖpÊ ÖCæpèZ kpÆ ´ßϬ EDO¾A
ÖkpÆ ÝèJ ÝìZpJ êÞo ÙOwz Co éZoDJ
lëA í× íØël oDë ßwÛA qC
lì×DWÛC PwÇz éFD× Ä¡µ

Eftaabe darbemoue bandhite me diim
Ghamis bashourem vaa-badem barchiim
Oun sar jaa darene me yaar ghadiim
Menaa te aasheghi bakherde zamin
æpËÜzÞo
ÝO¾o ÚDì× qC : ÚkpiF éÜF = ÚkpiF Ýì×q
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?íÛßz éWÆ M ÌÛo E ÌÛo EDO¾C
?íÛßz éWÆ M ÌÜN qÞo oCpF
íGëpº éÛßz ÌÜN qÞo oCpF
íñClV ælÛq éÜëßF éOzCk Ík íÆ

êÞo í× DWÆ ÌÛoDËÛo EDO¾A
êÞo í× DWÆ ÌÜN qÞo Äì¾o
kÞo í× PFpº éF ÌÜN qÞo Äì¾o
koCk Co ÚCpWç ÐØeN ÚCßN íÆ

Eftaabe rang-be-rang te keje shouni
Beraare rouze tang te keje shouni
Beraare rouze tang shoune gharibi
Kii deel dashte bavine zende jedaaeii
 
 
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz rìÛ ÌÛpÏÊ lìzoßh (Eftaabe gele rang) ÌÛo ÐÊ E EDO¾C
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ùwvpç ÓDFpv M ,éØìÛ EDO¾C
ÙwiF ßëok êßN ,éØìÛ íçD×
Ùw é×kpiF é×kpÆDç íÃzDµ
Ùvpç ßÏV o oD× y íOZ

ÙFDOF Mpv pF ÙOwìÛ EDO¾A
ÙÜÆ DÜz Dëok éÆ ÙOwìÛ íçD×
Ökoßh ÙwÂ Þ ÖkpÆ íÃzDµ
ÙÜÆ P¿ÎDi× ÖokD× DF ÙÛCßN íØÛ

Eftaab niime te sar baalaa heressem
Maahi niime touye deryou bakhesem
Aasheghi hakerdme bakherdme ghasem
Cheti she maare jelou heressem
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?é×ßWÆ M ÄzDµ íNßòF éÊC
é×ßzßÎ M A HÎ M ÄzDµ
é× íÏÊ M íÜØv M êCl¾
é×ßZÞ DWìÆ ÄzDµ ÚßØç Ý×

?ÖCßN êDWÆ ÄzDµ íO¿Ê pÊC
ÙOwç ßN HÎ ÄzDµ
ÙOwç ßN lÜGÛkpÊ DF ÚkpÊ íñCl¾
ÙOwç pOhk ÄzDµ Ý×

Age te baoti aasheghe te kejoume?
Aasheghe te laab aa te lushoume
Fedaaye semeniye te galime
Men hamoun aasheghe kijaa vachoume
 
 
æ pËÜzÞo
.PvC êoCrN éìvÞo ok XëCo íNDÜ× év éÇv ÚA ærëÞA éÆ êlÜGÛkpÊ :íÜØv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoDJ æD× Ý× ,íwwç æD× M éÊC
æoDwvC M Ý× ,íFDO¾C M éÊC
æoDÜÆ í¡ÇF æo olh y Y
æoDwvC ÝëC éëíF ßv ÙÆ éË×

ÙOwç æoDJé× Ý× íçD× ßN pÊC
æoDOv Ý× ,íFDO¾A ßN pÊC
íÜÆ í× êoÞk Ý× qC CpZ
lz oßÛ ÙÆ æoDOv ÝëC pË×

Age te Maah hassi, men maahe paare
Age te Eftaabi, men te Essare
Che she khedere bakeshi kenaare
Mage kam sou baiye in Essare
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×oÞ o M ,æqßwF ÙÎDµ éÊC
é×oÞ o M ,ézßÇÛ Clh éÊC
ÚÞlÛq XÜÆ ÙwiF ÍDv l¤ éÊC
é×oÞ o M é×ßØF ok DV ÚÞlÛq

ÖpìÊ í× CpN ,lO¾CÚDèV éF ¢NA pÊC
ÖpìÊ í× CpN ÖpìØÛ pÊC
Ù¡ÇF íÛClÛq ÍDv l¤ pÊC
ÖpìÊ í× CpN Ölz Dço íOÂÞ

Age aalem basouze te re varme
Age Khedaa nakoushe te re varme
Age sad saal bakhesem kenje zendoun
Zendoun jaa dar bemoume te re varme
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oDçDF ÍDw×C é×kpØF Ý× éÊC
oCr× éÜçßÆ ÚÞC ÝìÜÆDç ÍDZ æp×
oDëkEoDëk ÝëoßF ÖßÛ Ö
oDçDF ækpØF DìF ÄzDµ ÝëßF

Ökp× ÍDw×C oDèF pÊC
lìÜÆ Ý¾k ÝèÆ ÚDOvoßÊ ok Cp×
lìÜÆ ¢iJ oDëk éØçok Cp× ÙvC
kp× oDèF ok kßF ÄzDµ lìëßËF

Ege bamerdeme emsaale baahaar
Mere chaal hakenin oun kouhne mezaar
Me noume baverin diaar-be-diaar
Bawin aashegh biya bamerde baahaar
 
 
æpËÜzÞo
æDËNoDëq íçDÊ Þ æDË×CoA :oCr×
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF ÖÞk PìF
oCßv éhpZk éÛC DV pv ÚÞC qC
oCkær×ßÛ DWìÆ ÝëßF ækpØF íÆ éÜÊ

lëA í× oCßv éhpZÞk ßv ÚA qC
oCk kr×DÛ pOhk lìñßËF kp× íÆ lvpJ í×

Az oun sar jaa ene decharkhe souaar
Gene kii bamerde baviin kijaa noumze-daar

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

æpìòF o M Ý× æA íçÓC
æpìòÛ ÌÛo nºDÆ êÞo HÆp×
æpìòF DV Ö o M éÛDh íÆ pç
æpìØF pev ,æpìF ßN ßzpv

kßz EDWOw× Ý× Ýëp¿Û DëClh
lçlÛ ÌÛo nºDÆ pF HÆp×
lÜÆ ClV Ý× qC CpN lçCßh í× xÆpç
kpìØF fG¤ ,lÜÆ HN Hz

Elaahi aahe men tere baire
Merakeb rouye kaaghez rang naire
Har ki khaane tere mejaa baire
Sar shou tou baire, sahar bamire
æpËÜzÞo
CpN lçCßh í× xÆ pç) "æpìòF é¡Æ o M éÛDh íÆ pç" Moߤ éF oCÞPÎ
.lz ælìÜz rìÛ (.kpìËF yߺA ok
:PvC pN Dvp¿FDV æDÊ HìÂo pVq êÞqoA ÖoDèZ oCÞPÎ ok
.(kpìØF oDèF ,lÜÆ HN ÚDOw×q) æpìØF oDçDF ,æpìF ßN Úßw×q
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êpWç 11 ælv qDºA qC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoDJ êÞßF M Ík A Ík íçÓC
?æoDÆ íZ DWìÆ Ökp× DF o M
æoDzC ælÜÆ éÛoCk ¢Z o pìwiN
æoDJ éÛßòÛ Ík éÜëßÛ ¢Z éÊC

êßz æoDJ ßN Ík íèÎC
?êoCk oDÇZ Ökp× pOhk DF
lÜìF í× éÆ PvC Ù¡Z æDÜÊ
kßz íØÛ æoDJ Ík lÜìGÛ Ù¡Z pÊC

Elaahi deel aa deel te bavvi paare
Tere baa mardeme kijaa chikare?
Takhsirre chesh daarne kende eshaare
Age chesh naviine deel naoune paare
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÖßGëlÛ o êoDv o pèz íçÓC
ÖßGëlÛ o êÞoDv DWìÆ ßGzDÆ
ÖßFêk éÜh ßFíF oßÆ ¢Z DNk
ÖßGëlÛ o íñClV ælÛq DvC

ÖkßF ælëlÛ Co êoDv pèz yDÆ
ÖkßF ælëlÛ Co êÞoDv pOhk yDÆ
Ölz í× Ýì¡Û éÛDh Þ oßÆ ÙØ¡Z
Ölëk íØÛ Co íñClV-ælÛq ÚßÜÆC

Elaahi deel aa deel te bavi paare
Tere baa mardeme kijaa chikare?
Takhsire chesh daarne kende eshaare
Age chesh navune deel naoune paare
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æqßwF D©Â A DOØw íçÓC
æqßwF D¨o DÛ Ík íçÓC
æqßwF ÓDF æpìèF ¢N ÝìñDJ
æqßwF DGF íZoDÇvDh íçÓC

kqßwF PzßÛpv Þ pëlÃN DëClh
kqßwF æCßhlF Ík íèÎC
kpìËF ¢NA ÓDF DN ÝìëDJ qC
kqßwF oDËOvCßh olJ íèÎC

Elaahi ghesmetaa ghezaa basouze
Elaahi dele naarezaa basouze
Paein tash bahire baalaa basouze
Elaai khaskaarchiye bebaa basouze
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚߺCo xw× ÖqßwF Ý× íçÓC
ÚÞoCk ær×ßÛ ÝìÛrÛ éܬ æo Ö
é×pìÊ ær×ßÛ ÝìÛrÛ éܬ æo Ö
é×pìÊ æqÞpì¾ pOzßËÛC uk y

ÖqßwF ݺÞo ÐS× Ý× ,DëClh
lìÜÇÛ ¢Ûqpv Cp× ÚCoCkkr×DÛ
ÖpìÊ í× kr×DÛ Ùç Ý× ,lìÜÇÛ ¢Ûqpv
ÙÜÆ í× æqÞpì¾ éÃÏd ÙOvk ok

Elaahi men basouzem messe raghoun
Me re tane nazenin noumze-daaroun
Me re tane nazenin noumze girme
She das angoushtere firouze girme
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÜëßÛ o êoCq M Ý× íçÓC
ÙÜëßÛ o íñClV Ý× íçÓC
ÙÜëßF o íñClV éG×Dh éÊC
ÖpìØF pv ÍDF M DvC ÝìØç

ÙÜìGÛ CpN íÛßFq íèÎC
ÙÜìGÛ Co ÚCpWç íèÎC
lëk ÙçCßh íñClV pÊC
ÖpìØF PzߺA ok ÚßÜÆC Ùç

Elaahi men te zaarire navinem
Elaahi men jedaaeire navinem
Age khambe jedaaeire bavinem
Hamin esa te baal sar bamirem
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éwwç ÈìVÈìV éÜhP¡J ÖC
éwvk E oDËìv ÝìÛqDÛ oDë Ö
ÓDF í×p¿F lG×k o oDËìv
CpØç M Clh piF íñDZ DONC

PvC ÈìV ÈìV Cl¤ D× éÛDh «Dìd ok
Pvk ok oDËìv ÙÜìÛqDÛ oDë
éÛDh D×p¿F qClÜìF oÞk Co oDËìv
ßN ³¾Dd Clh Þ yßÜF êDZ Èë

Ame peshte khene jik-jik hasse
Me yaar naazenin sigaar be dasse
Sigaare dembade bafermi baalaa
Etta chaaei bakher Khedaa te hemraa
 
 
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz Ùç "ÚßFpè× oCpF" "ÝìÛqDÛ oDë Ö" êDWF ÖÞk ´p¥×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o k ßÊ o ÙÏN DONC éÏ× ÖC
o k Þk ÍDG×k CqoÞ Ìv pìJ
o DÇÛßV Ö ÝvpF DëClh
o CqoÞ o pìJ éÛrF ÈN-gDz DN

lGϬ í× P¿V ÚCßV ækD× ÞDÊ D× éÏe× ok
PvÞC íJ ok pìJ pÛ ÞDÊ
ÚDvpF Cp× ÚCßV pÛ ÞDÊ DëClh
lÛCoDOF gDz ÅßÛ DF Co pìJ pÛ ÞDÊ DN

Ame male etta talem re goudare
Pire sage verzaa dembaal-dou dare
Khedaayaa baresen me jounekare
Taa shaakh-tek bazene pirre verzaare
 
 
æpËÜzÞo
ælìñCrÛ éÎDv Þk ækD× ÞDÊ :ÙÏN
ækD× ÞDÊ ÚlìGϬ P¿V :Ýìñk ßÊ
æoDèF Þk pÛ ÞDÊ :DÇÛßV
¤ ¤ ¤ ¤ ¤


éÜNDìh DWìÆ DNk éÏ× ÖC
éNCßÛEA DONC A lÜÂ DONC
ÙñßòF êlÜ pv éÛßFp E
éNDGÛEA ÚßØç Ý× oDë éÆ

lÜOwç «Dìh pOhk DN Þk D× éÏe× ok
MDGÛ gDz êpËëk lÜ ÐS× íÇë
Öß¡F lÜÂ ÐS× êCl¾
PvC MDGÛEA ÐS× éÆ PvC ÚDØç ÖoDë

A me male deta kijaa khayyate
Etta ghand aa etta aabe-nvate
Be gherboun sare ghandi baouem
Ke yaare men hamoun aabe-nevaate
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o oDëk éÏ× éØz éÏ× ÖC
o o Dh DV DWìÆ éØz DÇëo ÖC
o DÜÛ DFDF éÛÞ ÝëßF ÝëoßF
o o D×C ÚkDç A ÝÜÆDç uÞoA

PvClìJ D× éÏe× qC DØz éÏe×
PvDØz pOhk ÄzDµ D× pwJ
lìÛDvpF ÖDìJ yokD× Þ olJ éF
lÜçlF D× éF Þ lÜÜÆ uÞpµ Co ÞC

Ame male sheme male diaarre
Ame rikaa sheme kijaa jaa khaarre
Bourin bavin vene baabaa nenaare
Aarous haakenenaa haaden emaarre
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØëlÛ ooDë y æqÞo ÝZ Þp×C
éØëlÛ ÐÎDh éÛpN ,Àϵ qßv
ÚßFDìF ok ÍDh éÛpN ,Àϵ qßv
ÚÞkDÛ oDë ælÛÞlÛ p× olÂ

ÖCælëlÛ Co ÖoDë éÆ PvC qÞo lÜZ
ÖCælëlÛ Co éOvoßÛ ÉpF ,rGv Àϵ
ÚDFDìF ok éOvoßÛ ÉpF ,rGv Àϵ
lÛCk íØÛ ÚCkDÛ oDë Cp× yqoC

Emru chan rouze she yaarre nadime
Souze alef, tarne khaalle nadime
Souze alef, tarne khaal dar biaboun
Ghadre mere nadounde yaare nadoun
 
 
æpËÜzÞo
éOvoßÛ ,æqDN :éÛpN
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×oClÛ ÓÓ Ý× æqÞo ÝZ Þp×C
é×oClÛ ÓDF êéÏ× qC oßh
æo DWìÆ íÏØÎDF ÝëßF ÝëoßF
æo DØz ÐwÛ éÛrF ÚÞClh

ÖoClÛ ECßh éÆ PvC qÞo lÜZ
ÖoClÛ pGh ÓDF éÏe× qC
lìçk ÖDìJ ÓDF éÏe× pOhk éF
lÜÆ kßFDÛ Co DØz Clh

Emru chan rouze men laalaa nedaarme
Khaver az maleye baalaa nedaarme
Bourin bavin baalmali kijaare
Khedaavan bazene nasle shemaare
 
 
æpËÜzÞo
?CpZ .PvC pìÊÙ¡Z êldDN íÛColÛqD× êDçéÛCpN ok ÖDÜzk Þ Ýëp¿Û
¤ ¤ ¤ ¤ ¤


oDG×C éG×q Ý× û o éGØJ ÍDw×C
oCÞDØv íO¿Û éOÆk Ek ÍDw×C
yßV ÖoDìF yßV û oCÞDØv íO¿Û
yßç ÖoDìF yßç ækpÇF ¢º DWìÆ

ÙÜÆ í× oDGÛC Co ÍDw×C éGÜJ
PvC ælz EDF íO¿Û oÞDØv ÍDw×C
ÖoÞA í× yßV Co íO¿Û oÞDØv
ÖoÞA í× yßç éF kpÆ ¢º pOhk

E msaale pambere men zambe embaar
Emsaal dab dakete nafti semaavaar
Nafti semaavaare joush biaarem joush
Kija ghash bakerde housh biarem housh
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íWÛpF ÐÃÜ× éOÆk Ek ÍDw×C
íz éÜÆ koßhkoßh éÛlÛß× PÊPÊ
í¡hDÛ koßh é¿Æk íèÎC
íz ÝÜÆDç PÊPÊ ÚpìØF koßhkoßh

lz EDF íWÛpF ÐÃÜ× ÍDw×C
lÜÜÆí× pçßz DçÈZßÆ ,lÜÛD× í× DçÉorF
lO¿ìF DçÈZßÆ ÚDV éF §p× íèÎC
lÜÜÆ pçßz DçÉorF lÛpìØF DçpNÈZßÆ

Emsaale dab dakete manghel berenji
Gat-gat moundende khurd-khurd kene shi
Elaahi dakefe khurde naakheshi
Khurd-khurd bamiren gat-gat haakenen shi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÜëßF EDOçD× Ý× o ßz êß¡×C
ÙÜëßF EDO¾C o ídCߤ Ckp¾
ÙÜëßF kCqA ÐÊ DONC o oDë y
ÙÜëßF kD×Ck o lh uÞoA æoÞ

ÙÜÆ í× ÞqoA íFDOè× Co H¡×C
íFDO¾A Co Ckp¾ fG¤
ÙÜÆ MDÂÔ× éÛCkCqA Co ÖoDë
ÙÜÆí× ÞqoA kD×Ck Co kßh Þ uÞpµ Co ÞC

Emshouye shou re men maahtaab baviinem
Ferdaa-sevaahi re eftaab baviinem
She yaar re etta gel aazaad baviinem
Vere aarous khed re daamaad baviinem
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖÞk PìF
ÙÜëßF ECph éÜh o ÚßÜØzk
ÙÜëßF EDh ok o pGÎk ÚDV y

ÙÜìGF ECphéÛDh Co ÚDÜØzk
ÙÜìGF ECßh ok Co ÖpGÎk

Deshmenoon re khene kheraab bavinem
She jaane delbar re dar khaab bavinam

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ßFíòF ÍDv Èë éwvÞ ßz êß¡×C
ßFíòF ÍÓ éÆ ßFyDÆ ÔN ß¡×C
ÌÛÞ ßFkpÇÛ ÌÛÞ ßFyDÆ ß¡×C ÔN
ÌÜNÍk ÙìñßFíÛ DÛDV pGÎk DÜ×

lì¡Æ í× Í߬ ÍDv Èë H¡×C yDÆ
lz í× ÍÓ uÞph H¡×C yDÆ
lÛCßh íØÛ uÞph H¡×C yDÆ
Ùëlz íØÛ ÌÜOÎk ÙÜìÛqDÛ oDë Þ Ý×

Emshouye shou vesse yek saal baiibou
Emshou telaa kaashbou ke laal baiibou
Telaa emshou kaashbou vang nakerbou vang
Menaa delbar jaanaa naiiboueim deltang
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖÞk PìF
ßFíòF oD¿Û M ÍrÜ× Ö ß¡×C
ßFíòF ÍDF M Ýëpv Ö ß¡×C

lz í × ßN oD¿Û ok ÖpOwF
lz í× ßN ÚDOvk ÙÜìÎDF

Emshou me menzel te nefaar baeibou
Emshou me sarin te baal baeibou

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

oDë Ö éÛlÛß× æo íNíN oDÛC
oDë Ö éÛlÛß× æo íÎCÙ¡Z êÞC
oDë Ö éÛlÛß× æo ídCߤ íz
oDë Ö éÛlÛß× æo íçÓC oßÛ

PvC oDÛC é¾ßÇz éìGz ÖoDë
PvC íÎC éØ¡Z éìGz ÖoDë
PvC kCl×DF ÙÜGz éìGz ÖoDë
PvC íÛDØvA EDèz éìGz ÖoDë

Enaare titiyere moundene me yaar
Ouye cheshm aalire moundene me yaar
Sheye sevahire moundene me yaar
Noure elaahire moundene me yaar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜìv Ö êoCÞ êíNíN oDÛC
éÜìÆ P¡× Ík ,éG×oCk ÝN éwh
éÜì¡ÜØç Ö DVÞo gpv Eßv
éÜì×q DÇO× ,ÚßØvA UCÞk Ö

PvC oDÛC é¾ßÇz ÚßZ ÖCéÜìv
PvC éÜìÆ qC pJ ÙÎk ,éOwh ÙÜN
PvC Ý× ÖlØç ÌÜçDGz æoDOv
PvC Ý× ¢ÎDF Ýì×q Þ ½DeÎ ÚDØvA

Enaare titiye vaari me siine
Khasse tan darme, deel mashte kine
Soube serkhe Roujaa me hamneshine
Me douaaj aasemoun, metkaa zamine
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íWÜÆ ÖoDÆk o Cpe¤ ÚÞlÛC
íO¡× éÜwwç ÚßÆDWìÆ ÍDw×C
ívÞpµ ßØF úC ClhlÆ é×C
íW×oC ßØF pv yÓ ÌÜÏJ

ÖoDÇF lWÜÆ Co pìËFA ¢ìJ Ýì×q
lÜOwç yßJÈìz ÍDw×C ÚCpOhk
l×A ívÞpµ éF D× êClhlÆ
l×A ÌÜÏJ ézÓ pv í»ìN éVßV

Endoune saraa re haakenem kenji
Emsaale kijaakoun hasene mashti
Ame kadkhedaa oo bemou arousi
Palenge laashe sar bemou armeji
 
 
æpËÜzÞo
´oCr× êoDìFA êCpF ÚCoDF EA æpìhm êCpF ÈZßÆ lv ,pìËFA :ÚÞlÛC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éOìòF íÏÊ éØvlÛßiF ælÛC
éOìòF íÏN o êoÞ-oÞ æCo
ézDN éG×q oßN o êoÞ-oÞ æCo
ézCÞ Úßv éF é×oÞ ok o DWìÆ

P¾pÊ ÙëßÏÊ ÖlÛCßh qCÞA olÃÛA
PwF oDh Co XÆ æCo
ÙÜÆ í× qDF é¡ìN Þ pGN DF Co XÆ æCo
ÙëDFo í× ÝìçDz ÐS× Co pOhk

E nde bakhoundesme gali baite
Raahe var-varire tali baite
Raahe var-varire tour zambe taashe
Kijaa re dar varme be soune vaashe
 
 
æpËÜzÞo
éÆ íçCo ,ælz ælìFßÆ íçCo) æCo-éO×k ,êoÞ-oÞ êDV éF ÖÞk oCÞ PÎ ok
ÀÏOi× êDçDOvÞo Þ pèz ÖDÛ Þ (PvC êoDµ Dç íÜOvo qC kDëq P¡ÊpF Þ P¾o
.PvC æl×A rìÛ
:lz ælìÜz rìÛ pëq éÛDGϬÙìÏwN ÐÇz éF ÖÞk í×qo PìF
íÏN EDdD¤ æpìØF íçÓC
íÏJ oDë y ÖoßF éO¡Û æp×

kßz kßFDÛ oDh HdD¤ íèÎC
ÖÞpF ÖoDë ¢ìJ kClÛ æqDVC

Elaahi bamire saahaabe tali
Mere neshte bourem she yaare pali

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÙÂo E ÙÂo Ý× ÖlÛßiF ælÛC
ÝËÎ ÙÜÆk o éÛÞk ívÞoA
Ùϵ uk DF ÝìÜ×ßØÎCpì×C
Öl¢h ÝñßF kD×Ck uÞoA é×C

ÙÛCßiF ÚßÊDÛßÊ qCÞA
ÖrëpF P¡N ok ÝOwz êCpF Co ívÞpµ XÛpF
(´) ÝìÜ×ßØÎCpì×C Dë
lÜzDF ÖlÂyßh D× kD×Ck Þ uÞpµ

Ende bakhoundem men raghem be raghem
Aarousi dounere dakenem lagen
Amirel-moumenin baa dase alem
Ame aarous daamaad bouen khesh-ghadem
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ùz éØì¡ÇF Ùz éØìF Ð× o pìËÛC
ÙZ é×íF DV M éØìF éZÞ ækoßh
ÙçpF ÞrF o Úßì× é×C xÆ pç
ÙÆ æÞßF p×ßµ éÛÞ ÝNXÜJ ÄÃd

ÖkpÆ lzo ;ÖkßF oßËÛC éhDz
Ölz PvÞk ßN DF éÆ ÖkßF ÍDvkph
PhClÛC íñClV D× ÝìF xÆ pç
kßz ÙÆ ypص ÝNXÜJ Äd éF

Angoure mal biime sham bakshiime sham
Khoude vache biime te jaa baiime cham
Har kes amme mioun re bazou barham
Haghghe Panj-tan vene oumer bavve kam
 
 
æpËÜzÞo
oßËÛC éhDzpv :Ð×
ÚkpÆ lzo :Ýòì¡ÇF Ùz
Úlz lÜ×éÂÔµ ,Úlz oßV :ÝìF ÙZ
.lz ælìÜz rìÛ (£) lØe× Dë , D¨o æDz ,ÝNXÜJ êDV éF ÖoDèZ oCÞ PÎ ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækpÆDç ßìv o ßÆ ßØF oÞC
ækpÆDç ÞC o A½oÞ ßØF yoCÞ
ækpÆ Dç ßèÆ Ík Ö UpËÛo
ækpÆDç ßz qÞo Ö ÚßØ¡Z ßìv

kpÆ æpìN Co ÚDOwçßÆ l×A pFC
kpÆ EA Co Dç½pF ÚCoDF
kpÆ kßGÆ Co ÙÎk yDÃÛ
kpÆ æDìv Co ÖoDÊqÞo ÚDØ¡Z æDìv

Aver bemou kou re siyou haakerde
Vaaresh bemou varfaa re ou haakerde
Rangerej me dele kahu haakerde
Siyou cheshmoun me rouze shou haakerde
 
 
æpËÜzÞo
,lÛq í× ækpJ pF ÀÏOi× êDç ÌÛo éÛCpN ÝëC ok éÆ ízDÃÛ ,yDÃÛ :UpËÛo
.PvClh kCp×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o ßÆpv lÜFDJ éOìF oÞC
o Þo êéÏ× é×C éNíF Dì×
o ßZ xvk A ÌÜìÎ A uk ÖqDÜF
o ßz êß¡×C ÖoßF ÍrÜ× éÛÞ

lÛDzßJ Co lÜFDJ æßÆ éÏ pFC
P¾pÊ pF ok Co D× éÏe× é×
Öß¡F PvlFßZ Þ DJ ,Pvk êCl¾
ÙvpF éÛDh éF lëDF H¡×C

Aver baite Paabande sar-kou re
Miyaa baite ame maleye rou re
Benaazem das aa ling aa dasse-chou re
Vene menzel bourem emshouye shou re
 
 
æpËÜzÞo
æßÆ ÖDÛ :lÜFDJ
Úlìvo l¥Ã× éF :ÚkoßF ÍrÜ×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÜëßF ÍÔç o æD× éO¡Û oÞC
ÙÜëßF oDh o oDë y éO¡Û ÝØzk
ÙÜëßF oDiÛ æpN ÝØzk ÓC
ÙÜëßF ÍDv Èë pص ÍDv l¤ M

ÙÜìGF Co ßÛ æD× PzCnËÛ pFC
ÙÜìGF pìv Co ÖoDë PzCnËÛ ÝØzk
ÙÜìGF oDØìF CpN ÝØzk êC
ÙÜìGF ÍDv Èë Co PÎDv l¤ pص

Averserishe gerden daarne me delbar
Orshem mekna bofte dingoue she sar
Kheda dounde ke me dele armoun hamine
Khou haakenem men khou, te sineye sar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pGÎk Ö éÛoCk ÚkpÊ ¢ëpvoÞC
pv y éñßËÜëk éO¿F DÜÇ× ÙzoÞC
éÜìØç Úß×oC Ík Ö Å ælÛÞk Clh
pv êéÜìv M ,ßh Ý× ÙÜÆDç ßh

koCk Ù¡ëpFC ÚkpÊ ÖpGÎk
koCk pv pF Ù¡ëpFC êpvÞo
PvC ÝëC ÙÎk êÞqoA éÆ lÛCk í× Clh
ÙFCßiF MCéÜìv êÞo

Averserishe gerden daarne me delbar
Orshem mekna bofte dingoue she sar
Kheda dounde ke me dele armoun hamine
Khou haakenem men khou, te sineye sar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o ß× pv M é×íF ÄzDµ ÍÞÞC
o ÞpFC úC ¢Z é×íF ÄzDµ Ùëêk
o ßWV P¿V é×íF ÄzDµ Ùëív
o ßh úC MCm M é×íF ÄzDµ ÖoDZ

Ölz Mpv êß× ÄzDµ ÍÞC
Ölz ßN êÞpFC Þ Ù¡Z ÄzDµ ÖÞk
Ölz ßN ÚDOwJ Þk ÄzDµ Ößv
Ölz ßN êßh Þ ÄÏh ÄzDµ ÖoDèZ

Awwel aashegh baime te sare moure
Deiyem aashegh baime chesh o abroure
Seiyem aashegh baime jefte jejoure
Chaarem aashegh baime te zaat o kloure
 
 
æpËÜzÞo
:éÏØV qC ,koCk ÀÏOi× oDìwF êDç íñßÊqDF éÛCpN ÝëC
o Þo úC ÌÛo M é×íF ÄzDµ ÍÞÞC
o ÞpFC úC ¢Z é×íF ÄzDµ Ùëêk
o ßh A ÄÏh ÚÞC é×íF ÄzDµ Ùëív
o ßWV P¿V ,Ý× ÖonËF íOZ

Ölz PëÞo Þ ÌÛo ÄzDµ ÍÞC
Ölz ßN êÞpFC Þ Ù¡Z ÄzDµ ÖÞk
Ölz ßN ÁÔhC ÄzDµ Ößv
ÙÜÆ pF Ík PÛDOwJ Þk qC éÛßËZ

Awel aashegh baime te raang o roure
Deiyem aashegh baime chesh o abroure
Seiyem aashegh baime oun khegh aa khoure
Men cheti begzerem jefte jejoure
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éñÞpFÞo Ö íñDwvC M éV ÚÞC
éñßèÆ okDZ lÂoDZ éGvC pv M
éñÞok íÃzDµ ÝëC ÙÛÞk éÊC
éñÞpÊ ÚDV Ö ÅDëpN ÍDiS× Èë

êCækDOwëC Ý× êÞpFÞo
êoCkpF ok íFA okDZ Þ lì¿v êpvÞo
PvC ¹Þok D× Ä¡µ éÆ ÙÛClF pÊC
PvC ÅDëpN ÍDÃS× Èë ÞpÊ ok ÙÛDV

Oun je te essaaei me rouberoue
Te sar esbe chaarghaad chaader kahoue
Age dounem in aasheghi deroue
Yek meskhaal teryaak me jaane geroue
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoDëk ÚÞpèN íO¡ìÛM éV ÚÞC
æoCßv ÚDhpv A pwJ EDFoC
æoD®ÂoD®Â ÌÜ¡¾ pØÆ éÛÞ
æoDÜÆ éÛoDÛ éÜìÆ Ík Ö

PvC ÚDëDØÛÚCpèN ,íOw¡Û DWÛA
PvC oCßv lì¿v HvC EDFoC pwJ
PvC oD®Â ÌÜ¡¾ ypØÆ
PvC ÚCpÇìF Ý× éÜìÆ

Oun je te nishti Tehroun diyare
Erbaabe peser aa serkhaan sevare
Vene kamer fesheng ghetaar-ghetaare
Me deele kiine narne kenaare
æpËÜzÞo
ÌÛo lì¿v HvC : ÚDhpv
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld oDVDÂ ÚCoÞk
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚÞpèN oD®Â éÛCok DV pv ÚÞC
ÚßFp éÛÞ Ý× ,éO¡ìÛ oDë Ö ßÏV
Öß»J Ö oßF Clh æpN p¾ßz
ÚßNDÛ Ík é×oCk éwh ÝN

lëA í× ÚCpèN ÚpN ßv ÚA qC
Ößz ¢ëCl¾ ,PvC éOw¡Û ßÏV oDë
ÚDvpF Cp× ÖDìJ Clh éF CpN ælÜÛCo
ÖoCk ækoqA íÎk Þ éOwh íÜN

Oun sar jaa darene ghetaare Tehroun
Jelou me yaar nishte, men vene gherboun
Shoufer tere Khedaa baver me peghoum
Tane khase daarme deele naatevoun
 
 
æpËÜzÞo
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld g 1312 qC xJ ætëÞ éF ,êßÏèJ ÚCoÞk qDºA
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
PÏÇìvoßNß× éÛCok DV pv ÚÞC
Mpº E oDë æoAßv pv éÛÞ
PFpº pèz E éÛßz Dwwç oCßv
PÂD¬ é×oClÛ o íñClV ælÛq

lëA í× PÏÇìvoßNß× ßv ÚA qC
PvC oCßv Ý× êD¾ÞíF oDë
kÞo í× PFpº pèz éF Þ PvC oCßv
ÖoÞA íØÛ PÂD¬ Co íñClV-ælÛq

Oun sar jaa darene motorcyclet
Vene sar soaare yaare begheret
Sour hassaa shoune be shahre ghourbet
Zende-jedaaei re nedaarme taaghet
 
 
æpËÜzÞo
Co ÚA ¢ëCpv ÚD×q ÚCßN í× éÛCpN ok ækpØzpF í×DvC éF éVßN DF
.kq uld êßÏèJ ÚCoÞk
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛoCk æqCÞok ézéÜÆ æpv ÚÞC
éÛoCk ærغ pv ézéÜÆ DWìÆ ÚÞC
éÛoCk æqDN í× ßØF ÖßGØç ækoßF
éÛoCk ær× Y ÝOiF oÞ éÛÞ

koCk æqCÞok éÆ PwìÆ éÛDh ÚA
koCk qDÛ éÆ PwìÆ pOhk
koCk ECkDz êß× ækpÆ ÖDØd
koCk íNnÎ éZ ÚlìFCßh ÞC DF

Oun sere keneshe darvaaze darne
Oun kija keneshe sar ghamze darne
Bourde hamboom bemoo mi taaze daarne
Vene var bakheten che meze daarne
 
 
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF Ößv oCÞ PÎ
éÛoCk æqDN í× Þ éww¡F o pv
koCk Àì®Î êß× Pwz Co pv
Sare bashesse ve mi taaze daarne

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éØìF éwvÞ M éØìF û Å olÊÚÞC
éØìvo æÞ M éØìZ o ézßÛÞ
éØëlF o íñD¾Þ íF M DvC
éØì¡ÇF o ÙëoD× êézßÛÞ

ÖkDOvp¾í× ßN êCpF ÖlìZ í× éÆ é¡¿ÜF
ÖkpÆ í× íÊlÛq ßN p¬Dh éF oDÊqÞo ÚA
Ölëk CpN íñD¾Þ íF éÆ ÚßÜÆC
ÖkpÆ ÝÆ é¡ëo Co é¡¿ÜF

Oungeder ke bime tevesse bime
Vanoushe re chime teve resime
Esaa te bivefaaei re badime
Vanousheye marim re bakeshime
 
 
æpËÜzÞo
é¡ëo ,éNßF ÝF:ÙëoD×
ÚkpÆ ÝÆ é¡ëo ,ÚlÜÆ é¡ëoqC :Ýì¡ÇF Ö ÙëoD×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
DÇÛßV oDhyCÞ éØìF û Å olÊÚÞC
Cßç é×Ck o éÜF DV û gDz û y
CqoÞ û pìJ Ý× é×íF û Å DvC
ClF æpç gDz ,éñÞrF ÈN û Ök

ÖkßF oßhyCÞ Þ ÚCßV pÛ ÞDÊ éÆ æDËÛA
ÖlìzDJ í× Cßç éF Co ÅDh ÙhDz DF
Ölz êpìJ êCÞqoÞ éÆ ÚßÜÆC
ækpÆ æoC ÙëDçgDz ,ælëpF Ù×k ÅßÛ

O ungeder ke bime washkhar jonekaa
She shaakhe-jaa benere daame hewaa
Esaa ke bayme men pire verzaa
Deme tek bazoue, shaakh hare bedaa
 
 
æpËÜzÞo
ÍDv 3 pëq ÚCßV pÛ ÞDÊ :DÇÛßV
qC Þ lëÞo í× ÚDOhok pF éÆ PvC íçDìÊ .PvC Àϵ íÜ·× éF P»Î ok :yCÞ
.kßz í× ækD¿OvC éÎDvßÊ Þ ÞDÊ ÅCoßh êCpF .lÜÆ í× éën»N DèÛA éÜN

"CqéÊßÊ xìJ ælÛq ÈN gDz p×" Moߤ éF ÖoDèZ PìF
l¡Æ í× éÛDz Þ gDz ÙëCpF íÛkp× éÎDvßÊ

Mere shaakh tek zande pise gogezaa
lì¿v Ök Þ íÛD¡ìJ pÛ ÞDÊ (kachel) ÐaÆ "oDhyCÞ" êDV éF PwiÛ oCÞPÎ ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÜÜÊ é×kpÆDç o Ýì×q oßë ÚÞC
ÖkA kl DN éñßØF ok ÙÜÜÊ
Ökp× Hëpº - ?ÖoíF o íÆ pëDÆ
ÙÏN xw× pv - ?éÛoDë íÆ o oDçDÛ

ÙOzDÆ ÖlÜÊ Co kÞo êßv ÚA Ýì×q
lz ÚDwÛC l êlÜÏF éF ÖlÜÊ
Ökp× qC - ?ÖpìËF ÈØÆ éÆ qC
¬D¡Û DF oDë - ?koÞA í× oDèÛ éÆ

Oun youre zamin re hakerdme gannem
Gannem dar bemoue taa ghade aadem
Kayer kii re bairem? Gharibe mardem
Nahaare ki yaarne? Sar mase talem
 
 
æpËÜzÞo
Ùç (lì¡Æ l ,lì¡Æpv) "éì¡ÇFpv" éñßØFok êDV éF ÖÞk oCÞ PÎ
.lz ælìÜz
.lz í× ækCk xJ êpëDÆ .lz í× ækCk kr× pOØÆ éOznÊ ok ÈØÆ :pëDÆ
ÚCßN ,êoÞoDF ,íÊlÛqpv ,«D¡Û lëDz ,ælìñCrÛ ,oDèFÞk ÚCßV ÞDÊ :ÙÏN
.lzDF oDë Þ ÙÏN éìG¡N éVÞ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤

E

éOÆk êDçêDç o éÏ× êÓDF
éOÆk CÞ o éÎk XÜìF qßv
éOÎ ÖoíF o éÎk XÜìF qßv
ækÞ ÖoíF o DWìÆ ¢Z ßìv

lz ßçDìç ÓDF éÏe× ok
l×A kDF rGv oCrìÎDz ok
ÙÛrF éaºDF rGv oCrìÎDz ok
ÙÜÆ ÚDØè× Co Ù¡Z éìv pOhk

Baalaaye malere hai-hai dakete
Souze binje dele re vaa dakete
Souze binje dele re bairem late
Siyou cheshe kijaare bairem vade
æpËÜzÞo
.PvC ÚA ælìèÆ DÇOÎ ,éµor× ,éaºDF :éOÎ
.MkCoC DN éÂÔµ qCpFC ,ÚkpÆ ÚDØè× :ÝOìF ækÞ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤


éìòF ÚÞßV DìÛk ßØF oDçDF
éìòF ÚÞlÛC ÍrÜ× ,ÞlÜÆ ÌÜìÎ Ö
éìòF Ößz A PzDZ Ö íÎDh ÚßÛ
éìòF ÚßFpè×DÛ ÈϾ A gpZ

lz ÚCßV DìÛk l×A oDèF
lz ÚClÜGFA ok ÙÎrÜ× ,ßÎCq pJ ÙëDJ
lz íÎDh ÚDÛ ÖoDèÛ Þ ÖDz
lz ÚDFpè×DÛ oDÊqÞo

Baahaar bemou denyaa jevvoun baeiye
Me ling kandu, menzel endoun baeiye
Noune khaali me chaasht aa shoum baeiye
Charkh aa falek namehreboun baeiye
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÖpìØF Ý× ,¢Ø¡Æ rGv o oDçDF
ÖpìØF Ý× ,¢ìJ æpv ßØF oDë Ö
ÖpìØF Ý× ,¢ëo A pv éØNíÛ æoÞ
ÖpìØF Ý× ,¢ëÞok Þ éìF éË×

ÖpìØF Ý× ,oDèF rGv ¢Ø¡Æ
ÖpìØF Ý× ,l×A D× éÛDh «Dìd éF ÖpGÎk
ÖpìØF Ý× ,ÙO¾pËÛ ÐëßeN Co ÞC
ÖpìØF Ý× ,kßF ¢ëÞok ÞC pË×

Baahaare sabze keshmish men bamirem
Me yaar bemou sere pish men bamirem
Vere naitme sar aa rish men bamirem
Mege biiye ve darvish men bamirem
æpËÜzÞo
ÚkoÞA EDwd ÖkA ,ÝO¾pÊ ÐëßeN :ÝOìF ¢ëo A pv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜëpz ælÜZ ßz ÐÆ o oDçDF
?éÜìØÆ ær×ßÛ êqDF ær×ßÛ ÖoßF
éÜìÛqDÛ Ö xh oÞ oDÜÆ
éÜëpv éÛÞ ¢ÎDF pJ ÚßØç

PvC Ýëpìz éZ oDèF æDNßÆ êDç Hz
?PwìÆ Ökr×DÛ ,ÖÞpF kr×DÛ oClëk éF
PvC Ý× ÝìÛqDÛ lFCßh í× Ý× oDÜÆ
koCk pv pëq pJ ¢ÎDF éÆ ÚDØç

Baahaare kele shou chande sherine
Bourem noumze-baazi noumze kemine
Kenaare vare khes me naazenune
Hamoun pare baalesh vene sarine
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÖpìØÛ Ý× æoCqéÎÓ o oDçDF
ÖpìØÛ Ý× æoDÆ Ð¥¾ ÚßwwFDN
Úßww×q Mß Ý× éGØÆ ÙV rìòJ
ÖpìØÛ Ý× yoCÞ úC ½oÞ Úßww×q

ÖpìØÛ Ý× PvC oCqéÎÓ Cpe¤ oDèF
ÖpìØÛ Ý× PvC êqoÞD¡Æ oDÆ PÂÞ ÚDOwFDN
ÖpìØÛ Ý× ÙÜÆ í× æpìhm Co ÚDOw×q éÂÞmA Ý× rìñDJ
ÖpìØÛ Ý× PvC ÚCoDF Þ ½pF ÚDOw×q

Baahaare laalezaare men namirem
Tabesson fasle kaare men namirem
Paeiz jam kembe men ghoute zemessoun
Zemessoun varf oo vaaresh men namirem
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖoDèZ oCÞPÎ
ÖpìØÛ Ý× PvC jë Þ ½pF DV éØç ÚDOw×q "ÖpìØÛ Ý× æoDv jë Úßww×q"
(Zemessoun yakhe saare men namirem)

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

æoDh ælÜZ EDO¾C éçD× oDçDF
æoDÆ ÍÞÞC éëíF æD× oDçDF
æo oDV éGØJ êCpF ÖqDµ oDë Ö
æoDçDÛ A PzDZ éÜ× évpº A Ùº

PvC ¢iF MnÎ éZ oDèF EDO¾A
PvC êqoÞD¡Æ oDÆ qDºA oDèF
kÞo í× éGÜJ éµor× éF ÖoDë
PvC Ý× ÅCoßh 饺 Þ Ùº

Baahaare maahe eftaab chande khaare
Baahaare maah baiye awele kaare
Me yaar aazem beraaye pambe-jaare
Gham aa gherse mene chaashy aa naahaare
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íOzßÊ rìòJ ,Ö æoÞ o DçDF
íO¡Æ éÛClç o pGÎk ÚDV Ö
éÜF ækoDìF P¡J ,íO¡Æ éNíF
éÛÞ ¢h DV Ùëk éÛÞ Ík Ö

PvC Ý× rìëDJ íOzßÊ ,oDèF æpF
kpìÊ í× íO¡Æ Örërµ oDë
kq Ýì×q Þ P¾pÊ íO¡Æ
koCk ¢Noߤ qC évßF ußç ÙÎk

Bahaare vare me paeize goushti
Me jaane delbare hedaane keshti
Baeite keshti pesht biaarde beneh
Me dele vene dime jaa khesh vene
æpËÜzÞo
½p¥× Dë yÞp¾ êCpF lÜÜÆ í× oCÞpJ ÚCoCl×Ck éÆ êlÜ¿vßÊ :íOzßÊ
.ÚDOw×q Þ rìëDJ ok í¥iz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
évol× kpÊDz ,æoÔF o oCpF
évlÛßiF uok æqCÞk uÔÆ
æqß¾Þo æßÛ éG×q Clh Clh
ær×ßÛ y æoíF o DWìÆ ÌÜ¡Â

Öß¡F PvC qß×A¢ÛCk éÆ ÖokCpF êCl¾
lÛCßh uok uÔÆ ækqCÞk
kß¡Û ko ÙçCßh í× Clh qC
kpìËF kr×DÛ Co DGëq pOhk

Beraare belaare, shaagerd madrese
Kelaase devaaze dars bakhoundese
Khedaa-khedaa zambe nave rofuze
Ghashenge kijaare baire she noumze
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoÞlF éhpZ éìF oAßv oCpF
æo ßÏV ÝëoíF D¨pçDz éF DØz
æo ÞC ¢Z Ö ÝëoßF éÛßØÛ
æo ßÏV gpZ ælÛkoDÊk ÙÇÏF

lÛq í× oÞk éhpZÞk DF ÖokCpF
lìÜÆ ¢¿ÂßO× Ùçk í× Ùw (´) D¨o ÖD×C éF Co DØz
lëpGF Cp× ÈzC
lÛCkpÊpF Co éhpZÞk lëDz

Beraar souaar baiye charkhe bedoure
Shema be Shaahrezaa bairin jeloure
Nemoune baverin me cheshe oure
Balkoum degaardende charkhe jeloure
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
p éëíF DV Ö pGÎk éØvßÜ¡F
pçq é¡ìz DONC ÖoíF oCqDF ÖoßF
pv Ù¡ÇF pv ÚDÇvC ÙÜÆk
pGÎk Ä¡µ E o DìÛk éG×DiÛ

kpÆ pè Ý× qC pGÎk ÖlìÜz
ÖpiF pçq é¡ìz Èë oCqDF qC
ÙzßÜF ÖrëpF ÚDÇOvC ok
ÙçCßh íØÛ pGÎk Ä¡µ ÚÞlF Co DìÛk

Beshnouseme deelbar me jaa baiye ghar
Bourem baazaar bairem etta shishe zahr
Dakenem eskan sar bakeshem sar
Nekhambe denyare be eeshghe deelbar
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÎDÃS× DONC ÝN Ö éOÊ DÇaì× ÐGÏF
éÎDìh úC pǾ oCrç ÝN éÎDÃS× Ö
æoCkp× Þ íÃzDµ ækpÇÛ xÆpç
éÎDØØd ÈϾ Þ éñßñk ÖC ÍDv l¤

ÖoCk ÚqÞ ÍDÃS× Èë lëßÊ í× ÐGÏF
PvC ÍDìh Þ pǾ oCrç Ý× íÎDÃS× Èë ÝN
PvC oCkp× l¡Û ÄzDµ xÆpç
PvC oDÊqÞo ÍDØd ÞC ,lÜÆ pص Ùç ÍDv l¤

Belbele michkaa gete me tan etta mesghaale
Me mesghaale tan hezaar feker oo khiyaale
Har kes nakerde aasheghi ve merdaare
Sad saal em daoue ve faleke hammaale
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛoCk Ùº o Ö ÞpwÛ !DÇaì× ÐGÏF
éÛoCk ÝF o Ö éNíF ÈF fÎD¤ íVDd
oCpF M úC M pv !ÈF fÎD¤ íVDd
oDë Ö DF oClëk æßF æqDN ækDç pv o Ö

ÖoCk Ùº Ý× éÆ ÚCßiÛ !ÐGÏF
kpÆ íÛClÛq Cp× ÈìF fÎD¤ íVDd
MokCpF Þ ßN ÚDV éF CpN !ÈìF fÎD¤ íVDd
kkpÊ æqDN oDë DF ÖoClëk DN ÝÆ kCqA Cp×

Belbele michkaa! nasrou me re gham daarne
Haaji Sale bek baite me re bandaarne
Haji Sale bek! sare te oo te beraar
Me re sar haade taze bave didaar baa me yaar
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×oÔF M Ý× ÞpwÛ !DÇaì× ÐGÏF
é×oCp íF ÄzDµ M xw× ÙÜ×
é×oCk é×ßËÜëk éÏJ ÀÎq pÆ oDë
é×oDÛ æoDZ éG×k ¢h é¾k l¤ qÞo

Ößz MCl¾ Ý× éÆ ÚCßiÛ !ÐGÏF
ÙOwç oCpÂíF ÄzDµ ßN ÐS× Ùç Ý×
ÖoCk лF ok Co oDë ÀÎq
kpìÊ íØÛ ÖCoA ÙÎk qDF ÙvßF í× oDF l¤ qÞo

Belbele michkaa! nasrou men te belaarme
Menem messe te aasheghe bigheraarme
Yaare ker zelf pele dingoume daarme
Rouze sad dafe khesh dembe chaare naarme
æpËÜzÞo
.lëA í× p²Û éF íØël oDìwF éÛCpN ÝëC
?íÛp¥Üë Úp¤DÛ Ý× Ðç .ÙOwìÛ ÝòØ®× Ößv oCÞPÎ éØVpN ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êkpÆDç oClìF o Ö ÚßiÛ ÐGÏF
êkpÆDç oDë ÍDìh A pǾ o Ö
êkpÆDç oDiÛ o Ö oDh ÝN
êkpÆDç ÍDv Èë o pص ÍDv l¤ Ö

êkpÆ oClìF Cp× ÐGÏF ÚCßiÛ
êkpÆ ælÛq Co oDë MCp¬Dh
êkpÆ oDØìF Cp× ÖkßF ÙÎDv Ý×
êkpÆ ÍDv Èë Cp× éÎDv l¤pص

Belbel nakhoun me re bidaar haakerdi
Me re fekr aa khiyale yaar haakerdi
Tane khaare me re nekhaar haakerdi
Me sad saale oumre yek saal haakerdi
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz rìÛ (nasrou) ÞpwÛ "ÚßiÛ" êDV éÛ PwiÛ oCÞPÎ ok
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íÛoCk M o êlÜÏF ÓDF ÝÏF
íÛoCk M o íËÜ¡Â éÏ× ÖC
éOzo ÍD× íËÜ¡Â éÏ× ÖC
éO¡× o DìÛk íÃzDµ M BÜ×

PvDOØç íF Ml ,ÓDFlÜÏF
PvC pì²Û íF D× éÏe× ok ßN íñDGëq
!? PvC Pzo qC D× éÏe× íñDGëq
PvC æqCÞA pJ DìÛk ok D× Ä¡µ

Belen baalaa belendi re te daarni
Ame male qhashengi re te daarni
Ame male ghashengi maale Rashte
Menaa te aasheghi denyaa re mashte
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoßF ÞpFC M ÓDF ÝÏF
æoßè¡× DìÛk íÃzDµ M DÜ×
éÛoClÛ íGìµ íÃzDµ M DÜ×
æok ÍrÜ× éÆ Àd ÚÞoCrç

PvC íñÔ¬ PëÞpFC ÓDFlÜÏF
PvC Ökp× krÛDFq D× Ä¡µ
koClÛ êkCpëC D× Ä¡µ
PvC oÞk ßN éÛDh éÆ Àìd

Belen baalaa te abrou boure
Menaa te aasheghi denyaa mashhure
Menaa te aasheghi eibi nedaarne
Hezaroun hef ke menzel dere
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛßØÆ ÞpFC M ÓDF ÝÏF
éÛß×Dv úC qp× ÞpFC M Úßì×
éÛÞolÛqD× oÞÚÞC Þ Pzo oÞ ÝëC
éÛÞßÛ pìJ ækoßF æpN xÆpç

PvC ÚDØÆ PëÞpFC ÓDFlÜÏF
PvC qp× PëÞpFC ¯vÞ
PvC ÚColÛqD× ßv Èë ÚÔìÊ ßv Èë
kßz íØÛ pìJ P¾pÊ CpN xÆpç

Belen baalaa te abrou kamoune
Mioune te abrou marzou saamoune
Invar Rashta ounvar Mazenderoune
Hakes tere baverde piir navoune
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF Ößv oCk PÎ
ælìÜz rìÛ (PvC ÚColÛqD× ÝìñDJ ÁÔìë ÓDF) éÛÞoqD× ÝìñDJ A æßÆ ÓDF
.lz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
lìØ×ÞC éØOzCk pv M ÓDF ÝÏF
lì¿v ÐÊ Èë éÜh P¡J ÖC
lìØ×ÞC DN l¤ DF ÙÜìaF é×koßF
lìØ×ÞCDÛ é×íF ækoßF CÞ o ÐÊ

ÙOzCk oDìwF lì×C ßN éF ÓDFlÜÏF
lì¿v ÐÊ Èë D× éÛDh P¡J
ÙÜìaF ÐÊ lì×C l¤ DF ÙOvCßh
Ölz lì×CDÛ kpÆ pJpJ kDF Co ÐÊ

Belen baalaa te sar daashteme oummid
Ame peshte khene yek goule sefid
Bourdeme bachinem baa sad taa oummid
Goul re waa baverde baime naaoummid
æ pËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜzÞ DKØÎ éÜh ÍDF lÜÏF
éÜzC EDOÆ DWìÆ êkCqpØz
éÜ¡Û æp× ,éG×q ÈØ¡Z íZpç
éÜ¡Æ æp× ærغ Þ qDÛ éÛÞ

kqßv í× qßvkpÊ ¹CpZ lÜÏF éÛDh ok
lÛCßh í× EDOÆ êkCqpìØèz pOhk
lÜÆ íØÛ æDËÛ Cp× ÙÛq í× ÈØ¡Z éZ pç
l¡Æ í× Cp× yCærغ Þ qDÛ

Belede baal-khene lampaa veshene
Shamerzadi kija ketaab eshene
Har chi cheshmek zambe, mere neshene
Vene naaz o ghamze mere keshene
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÞqDF lÜÏF íÛoCk ÍDF lÜÏF
ß¨Þ íÛpìÊ pv ÝFok lÜÏF
ßO¾C xvk M ÙñßòF íçÓC
ß¨Þ êpìòF ÚßzDØÛ íñCßv

êoCk lÜÏF ÚDOvk
êpìÊ í× ß¨Þ lÜÏF ÚCßëC pF
Ößz éFDO¾A ÙÜÆ í× ÞqoA
êpìËF POvk ok p× æDË×Dz Þ kCl×DF pç

Belede baal daarni belende baazou
Belende darbene sar girni vezou
Elaahi baoem te dasse aftou
Sevaaei nemaashoun baeiri vezou
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éììÏÆ ÐGÏF pv oCk lÜÏF
?éììÆ ær×ßÛ M DWìÆ ¢Z ßìv
éëÞoDv Þ upKÛ M ÚDV phDh
éììòF éwwh ßØF DV pz ok

PvC ÐGÏF éÛÓ lÜÏF Phok pF
?PwìÆ Mkr×DÛ Ù¡Z æDìvpOhk
PvC êÞoDv ÞC upKÛ ÚDV pçCßh
PvC éOwh l×A oÞk æCo qC

Belede daare sar belbel keliye
Siyou cheshe kijaa te noumze kiye?
Khakher jaan napers ve Saaraviye
Dere-shar jaa bemou khasse baeiye
æpËÜzÞo
:éÏØV qC ,lz ælìÜz MÞD¿O× oDìwF êDçÐÇz ok ÖÞk PìF
éììòF éwwh évlÛßh pz éëk
éë íϵ P¡× Þ ÚrÛ LÊ ÚDV DÜÛ

lz éOwh lÛCßh í× qCÞA
PvC íϵ êlè¡× ÞC upKÛ ÚDV okD×

Nenaa jaan gap-zazen ve mashd Ali ye
Daiye sher khoundesse khasse baeiye
éììçDz éaaF oClÛoDÆ ÚDV DÜÛ
éììòF éwwh éñßØF DV íçDz
PvC íçDz ÐçCupKÛ ÚDV okD×
l z éOwh l×A íçDz qC
Nenaa jaan kaar-nedaar bachche Shaahiye
Shahi jaa bemoea khasse baeiye

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

pJ ÞrF UÔÆ pv oCk lÜÏF
oÞ æpN ÖoíF ÞpF DWìÆ oDh
p æpìòÛ æpN ,éG×q LÊ DONC
oÞ M ÙwiF æpìØF pììJ M

kq pJ ¹ÔÆ lÜÏF Phok qC
ÖpìËF MoDÜÆ ok DìF DGëq pOhk
XÛpÛ Ý× qC ,ÙÛq í× ½pd Èë
ÙFCßiF MoDÜÆ ok kpìØF MolJ

Belende daare sar kelaaj bazou par
Khaare kijaa berou bayrem tere var
Etta gap zambe, tere naeire ghar
Te piyer bamire bakhesem te var
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pJ ÞrF Ôì× pv oCk lÜÏF
p ÝÇÛ DV Ö DÛDV DWìÆ oDh
pÆßF êßØìÎ ÖoíF oCqDF ÖoßF
oÞ M éG×C Ý× ÝÆDç ßF æoÞ M

kq pJ ÈÎÈÎ lÜÏF Phok qC
XÛpÛ Ý× qC rërµ DGëq pOhk
ÖpiF ßGzßh êßØìÎ oCqDF qC
ÙëA í× ßN krÛ Ý× ÝÆ ßF Co ÚA

Belende daare sar milaa bazou par
Khaare kijaa jaana me jaa naken ghar
Bourem baazaar bairem limouye bookar
Te vere boo haaken men embe te var
æpËÜzÞo
ÈÎÈÎ :Ôì×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
yCÞ ÙÜìaF yCÞ pv oCk lÜÏF
yD¾ íÛk o íÆ DWìÆ Èv olJ
yCkCk M p¬Dh E æßÛ éÊC
yDÂ éG×q æqÞph xv× o M

ÙÜÆ í× ¸ØV yCÞ lÜÏF Phok pF
íçk í× ÖDÜzk CpZ Ìv olJ pOhk
kßGÛ MokCpF p¬DiF pÊC
Ökq í× YDÂ ærFph ÐS× CpN

Belende daare sar vash bachinem vash
Peder sake kijaa kire deni faash
Age nave be khaatere te daadaash
Te re mese kharveze zambe ghaash
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íNDëíh éGØÆ pv oD¿Û lÜÏF
êkÓßJ Úqok éOÆ íÏJ Ö gpZ
í×D²Û Pho ÙVÞlF uk DONC
êqCÞpv æoßF ézßJk pGÎk Ö

ÙÜÆ í× í¬Dìh lÜÏF oD¿Û ok
PvC Ý× ¢ìJ êkÓß¾ Úqßv gpZ
ÖqÞlF í×D²Û uDGÎ Pvk Èë
kÞpF êqDFpv éF lzßKF ÖpGÎk

Belende nefaare sar kembe khyyaati
Charkh me pali kate darzen foulaadi
Etta das badojem rakhte nezaami
me delbar dapoushe bore sarvazi
æ pËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
x× oßÏF Dww× oßÏF ,Dww× oÞÏF
?uk éñÞrF íÆ o ßWV M oßÏF
uk ÞrÛ xÇ¡ìç oCpF Ö ÚDV E
xÎ éëíòF y ,éwvlÜF CÞ oDçDF

Pw× oßÏF ,Pw× oßÏF ,Pw× oßÏF
?kq Pvk PÛDOwJ éF íwÆ éZ
krÛ Pvk íwÆ ÖokCpF ÚDV éF
lz Ðz Þ lëqÞ ÚA éF oDèF kDF

Beloor massa, Beloor massa Beloor mas
Beloor te jejoure ki bazoue das?
Be jaane me beraar hishkas nazou das
Baahaare vaa bandesse, she baiye las
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz rìÛ (pOhk) DWìÆ ,oßÏF êDV éF ÖÞk Þ PwiÛ oCÞPÎ ok
(PvC lçDz Clh) ælÛÞk Clh "oCpF Ö ÚDV E" êDV éF Ößv oCÞPÎ ok
.lz ælìÜz rìÛ
éÜh ÓDF é×êk "évlÜF CÞ oDçDF" êDV éF ,ÖoDèZ oCÞPÎ ok ,ÖDWÛC pv Þ
.lz ælìÜz rìÛ (ÖkßF ÓDF éÃG¬ ÁDNC)
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoDØz ÖpÊ xÏW× ÖqDÜF
æoDØz ÌÛo Èë ÙV ÖqDÜF
é×oClÛ íÆDF ÝvlÛßiF qC
é×oClÛ êqDv éGØ¡Æ PÎDWh

ÙÜÆ í× oDiO¾C DØz ÖpÊ xÏW× éF
ÙÜÆ í× oDiO¾C DØz Dëo íF ¸ØV éF
ÖoClÛ íÆDF ÚlÛCßhqCÞA qC
ÖoClÛ êqDv éÆ ÖC ælÜ×pz

Benaazem mejlse garme shemaare
Benaazem jame yek rang shemaare
Az bakhoundesen baaki nedaarme
Khejaalet kashemne saazi nedaarme
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÎDÜF Ý× DN ÍDÜF ÐGÏF ÍDÜF
ÖoDë pèF Ý× ÍDÜF ÐÊ pèF M
qÞo ¢z úC æD× ¢z ÍDÜF ÐÊ pèF M
qÞo A ßz pç ÙÎDÜF oDë pèF Ý×

ÙÎDÜF Ùç Ý× DN ÐGÏF ÍDÜF
ÖoDë êCpF Ý× ÍDÜF ÐÊ êCpF ßN
ÍDÜF ÐÊ êCpF qÞo ¢z Þ æD× ¢z ßN
ÙÎDÜF oDë êCpF qÞo Þ Hz pç Ý×

Benaal belbel benaal taa men benaalem
Te bahre gel benaal men bahre yaarem
Te bahre gel benaal shesh maah oo shesh rouz
Men bahre yaar benaalem har shou aa rouz
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

I

Ö ßص pOhk M Ý× ßص pwJ
Ö ßØìÎ M Ý× ÙÏ XÛoDÛ M
ÙÜìaF XÛoDÛ ÝÆDç ÍÞ o éÏÏZ
ÙÜëßÛ o M qÞo Èë éÛßF éË×

ÙOwç ßN êßص pOhk Ý× ,ßص pwJ
ÙOwç ßØìÎ Ý× ,XÛoDÛ ÍDèÛ ßN
ÙÜìaF XÛoDÛ DN ÝÆ Ùh Co éhDz
ÙÜìGÛ CpN qÞo Èë ÙÛCßN íØÛ

Peser amou men te doukhter amoume
Te naarenje ghalem men te limoume
Chellere val haaken naarenj bachinem
Mage boune yek rouz t e re navinam
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
qo ælÜz qo o íNíN íÎDØ¡J
²¾Clh DÜÛ íGëpº éG×ßzok
upF PÃìÃd M Clh êÓDF
TµDF éìòF pììJ ÚDV ÚßØç

krëo í× ÖpÛ Co yCé¾ßÇz ßÏç
²¾Dd Clh okD× ÖÞoí× íGëpº éF
ÝÆ MÞD©Â ßN DëClh
lz TµDF Örërµ olJ

Peshmaali tiitii re rez shandene rez
Darshoumbe gharibi nenaa khedaafez
Baalaaye Khedaa te haghighet bares
Hamoun jaane piiyer baeiye baaes
 
 
æpËÜzÞo
ÚCpOhk ÚkCk pçßz oDGVC éF ÅCÞtJ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éçD× oDçDF Ö éJß íÎDØ¡J
éñCÞ é×oCk Co éØO¡ìÛ pv oCk
éñDV éGëpº éÛßØF íZoDËvDh
éñDÛ æßF oD× é×oClÛ ßÂßN

oDèF ok ÙOwç ßÏç é¾ßÇz
kDF æCo éF ælëk éOw¡Û éhDz pF
lÛl×A DÜzA DÛ oDËOvCßh
lëßËF éÛ ÖokD× ÖoClÛ oD²OÛC

Peshmaali ghouppe me Baahaare maahe
Daar sar nishteme raa daarme vaae
Khaasgaarchi bemoune ghaaribe jaae
Tewaghou nedaarme maar bawe naae
 
 
æpËÜzÞo
.lÜÆ í× MnÎ qC oDzpv Co ÚDwÛC ,æDNßÆ êDç éÛCpN ok ÓCÞ êpÜç kpËz ,æDÊ
ækDOvp¾ Dç ÐÊ êkD×Ck éF kDF ,ÚAp ok || .lÜÆ í× oÞoDF Co Dç é¾ßÇz kDF
.lÜÆ í× é×r×q Co ÖÞk oCÞPÎ Phok éhDz pF íÛColÛqD× pOhk .kßz í×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éñÞo E Þo éØNíF oDV éGØJ
éñÞo éGvC æÞ éØNíF oDë DNC
éñÞok ÝNíF oDë M éÜÜÊ éØç
éñßÎk éÏ× é×C ælÛÞk Clh

PvÞpFÞo Ý× éGÜJ oCrO¡Æ
ÙO¾pÊ Þo lì¿v oDë
PvC ¹Þok PÜO¾pÊ oDë lÜëßÊ í× éØç
PvD× éÏe× qC éÆ lÛCk í× Clh

Pembe-jaar baiteme rou-be-roue
Etta yaar baiteme ve esbe roue
Hame gene te yaar baiten deroue
Khedaa dounde ame male deloue
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜì×q ÍDÆ éØNíF oDV éGØJ
éÜìÛqDÛ pGÎk Dwvk pF DÆßç
éwvk êDÆßç ßGwÇ¡F íçÓC
éwwh éñßòÛ oDÆæqDN pGÎk Ö

ÙOzDÆ éGÜJ Co ælzDÛ P¡Æ Ýì×q
PvC DÆßç ÝìÛqDÛ pGÎk Pvk ok
lÜÇ¡F DÆßç éOvk yDÆ
kß¡Û éOwh ÖoDÆæqDN oDë

Pembe-jaar baiteme kaale-zaminne
Houkaa bar dassa delbar naazeninne
Elaahi beshkesbou houkaaye dasse
Me delbar taaze-kaar naooe khasse
 
 
æpËÜzÞo
.lzDF æl¡Û P¡Æ ÍDv lÜZ Dë Èë éÆ íOµCoq Ýì×q :Ýì×q ÍDÆ
.PvC kßص éOvk pF ÚA é»ìN éÆ êqoÞD¡Æ éaÏìF :DÆßç
¤ ¤ ¤ ¤ ¤

M

oCp éÜìÛ Ík íñDwvû C éWÛÞC M
ÍDF ÙÜÆk ÚkpÊ DN pO¡ìJ ÞpF
oD¿Û êÓDF ÙëoßF yCÞDë yCÞDë
oDh æßF Ík DN ÖkDç ¢h DONC

koClÛ ÖCoA Ík ,êCækDOwëC DWÛA ßN
ÖpìÊ PzߺA ok Pvk DN DìF ÈëkrÛ
ÙëÞpF oD¿Û êÓDF éOwçA
kpìÊ ÖCoA Ík DN ÙÜÆ MoDSÛ évßF

Te onje essaei deel naine gheraar
Bero pishter taa gerden dakenem baal
Yaawaash yaawaash bourim baalaaye nefaar
Etta khesh haadem taa del bawoe khaar
 
 
æpËÜzÞo
,PvC qDF ÚA êßÏèJ oDèZ Þ koCk éϤD¾ Ýì×q qC éÆ íFßZ éGÏÆ :oD¿Û
.PvC ÈÜh Þ ÙÆ ÚA PF߬o ÞpÜëC qC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoDzC êlÛq íñDwvû C éWÛÞC M
æo D×C éÜÜJ ÚßÜØzk éÛßÆ
æoCpF Ö Þ íÜÊ ¢ìJ Ökp×
æoCp A Íß ÚßØç ælÛÞk Clh

íÛq í× æoDzC ,êCækDOwëC DWÛA ßN
lÛoCk p²Û PeN Co D× Ýëpëk ÚDÜØzk
íÜÆ í× í¾p·× MokCpF Cp× Ökp× ¢ìJ
PvDV pF DJ D× oCpÂ Þ Íß éÆ lÛCk í× Clh

Te onje essaei zandi eshare
Koune deshmenoun penne emaare
Mardeme pish geni ve me braare
Khedaa dounde hamoun ghoulaa ghraare
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éçCo éÏh éWÜëC Ý× úC éWÛÞC M
éçDìv ÌÜv pØÆ úC æßÆ Úßì×
ÝëpìèF ÌËÜv ÝëßF ÙV Úßþo
éçCo E ¢Z PëÓÞ ok oDë Ö éÆ

ÙëoÞk íÏìh DWÜëC Ý× Þ DWÛA ßN
PvC æDìv ÌÜv Þ pØÆ ,æßÆ ÚDØÜìF
lëoCkpF Co ÌÜv lìÜÆ ÈØÆ ÚDOvÞk
PvC oD²OÛC Ù¡Z PëÓÞ ok ÖoDë

Te onje oo men inje khale raahe
Mioun kouho kamer sange siyahe
Rafeghoun jam bavin sangge bahirin
Ke me yaar dar velaayet chesh be raahe
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ûC ÞpFÞo Ö ,íO¡ìÛ éWÛÞC M
ûC ßèÆ oCßÏz ,íÛoCk ÝçpìJ ÐØi×
íNíN oDÛC ,íÛoCk ÝçpìJ ÐØi×
?íNíF ær×ßÛ Y íwvDh æp× ÉC

Ý× êÞpFÞo ,êCéOw¡Û DWÛA
êoCk íFA Ý×Ck Þ ÐØi× ÝçpìJ
oDÛC é¾ßÇz PÏØi× ÝçpìJ
? êkpÆ kr×DÛ CpZ ,íOzCk ÙOvÞk pÊC

Te ounje nishti me rouberoue
Makhmel pirhan daarni, shelvaar kahoue
Mekhmel pirhan daarni, enaare titi
Age mere khaassi che numze bayti?
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
PØçßN Þ ÚÞlÜF éØvßÜ¡F ÓDF ûM
PGdߤ é×kpÇÛ DØO¡ìÜÛ íÏJ û M
MÞÞp× íF êC éØÃzDµ æpN
PÂD¬ é×oClÛ o íñClV-ælÛq

ÖlìÜz PØèN Þ CÞoDÛ PëCpF
ÖkrÛ ½pd Þ ÙOw¡ÜÛ ßN DF
MÞp× íF êC ÙOwç ßN ÄzDµ
ÖoClÛ Co íñClV-ælÛq PÂD¬

Te baalaa beshnosme bandon o tohmet
Te pali nanishtmaa nakerdme sohbet
Tere aashegheme ey bi morouwet
Zende-jedaei re nedarme taaghet
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÜì×q ok Ý× oÔN êÓDF ûM
ÙÜìØÆ ok Ý× ÙÏ XÛoDÛ û M
ÙÜìaF XÛoDÛ ÝÆDç ÍÞ o éÏÏZ
ÙÜìZk Ùëk M ¢h éÛÞk ívÞl¤

ÙÜì×q pF Ý× oÔN êÓDF ßN
ßN ÝìØÆ ok Ý× XÛoDÛ ÍDèÛ ßN
ÙÜìaF XÛoDÛ DN ÝÆ Ùh Co éhDz
ÙÛq évßF ívÞl¤ MCæpèZ pF

Te baalaaye telaar men dar zaminam
Te narenje ghalem men dar kaminam
Chelle re val haaken naarenj bachinem
Sad o si doune khesh te dim dachinem
æpËÜzÞo
.lÜÛDzßJ í× ÚDOhok ÉpF gDz DF Co ÚA ÀÃv éÆ íFßZ éÛDh :oÔN
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
yoDç-yoDç Ö DÛkoßF-ÚkoÞF ûM
yÞo úC æCo M ßØF ¢h éZ æp×
yoD¿v éGØÆ o ÚßØvA ßèÆ
yoCÞ æpìòÛ D¡Û ækoßF oDë Ö

Ý× qC DzDØN Þ ßN qC Úlì×Cph
Ölz ßN oDO¾o éO¿ìz olÃZ Ý×
ÙÜÆ í× yoD¿v íFA ÚDØvA éF
koDGÛ ÚCoDF PvC éO¾o D¡Û ÖoDë

Te bourden-bourdena me haaresh-haaresh
Mere che khesh bemou te raah o ravesh
Kahu aasemoune kembe sefaaresh
Me yaar bourde neshaa naeire vaaresh
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é¡ëÞ qßv Ý× ,oCqC éOëDç È¡h M
éZÞ DWìÆ Ý× A êkp× pìJ M
éz éñDÆlÜìZ DKZ êlÛÞlÛ éË×
éz éñDÇëo ÌÜ¡Â DWìÆ oDh

rGvpv ÐËÜV Ý× ,È¡h kCqA Phok ßN
ÍDvÙÆ pOhk Ý× íOwç kp×pìJ ßN
?PvDç éVßV êCpF éÛClØìÛ íÛCk íØÛ pË×
?PvDGëq pwJ êCpF DGëq pOhk Þ

Te kheshk haite ezzaar, men souze vishe
Te piire mardi aa men kijaa vache
Mage nadoundi chepaa chindekaae she
Khaare kijaa ghashenge rikaae she
æpËÜzÞo
kCqA Phok :oCqC
kD¡Øz Phok :oDz
.lÜëßÊ í× Ùç ÙìÛk ,lÛrJ í× yA ÚA DF éÆ rëo XÛpF ,éÛClØìÛ :DKZ
íFßZ ÄzDÂ :éaÆ
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF ÍÞC oCÞ PÎ
éaÆ oDz Ý× êpÊ êqß× M
kD¡Øz íFßZ ÄzD Ý× íOwç éO¾pÊ pÊ êqß× Phok ßN
Te mouziye gari men shaare kache
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF ÖÞk PìF
éÛph Ùëk Ö yDOF é¡¡ëo y M
éÛpiÛ Ìv Ö éVXìØ× ÀìV M

lzCph í× Co ÙNoߤ ÚrF Co P¡ëo
lÜÆ íØÛ æDËÛ ÙËv Co PGìV ¢Ø¡Æ

Te she rish she betaash me dimme kherne
Te jife mamijje me sag nakherne
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ßÂDZ ÐËÜìN ÍÞ ?æok íaZ uk M
ßZoDËìv æpÃÛ ?æok íaZ ÈN M
ß¡×C éwwç ækÞ M ÙÛÞk éÊC
ßv DKØÎ éGØÆ o ÁDNC êokoDZ

é»ìN XÆ êßÂDZ ?PwZ POvk ok
êCæpÃÛ oDËìvEßZ ?PwZ PGÎ pF
PvßN oCp H¡×C ÙzDF ÝòØ®× pÊC
ÙÜÆ í× ÝzÞo ¹CpZ Co okoDèZ ÁDNC

Te dass chechi dare? val tingel chaaghou
Te tek chechi dare? neghre sigaar chou
Age dounem te vade hasse emshou
Chaar dari etaagh re kembe lampaa sou
 
 
æpËÜzÞo
qßvkpÊ ¹CpZ :DKØÎ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜëk úC ÚßÎDÛ Ý× é×íF uk M
éÜh DÛ DÛß×Dv DÛ é×oCk pv DÛ
éÛß×q ÝëCok ÖpìØF Ý× éÊC
éÛDh o M Ík ÖßF uCo P×DìÂ

Ölz éÛCßëk Þ ÚÓDÛ ßN Pvk qC
éÛDh éÛ ÖoCk ÚD×Dv Þ pv éÛ
ÖpìØF ÚCoÞk ÝëC ok pÊC
PzCk ÙçCßh PvÞk CpN ÙOvDhpF éÆ P×Dì qÞo

Te dass baime men naaloun oo dine
Naa sar darme naa saamounaa naa hkene
Age men bamirem dar in zamiune
Ghiyamet ras bavem deel tere khaane
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
yßJ éÜìv gpv ÝÇÛ éØNßF o M
yßÊ Ökp× ½pd ÝÇÛ éØNßF o M
yßV éÛph Àϵ éÛßF oDçDF Ckp¾
yÞk ÚßÆDÇëo éÜÛpJ ÚßÆDWìÆ

yßKÛ r×p éÜOØìÛ ÙO¿Ê ßN éF
ælÛ yßÊ Ökp× ½pd éF ÙO¿Ê ßN éF
lì¡Æpv ærGv Þ lz oDèF íOÂÞ
lÛpJ í× ÚCpwJ yÞkpF ÚCpOhk

Te re baoutme naken serkhe siine poush
Te re baoutme naken harfe mardem goush
Ferdaa baahaar boune alef kherne joush
Kijaakoun perenne rikaakoune doush
 
 
æpËÜzÞo
:éÏØV qC ,lz ælìÜz ÀÏOi× êDçPëCÞo éF éÛCpN ÝëC
yßJ éÜìv éGvC ÝÇÛ éØNßF o M
yÞk ÚÞpëqr× ß¡Û éØNßF o M
yßV éÛph Àϵ éÛßF oDçDF Ckp¾
yßç M DØ×q M éÛoÞ ÚÞpëqr×

yßKÛ lì¿v éÜOØìÛ ÙO¿Ê ßN éF
ß¡Û oCßv ÚDÛCßV yÞk pF ÙO¿Ê ßN éF
lì¡Æpv ærGv Þ lz oDèF íOÂÞ
lÜëDFo í× CpN uCßd Þ yßç ÚDÛCßV

Te re baoutme naken esbe siine poush
Te re baoutme nashou mezziroune doush
Ferdaa baahaar boune alef kherne joush
Mezziroun varenne te zemma te housh

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éØV ÐØÏ× ÝÇÛ éØNßF o M
éÜh íçßÆ ß¡Û éØNßF o M
ßÆ éÛßz íçßÆ éÛßF oDçDF Ckp¾
ßh éÛß¡Û ¢Z AÞ éÜh êoDÜèN

yßKÛ ÐØÏ× ÝçpìJ ÖkCk oCl¡ç ßN éF
ß¡Û íçßÆ pwØç éÆ ÙO¿Ê ßN éF
kÞo í× ÁÔìë éF íçßÆ lz oDèF íOÂÞ
lëA íØÛ Ù¡Z éF ECßh íñDèÜN

Te re baoutme naken malmale jeme
Te re baoutme nashou kuhiye khene
Ferdaa baahaar boune kuhi shoune ku
Tahnaari hkene vaa chesh nashiune khou
 
 
æpËÜzÞo
ÅqDÛ Þ lì¿v êCéGÜJ éZoDJ DF ÝçCpìJ :éØV ÐØÏ×
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖoDèZ oCÞPÎ
ßh éÛß¡Û ¢Z éÃzDµ æoDaìF
lëA íØÛ CßÜìF ÄzDµ Ù¡Z éÛ ECßh
Biichaare aasheghe chesh nashoune khou
íçßÆ êoCkD¾Þ ok Þ H¥·O× íçßÆ Èë ,ÙOwç íçßÆ Ökßh lÜZpç
ypwØç DF kÞo í× DVpç íçßÆ ÖoCk ÚDÜìجC Þ ÖoClÛ Èz íÛqßvpv
éµßØW× ÝëC ok Co íOìFÞk ÝëC ÄìÃeN ok PÛD×C ³¿d êCpF ,íÎÞ .kÞo í×
.ÖoÞA í×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
qCÞA éNíF æp× ¢Ûßh qo qo û M
qDF éZÞ Ý× ,éZÞ ÌÛpìN M
oCk pv íO¡ìÛ éZÞ ÌÛpìN M
oDÇz éGØÆ pN CqDF éZÞ Ý×

PiìËÛCpF qCÞA Áßz Ý× ok MCé×r×q
ÝìçDz éaF Ý× ,ÞonN éaF ßN
Phok éhDz pF ÞonN éaF ßN
ÙëAí× MoDÇz éF ÝìçDz éaF Ý×

Te rez-reze khounesh mere baite aavaaz
Te tirenge vache, men vachey baaz
Te tirenge vache nishti sare daar
Men vachey baazaa ter kembe shekaar
 
 
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz Ùç ÖpÛ ÖpÛ "qo qo" êDV éF :PwiÛ oCÞPÎ
:lz ælìÜz rìÛ pëq êDçMoߤ éF ÖÞk PìF
qDÛ éÜ× í¡Æ ,éØìF Ý× éÆ PhÞ ÚÞC
qDìJ ÐN Ý× é×íF ¢ìJ M DvC

êlì¡Æ í× Cp× qDÛ kßF Ý× ÚCoÞk éÆ æDËÛA
Ölz oClÃ× íF P¡ìJ ÚÓC

Ounvakhat ke men bime, kashi mene naaz
Esaa te pish baime men tale piaaz
qDìJ ÐN é× íF íÏJ M DvC
qDÊ ÙÛrF qDÊ éØëk ÍßGÃ× M

Ölz oClÃ×íF ßN ¢ìJ ÚßÜÆC
ÖpìËF qDÊ Co PëDGëq æpèZ

Esa te pali baime tale piiyaz
Te maghboule dime gaaz bazenem gaaz
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÍDh Ù¡Æk ÍDh o ézßÎ gpv M
oDO¾pÊ é×íF uk M ÚÞlÛk Ô¬
oD× êéZÞ l¤ íñßòF M éÊC
oDÜÆ éÛßòÛ íÃzDµ M DÜ×

Ù¡ÇF ÍDh Phpv HÎ pF
êkpÆ ÖoDO¾pÊ Ô¬ ÚClÛk
êßz lÛqp¾ l¤ okD× pÊC
kßz íØÛ ÖDØN D× Ä¡µ

Te serkhe loushere khaal dakeshem khaal
Telaa dandoun te das baime gereftaar
Age te baouei sad vacheye maar
Mena te aasheghi naoune kenaar
 
 
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÍÞC PìF
oCp éÛoClÛ Ík éñßz ÝZ ß¡×C
?oÓ êßçA Ö éWÆ êkoßF éWÆ

ÖoCp íF éÆ PvC Hz lÜZ
íO¾o DWÆ Ý× oÓ Pzk êßçA

Aemshou chan shoue deel nedaarne gheraar
Keje bourdi keje me aahouye Laar?
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

ÚßFéëDv M Ý× ,ßòF oCk oßv M
ÚßGºDF M Ý× ,ßòF ÐÊ gpv M
Úß×oC M é×oCk ÖoíF oDë l¤ éÊC
ÚßëDJ éÛoClÛ íÃzDµ M DÜ×

ßN ÚDGëDv Ý× yDF Þpv Phok ßN
ßN ÚDGºDF Ý× yDF gpv ÐÊ ßN
ÖoCk CpN Ð¤Þ êÞqoA ÖpìËF pËëk oDë l¤ pÊC
PwìÛ íÛDëDJ Co D× Ä¡µ

Te soure daar baou men te saayeboun
Te serkhe gel baou men te baagheboun
Age sad yaar bairem darme te armoun
Mena te aasheghi nedaarne paayoun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÎDç éÛoCk oÞk o oCßÏz Ðz M
æoÔF M Ý× DWìÆ ÚßØ¡Z ßìv
æo Clh ÚDV éG×ßF Ý×Ck E uk
æo DNk D×C éÜÆDç P¿V pNkÞq

lz êqÞk oCßÛ ßN éOìÏz oÞk
Ößz ßN êCl¾ Ù¡Z æDìv pOhk
ÙçCßh í× Clh qC
lÛDvpF ÙèF Co D× pNkÞq

Te shele shelvaare dour daarne haale
Siyou cheshmoun kijaa men te belaare
Das be daamen boumbe jaane Khedaare
Zoudter jeft haakene emaa detaare
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßO¾C íÛpìÊpv pv éØ¡Z íÛÞz M
ß¡J ælÛq CÞ o éwÊ ßìv M
ßÆpv o oÓ êCßç íÛoCk pv y
ßÆßÆ éëíÇÆ A ÐGÏF ¢Ûßh

êÞo í× éØ¡Z éF pvpF éFDO¾A
lÜÆ í× ÚD¡ëpJ CpN æDìv êßwìÊ kDF
êoCk oÓ êCkßv pv ok
éOhD¾ êßÆßÆ Þ ÐGÏF qCÞA

Te shouni cheshme sar sargirni aftou
Te siyou gesere waa zande peshou
She sar daarnii hewaaye Laarre sarkou
Khou nesh belbell aa kakiye kou-kou
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
DÇëo ÍßGÃ× éWìÎC Cß û M
DÇëo ÍßGÃ× éVÞ Èë ÚkpÊ û M
DiGÎk M Ý× ÖßF íÛDh éÊC
Clh pF DÜJ !ÝÆDç XÜìF éVÝìØç

Þo DGëq pwJ ,éWìÎC PëDGÂ
Þo DGëq pwJ ,HVÞ Èë PÛkpÊ
Ößz MpGÎk íçCßh í× pÊC
ClhpF æDÜJ !ÝÆ êoDÇìÎDz DVÝìØç

Te ghevaa alije maghboule rikaa
Te gerden yek veje maghboule rikaa
Age khaani bawem men te delkhaah
Haminje binj haaken, penaa bar Khedaa.
 
 
æpËÜzÞo
æCo æCo Ù¡ëpFC éZoDJ qC DèFÚCpÊ Þ íOÜëq uDGÎ : Cß éWìÎC
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÖßF éÜF Ý× íÜW× éWÆ û M
ÖßF éØÎ Ý× íÜwh éWÆ û M
ÖßF éië C éØV ¦ìØ M
ÖßF æoCÞA Ý× ÖoßÛ æpN

Ößz DWÛA ÅDh íÛq í× Öl DWÆ
Ößz DWÛA lØÛ íFCßh í× DWÆ
Ößz ßN lì¿v ÝçpìJ éÃë
Ößz æoCÞA ,ÖpìËÛ êpwØç éF CpN pÊC

Te keje mejeni men bene bawem
Te keje kheseni men lame bawem
Te ghamise jeme e yakhe bawem
Tere nawerem men aavaare bawem
 
 
æpËÜzÞo
éGÜJ qC ÝNlص lì¿v ÝçpìJ :éØV ¦ìØÂ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØì¾pzC o oDÛC Ý× íOÊ M
éØìOÂCl¤ oDë Ý× íOÊ M
éØìÛk Ök Èë ,Ý× M E íOÊM
éØëlF o íñD¾ÞíF M DvC

ÙOwç pè¡èF oDÛC Ý× íO¿Ê í× ßN
ÙOwç oCkD¾Þ oDë Ý× íO¿Ê í× ßN
ÙÛD× íØÛ ælÛq ßN íÛ íO¿Ê í× ßN
ÙOwç ßN íñD¾ÞíF lçDz ÚßÜÆC

Te geti men enaa re Ashrefime
Te geti men yaar re sedaaghetime
Te geti be te men, yek dam danime
Esaa te bivefaaeire badime
 
 
æpËÜzÞo
ÚColÛqD× ok Þ EApJ Þ Pzok éÛCk ,rëo pè¡èF oDÛC .pè¡èF Ùël ÖDÛ :½pzC
.koCk æqCÞA
¤ ¤ ¤ ¤¤
íÜØv ÚkpÊ æok ÍDGzßÊ yßÊ M
íÜÛ éÜh ÖC DÇëo éOÊ DWìÆ
íÜwh íÛßz éG×C Ý× Å DvC
íÛDiÛ o Ö DWìÆ éìF ÖßÏ×

êoCk lÜGÛkpÊ ÚkpÊ ok Þ æoCßzßÊ yßÊ ok
íñA íØÛ D× éÛDh pwJ éF P¿Ê í× pOhk
íFCßh í× êÞo í× ßN ÙëA í× Ý× éÆ íÛD×q
êoClÛ PvÞk Cp× kßz í× ÖßÏ·×

Te goush ghoushbaal dare gerden semenii
Kijaa gete reikaa am khene nenii
Esa ke mem embe shouni khesenii
Maloum baiye kijaa me re nekhaani
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤¤
ÖoDìF pZßz ÚßwÊ Ý× éÏ× M
ÖoDìF pv o ßh M ÙÛrF éÏÎ
ÖoDìF oÞ y o M DN ÙÎDÜF
(???) ÖoDìF ok æoDvC ßz éOìF ÙìF

ÖoÞDìF CpZHz ßN éÏe× ok Co lÜ¿vßÊ
ÙÜÆ oClìF ECßh qC CpN íF DF
Ökßh êßv ÖD¡ÇF CpN Þ ÙÛCßiF qCÞA
kßz ÚCoDF æoDOv êpFC Hz æDËÛA

Te male men gesven shou-char biyarem
Lale baznem te khoure sar biyarem
Benalem taa te re she var biyarem
Biym baite shou esare darbiyarem
æpËÜzÞo
D×pÊ Ð¥¾ ætëÞ éF ,ÚkpF CpZ éF Hz éØìÛ Co lÜ¿vßÊ ,CpZHz :pZßz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éØìç éGØÆ Ý× éØìç ÝÇÛ M
éÜìÆ êlÜÆ M éGØÊ Ý× íZ pç
éÜëC íÃzDµ Ùvo éË×
(???) éÜìÃë Ý× pF éëíF ÖßØN pص Ö

ÙÜÆ í× Ý× ÝÇÛ ¸ØV Örìç ßN
êpìÊ í× Ík éF ßN ÙëßÊ í× Ý× rìZ pç
PvC ÝëC íÃzDµ Ùvo pË×
lìvo ÚDëDJ éF Öpص pËëk ÙOwç ÝòØ®× Ý×

Te naken hime men kembe hime
Har chii men gembe te kendi kiine
mage rasme aasheghi ine
Me umr temoum baiye bar men yaghine
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éwwh úCoDØìF éØìòF éwvÞ M
éwvk Úßeëo é×Clç éwvÞ M
éwvÞk æpèÊ æpN oD× olÊÚÞC
éwvÞk Clh o M DÜ× lõ

Ölz éOwh Þ oDØìF PëCpF
ÖkDOvp¾ ÚDeëo ÐÊ éOvk PëCpF
PzCnÊ æoCßèÊ ok CpN okD× íÛD×q
kpÆ lõ Clh CpN Þ Ý×

Tevesse baime bimaar o khasse
Tevesse hedaame reihoune dasse
Oun geder maar tere gahre davesse
Aghde mena tere Khedaa davesse
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÌÜOÎk úCoDØìF éØìòF éwvÞ M
ÌÛo êDFpèÆ éØìòF évvßN
ÝÆßÆ kDçp¾ M Ý× Ýëpìz Ö M
ÌÜv pv kÓßJ éG×q Ýëpìz Ä¡µ

Ölz ÌÜOÎk Þ oDØìF PëCpF
Ölz koq DFpèÆ ÚßZ PëCpF
ßN ÝÆ æßÆ kDçp¾ Ý× ,Ý× ÝëpìzßN
ÙÛq í× ÌÜv ok kÓß¾ Ýëpìz Ä¡µ

Tevesse baime bimaar o deltang
Tevesse baime kahrebaye rang
Te me Shirin men te Farhaad kokan
Eeshghe Shiirin zambe foulaad sare sang
æpËÜzÞo
êDGëq éÂß¡·× Ýëpìz ÄzDµ éÆ rëÞpJ Þpwh ÚCoÞk ok ízCpOËÜv :kDçp¾
.kßF rëÞpJÞpwh
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝzßÇF æp× éÜwvDh éwvÞ M
ÝzßJk ÝN Ö íGëpº lÜ¿Æ
oß¾DÆ úC uC olv íGëpº lÜ¿Æ
oßÊ ÖoßF o ÞqoA M íOZ

lÜ¡ÇF Cp× lÜOvCßh í× ßN p¬Dh éF
lÜÛDzßKF ÙÜN pF íGëpº Ý¿Æ
PvC oß¾DÆ Þ olv íGëpº Ý¿Æ
ÖpGF oßÊ éF Co íNÞqoA éÛßËZ

Tevesse khassene mere bakoushen
Kafende gharibi me tan dapoushen
Kafende gharibi sedr asso kafour
Cheti te aarezou re baverem gour
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝzßÇF æp× éÜwvDh éwvÞ M
ÝzÞo qÞo Dë Ý¡Æ ßz éG×ÞlÛ
Ý¡F o êpvC ,ÚrF ÅDZ o éØV
ÝzßÇÛ æp× êoCq éÜN ÙÇÏF

lÜ¡ÇF Cp× lÜOvCßh í× ßN p¬Dh éF
qÞo Dë lÜ¡Æ í× Hz ÙÛCk íØÛ
ÚrF ÅDZ ÝçCpìJ ,ÝÆ éëpÊ
lÜ¡ÇÛ Cp× ßN êoCq p¬DiF lëDz

Tevesse khassene mere bakoushen
Nadumbe shou keshen yaa rouze roushen
Jemere chaak bazen, asri re bashen
Balkoum tene zaari mere nakoushen
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ærìòJ Ð¥¾ éÛßF ÖßN ÚßwwFDN
ærërµ éÏh Þ êDÇëo DWìÆ
æoDçDF Ð¥¾ éÛßF ÖßN Úßww×q
æoD²OÛCÙ¡Z Þ êDÇëo DWìÆ

lëA D× rìñDJ PznÊ ÚDOwFDN
PvC rërµ íÏìh pwJ êCpF pOhk
lëA D× oDèF PznÊ ÚDOw×q
PvC pwJ æCpFÙ¡Z pOhk

Taabessoun toum boune fasle paeize
Kijaa rikaaye ve khale aziize
Zemessoun toum boune fasle baahaare
Kijaa rikaaye ve cheshm entezaare
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚßëpÊ ¢Z DF é×pìÊ uk oDN
ÚßÆDWìÆ pèF éGØÆ íÛßiÎrº
ÚßFDìF DçßÆ éG×q ÐËÜV éF pv
ÚÞkDÛ oDë ælÛÞlÛ æp× olÂ

ÖpìÊ í× Pvk ok oDN ÚDëpÊ Ù¡Z DF
ÙÛCßh í× qCÞA ÚCpOhk êCpF
ÖoCrÊ í× ÚDFDìFÚ Þ æßÆ éF pv
lvDÜz íØÛ Cp× ol Ý× ÚCkDÛ oDë

T aar das gireme baa cheshe geryoun
Ghazelkhouni kembe bahre kijaakoun
Sar be jangel zamba kouhaa biyaboun
Ghadre mere nadounde yaar naadoun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íñÔF A oCq é×íF PÊ æqDN
êqDFpv éG×ßz ßØF ok éÂoÞ
êoCq ÝìÜÇÛ DØz phDh A oD×
íòJ éGØÇÛ é×koßF Å DvC

Ölz ÉorF íOiv éF æqDN
êqDFpv ÖÞpF lëDF éÆ l×A é×DÛ
lìÜÇÛ êoCq okD× Þ pçCßh
ÖkpÊ íØÛ pF ÙO¾o éÆ ÓDd

Taaze gat baeime zaar aa belaaeii
Vareghe darbemou shoume sarbaazi
Maar aa khaakher shema nekenin zaarii
Esa ke bourdeme nakembe peeii
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÖßÃ× é×oCk Ý× Cpe¤ éKN éKN
Úßçk Ö éÏÎ æok koDÆ Ö pØÆ
ÖßÏv o oDØ×q éG×ßz éÏÎ éG×q
ÚßØì¡J ær×ßÛ AkpÇF p oDØ×q

ÖoCk ÝÇw× Cpe¤ Þ éKN ok
ÖoCk HÎ pF íÛ Þ pØÆ éF pWÜh
ÖÞo í× ÚqokD× oClëk éF Þ ÙÛq í× íÛ
PvC ÚDØì¡J kr×DÛ Þ pè Úq okD×

Tape tape sahraa men daarme meghoum
Kamer me kaard dare lale me dehoun
Zame lale shoume zammaare saloum
Zammaar ghar bakerdaa noumze pashimoun
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÎDÛ éG×q Ý× ßz A qÞo ÖßØN
æoDJ éÛßòÛ éìòF ÌÜv Ík Ö
?æoDÆ íZ Ý× DF o DØz ÚßÜØzk
æoDë Ö A Ý× éOÆk íñClV

ÙÜÆ í× éÎDÛ Ý× qÞo Þ Hz éØç
kßz íØÛ æoDJ lz ÌÜv ÙÎk
?lëoCk oDÇZ Ý× DF ÚDÜØzk
Ùëlz ClV Ùç qC oDë Þ Ý×

Temoume rouz aa shou mn zambe naale
Me deel sang baeiye naoneh paare
Deshmenoun shemaare baa men chiikaare?
Jedaaeii dakete men aa me yaare
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 

Q
 
 

U 
 
 

!?pNk M éØìÛ éË× pììJ ÚDV
!?phDh M éØìÛ éË× oCpF ÚDV
p¾DÆ xvk íÛClç æp×
(???) pv éìòF êoDh-êoCq pص Ö

!?ÖkßGÛ MpOhk pË× rërµ olJ
!?ÖkßGÛ MpçCßh pË× rërµ okCpF
lëkpKv p¾DÆ Pvk éF Cp×
lìvo phA éF PÎm éF Öpص

J aane piiyer mage naime te deter?!
Jaane beraar mage naime te khaakher?!
Mere hedaani dasse kaafer
Me oumr zaari-khari baeiiye sar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pNkÞq pìòF o ÚDV Ö Clh ÚDV
pJ ækpÆDç o Ík Ö Ökp× ½pd
phDh úC oD× Ö éÛíF ÙV oÞk Ö
p±DÛ Ö oD× Ö í¤Þ Ö phDh Ö

pìËF pNkÞq Co ÙÛDV rërµ êClh
kpÆ pJ Co ÙÎk Ökp× ½pd
lÜOwç ÖoDÜÆ ÖpçCßh Þ okD×
lÜOwç Ý× p±DÛ ÖokD× Þ í¤Þ ÖpçCßh

Jaane Khedaa me jaan re baeir zoudter
Harfe mardem me deel re haakerde per
Me dour jam baiine me maar oo khakher
Me khaakher me vasi me maar me naazer
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
!?éØìÛ ælÜF M éË× Clh ÚDV
!?éØìÆ êælÜF Ý× xJ éØìÛ éÊC
éØìF ælÜh pJ A Áßz pJ é¡ìØç
éØìÛ ælÛq 饤oº xvk qC DvC

!?ÙOwìÛ ßN ælÜF Ý× pË× rërµ êClh
!?ÙOwç éÆ ælÜF xJ ÙOwìÛ pÊC
ÖkßF ÚClÜh Þ kDz æoCßØç
ÙOwìÛ ælÛq Ùº Pvk qC ÚßÜÆC

Jaane Khedaa mage te bande niime?!
Age niime pas men bandeye kiime?
Hamishe per shough aa per khande biime
Esaa az dasse ghersse zende niime
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝÆDç êpììJ æß× Clh ÚDV
ÝÆDç êoDë M éGØÆ Ý× êoDÆ pç
ÝÆDç íÎDh M éìòF pJ Ík Ö
ÝÆDç êoDÜÆ o ÝØzk éÜçDÆ Ö

ÝÆ êolJ ÙëCpF rërµ êClh
ÝÆ êoDë Cp× êoDÆ pç ok
ÝÆ ykDz ,lz 饺 qC pJ ÙÎk
ÝÆ kßFDÛ Cp× éÜëpëk ÝØzk

Jaane Khedaa meve piiyeri haaken
Har kaari men kembe te yaari haaken
Me deel perbaeiiye te khaali haaken
Me kaahne deshmen re kenaari haaken
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoÔF êCl¤ M oDØÛq ÚDV
æoÔF êDWìÆ M oDØÛq ÚDV
ÝÇ¡F úCÝÇzC DWìÆ oDØÛq
ÝÇ¡Û Ík Ö éØwwç éÏÆpÛ

PëCl¤ ÚDFp ÚDV okD×Úq
MpOhk ÚDFp ÚDV okD×Úq
PvC kDz MpOhk okD×Úq
ÝÇ¡Û Co ÙÎk ÙOwç pwJ

Jaane zanmaar te sedaaye belaare
Jaane zanmaar tr kijaaye belaare
Zanmare kijaa eshken o beshken
Narekele hasme me deele neshken
 
 
æ pËÜzÞo
lëDF kpÆ ußç Þ lëk pwJ éZpç íÛColÛqD× oÞDF ok ,pwJ ,éÜëpÛ :éÏÆpÛ
.kßz í× ÚÞpOv Dë oDØìF éÛpÊÞ kCk ÞC éF lz æom Èë íOd
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

Y

oDë Ö éÛoCk íñÔ¬ êDçí× Y
oDë Ö éÛoCk íñDiGÎk ÍDh Y
íñDÜzA éÛlÛ ælÜëÞ o Ö
oDë Ö éÛoCk íñD¾ÞíF HÏÂ Y

koCk íËÛo íñÔ¬ êDçß× éZ ÖoDë
koCk êpënKÎk ÍDh éZ ÖoDë
lçk íØÛ íñDÜzA lÜìF í× Cp×
koCk íñD¾Þ íF HÏÂ éZ ÖoDë

Che miyhaaye telaaei daarne me yaar
Che khaale deel-bkhaaei daarne me yaar
Me re vinde nadene aashenaaei
Cheghaalbe bivefaaei daarne me yaar
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o íÏçDV ÝëC ÙÜÆDç éwvÞ Y
o êßçDz ÖlÛÞk Ík éwvÞ Y
¢ìh oDìOhC éOzClÛ êßçDz
¢ìJ Ökp× ækpÆDç Cßvo o Ö

ÖkpÆ Co íÛCkDÛ ÝëC CpZ
ÙOwF Ík êßçDz éF CpZ
PzClÛ Co ykßh oDìOhC êßçDz
kpÆ Cßvo Ökp× ¢ìJ Cp×

Che vesse haakenem in jaaheli re
Che vesse del davendem Shaahavi re
Shaahavi nedaashte akhtiyaar khish
Me re sesvaa haakerde mardeme pish
æpËÜzÞo
ælìÜz rìÛ pËëk êDV Dç æk íçDz êDV éF Ößv Þ ÖÞk (´p¥×) oCÞ PÎ
.lz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækoßF CÞ o okDZ M ,êokDZ
ækoßF DÇÛ ÐJ éNßF éWÜëC
ækoßF ÓDF o éØV pëpd
ækoßF DÇëo p¬Dh êCpF

kpF kDF Co MokDZ ,êokDZ pOhk
kpF DÇÛ ÐJ DN lÜÆ Co ÚA DWÜëC qC
kq ÓDF CpN pëpd ÝçpìJ
kpÆ Co oDÆ ÝëC pwJ êCpF

Chaaderi te chaaderre waa baverde
Inje boute pele Nekaa baverde
Harire jemere baalaa baverde
Beraye khaatere rikaa baverde
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÜzÞ DKØÎ ÚÞßëC êok oDZ
éÜzC EDOÆ DWìÆ ÀÎq ßìv
éÜ¡Û æp× ælÜÇÛ uCo o pv
éÜ¡Æ æp× Ùº ÍAßv éÛÞ

PvC ÝzÞo qßvkpÊ okoDèZ ÚCßëC
lÛCßh í× EDOÆ ß× æDìv pwJ
lÜìGF Cp× DN lÜÆ íØÛ lÜÏF Co ypv
kpF Co ÙÎk ykßÎAÙº íÛD¡ìJ

Chaar-dari iwun lampaa veshene
Siyou zelfe rika ketaab eshene
Sarre raas nakende mere neshene
Vene souaale gham mere keshene
 
 
æpËÜzÞo
.kßz í× ÐëlGN DÇëo éF DWìÆ ,Úq ælÜÛCßh Moߤ ok ÖÞk (´p¥×) oCÞ PÎ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
pìËGz E pìËGz éGØÆ êoClëÞoDZ
ÐìWÛq o pØÆ éOìF évDë éwvk
pìN æpiF Ík éØz ÚÞoCkpNk
pìJ íÛkpÆDç pìJ o pëqr× kp× Ý×

ÙÜÆ í× êoCkCÞoDZ pìËGz fG¤
kpÆ Ùhq pìWÛq Co ÖpØÆ Þ évDë Co ÙOvk
koßiF pìN ÚDOÎk ÚCoCkpOhk
lëkpÆ pìJ Co ÚCßV kp× Ý×

Chaarvidaari kembe shabgir-be-shabgir
Dasse yaase baite kamerre zanjil
Deter-daaroun sheme del bakhere tir
Men marde mezzire pirharkerdni pir
 
 
æpËÜzÞo
.ÚDëDJoDZ P¡J oDF ÝOwF ÙÇe× êCpF í×pZ oCßÛ Þ íÜçA éÃÏd :évDë
:lz ælìÜz rìÛ pëq Moߤ éF ÖÞk PìF
pìÊÝì×q éØìF DV ÐìWÛq Ùhq
pìÊoßh éìF êpGÎk é×oClÛ

Ölz pìÊÝì×q pìWÛq Ùhq qC
lëDìF MkDìµ éF ÖoClÛ êoDë

Zakhme zanjile jaa baime zamingir
Nedaarme delbari biye khavergir

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

oDììN æD× ¢z éGØÆ êoClëÞoDZ
oAßv o pèÆ ulF ívDë í¡Æ
oClç lÜFév DN éG×oÞ o ßz
oDÆ y éGØvo Ý× ærÛ M EDO¾C

ÙÜÆ í× êoCkCÞoDZ íJ ok íJ æD× ¢z
Ößz í× pèÆ HvC oCßv ÙOvk ok évDë Þ í¡Æ
Ùvo í× lÜFév éF PvC Hz DN
Ùçk í× ÖDWÛC Co DçoDÆ æl×DìÛ pF EDO¾A

Chaarvidaari kembe shesh mahe tayyaar
Kashi yaase bedas kahare souaar
Shou re varembe taa Sebande hedaar
Eftaab te naze men resembe she kaar
 
 
æpËÜzÞo
pF oDF ÝOwF ÙÇe× êCpF êrϾ éÃÏd Þ í×pZ oCßÛ ,EDܬ :évDë Þ í¡Æ
DJoDZ P¡J
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛo æCo Ý× éGØÆ êoClëÞoDZ
éÛÞ o oDë Ö êol¤ éÛÞk
éÛÞpÊ éÏh êol¤ éÛÞk
éÛßwwFDN ækÞ o oDë Ö DÜ×

ÙÜÆ í× êoCkCÞoDZ éÜëoæCo ok
koCk êol¤ XÛpF ußç ÖoDë
PvC ÚCpÊ íÏìh êol¤ XÛpF
PvC ÚDOwFDN ÖpGÎk Þ Ý× UCÞkqC oCpÂ

Chaarvidaari kembe men rahe Rene
Douneye saderi me yaare vene
Doune saderi khale groune
Mena me yaare vade tabessone
 
 
æpËÜzÞo
Ð×A ÚDWëoÓ ok íñDOvÞo ,éÜëo :éÛo
ÝOvCßh ,ÝOzCk ußç :ÝwvßF Ík
UCÞkqC oCp :ækÞ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éGvC k pç Ý× éGØÆ êoClëÞoDZ
éwvk pèÆ éG×pìÊ ÍDÛ pÃÛ
íww× lF ÝÇÛ éØNDF o M pèÆ
íwvÞoA éG×ßz éG×ßF oAßv o M

ÙÜÆí× êoCkCÞoDZ HvC Þk DF
ÖlÜF í× æpÃÛ Ð·Û Co pèÆ Pvk
ÝÇÛ íOw×lF PØO¿Ê pèÆ
ÖÞo í× ívÞpµ éF Ößz í× MoCßv

C haarvidaari kembe men har de asbe
Neghre naal girembe kahare dasse
Kahar te re batme naken bad massi
Te re souaar boumbe shoumbe aroussi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o Þokpç Ý× éGØÆ êoClëÞoDZ
o ßÎ ÁCk Ý× ÖoDÆk ÐÊgpv
o ßÏèJ k pç éÜìaF ÚDV DWìÆ
o ßWV P¿V ÖoíF pv ÚßzDØÛ

ÙÜÆí× êoCkCÞoDZ "kÞokpç" æCo ok
ÖoDÇF éÎÓ "ÁCk" êlÜÏF pF
lÜìaF ÐÊ ßv Þk pç qC rërµ pOhk
ÖpìËF Co ¢ÛDOwJ Þk pç ÖDËÜçEÞpº

Chaarvidaari kembe men Harderou re
Sekhe gel dekaarem men Daagh loure
Kijaa jaan bachine har de pahlou re
Nemaashoun-sar bairem jefte jejou re
 
 
æpËÜzÞo
pè¡ØñDÂ Þ Ð×A ok í¡iF ÖDÛ :kÞokpç
lÛÞD×k éÏ Epº æDÊCpZ ÖDÛ :ÁCk
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o I qCpç éGØÆ êoClëÞoDZ
o éÆqo A ÌÜvpÆ A pÏÆ
ßz éGØÆ DV pç A qÞo é×ok DV pç
o æpv oDë ¢Øç éÛDh Ík Ö

ÙÜÆí× êoCkCÞoDZ qCpç êDOvCo ok
éÆqo Þ ÌÜvpÆ ,pÏÆ ok
ÙOwç Hz Þ qÞo DV pç
koCk oDë éÛDh êCßç é¡ìØç ÙÎk

Chaarvidaari kembe Heraaze pe re
Kler aa Karsang aa Rezke re
Har jaa darme rouz aa har jaa kembe shou
Me del khaane hamesh yaare sere re
æpËÜzÞo
DOvÞo ÖDÛ :pÏÆ
DOvÞo ÖDÛ :ÌÜvpÆ
DOvÞo ÖDÛ :éÆqo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛC lF o Ö ÝÇÛ êoClëÞoDZ
éÛC kok Ík Ö íÛph D×pv Dië
éÛC ÙÆ pVDN oDF ÙÛÞk éÊC
éÛC ok Uph M éGØÆ ívoÐZ

ÖoCrìF ÚA qC ,ÝÇÛ êoCkCÞoDZ
kpìÊ í× ÙÎk êoßh í× D×pv
PvC ÙÆ oDWN êÓDÆ pÊC
Ù¡Æ í× CpN Uph ÙÜÆ í× íwëojÛ

Chaarvidaari naken mere bad ene
Yakhaa sermaa kherni me del dard ene
Age dounem baar re taajer kam ene
Chal-resi kembe te kharj dar ene
æpËÜzÞo
ÅÞk :ÐZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æoDJ pëlÜJ ÚDV DWìÆ ÚßKKZ
o D× æoíÛ Ìv ÞpF pO¡ìJ íNC
æoDaìF D×C íñÞkCq DÂA M
æoDÆ êClh éË× ÝìñDJ-ÓDF

pìÜJ HÎD ÚßZ ,ÚDJßZ pOhk
lÜÇÛ éÏØd D× éF Ìv DN DìF pNßÏV íØÆ
pìþ D× íOwç ækCqpËÛCßN ßN
PvClh oDÆ MÞpR Þ pþ pË×

Chappoune kijaa jaan pandire paare
Ette pishter beroo sag nire maare
Te aaghaa-zadouei emaa bichaare
Baalaa- paaein mage Khedaye kaare
 
 
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ kD©O× êßOe× DF ÖÞk oCÞ PÎ
æoDÆ êClh êlÜÏF úC íwwJ
PvClh oDÆ êpËÛCßN Þ êlÜ× qDìÛ
Passio belendi Khedaaye kaare

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

éÎßV æok uk êDWìÆ ÚßKKZ
æo ßÊ éÛlÛßh êpÊoq ÚÞÞq
æoßV Y íÃzDµ éÛÞk Þ éÊC
æo ßÊ éÛpìÊ uk o éÎßV éÛk Ök

PvC ÚCkpìz ÚDJßZ pOhk Pvk ok
lÛCßh í× Cp¾ Co ÞDÊ êpÊoq ÚDFq DF
lÛClF Co Ä¡µ ær× ÞC pÊC
lëßz í× Pvk ÞDÊ qC Þ lÜÆ í× MpJ Co ÚCkpìz


 
 
 

Chappoune kijaaye das dare jule
Zewoun zargeri khoundene goure
Age doune ke aasheghi che joure
Demdene julere das girne goure
 
 

æpËÜzÞo
íFßZ ÚCkpìz :éÎßV
r×o ÚDFq :êpÊoq ÚÞq
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßÆ pv úC uDNpJ Ý× éGØÆ íÛßKKZ
Þk éG×pìÊ Ý× ÚߺCo éÛoÞ EDFoC
ßèÆ éwwç Ík A ÚßFDFoC xvk
ßz DÛ ,í×oCk qÞo DÛ í×oCk Ík DÛ

ÙÜÆ í× êoCkéÏÊ æßÆ Þ ÐËÜV ok
PvC Ý× Ùèv ¹Þk Þ kpF í× Co æpÆ EDFoC
PvC Úßh Ík ÚDFDFqC Pvk qC
qÞo Þ Hz éÛ ÖoCk ¢×CoA éÛ

Chappouni kembe men pertaas o sarkou
Erbaab varne raaghoun men girembe dou
Desse arbaboun aa del hasse kahou
Naa deel darmi, naa rouz daarmi, naa shou
 
 
æpËÜzÞo
æßGÛC ÐËÜV :uDNpJ
æßÆ éÏ :æßÆpv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æo DØz ÖÞßF oDë xvk qC íOZ
æoDvC úC æD× éwwç Ý× lçDz
éÛß×q ÝëC ok ÖpìØF éGØvpN
ælÛßØF Ík Ö Úß×oC oDë

ÙëßËF DØz êCpF oDë oßV qC éÛßËZ
lÜOwç ÚDÊoDOv Þ æD× Ý× lçDz
ÖpìØF oDÊqÞo ÝëC ok ÙvpN í×
lÛDØF ÙÎk ok oDë ÞqoA

Cheti az dasse yaar bawem shemaare
Shaahed men hase Maho o setare
Tarsembe bamirem dar in zamoune
Yaare armoun me deel bamounde
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÞC íÜ¡Æ ÞC íñDwvC pv ßÏZ
ßN íç éÛph ßN éwÊ ÐØi× M
ßh éwvÞ M é×oClÛ ælÛÞk Clh
ÞC éìòF ÞC M Ä¡µ qC Ík Ö

í¡Æ í× EA æDZ pv
koßh í× EDN ßN ÝìÏØi× êßwìÊ
ÖoClÛ ECßh PëCpF éÆ PvC lçDz Clh
lz EA ßN Ä¡µ qC ÙÎk

Chelou sar essaei ou kasheni ou
Te makhmele ge se tou kherne hei tou
Khedaa dounde nedaarme te vesse khou
Me deel az eeshghe te ou baeiye ou
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o êoßN ÝëC ÖlÛßiF Ý× ælÜZ
o êpOZ ÖoßF ÍßJ é×oClÛ
éÛßz éÜ¡Û Dwwç ¢h êpOZ
éÜëk ælÜÆ æo Ö Dwwç x× y

ÙÛCßiF êpì×C Ý× olÃZ
ÖpìËF íÛq éF Co ÚD¡¾C ß× pOhk ÖoClÛ ÍßJ
konÊ í× DÜOµC íF pOhk
lÜÆ í× éÛCßëk Cp× D×C PvC ECkDz ykßh

Chande men bakhoundem in taverire
Nadaarme poul baverem chaterire
Chateri khesh hasse neshene shoune
She mas hassa mere kende diine
 
 
æpËÜzÞo
DçéÛßÊ Þ íÛD¡ìJ pF ÚD¡¾C æDNßÆ ÀÎo :pOZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÆßN ÚÞC ÅßN ÝëC ÙzoDç Ý× ælÜZ
éÆÞlÊ æCo ÙzoDç Ý× ælÜZ
ækßèë o oDë DØz ÝëÞßF ÝëoßF
éONßN ¹DF y éNíF uk íOZ

ÖqÞlF Ù¡Z ÚßOv ÚA ÚßOv ÝëC éF olÃZ
ÖqÞlF Ù¡Z ÅÞlÊ æCo éF olÃZ
lìÛDvpF ÖDìJ Ý× MÞp×íF oDë éF
lì¡Æ Pvk ykßh MßN ¹DF qC éÛßËZ

Chande men haareshem in touk oun touke
Chande men haarwshem raahe Gaduke
Bourin bawin shemaa yaare yahoude
Cheti das baeite she baaghe toutte
 
 
æpËÜzÞo
æßÆqÞpì¾ Þ ÚColÛqD× ÝìF éÛkpÊ :ÅÞlÊ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oDÜÆ PÆ-PÆ Ý× Ù¡ìÜç ælÜZ
oDØz æoDwvC Ý× ÙÜÆDç ælÜZ
oD× éÛkoßF kpç êqCpN úC È¡ìz
oD¡ëÞ éìÛ Ýëpìz êßh qC oDë Ö

Ù¡ÇF oD²OÛC oCßëk oDÜÆ olÃZ
ÙÜÆ êoDØzæoDOv olÃZ
lz lëlJDÛ ÌÛoÞC P¿ç
l¡Û oClìF yßh ECßh qC ÖoDë

Chande henishem men kat-kat kenaar
Chande haakenem men essare shemaar
Shishek o Teraazi harde bordne maar
Me yaar az khouye shirin naiye vishaar
 
 
æpËÜzÞo
ÞoCpF P¿ç ,Ýìè× ÌÛoÞC P¿ç Þ ÝìèÆ ÌÛoÞC P¿ç : êqCpN úC È¡ìz
(p»¤C Ek Þ pGÆC Ek)
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 

c
 

g

íÏJ Ö ¢ìÜç ÞpF DWìÆ oDh
íÏÊ-E-íÏÊ ÙëlÛßiF M DÜ×
íño o oD× M æpìØF íçÓC
íÏJ Ö ÚßzC íòF éO¡Û o M

Ýì¡ÜF Ù¡ìJ DìF ÝìÛqDÛ pOhk
ÙìÛCßiF éÛCpN ßN Þ Ý×
kpìØF MokD× rërµ íèÎC
íñDì F Ù¡ìJ H¡ëk kClÛ æqDVC

Khaare kija berou henish me pali
Menaa te bakhoundim gali-be-gali
Elaahi bamore te maarre rai
Te re neshte beei me ashoun me pali
 
 
æpËÜzÞo
ECßV éÛCpN DF êpËëk Þ lÛCßh í× êC éÛCpN íÇë :ÝOvlFßiF íÏÊ-E-íÏÊ
.lçk í×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×Clç oDÛC æo M DWìÆ oDh
é×Clç oD¿ÛÁDv Ùw o M
ÚßØì¡J M ÚDV DWìÆ êÞßF éÊC
ÚÞkpÊpv ælÜÆ æpN oD¿ÛÁDv

ÖkCk MoDÛC DGëq pOhk
ÖkCk lÜÊßv oD¿ÛÁDv ok CpN
êßz ÚDØì¡J pÊC ÚDV pOhk
lÜÆ í× æoCÞA CpN oD¿ÛÁDv

Khaare kijaa tere enaar hedaame
Tere ghasem saagh-nefaar hedaame
Age bavvi kija jaan te pashimoun
Saagh-nefaar tere kende sargerdoun
 
 
æpËÜzÞo
êoCkCrµ ÙvCp× ÚA ok éÆ oCßëk ÚÞlF íFßZ éÛDh ÓDF :oD¿ÛÁDv
.kßz í× oCnÊpF Öpe×
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
êkpÆDç ÚßçDh æo Ö M DWìÆ oDh
êkpÆDç ÚÞkpÊ pv íwvDiÛ æo Ö
êkpÆDç ÚÞpìF DV íçDz æo Ö
êkpÆDç Úßh M é×kpØF éÊC

êkpÆ ÄzDµ Cp× DGëq pOhk
êkpÆ ÚCkpÊpv Þ íOzClÛ PvÞk Cp×
êkpÆ æoCÞA íçDz pèz qC Cp×
íO¡Æ Cp× ßN Ökp× Ý× pÊC

Khaare kijaa mere khaahoun hakerdi
Mere nekhassi sargerdoun haakerdi
Mere Shaahiye jaa biiroun haakerdi
Age bamerdeme te khoun haakerdi
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækpÆDç ÚÞßV ælÜZ æo M Clh
ækpÆDç ÚÞÞq pÇz A HÎ Ýëpz
ækpÆDç ÚÞlÛk M o íÜìZ éGvC
ækpÆDç Úßh pz ÐGÏF æp×

lëp¾A DGëq CpN olÃZ Clh
lëp¾A ÚDFq pÇz Þ HÎ Ýëpìz
PhDv ÚClÛk PëCpF lì¿v íÜìZ qC
lëp¾A ÚCßh qCÞA ÐGÏF Cp×

Khedaa tere chande jevoun haakerde
Sherin lab aa shaker dehoun haakerde
Esbe chinire te dandoun haakerde
Mere belbele shere khoun haakerde
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
¬Dììh ÖßF Ý× ÚrF Clh Clh
¬Dììd M ÙììF ÖpëDç yÞk gpZ
qClÛCpëq ÐØi× ÙVÞlF éwvÞ M
MDdCo íÜÆDç íwiF pv éÛÞ

Ößz «Dìh Ý× éÆ ÝÆ Dµk
ÙëDìF MCéÛDh éF yÞkpF í¬Dìh gpZ
ÖqÞlF ÐØi× È¡N êCpF
íÜÆ PdCpOvC íFCßiF ¢ëÞo


 
 
 

K hedaa-khedaa bazen men bavem khayyat
Charge doush haayrem biiyem te hayyat
Tevesse badoujem makhmel zirandaaz
Vene sar bakhesi haakeni raahaat
 
 

æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ælÜÛCo ÖÞßF éG×q Clh Clh
ælÛpF ÖßF o ælÜÛCo ÐÆ
ælÛk xvk Ö æßÛ ko íçÓC
ælÜFéÏÎ o p¾Dw× ÙÛrF

Ößz ælÜÛCo éÆ ÙÜÆ í× Dµk
Ößz pNpçD× Dç ælÜÛCo éØç qC
lO¿ìF DV ÙOvk qC ælÛk íèÎC
ÙÜÆ oCßv Co lÜFéÏÎ p¾Dw×


 
 
 

Khedaa-khedaa zambe bavvem raanende
Koule ranendere bavem barende
Elaahi rad nave me dase dande
Bazenem mesaafre Lalebande
 
 

æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
æo æCo rëk éÜÇF ECph Clh
æoÔÆêqp× pwÏFDF A ÐFDF
æo æCo íçDz ÖoDÆk éwvlÏÊ
æoÔF M Ý× DWìÆ ÚßØ¡Z ßìv

lÜÆ ÚCpëÞ Co rëk æCo Clh
æÔÆêqp× Þ pwÏFDF ,ÐFDF
ÖoDÇF ÐÊ Co íçDz æCo
Ößz ßN êCl¾ Ù¡Z æDìv


 
 
 

Khedaa kheraab bakene Dize raahre
Baaboul aa Baaboulsar Marzikelaare
Geldasse dekaarem Shaahiye raahre
Siyou cheshmoun kijaa men te belaare

æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßFkpÇÛ DÜF o íÃzDµ Clh
ßFkpÇÛ ClV ækpÆDç éÆ DvC
ßFkpÇÛ DèÜN o xh pv ÍDF
ßFkpÇÛ Cßvo ÚÞpwØç Úßì×

lëp¾A íØÛ Co íÃzDµ Clh yDÆ
kpÆ íØÛ ClV yDÆ lëp¾A éÆ ÓDd
kpÆ íØÛ DèÜN Co ælÜFCßh yߺA ok yDÆ
kpÆ íØÛ Cßvo ÚDOvÞk ÚDì×

Khedaa aasheghiire benaa nakerdbou
Esa ke haakerde jedaa nakerdbou
Baale-sare-khesre tanhaa nakerbou
Mioun hamsaroun resvaa nakerdbou
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækpÆDç pJ A ÍDF E æo Ö Clh
ækpÆDç olFok A ÐìÎm æo Ö
ækpÆDç pGÎk D¾ÞíF qC ClV
ækpÆDç pçq ÐN æoDìÛk æß×

kpÆ pJ Þ ÍDFíF Cp× Clh
kpÆ olFok Þ ÐìÎm Co Cp×
kpÆ ClV D¾ÞíF pGÎk qC
kpÆ jÏN pçq ÐS× ÙëCpF Co DìÛk

Khedaa mere bebaalaa par haakerde
Mere zaliilaa darbrdar haakerde
Jedaa az biivefaa deelbar haakerde
Meve denyaare tale zahr haakerde
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ê kpÆ Y DÇëo æp× ClÛÞClh
êkpÆ Y DWìÆ é×kp× o pìvC
éØìòF DWìÆ é×kp× pìvC
éØìòF Cßvo íÃzDµ ækpÇÛ

êlëp¾A pwJ Cp× CpZ DëClh
êkpÆ Ökp× pOhk pìvC Cp× CpZ
Ölz Ökp× pOhk pìvC
Ölz Cßvo ækpÇÛ íÃzDµ

Khedavandaa mere rikaa che kerdi
Asir re mardeme kijaa che kerdi
Asir re mardeme kijaa baeime
Nakerde aasheghi resvaa baeime
 
 
æpËÜzÞo
pOhk qC rìÛ ÚCpOhk .lÛoClÛ PëDÇz ¢ëßh ÚkßF pwJ qC ÚCpwJ DèÜN
.kßz í× §ßµ éÛCpN ok DWìÆ Þ DÇëo êDV Þ lÛoCk PëDÇz ¢ëßh ÚkßF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éìÛ ¸ÎD¬ oDë æp× ClÛÞClh
éìÛ ¸ÎD¬ oCkD¾Þ oDë æp×
ÙÎDµ ÐÆ ÙÏèF éÏN éÊC
éìÛ ¸ÎD¬ DÇaì× DNC æp×

ÖoClÛ xÛDz oDë pv Ý× DëClh
PwìÛ oCkD¾Þ oDë Ý× PzßÛpv ok
ÙÜÆ ÝèJ ÖCk íOìÊ pvCpv pÊC
kßz íØÛ Ý× Hì¥Û È¡WÜÊ Èë DOd

Khedavandaa mere yaar taalee niye
Mere yaare vefaadaar taalee niye
Age tale behem koul aalem
Mere etta michkaa taale niye
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
DØÜF û o æD× éÜ× ClÛÞClh
DØÜF û o æCo ,é×íF ÖßÊ éFCph
ÅÔç Þ éwwh é×íF ÖßÊ éFCph
ECph éÜh Ý× ,D¾ÞíF xvk qC

ælF ÚD¡Û ÝØF Co ÙëÞpçD× DëClh
ælF ÚD¡Û Co ÙçCo ,Ölz ÙÊ éÛCpëÞ ok
ÅÔç Þ éOwh ,ÖCéFCph æl¡ØÊ
ECph éÛDh ,D¾Þ íF oDë Pvk qC

Khedavandaa mene mahre benemaa
Kheraabe gom baime, raahre benemaa
Kheraabe gom baime khasse wo helaak
Az dasse bivefaa, men khene kheraab
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oCpF ælÛ ÌÛÞ æp× DWìÆ ækoßh
oDë éÛßF oCpF éÛkpÊ éÛß×q
oD× éZÞ l¤ íñßòF M éÊC
oDÜÆ éØÏèÛ íÃzDµ éÜN Ý×

ÚrÛ Cl¤ okCpF Cp× ÈZßÆ pOhk
kßz í× MoDë "okCpF" Þ kßz í× §ßµ oDÊqÞo
êßz lÛqp¾ l¤ HdD¤ ßN pÊC DOd
Ù¡Æ íØÛ Pvk ßN Ä¡µ qC Ý×

Khourde kijaa mere vang nade beraar
Zamoune gerdene beraar boune yaar
Age te baouei sad vacheye maar
Men tene aasheghi nehelme kenaar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚÞÞq A pv E éØìF éZÞ ækoßh
ÚÞkpÊpv é×íF PëÓÞ Hëpº
ÚÞlÜF éñÞrF æo M A Ý× xÆ pç
(???) ÚßÇZÞ éÛÞ ézßÇF Clh

ÖkßF ½pd ÙÆ Þ ÍDvkph íÆkßÆ
Ölz ÚCkpÊpv PFpº ok
kq PØèN ßN Þ Ý× éF xÆpç
lÜÆ kßFDÛ Co ylÛqp¾ Clh

Khourde vache biime besar aa zewoun
Gharibe velaayet baiime sargerdoun
Har kes menaa tere bazoue bandoun
Khedaa bekoushe vene vachekoun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÚßFp M Ý× ,évCo Þ LZ ÚßFDìh
ÚßFp M Ý× ,éwvDiF Dz o oDë Ö
ÚÞlÛq yßÊ ÙwiF ÍDv l¤ éÊC
ÚÞpèN éG×lÛ éÏÎDh í× ooDë éz

PvC ÚDFDìh ÖpËF í× DV pç éF
PvC ælÛCßhCp¾ Co ÖoDë æDz
ÙFCßiF ÚClÛq ézßÊ ÍDv l¤ pÊC
ÙOvp¾ íØÛ ÚCpèN Co ÖoDë êß× oDN Èë

Khiyabun chap o rasse, men te gherboun
Me yaarre shaa bekhasse, men te gherboun
Age sad saal bakhesem goushe zendoun
She yaarre mi-khaalle nadembe Tehroun
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛC lF o Ö ÝìÛqDÛ ÝÇÛ í¬Dììh
éÛC kok Ík Ö éÛßz Úqok uk M
éÛC ÙÆ ÍßJ é×C ÙÛÞk éÊC
éÛC ok Uph M éGØÆ í¾DF Cß×ßÆ

lëA íØÛ Ùzßh ÝÇÛ í¬Dìh
kqßv í× ÙÎk Ý× kÞo í× POvk êßN Úqßv
lÜÇÛ ½D¿Æ D× l×A ok pÊC
kßz í× Ýì×DN ßN UoDi× ÙÜÆ í× í¾DF Cß×ßÆ

Khiyatii naken nazenin mere bad ene
Te das darzen shoune me deel dard ene
Age dounem ame poul kam ene
Kumva baafi kembe te kharj darene
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 
 

k

ÐÆDÆ éØO¡F é×kpÆDç ÐÆ oCk
ÐËÜN éwÇ¡F é×ClG×k oßN
pììJ úC oD× Ö ÝëßF ÝëoßF DØz
pNk Pëo Ý× ÖoßF éG×Dh
 

ÙOzCnÊ ÐÆDÆ Þ ÙOvCpìJ Co Phok
PwÇz yCé»ìN ,ÙOhClÛC Co pGN
lìçlF ÖDìJ ÖokD× Þ olJ éF
ÖpìËF êpwØç éF Co Pìµo pOhk ÙçCßh í×

Daare kal haakerdme beshteme kaakkel
Toure dembedaame beshkese tengel
Shemaa bourinbavin me maar o piyer
Khambe baverem men raiyete detter
 
 
æpËÜzÞo
qC .kßz í× ÖDWÛC rìñDJ phA ÝÎßØ·× .Phok ÝOvCpìJ :ÚkpÆDç ÐÆ oCk
.lÜÜÆ í× ækD ¿OvC ÚDOw×q ok ÚA Örìç
(ÙO¾o Þp¾ pǾ éF) pǾ ok é×koßF "ÐËÜN éwÇ¡F" êDWF ÖÞk oCÞPÎ ok
.lz ælìÜz rìÛ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÝëoClÛ éÛßF DØz ÚÞoCk pNk
ÝëoClÛ éÜh o DWìÆ ívpF
PÆpd ælÜÆ Ík êDWìÆ ívpF
PÆpF éÛoClÛ íGvDÆ ÍDw×C

lëpìËÛ éÛDèF ÚCoCkpOhk
lëoClÛ éËÛ éÛDh ok Co ¼ÎDF pOhk
lK¬ í× ¢Îk ¼ÎDF pOhk
koClÛ PÆpF ÍDw×C oDÆ Þ HvDÆ

Deterdaroun shemaa boune nedaarin
Baresi kijaare khene nedaarin
Baresi kijaaye deel kende harket
Emsaale kaasebi nedaarne barket
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×kpÇFÖßÊ ÖßWÛCpv éÏ× ÝëC ok
é×kpÇF ÖßÊ ÚßVp× lÜF-ÚkpÊ y
é×kpÇF ÖßÊ ÚßNíº úC п úC íÏÆ
é×kpÇF ÖßÊ ÚßzDØÛ-êk Ík y

ÖkpÆ ÙÊ Co ÖCælÜëA éÏe× ok
ÖkpÆ ÙÊ Co ÖlëoCÞp× lÜGÛkpÊ
ÖkpÆ ÙÊ ÚD®ìÂ Þ Ð¿Â ,lìÏÆ
ÖkpÆ ÙÊ Co ÙÎk EÞpº qÞpëk

Dar in male saranjoum goum-bakerdme
She gerden-bande marjoun goum bakerdme
Keli o ghoufl o ghiytoun goum bakerdme
She deele di-nemaashoun goum bakerdme
 
 
æpËÜzÞo
ÝìØ¡ëpFC ætëÞ éF ÈëoDF éOzo ,ÚD®ì :ÚßNíº

:éÛCpN ÝëC pËëk PëCÞo
é×kpÇFÖßÊ ÖßWÛCpv ÍrÜ× ÝëC ok
é×kpÇF ÖßÊ ÚßVp× éO¡× ÞqDF k
éOzo ÍD× ÚßVp× P¡× ÞqDF k
éO¡× o DìÛk íÃzDµ M DÜ×

ÖkpÆ ÙÊ Co ÖCælÜëA DWÜëC ok
ÖkpÆ ÙÊ lëoCÞp× qC pJ Pvk Þk
PvC Pzo qC lëoCÞp× qC pJ Pvk Þk
PvC æpèz ÚDèV ok D× Ä¡µ

Dar in menzel saranjoum goum-bakerdme
De baazou mashte marjoun goum bakerdme
Debaazou mashte marjoun maale Rashte
Menaa te aasheghi denyaa re mashte
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

íñD¾ßF íÜÊ éGØW× ok ok
íñDìeF M íÜÊ éG×C ÈërÛ
íñClÊ íÜÊ pv ok M éG×C
?íçDiF o Ö DN ÙW×k íOZ

íOwç D¾Þ íF íñßÊ í× ÙëA íØÛ ßNP¡ìJ
í×pzíFíñßÊí× Ößzí× ÈëkrÛ ßN éF
íOwç ClÊ íñßÊ í× ÙëA í× ßN éÛDh ok pF
?ízDF éOzCk PvÞk Cp× DN ÙÜÆ oDO¾o éÛßËZ

Der-der| mejembe geni bevefaaei
Nazik embe geni te behayyaei
Embe te dare-sar geni gedaaei
Cheti damejem taa me re bekhahi
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íçCßÊ éÛk ßÎDGÎA Phok
ídCߤ DN ßz íOiF é¡Æ Ö
íñCk M DN l¤ é×Ck Ý× ¢h DONC
?íñD¾ÞíF éÆ éëíF íOZ DvC

lçk í× íçCßÊ ßÎDGÎA Phok
êlìFCßh ÙzߺA ok kCl×DF DN Hz éÆ
êkCk í× ßN DNl¤ ÖkCk í× Ý× éÆ évßF Èë pç
?êlz D¾ÞíF éÆ kCk go êl×D¡ìJ éZ ÚßÜÆC

Derakhte aalbaaloo dene gevahi
Me kashe bakhetii shou taa sevahi
Etta khesh men daame sat-taa te daaei
Esa cheti baiye ke bivefaaei?
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙñßòF ÚßFp M éÛDh Ík
ÙñßòF ÚßÛ pv æp¿v M
ÙñßòF ÚßGºDF oDV ÌÛoCÞ M
ÙñßòF ÚßFp M ÖßÛ éGØvpN

Ößz ßN ÚDFp lçCßh í× Ý× Ík
Ößz ßN æp¿v ÚDÛ
Ößz ßN XÛpN ¹DF ÚDGºDF
Ößz ßN Cl¾ ,ÙvpÛ DèÜëC éF ÙvpN í×

Deele khaane te gherboun baoem
Te sefresare noun baoem
Te varengjaare baagheboun baoem
Tarsembe navem, te gherboun baoem
 
 
æpËÜzÞo
ÚA Phok ,ßGzßh MDGÆp× ´ßÛ Èë ,XÛpN ,ÌÜÎDF ,ÌÛoDF :ÌÛoCÞ
ÚDOwJ kCp× ,PvßØìÎ éìGz
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ý× Ík êA Ý× Ík êA Ý× Ík
Ý× ÍrÜ× íÏÏ× ¹DF oDÜÆ
ÖoDÆk ÐÊ íÏÏ× ¹DF oDÜÆ
Ý× Ík EDF ækDç íÏÊ ÖßÇÎÞ

Ý× Ík êA Ý× Ík êA Ý× Ík
PvC pèz ÅoDJ oDÜÆ Ý× ÍrÜ×
ÖoDÇF ÐÊ pèz ÅoDJ oDÜÆ
lëÞpF Ý× lÜwJ koß× íÏÊ lëDz

Deele men ay deel men ay deel men
Kenaare baaghe melli menzele men
Kenaare baaghe melli gel dekarem
Valkoum geli haade baabe deele men
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
íFDGÆ ßçA qC éÛDh Ý× Ík
íFDGV pGÎk qC éÛDh Ý× Ík
EDOçD× êDçßz ok éÛDh Ý× Ík
íFA pèÛ oDÜÆ oDë Ö DÜ×

lçCßh í× ßçA EDGÆ ÙÎk
lçCßh í× ECßV pGÎk qC ÙÎk
EDOè× êDçHz ok lçCßh í× ÙÎk
ÙìÜÆ MDÂÔ× EA êßV oDÜÆ oDë Þ Ý×

Deele men khaane az aahou kebaabi
Deele men khaane az deelbar jebaabi
Deele men khaane dar shouhaaye maahtaab
Mena me yaar kenaare hahre aabiy
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤


éÛÞpËÜçA æoßÆ Ý× Ík
éÛÞpËw× ÍD× ÌÜìÎ éÜìv é×
ÈiÏN úC DwìN éì¡ÇFpv Ýì×q
éÛÞpÇìF XÛo úC kok ÙGì¥Û

PvC ÚCpËÜçA æoßÆ ÚßZ ÙÎk
PvC ÚCpËw× ÍDØëDJ Ý× ÚßZ éÜì v
lìñÞo ÚCÞCp¾ ÈiÏN Ý× ÖlÜÊ ´or× ok
PvC ÚCpÇìF XÛo Þ kok Ý× PØwÂ

Deele men koure aahengeroune
Me siine lingemaale mesgroune
Zamin sar bakshiye tisa o talkhek
Nasibem dard o ranje biikaroune
 
 
æpËÜzÞo
.lëÞo í× oCr×lÜÊ ok éÆ æDìv Þ jÏN êDç éÛCk DF qpç æDìÊ :ÈiÏN Þ DwìN
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éËÜN k pç M Ík DÜ× Ík
éËÜv M Ík úC é¡ìz Ý× Ík
é¡ìzéwwÇ¡F ,éñß¡ìz Ý× Ík
éwwç M lÜFDJ pص Èë Ík Ö

lÜOwç ÌÜN Þkpç ßN Þ Ý× Ík
ÌÜv qC ßN Ík é¡ìz qC Ý× Ík
PvC éOwÇz é¡ìz ÙÎk
PvßN lÜFêDJ pص Èë ÙÎk

Deele mena deel te har de tange
Deele men shishe o deele te sange
Deele men shishoue beshkeksse shishe
Me deel yek omr paa-bande te hasse
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?éÛoCk íÆ é×oCk Ý× Å êkokÍk
?éÛoCk íÆ é×oCk Ý× Å êkoq êÞo
éÜì×q êD×pÊ Å éÜÊ éØç
éÜìÛqDÛ Ä¡µ Å ælÛÞk Clh

?koCk éÆ ÖoCk Ý× éÆ êlÜ×kok Ík
?koCk éÆ ÖoCk Ý× éÆ êkoq æpèZ
PvCßç æD×pÊ lÜëßÊ í× Ökp× éØç
PvC ÝìÛqDÛ Ä¡µ éÆ PvC lçDz Clh

Deele-dardi ke men daarme ki daarne
Rouye zardi ke men daarme ki daarne
Hame genne ke garmaaye zaminne
Khedaa dounde ke eeshghe naazenine
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×oClÛ Ík Ý× ÙÛrF Ík Ók
é×oClÛ ÐÊ æoDÆ éGwÛ MoD×C
p×p× ÌÜv æoDÆ HwÛ MoD×C
pGØܤ Ö M A ÈFold M Ý×

ÖoClÛ PñpV ,ÖkpÆ êoDÆ l¥Â
ÖoClÛ ÐÊ ,qDv éØìÛ éÛDh
p×p× ÌÜv ,qDv éØìÛ éÛDh
Ý× pGØܤ Ùç ßN ÌìF olìd Ý×

Dar im menzel saranjoum goum-bakerdme
De baazou mashte marjoun goum bakerdme
Debaazou mashte marjoun maale Rashte
Menaa te aasheghi denyaa re mashte
 
 
æpËÜzÞo
uDÜzpv Áß¡·× Þ ÄzDµ :pGØܤ Þ ÈìF olìd
(PìF) oCÞPÎ pç êCpF .lz ælìÜz ´ßÜO× oDìwF êDç PëCÞo DF éÛCpN ÝëC
êDç HìÆpN DF MÞD¿O× êDçÄz ÝëC Þ .lz ælìÜz MÞD¿O× êDçÄz ÚA
:éÏØV qC .kßz í× ælÛCßh ´ßÜO×

é×oClÛ Ík Ý× éG×q /ÙÜÆDç Ík Ók
é×oClÛ ÍrÜ× éØìZk/éØì¡Æk MoD×C
íÏìÏh /íÏìWÛC EßZ éØìZk MoD×C
íGëpº ok oDë/Ý× ,DÜ¬Þ ok éØç

ÖoClÛ PñpV ,ÖkpÆ/ ÙÜÆ êoDÆ l¥Â
ÖoClÛ æDÜJ pv ,ÖkpÆDÜF/ÙOhDv éÛDh
íÏìÏh /íÏìWÛC EßZ DF ÙOhDv éÛDh
PFpº ok oDë/Ý× ,lÜOwç Ý¬Þ ok éØç
Phok ÖDÛ :íÏìWÛC
?:íÏìÏh

¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éììòÛCÞ Ík ,é×ÞrF Ík Ók
éììòÛ ClìJ æÞ Ö ÖlØç DONC
DWìÆ êÞoDv Ý× ÖlØç DONC
CÞ éÛßÛok éììòF ÖßÊ íÏÆ

l¡Û kDz ÙÎk ÖkpÆ pǾ éZpç
l¡Û ClìJ ÖlØç Èë ÙëCpF
êÞoDv pOhk Ý× ÚlØç
lz ÙÊ ok pv Ý× íÊlÛq

Deelaa deel bazoume, deel vaanaeiye
Etta hamdam me ve piydaa neiye
Etta hamdame men Saravi kijaa
Kely goum baeiye dar navoune vaa
 
 
æpËÜzÞo
Úlz ÙÊ ok pv ,oDÆ Úkoßh æpÊ :ÝììÛ CÞ ok ,ÝììF ÖßÊ íÏÆ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éÛÞolÛqD× Ý× lÜGÎk Ók
éÛÞpÊ nºDÆ ÚÞolÛqD× éË×
ßØìÎ ÌÎÞ éÛßòÛ nºDÆ éÊC
é×Þpd Ý× pF ßØìÎ ÌÎÞ éË×

PvC ÚColÛqD× ok Ý× lÜGÎk
PvC ÚCpÊ nºDÆ ÚColÛqD× pË×
ßØìÎ ÉpF kßz íØÛ ClìJ nºDÆ pÊC
kßz í× ¼ëok Ý× qC ßØìÎ ÉpF pË×

Deelaa deelband men Mazenderoune
Mege Mazenderoun kaaghez groune
Age kaaghez naone valg liimou
Mege valge liimou bar men haroume
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×íòF DÇaì× M Ä¡µ qC pGÎk
éØìñk DÇÛ íNC ½pzC íNC
éØìñk DJ M éØìF íhpZ-EpV
éØìòF Cßvo íÃzDµ é×kpÇÛ

Ölz È¡WÜÊ ÚßZ Páµ qC pGÎk
ÖkßF æoCÞA DÇÛ ok æDÊ pè¡èF ok æDÊ
ÖkßF ßN êDJ ECoßV ÚßZ
Ölz Cßvo ælëqoßÛ Ä¡µ

Delbar az eeshghe te michkaa baiime
Eti Ashref eti Nekaa daeiime
Jereb-charkhi biime te paa daeiime
Nakerdme aasheghi resvaa baiime
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éOhÞE DOhÞ Öß»J M ÚDV pGÎk
éOiF Ö pF ÀN ,ÓDGÂC Ö pF ÀN
éOiN ækpÛ qC ÝëoíF o ÝìZDZ Ö
éOiv íÃzDµ ÝìÜëßF Úßþo

PvC æDÊéÊ ÖDìJ ÚDV pGÎk
Ý× ÍDGÂC Þ PiF pF ÀN
lëpìËF ½D¤ éOiN qC Co ÖoßÊ EßZ
PvC Piv íÃzDµ lìÜìGF ÚDOvÞk

Delbar jaan te peghoum vakhta be vakhte
Tof bar me eghbaala tof bar me bakhte
Me chaachin re bairin az narde takhte
Refeghon bavinin aasheghi sakhte
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×íF êoCp¾ éwvÞ M ÚDV pGÎk
é×íF êoCp é×kp× ÍDv E ÍDv
é×íÛ pv éØOiÛ oÞ M éhA
é×íF pìJ Ý× íÛßV ÝëC qC Àd

Ölz êoCp¾ ßN p¬DiF ÚDV pGÎk
Ölz Ökp× pÆßÛ DçÍDv
ÖlìFCßiÛ pìv PzߺA ok
Ölz pìJ Ý× éÆ ußw¾C

Delbar jaan te vesse ferarii baime
Saal be saal mardeme gheraari baime
Akhe te var nakhetme ser naime
Hef az in jevouni men pir baime
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÙÜëßF EÓ EÓ o ßÆ lÛÞD×k
ÙÜëßF kD×Ck o oCpF ÚDV y
ÙÜëßF MDdDv P¡J xvk éÛÞ
ÙÜëßF EÔÊ uk uÞoA éÛÞ

ÙÜìGF éO¾DÇz Co lÛÞD×k æßÆ
ÙÜëßF kD×Ck Co ÖokCpF
ÙÜìGF ¢Ovk ok PµDv
ÙÜìGF EÔÊ ¢vÞpµ Pvk ok

Demaavande koure laablaab bavinem
She jaane beraare daamaad bavinem
Vene dase peshte sahat bavinem
Vene aarouse das gelaab bavinem
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?DWìÆ êÓ ÝOiF ,é¡h ûY êlÛÞk
DWìÆ ÌÜìÎ DN pv ,ÝñÞrF é¡Æ
DWìÆ êÓ Ý× ,éÜwh Ó ûÐÊ ÐGÏF
DWìÆ ¹Ck Ý× ,éÛpì× DV ÐVC Ökp×

?koCk íNnÎ éZ ÚlìFCßh oDë yߺA ok íÛCk í×
?pGÎk êDJ DN pv Úlì¡Æ yߺA ok
oDë yߺA ok Ý× ,lFCßh í× ÐÊ yߺA ok ÐGÏF
oDë ÚCpWç qC Ý× ,lÛpì× í× ÐVC éF Ökp×

Dondi che kheshe, bakheten laaye kijaa?
Kashe bazuen, sar taa linge kijaa.
Belbel gele laa khesene, men laaye kijaa
Mardem ajel jaa mirenne, men daaghe kijaa.
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oDh éÛßòÛ Ík êoDëk êoDëk
ÍDF ÙÜÆk ÚkpÊ DN ßÏV ÞpF
oCk pv êoßF êÞßF ÌÛpìN éÊC
ÍDG×k M éG×C é×pìÊ ÌÜ¿N éÜçßÆ

kßz íØÛ Ð¤Dd Ík kCp× oÞk qC
ÖpìËF PzߺA ok DN DìF ÈëkrÛ
êÞpF Phok êÓDF êßz ÞorN pÊC
ÙëA í× ßN íJ ok éÜèÆ ÌÜ¿N DF

D yari dyari del naone khaar
Berou jelou taa gerden dakenem baal
Age tireng bawi bouri sare daar
Kohne tefeng girme embe te dembaal
 
 
æpËÜzÞo
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖÞk PìF
oD× éZÞ l¤ íñßF M éÊC
oDÜÆ éØÏèÛ íÃzDµ éÜN Ý×

êßz lÛqp¾ l¤ okD× pÊC
Ù¡Æ íØÛ Pvk ßN Ä¡µ qC Ý×

Age te baoei sad vacheye maar
Men tene aasheghi nehelme kenaar
 
 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

æoD²Û êlÜÆ êoDëk êoDëk
æoDçDF êlÜÆ ÌÛpìN ækkD× xw×
pÛ ÌÛpìN Ý× ækD× ÌÛpìN M
pvP¡J M Ý× ÚrF ÍDF ¢ìJ¢ìJ M

íÜÆ í× DzDØN oÞk qC
íÛCßh í× éÛCoDèF ækD× ÞonN ÚßZ
pÛ ÞonN Ý× ækD× ÞonN ßN
ßN pv P¡J Ý× ÚrF ÍDF ßÏV ßN

Dyari dyari kendi nezaare
Messe maade tireng kendi baahaare
Te tirnge maade men tirenge nar
Te pish-pish baal bazen men te peshte sar
æpËÜzÞo
æCßhP¿V æDÊlÛpJ íÛCßh oDèF ,ÚDÊlÛpJ íçCßh P¿V qCÞA :(æoDF) æoDçDF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ækpÆDç ÍDG×k æp× pGÎk Þpëk
ækpÆDç ÍDOz A pìz æp× Ápµ
ækpÆDç ÍDGÂC ÙÆ éZ æp× Clh
ækpÆDç ÍDìh úC pǾ ÐGÏF xw×

kpÆ ÍDGÛk Cp× ÖpGÎk qÞpëk
Ölz Ápµ xìh Ý×
lëp¾A xÛDz ÙÆ Cp× olÃZ Clh
PvC ÍDìh Þ pǾ ÖkßVÞ éØç ÐGÏF ÐS×

Dirou deelbar mere dembaal haakerde
Aregh mere shiir aa shetaal haakerde
Khedaa mere che kam eghbaal haakerde
Messe belbel fekr o khiyaal hakerde
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
qCpìz ÙÜÜÊ éG×oDÇÛ éËëk
qDÛ ÚßÆDWìÆ éGØ¡ÇÛ éËëk
qCok êDçßz ÖpëDç uk ÍDØvk
qDÛ ÚßÆDWìÆ éñÞßF ÙÆ ÖßÇÏF

ÙÜÆ íØÛ P¡Æ êqCpìz ÖlÜÊ pËëk
Ù¡Æ íØÛ Co ÚCpOhk qDÛ pËëk
ÖpìËF Pvk éF ÍDØOvk lÜÏF êDç Hz
kßz ÙÆ ÚCpOhk qDÛ lëDz

Dige nekarembe ganneme Shiraaz
Dige nakeshembe kijaakone naaz
Dasmaal das hairem shouhaaye deraaz
Balkom kam bawoe kijaakone naaz
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
é×pF é×kpÇF êqDFpv éØìñk
é×ßÛ oDë é× éñßØF éØëlF
éÛo ÖoßF Ý× ÙzßJk êlÛÞk
é×ßÛ oDë y ÖoíF íwvk-k

ÖkpÆ éëpÊ ÖkßF êqDFpv
lìvo ÖoDë é×DÛ éÆ ÙO¾Dë pGh
ÖÞpF éÜëo éF ÙzßKF ¢¿Æ
ÖpìËF ÐëßeN íOvk Þk Co ÖpGÆk é×DÛ

Daime sarbaazi bakerme berme
Badime bemoue me yaare noume
Devandi dapoushem men bourem Rene
Dedassi bairem she yaare noume
 
 
æpËÜzÞo
Ð×A ÚDOvpèz êDç¢iF qC ,éÜëo :éÛo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

m
 
 
 

o 
 
 

ÞlFÞk éGØÆ I Ph xvCo
ßv éÜìv éGØÆ é×íF éwwh
ßÎ éG×ßz DV oD¿Û êoDWÛ
ßh éGØÆ Ð»F êDWìÆ íÏFDF
 

ÖÞk í× ækDV kClO×C ok
ÙÜÆ í× rìhéÜìv Ölz éOwh
ÖÞo í× ÓDF íFßZ oD¿Û qC
ÙFCßh í× íÏFDF pOhk yߺA ok

Rasse khate pe kambe dou-be-dou
Khasse baiime kembe siine-sou
Nejaari nefaare jaa shoumbe lou
Baboulii kijaaye baghel kembe khou
 
 
æpËÜzÞo
í×DvC ,kßz íØÛ íÏFDF pOhk Hì¥Û DèÜN oDiO¾C ÝëC ÖoDèZ oCÞPÎ ok
.lz ælìÜz Dçpèz pO¡ìF
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éGØÆ ÍDÂpJ pJ o ív pv xvCo
éGØÆ oDhÅßÊ o ækpZ qpØ×
éGØÆ oClç Ý× o éÏ× êÓDF
éGØÆ oDë y Ý× o DWìÆ ÌÜ¡Â

ÙÜÆ í× ÝìZpJ qC pJ Co æßÆ pv
ÙÜÆí× ækD×A éÎDvßÊ êCpF Co qpØ× ÉpF
ÖonÊ í× ÓDF éÏe× qC
ÖpìÊ í× êpwØç éF Co DGëq pOhk

Rasse sare sire per perghaal kembe
Mamreze chardere gooke-khar kembe
Baalaaye malere men hedaar kembe
Ghashenge kijaare men she yaar kembe
 
 
æpËÜzÞo
éKN Dë æßÆ ÍDë :ív
Phok ÖDÛ :qpØ×
ÖpÛ éhDzpv Þ Phok ÉpF :ækpZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ælÜÊ Y DìÛk ÝìÜëßF Úßþo
éÛq pwJ éÛlÛ ÔJ oD× íz
éËÜv êDìÛk ÝëoDìF A ÝëoßF
æpv oD×íz ÝìÛrF íwvk k

PvC Pzq éZ DìÛk lìÜìGF ÚDOvÞk
lçk íØÛ ßÏJ uÞpµ éF pçßz okD×
lìÜÆ ¸ØV Pwç DìÛk ok ÌÜv éZpç
pçßz okD× pv lìFßÇF íOvk Þk

Rafeghoun bavinin denyaa che gande
Shemaar pelaa nadenee peserzane
Bourin aa biaarin denyaaye sange
Dedassi bazeniin shimaare sare
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?íÜëlÛ o oDë Ö DØz Úßþo
?íÜëlÛ o oCké¾Dì oDë Ö
p ækpÇF oCk é¾Dì oDë Ö
oÞ æpv é×C ßØÛ qÞo ÝZ Þp×C

?lëCælëlÛ Cp× oDë ÚDOvÞk
?lëCælëlÛ Cp× yßJÈìz oDë
kpÆ pè ÙzßJÈìz oDë
l×DìÛ Ù¡ìJ PvC êqÞo lÜZ

Rafeghoun shemaa me yaar re nadinii?
Me yaare ghiyaafe-daar re nadinii?
Me yaare ghiyaafe-daar bakerde ghar
Emrou chan rouz nemou ame serevar
 
 
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
p¾ßz oDë ÝëpìÛ oDë Úßþo
p¾ßz oCkpÆ éñßØF lF o Ö
éFÔÊ A p®µ éÛßz Å ídCߤ
éFCph Dww× éÛC Å ÚßzDØÛ

lëpìËÛ ælÜÛCo oDë ÚDOvÞk
Ölz oCqíF ælÜÛCo oCkpÆ qC
PvC EÔÊ ÚßZ kÞoí× éÆ kCl×DF
kkpÊí×pF ECph Þ Pw× æDË×Dz

Rafeghoun yaar nairin yaar shoufer
Me re bad bemoue kerdaare shoufer
Sevahi ke shoune atr aa gelaabe
Nemaashoun ke ene massa kheraabe
 
 
æpËÜzÞo
MDvDwdC ÚDìF Þ íÏe× êDçéÛCpN íÊlÛq é×CkC PvC íçCßÊ éÛCpN ÝëC
.lÛlz ælÛCo pèz éF éÆ ÚDÊkCqDOvÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
oCqDF é×koßF Ý× éGØzoDZ qÞo
oDë y éØëlÛ éØOëDçgpZ íZpç
oCqDF éñßØÛ ½pzíF xìwh
ÍDØvk oClÎßÊ éÜëpiF éìvpN

ÙO¾o oCqDF éF éGÜzoDèZ qÞo
ÙO¾DìÛ Co ÖoDë ÙO¡Ê éZpç
l×DìÛ oCqDF éF xìwh ½pzíF
kpiF ÙëCpF oClÏÊ êpvÞo éÆ lìvpN

Rouze chaar-shambe men bourdeme baazaar
Harchi charkhhaiteme nadime she yaar
Khasise bisharef nemoue baazaar
Tarsiye bakhrine gouldaare dasmaal
 
 
æpËÜzÞo
.kßz í× ÐìÇ¡N íËO¿ç oCqDF (pè¡ØñDÂ) íçDz ok éGÜzoDèZ qÞo :éGØzoDZ
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ÞoDìv é×koßF olF-æqrìv qÞo
ÞpFA Ö ækoßF ÚÞpwØç Úßì×
ÞlFÞk ÝÇÛ Ý× pv ÚDV rërµ
ßNßìv oDë Ö éGvC úC gpv y

ÙO¾o kÞpçDìv éF olFækrìv qÞo
P¾o ÙëÞpFC ÚDOvÞk ¢ìJ
ÝÇÛ oCp¾ Ý× qC Ý× ÚDV Örërµ
PvC Þo ærGv ÖoDë lìKv gpv Ökßh

Rouze siizze-bedar bourdeme Siyarou
Mioune hamsaroun bourde me aaberou
Aziz jaan sare men naken doubedu
She serkh o esbeme me yaar siyoutou
 
 
æpËÜzÞo
.konÊ í× íçDz /pè¡ØñD Ápz qC éÆ êkÞo ,kÞpçDìv :ÞoDìv
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
o ÔF æCoíÛßz æCo ÚDV DÇëo
o ÔF ÌÜìÎ êkpÆk êlÛÞk
ÚÞlØç évßJ êkpÆk êlÛÞk
ÚßFp ÚDV M íÜW× éWÆpç
 

Ößz PÜO¾o æCo ÚDFp ÚDV pwJ
PëDJ êCl¾ êlìzßJ ¢¿Æ
êlìzßJ ÚClØç ÖpZ ¢¿Æ
Ößz PëCl¾ êÞo í× æCo DVpç

Rikaa jaan raah shouni raahe belaare
Devandi dakerdi linge belaare
Devandi dakerdi posse Hemedoun
Har keje mejeni te jaane gherboun
 
 
æpËÜzÞo
.lz ælìÜz rìÛ DWìÆ ÍÞC oCÞPÎ ok
:lz ælìÜz rìÛ pëq ÐÇz éF ÖoDèZ oCÞPÎ
Úßw×q æD× u ÙwiF é¡Æ M
ÙFCßiF ÚDOw×q D× év PzߺA ok
Te kashe bakhesem se mah zemesoun

¤ ¤ ¤ ¤ ¤

q 
 
 

oDFÞo ÌÜN ÌÜN oDÜÆ qp× ¹Cq
oDGØÏN xw× DWìÆ qp× ¹Cq
oCßÏz ÐÆ-ÐÆ ÍDØvk ßìv é×pìÊ
oDOÆ ÝF DN éG×k ¢h DV ÍAßv

ÌÜN êDç éZßÆ qp× ¹Cq ok
oDzpv Þ kDz êqp× ¹Cq pOhk
Öph í× æDNßÆ oCßÏz Þ æDìv ÍDØOvk
ÙvßF í× Co éÛDZpëq DN íÛD¡ìJ qC

Zaaghe Marze kenaar tang-tang roubaar
Zaaghe Marze kija masse telembaar
Girme siou dasmaal kel-kele shelvaar
Soaal ja khesh dembe taa bene ketar
 
 
æpËÜzÞo
DOvÞo ÖDÛ :qp× ¹Cq
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
éËÜN éwvÞ M Ík Ö íO¾ßF êoq
éËÛo ÐÊ Ùëk ÐØi× M
Ýì¾CßF A Ýì¾CßF Úß¾DFêoq
éËÜ¡Â Þ oDë ,oDë MDºßv

PvC ÌÜN PëCpF ÙÎk íO¾DF P¿Foq
PvC ÌÛpÏÊ ßN ÝìÏØi× æpèZ
lì¾DGF oDìwF ÚD¾DFêoq
PvDGëq oDë êCpF oDë ÚD»×oC

Zari boufti me deel te vesse tange
Te makhmele diim gele range
Zari-baafoun bevaafin aa bevaafin
Soughate yaar, yaare ve ghashenge
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Ý× ÙÜÆDç Úß¡¾C oq é×oDÛ êoq
Ý× ÙÜÆDç ÚßFp M é×oDÛ íÎD×
íÎDh ÚDV Èë é×oCk DìÛk ÝëC ok
Ý× ÙÜÆDç ÚßFp M íÛDh éÊC

ÖrëpF PëDJ éF ÖoClÛ Ô¬
ÙÜÆ Uph PëCpF ÖoClÛ MÞpR
ÖoCk íÊlÛq Èë DèÜN DìÛk ÝëC ok
ÙÜÆ PëCl¾ êoCk PvÞk pÊC

Zari narme zarafshoun haakenem men
Maalii narme te gherboun haakenem men
Dar in denyaa daarme yek jaane khaali
Age khaani te gherboun haakenem men
æpËÜzÞo
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
ßÊ ÙÛrF ßÊ o éÎDÆ Ýì×q
ßz éÛßF qÞo DÛ éÛßF ÖßØN Ýì×q DÛ
ÞC ÚßØvA ÝvpF DëClh
ßh pv ÍDF éwvßF o éÎk Ö
 

ÙÜÆ í× Ùiz Co éOzDÆDÛ Ýì×q
qÞo éÛ kßz í× ÖDØN Úkq Ùiz éÛ
Co ÚCoDF ÚDvpF DëClh
lçCßh í× oDë yߺA ok íFCßh ÙÎk

Zamine kaale re gou bazenem gou
Naa zamin toum boune naarouz boune shou
Khedaayaa baresen aasemoune ou
Me deele bavesse baale sare khou
 
 
æpËÜzÞo
.l¡Û P¡Æ ¢ìJ ÍDv éÆ íÜì×q :éÎDÆ Ýì×q
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
?Y íÜë ClhlÆ êÔÆoDëq
?Y íÜë DÛq DNk êkp× DNC
?Y íÜë Ô¬ ÝGvk DÛq kph
?Y íÜë ÔF pv êDÛqPÊ

?koCk íÜ·× éZ ÔÆoDëq ClhlÆ
?koCk íÜ·× éZ Úq DN Þk kp× Èë
?koCk íÜ·× éZ pOÇZßÆ Úq êCpF Ô¬ lGÜOvk
?koCk íÜ·× éZ pOÊorF Úq PëmC Þ oCqA

Ziiyaar-kelaaye kadkhedaa yane che?
Etta mardi detaa zenaa yane che?
Khourde zenaa dasban telaa yane che?
Gate zenaaye sar belaa yane che?
 
 
æpËÜzÞo
DOvÞo ÖDÛ :ÔÆoDëq
¤ ¤ ¤ ¤ ¤
 

s
 
 
 
 
 

£DizC éëDØÛ
 

DçDV éëDØÛ
 
 
 

¢Ûßh íÛqD× éµßØW× pËëk êDç pO¾k

(DçéÛCpN êßOe× qC ækqEDOz íÏìÏeN)íÛColÛqD× êDç éÛCpN : PwiÛ pO¾k
íÛColÛqD× êDçíOìFÞk : (PwiÛ æoDJ) ÖÞk pO¾k
íÛColÛqD× êDçíOìFÞk : ( ÖÞk æoDJ) ÖÞk pO¾k
êpì×C : Ößv pO¾k
DGÎD¬ : ÖoDèZ pO¾k
DØWÛ Þ Dܵo : ÙWÜJ pO¾k
íÛßh qÞoßÛ : Ù¡z pO¾k
(íÛColÛqD× êDç íÛCßiØç) êoßìJ : ÙO¿ç pO¾k
íÛColÛqD× lÜÏF êDçéÛCpN : ÙO¡ç pO¾k
íÛColÛqD× ÝëßÛ êDçéÛCpN : ÙèÛ pO¾k
(íÛColÛqD× ÐìSØN Þ éìG¡N ,ÐSØÎC Ep¨) éO¾ßÊ ÚÞpìJ : Ùçk pO¾k
(íÛColÛqD× ÚDOwìZ) ?éÆ éìaZ DNÚÞC :ÙçkqDë pO¾k
íÛColÛqD× êDç é¿ì®Î :ÙçkqCÞk pO¾k
(íÛColÛqD× êDç íñÓÓ) êpv æpèÊ :Ùçkrìv pO¾k
(íÛColÛqD× é×DÛ æsCÞ) é×ßÛæsCÞ :ÙçkqCÞk pO¾k

 
 
 
 

ÚCßhCp¾ 
 
 

;PvC æl×DìÛ éµßØW× ÝëC ok éÆ lëoCk p¬Dh éF íÏì¤C íÛColÛqD× éÛCpN pÊC
ÝëC ok UolÜ× êDç éÛCpN pF êpËëk PëCÞo Þ êpìw¿N ,kDèÜ¡ìJ ,fìe¥N DëÞ
êDç IDZ ok DN lìñD×p¾ ÍDvoC ælÛoDËÛ êCpF ækpÆ PGe× ,lëoCk éµßØW×
.kßz Uok pRC ÝëC êl·F

:íÇìÛÞpOÇÎC uokA

ahad.ghorbani@gmail.com
http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/ 
 
 

 

1380 - qD× p¡Û

.  .  . . . . . .  . . . . . . . .